Uchwała nr xliii/352/2014Pobieranie 5.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.65 Kb.
UCHWAŁA Nr XLIII/352/2014

Rady Dzielnicy VI Bronowice

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku handlowego przy


ul. Zapolskiej w Krakowie”

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy VI stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia


6 listopada 2002 r. Nr 243, poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) oraz na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki znak: AU-02-8.6730.2.289.2014.AGY z dnia 24.04.2014 r. Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku handlowego wraz z parkingiem podziemnym, częściowo zadaszonym bryłą budynku oraz naziemnymi miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem na działkach nr 257, 258, 262, 278 obr. 2 Krowodrza przy ul. Zapolskiej w Krakowie” z uwagi na:


  1. Niewydolny układ komunikacyjny w tym rejonie, który nie będzie w stanie przyjąć wzmożonego ruchu samochodowego wygenerowanego przez klientów „budynku handlowego” o bardzo dużej powierzchni,

  2. Zbyt małą powierzchnię biologicznie czynną przewidzianą we wniosku w stosunku do proponowanej powierzchni zabudowy, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych,

  3. Daleko idącą zmianę charakteru zabudowy tego obszaru z budynków jednorodzinnych
    i wielorodzinnych o niskiej intensywności zabudowy na funkcję usługową wielkopowierzchniową, która stanie się bardzo uciążliwa dla mieszkańców nieruchomości graniczących z planowaną inwestycją.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca

Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice

Alicja Gackiewicz

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna