Uchwała Nr xii/107/2007 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2007r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 rokPobieranie 6.65 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.65 Kb.
Uchwała Nr XII/107/2007

Rady Miejskiej

w Krasnobrodzie

z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r.


Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł. za dt. do kwoty 28,00 zł. za dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2008r. na obszarze gminy.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Krasnobrodzie(-) Adam Kałuża


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna