Uchwała nr rady miasta żyrardowaPobieranie 22.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.57 Kb.
Projekt

Prezydenta Miasta ŻyrardowaUCHWAŁA NR …………….

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia ...................... 2008 r.


w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591


ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Żyrardowskiego z dniem 1 września 2009 r. prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą
w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a, którego prowadzenie należy do zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej.
§ 2. Przejęcie zadania nastąpi na podstawie porozumienia Prezydenta Miasta Żyrardowa
z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego zatwierdzonego przez Radę Miasta Żyrardowa
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT POROZUMIENIA

pomiędzy:

Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego w osobach:
 1. ………………………………… -

 2. ………………………………… -

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Fedorowicz


zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a
Gminą Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1

reprezentowaną przez:


 1. Andrzeja Wilka – Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Kierzkowskiej
zwaną w treści porozumienia „Gminą”

zawarte w dniu ……………… 2008 r. w Żyrardowiew sprawie przekazania przez Powiat Żyrardowski, Gminie Żyrardów zadania własnego
w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą
w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a.

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2009 r. Powiat przekazuje Gminie zadanie własne w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, zwanego dalej „Liceum”, z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a.

2. Gmina przejmuje z dniem 1 września 2009 r. prawa i obowiązki organu prowadzącego


w stosunku do Liceum.

3. Powiat w uzgodnieniu z Gminą ustali plan naboru do Liceum na rok szkolny 2009/2010.

4. Od roku szkolnego 2010/2011 Gmina będzie decydowała samodzielnie o zasadach
i warunkach rekrutacji.

5. Powiat zatwierdzi arkusz organizacji Liceum na rok szkolny 2009/2010 po uzgodnieniu


z Gminą.

6. Od roku szkolnego 2010/2011 Gmina Żyrardów będzie odpowiadała za organizację


i funkcjonowanie szkoły

§ 2. Zadanie, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie
w następujący sposób:

 1. Powiat przekaże Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującą na każdego ucznia Liceum, obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres
  od 1 września do 31 grudnia 2009 r. w miesięcznych transzach na konto Urzędu Miasta Żyrardowa w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca września 2009 r.

 2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc wrzesień 2009 r. płatne z góry, wypłaci Powiat.

 3. Kwota subwencji, o której mowa w pkt 1, w miesiącu wrześniu 2009 r. zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty, o której mowa w pkt 2.

 4. Gmina zobowiązuje się samodzielnie realizować od 1.09.2009r. sprawozdawczość oświatową i występować z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej
  o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej
  na przekazane jej przez Powiat zadanie.


§ 3. Powiat przekaże nieodpłatnie Gminie majątek ruchomy będący we władaniu Liceum oraz stosowną dokumentację, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 4. Gmina zobowiązuje się do:

 1. Zakończenia procesu termomodernizacji obiektu oraz do bieżących remontów,

 2. Zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez młodzież Liceum z obiektu Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Żyrardowie,

 3. Doposażenia szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,

 4. Zapewnienia warunków działania szkoły zgodnie z wymogami prawa oświatowego
  w tym zakresie.

 5. Przekazania dla Liceum pełnej należnej subwencji oświatowej począwszy od roku 2010 oraz zwiększania budżetu szkoły w ramach możliwości Gminy i potrzeb placówki,

 6. Przekazywania przez dyrektora Liceum, w uzgodnieniu z gminą, corocznego sprawozdania z działalności edukacyjnej szkoły, w tym wyników egzaminów oraz poniesionych nakładów finansowych.


§ 5. 1. Przekazaniu podlegać będzie stan kadrowy Liceum wg stanu na dzień
31 sierpnia 2009 r.

2. Stan zatrudnienia wynikać będzie z arkusza organizacji Liceum na rok szkolny 2009/2010, zatwierdzonego przez Starostę Powiatu w uzgodnieniu z Prezydentem,


po pozytywnym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
§ 6. Za zobowiązania Liceum, powstałe do 31 sierpnia 2009 r., odpowiada Powiat.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony związany z prowadzeniem przekazanego zadania.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem


12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy
ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz kodeksu cywilnego.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA POWIAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.


z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) jednostki samorządu terytorialnego mogą przejmować
do prowadzenia zadania w zakresie edukacji, będące zadaniami własnymi innych jednostek,
po zawarciu odpowiednich porozumień.

Stworzenie optymalnych warunków nauki jest priorytetowym zadaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których obecny uczeń będzie w przyszłości funkcjonał jako dorosły obywatel. Przejęcie przez Gminę Żyrardów zadania własnego powiatu


w zakresie prowadzenia Liceum im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla młodzieży naszej gminy oraz optymalizację warunków nauczania na etapie ponadgimnazjalnym, co odpowiada oczekiwaniom Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, którzy
są wnioskodawcami niniejszej uchwały. Szacunkowa analiza wysokości subwencji oświatowej dla Liceum i dla Gminy Żyrardów oraz wysokość dodatkowych nakładów finansowych na dotychczas prowadzone przez Gminę placówki oświatowe pozwala stwierdzić, że przejęcie do prowadzenia Liceum mieści się w możliwościach finansowych Gminy.


______________________________________________

Projekt Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25.11.2008r.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna