Uchwała Walnego Zebrania Klubu Uczelnianego azs politechnika Warszawska Nr 2/2011 statu t klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki WarszawskiejPobieranie 59.98 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar59.98 Kb.
Załącznik nr 5

Warszawa, 22 listopada 2011
Uchwała Walnego Zebrania Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Warszawska Nr 2/2011
S T A T U T

Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Politechniki Warszawskiej
Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej, noszący w skrócie nazwę Klub Uczelniany AZS Politechnika Warszawska, zwany dalej Klubem, jest terenową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego, zwanego dalej AZS, w rozumieniu art. 17 ust. 1a Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), utworzoną na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 1.1 Statutu AZS.”

2. Klub jest członkiem Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa w rozumieniu § 23 ust. 1 pkt. 1.3 Statutu AZS.


§ 2
Klub posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Klub podlega także wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
§ 3


 1. Klub działa na terenie m. st. Warszawy.

 2. Siedzibą Klubu jest Warszawa.

§ 4
Klub działa na podstawie niniejszego Statutu oraz statutu AZS.


§ 5


 1. Klub używa godła, flagi i znaczka organizacyjnego AZS o kolorze zielonym. Wzory godła, flagi i znaczka organizacyjnego stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 2. Klub używa pieczęci o treści:

„Akademicki Związek Sportowy , Klub Uczelniany AZS Politechnika Warszawska”

oraz pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i nazwą na obwodzie o treści:

„Akademicki Związek Sportowy , Klub Uczelniany AZS Politechnika Warszawska”


 1. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
Rozdział II

Cel i środki działania

§ 6
Celem Klubu jest: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.

 2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.

 3. Kształtowanie i wychowywanie członków zgodnie z tradycjami AZS i Politechniki Warszawskiej na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
1. Klub realizuje swoje cele przez:

a) Organizowanie życia sportowego na terenie Politechniki Warszawskiej zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami studentów i Politechniki Warszawskiej.

b) Organizowanie sekcji i zespołów sportowych.

c) Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.

d) Współdziałanie z władzami Politechniki Warszawskiej, Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej i poszczególnymi wydziałami, zapewniając swoim członkom najlepsze warunki: nauki i szkolenia sportowego, opieki lekarskiej, procesu odnowy biologicznej i rehabilitacji.

e) Organizowanie obozów, zgrupowań sportowych i szkoleniowych.

f) Zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu.

g) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.

h) Propagowanie rozwoju sportu w Politechnice Warszawskiej.

i) Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi za granicą o podobnym profilu działania.

j) Prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1 lit. j) będzie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Klubu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Uczestników.

3. Honorowych.

4. Wspierających.


§ 9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami może być szczególnie uzdolniona młodzież szkolna, pełnoletnia oraz niepełnoletnia - za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów - przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla sportu akademickiego w Warszawie. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane wspieraniem działalności Klubu przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

5. Dowodem członkostwa w Klubie jest legitymacja z opłaconymi składkami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej. Składka jest opłacana na rok akademicki z góry do dnia 31 marca danego roku i jest ważna do jego końca.

6. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:

a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.

b) Skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.

c) Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

7. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.


§ 10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) Głosu stanowiącego oraz wybierać i być wybierani do Władz Klubu. Warunkiem koniecznym jest opłacona składka członkowska na bieżący rok akademicki.

b) Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na zasadach określonych przez Władze Klubu.

c) Korzystać z obiektów, urządzeń i świadczeń Klubu w szczególności z opieki lekarskiej, odnowy biologicznej i rehabilitacji.

d) Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i Klubu oraz domagać się ich rozpatrzenia.

e) Nosić odznakę z godłem Klubu.

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

3. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z tym że z głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego mogą korzystać z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2. i 3. ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


4. Członkowie wspierający mają prawo:

a) Korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

b) Zgłaszania postulatów w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

Członkowie wspierający nie mają innych praw członkowskich.
Rozdział IV

Władze Klubu

§ 11
1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków Klubu („Walne Zebranie”).

b) Zarząd Klubu.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
Walne Zebranie
§ 12


 1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Klubu.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje Zarząd Klubu co dwa lata.

 3. W każdym roku kalendarzowym Zarząd Klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) Uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu.

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz Klubu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c) Podejmowanie uchwały o ustaleniu liczby członków Zarządu, liczby wiceprezesów Zarządu, liczby członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

d) Wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, delegatów na Walne Zebranie Akademickiego Związku Sportowego Środowisko Warszawa oraz na Zjazd AZS.

e) Dokonywanie zmian w Statucie Klubu.

f) Rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu.

g) Rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień Zarządu Klubu w zakresie indywidualnych spraw członkowskich.

h) Nadanie statusu członka honorowego Klubu.

i) Podejmowanie uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Klubu.

5. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 13 należy załączyć projekt stosownych uchwał.


§ 13


 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a) Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni, honorowi i uczestnicy, przy czym każdy uprawniony ma jeden głos. Jeśli liczba wszystkich członków Klubu przekracza liczbę 100 (sto), w Walnym Zebraniu udział z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani wg zasad ustalonych w ust.3. Warunkiem koniecznym dla uczestniczenia członka lub delegata w Walnym Zebraniu z głosem decydującym jest opłacona składka członkowska na bieżący rok akademicki. Mandat delegata jest ważny do zakończenia Walnego Zebrania.

b) Z głosem doradczym – każdy członek Klubu, członkowie ustępujących władz Klubu o ile nie zostali wybrani delegatami oraz goście, zaproszeni uchwałą Zarządu. 1. Zarząd Klubu zawiadamia wszystkich członków /delegatów/ o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie przyjmuje formę informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

 2. Każda sekcja Klubu, o której mowa w §17, ma prawo zgłosić 1 delegata na Walne Zebranie Klubu. Członkowie Klubu nie będący w żadnej z sekcji mają prawo zgłosić 1 delegata na Walne Zebranie Klubu. Delegaci wybierani są w tajnych wyborach na 2 letnie kadencję. Wybory zwołuje Zarząd.

§ 14  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane:

a) Na wniosek Zarządu Głównego AZS, wyrażony w uchwale i przekazany Zarządowi Klubu.

b) Na podstawie uchwały podjętej większością głosów przez Zarządu Klubu w obecności 2/3 członków.

c) Na wniosek Komisji Rewizyjnej, wyrażony w uchwale i przekazany Zarządowi Klubu.

d) Na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych, który jest przekazywany Zarządowi Klubu przez wnioskodawców.  1. Wniosek, o którym mowa w ustępie 1, powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać wyraźnie sprecyzowane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu oraz wskazanie spraw, nad którymi obradować ma Zebranie. Dokument nie zawierający wskazanych elementów nie może być poczytany za wniosek w rozumieniu ustępu 1.

  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu nie później niż w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zawiadomienie przyjmuje formę informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

  3. Postanowienie § 13 ustęp 1 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Klubu

§ 15 1. Zarząd Klubu jest organem kierującym pracą Klubu w okresie między obradami Walnego Zebrania Klubu.

 2. Zarząd Klubu składa się z nie więcej niż 11 członków, spośród których Zarząd wybiera 1-3 wiceprezesów. W skład Zarządu wchodzi powołany przez Walne Zebranie Prezes. W skład Prezydium Zarządu wchodzą Prezes oraz Wiceprezesi.

3Do obowiązków Zarządu Klubu należy:

a) Wykonywanie uchwał Zjazdu AZS oraz Walnego Zebrania Klubu.

b) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

c) Przestrzeganie aby działalność Klubu była zgodna z prawem, ze statutem AZS, statutem Klubu, oraz statutem Politechniki Warszawskiej.

d) Uchwalenie planów działania, budżetu, kalendarza sportowego oraz programowanie rozwoju poszczególnych sekcji sportowych.

e) Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych.

f) Uchwalenie regulaminu Zarządu Klubu.

g) Organizowanie życia sportowego Politechniki Warszawskiej w ścisłym współdziałaniu z jej władzami, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Samorządem Studenckim.

h) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.

i) Przedkładanie wniosków Walnemu Zebraniu o nadanie statusu członka honorowego Klubu.

j) Uchwalenie regulaminu Prezydium Zarządu oraz ustalenie zakresu obowiązków członków Prezydium.

4. Zarząd Klubu ma prawo:

a) Zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

b) W zależności od potrzeb żądania informacji i wyjaśnień od trenerów i kierowników sekcji działających w Klubie we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową i organizacyjną Klubu.

c) Powoływania stałych komisji działających przy Zarządzie.

d) Powoływania i rozwiązywania sekcji.

e) Zgłaszania zespołów sportowych do rozgrywek państwowych.

f) Wnioskowanie do władz AZS o przyznawanie wyróżnień określonych w § 25 statutu AZS.

g) Ustalenia wysokości składki członkowskiej.

h) Dokooptowania w miejsce ustępujących nowych członków Zarządu Klubu na zasadach określonych w § 25 ust. 5 niniejszego Statutu.

5. Do działania w imieniu Klubu, w tym do składania oświadczeń woli, wymagane jest współdziałanie dwóch spośród członków Prezydium Zarządu.
§ 16


 1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes, lub w jego zastępstwie wiceprezes, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 2. Ponadto posiedzenia zarządu mogą być zwołane:

 1. Na wniosek Zarządu AZS.

 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. Na wniosek 1/3 liczby członków Zarządu Klubu.

 1. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu działania.

 2. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał.

 3. W sprawach nagłych, gdy nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Zarządu, decyzję może podjąć Prezes po konsultacji z dwoma członkami Zarządu. Decyzja wymaga zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Sekcje Klubu
§ 17


 1. Klub prowadzi swoją działalność w sekcjach sportowych i turystycznych w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Klubu i Zarządu Klubu.

 2. Kierownictwo nad sekcją sprawuje kierownik sekcji, wybrany przez członków sekcji na zebraniu ogólnym sekcji.

§ 18
Obowiązki Kierownika lub Zarządu Sekcji określa Zarząd Klubu.

Komisja Rewizyjna

§ 19   1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem Klubowej Komisji Rewizyjnej Akademickiego Związku Sportowego.

   2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Klubu.

   3. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

   4. Zakres działania Komisji Rewizyjnej musi być zgodny ze statutem AZS i regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej.Sąd Koleżeński

§ 20
1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Klubu należy:

a) Orzekanie wniesionych spraw w trybie określonym regulaminem Sądów Koleżeńskich AZS.

b) Podejmowanie działań dla poszanowania przez członków Klubu zasad statutu, etyki oraz zasad współżycia społecznego AZS, jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu AZS i Klubu.

3. Sądem właściwym w I instancji dla spraw, dotyczących członków Klubu jest Sąd Koleżeński Klubu, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych przez Główny Sąd Koleżeński AZS jako organ pierwszej instancji.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Klubu przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

5. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Klubu określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński AZS. Nie stosuje się § 6 Regulaminu postępowania przed Sądami Koleżeńskimi Akademickiego Związku Sportowego.

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Klubu.
Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 21
1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu, Zarząd Klubu ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia:

a) Pochwałę.

b) Dyplom.

c) Nagrodę.

d) Honorową odznakę.

2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz nadrzędnych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi przepisami i regulaminami.
§ 22
1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Klubu i regulaminów AZS, naruszenie zasad współżycia społecznego stanowi przewinienie koleżeńskie.

2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński Klubu który może wymierzać następujące kary:

a) Upomnienia.

b) Nagany.

c) Zawieszenie w prawach członkowskich.

d) Zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony.

e) Wykluczenie z szeregów Klubu.

3. Postępowanie w sprawach przewinień koleżeńskich jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu skarżący i obwiniony mogą odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.


§ 23
W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział VI

Mienie Klubu
§ 24
1. Na mienie Klubu składają się własność i inne prawa majątkowe, których podmiotem jest Klub.

2. Środki finansowe Klub czerpie:

a) Ze składek członkowskich.

b) Z dotacji, darowizn, subwencji.

c) Z działalności gospodarczej.

Rozdział VII
Sprawy porządkowe

§ 25
1. Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały Władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Statutu, statutu AZS lub przepisów prawa.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jest ważne, kiedy uczestniczy w nim więcej niż 50% członków (delegatów) uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zebrania, należy rozpocząć je w drugim terminie, późniejszym o ½ godziny do terminu pierwszego. W drugim terminie zebranie jest ważne niezależnie od liczby uczestników.

4. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.

5. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. W innym przypadku Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu władz. Kadencja nowo wybranych członków władz Klubu upływa jednocześnie z kadencją pozostałych.

6. W przypadku ustąpienia Prezesa, Zarząd powierza jego kompetencje jednemu z wiceprezesów do czasu zwołania Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty ustąpienia. Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeśli przed upływem tego okresu nie ma obowiązku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Klubu

§ 26
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. Postanowienia § 31 ust. 3 nie stosuje się.

2. Podjęta uchwała o rozwiązaniu Klubu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny AZS i Rektora Politechniki Warszawskiej.

3. W przypadku rozwiązania lub likwidacji Klubu zasady podziału majątku zostaną uzgodnione w porozumieniu, zawartym między Politechniką Warszawską a Zarządem Głównym AZS.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna