Uchwała Nr xxxi/284/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr xxxi/343/05 z dnia 28Pobieranie 1.37 Mb.
Strona1/16
Data02.05.2016
Rozmiar1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Uchwała Nr XXXI/284/09

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXI/343/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa na lata 2005-2013.
Na podstawie Art. 18, ust. 2 , pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)
Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:
§ 1
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXI/343/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa na lata 2005-2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

mgr Jerzy SierakUZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2009 roku
Wprowadzenie zmian i jednolitego tekstu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa na lata 2005-2013 wynikało z konieczności zachowania zgodności tego programu z budżetem na rok 2009, Strategią Rozwoju Miasta Pruszkowa do roku 2020 oraz projektem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2012Załącznik

do uchwały XXXI/284/2009

Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 26 lutego 2009r.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA PRUSZKOWA

2005-2013

- Aktualizacja 2008dokument opracowany przez

na zlecenie

Urzędu Miasta Pruszkowa

Pruszków 2008
WSTĘP 6

I. CHARAKTERYSTYKA SFERY PRZESTRZENNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ PRUSZKOWA 7

1. Położenie i historia Pruszkowa 7

2. Strefa techniczno-materialna Pruszkowa 9

2.1. Zagospodarowanie przestrzenne 9

2.2. Zabytki i miejsca lokalnej tożsamości 11

2.3. Infrastruktura techniczna 16

2.4. Środowisko przyrodnicze 21

2.5. Przestrzeń publiczna 23

2.6. Zasoby mieszkaniowe 24

2.7. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 25

2.8. Infrastruktura kulturalna i oświatowa 27

3. Strefa gospodarcza 29

3.1. Lokalna gospodarka 30

3.2. Handel i usługi 31

4. Strefa społeczna 32

4.1. Struktura demograficzna 32

4.2. Oferta edukacyjna 34

4.3. Służba zdrowia 36

4.4. Pomoc społeczna i grupy wymagające wsparcia 36

4.5. Bezrobocie 40


4.6. Kultura i sport 41


4.7. Bezpieczeństwo publiczne 45

4.8. Organizacje pozarządowe 46

5. Zidentyfikowane problemy rozwojowe Pruszkowa 49

5. 1. Zidentyfikowane problemy sfery przestrzennej (techniczno-materialnej) 49

5.2. Zidentyfikowane problemy sfery gospodarczej 49

5.3. Zidentyfikowane problemy sfery społecznej 49

II. PODSUMOWANIE EFEKTÓW WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKÓW W LATACH 2005-2007 50

III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - aktualizacja na lata 2008-2013) 51

1. Dokumenty źródłowe 51

2. Okresy programowania 52

3. Zasady i kryteria wyboru obszarów objętych rewitalizacją 53

3.1. Rewitalizacja ogólna 54

3.2. Rewitalizacja infrastruktury mieszkaniowej 58

III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW O ZNACZENIU
WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM 61


IV. MISJA I CELE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRUSZKOWA 64

V. PLANOWANIE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 66

1.Projekty sfery infrastrukturalnej 68

2. Projekty sfery społecznej 69

3. Projekty sfery gospodarczej 71

VI. PLAN FINANSOWY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRUSZKOWA
(na lata 2008-2012) 71


VII. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRUSZKOWA 75

Zasady zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Pruszkowa 76

VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 78

ZAKOŃCZENIE 80

1.Nazwa projektu 89

1.Nazwa projektu 90

1.Nazwa projektu 91
WSTĘP


Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu
o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Na potrzeby rozwojowe Pruszkowa, Rada Miejska uchwaliła w 2005 roku „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pruszkowa na lata 2005-2013”1. Opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa


i gospodarki, ma na celu wyprowadzenie obszaru objętego rewitalizacją z degradacji przestrzennej, społecznej i ekonomicznej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Ponadto wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania stanowią podstawę do konstruowania montażu finansowego i przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków europejskich.

Z racji zmian, jakie zaszły w Pruszkowie na skutek przeprowadzenia części zaplanowanych


w obszarach objętych programem inwestycji, odnotowywanej stopniowej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i jego otoczenia oraz przy uwzględnieniu formalnych wymagań stawianych przez instytucje zarządzające wsparciem europejskim w nowej perspektywie finansowania w latach 2007-2013, koniecznym jest zaktualizowane dokumentu i dostosowanie go do nowych uwarunkowań. Dokument strategiczny, jakim jest lokalny program rewitalizacji, spełnia swoją rolę pod warunkiem, że ma charakter dynamiczny i podąża za dokonującymi się zmianami.

Głównym celem tworzenia programu rewitalizacji jest pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zachęcanie


do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących nowe, wyższej jakości miejsca pracy oraz zapobieganie peryferyzacji miasta Pruszkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
w szczególności poprzez:

  • ożywienie społeczno-gospodarcze;

  • uzyskanie ładu przestrzennego i polepszenie estetyki miasta;

  • poprawę wizerunku miasta;

  • zainicjowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz grupami mieszkańców przy lokalnych działaniach społecznych;

  • poprawę standardu zasobów mieszkaniowych;

  • wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji;

  • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Pruszkowa na latach 2005-2013, spełnia wymogi konsultacji społecznych na etapie formułowania działań priorytetowych, realizacji i oceny.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna