Uchwały senatu agh z dnia 25 lutegoPobieranie 190.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar190.07 Kb.

  UCHWAŁY SENATU AGH

  z dnia 25 lutego


Uchwała Senatu AGH nr 52/2004

z dnia 25 lutego 2004

w sprawie: warunków rekrutacji na studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie w AGH w roku akad. 2005/2006 dla kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny w roku 2005 oraz tych, którzy zdali „nową maturę” w roku 2002 – w oparciu o wskaźnik rekrutacji (W)
1. Zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 12 września 1990 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.) Senat AGH uchwala – na wniosek Rad Wydziałów – warunki rekrutacji na studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie w AGH w roku akad. 2005/2006 dla kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny w roku 2005 oraz tych, którzy zdali „nową maturę” w roku 2002 zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały– w oparciu o wskaźnik rekrutacji (W).
2a. Wskaźnik rekrutacji (W) jest podstawą decyzji o przyjęciu na studia.
1. Wzór uwzględnia tylko punkty uzyskane na egzaminie maturalnym z części zewnętrznej egzaminu lub uzyskane w wyniku egzaminu /testu przeprowadzonego na danym wydziale.

2. Podstawowym kryterium jest wynik z matematyki uzyskany na egzaminie maturalnym w części zewnętrznej egzaminu. Jeśli kandydat nie zdawał matematyki na maturze, to może zdawać egzamin z matematyki (max liczba punktów 200) lub test z matematyki (max liczba punktów 100), organizowane przez uczelnię.

3. Każdy wydział indywidualnie ustala dwa przedmioty do wyboru: P1 albo P2. Liczba punktów jednego z nich będzie uwzględniana we wskaźniku danego kandydata. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze żadnego z przedmiotów P1 lub P2 (wg zał. nr 1), to może jeden z nich zdawać na Uczelni.

Wskaźnik rekrutacji (W) jest ważoną sumą punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z ustalonych przedmiotów lub uzyskanych w wyniku egzaminu/testu przeprowadzonego na danym wydziale (M, P1, P2), oceny z języka obcego (J), ewentualnej dodatkowej ilości punktów odzwierciedlających preferencje poszczególnych wydziałów (D) oraz punktów uzyskanych w wyniku testu kompetencyjnego (K).

W = AxM + Bx(P1 albo P2) + J + D + ExK

Współczynniki A, B, E ustalają Rady Wydziałów.


M – liczba punktów uzyskana na maturze pisemnej z matematyki (suma z obu poziomów), jeśli kandydat zdawał matematykę (max = 200),

lub uzyskana w wyniku egzaminu (max = 200), czy testu (max = 100) przeprowadzonego na danym wydziale, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na maturze,

lub M = 0, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na maturze i nie zdawał egzaminu.
P1 – liczba punktów, uzyskana na maturze pisemnej (suma z obu poziomów) z pierwszego ustalonego na danym wydziale przedmiotu P1; jeśli przedmiot może być zdawany tylko na jednym poziomie, to jako P1 przyjmuje się podwojoną liczba uzyskanych punktów (max P1 = 200).
P2 – liczba punktów, uzyskana na maturze pisemnej (suma z obu poziomów) z drugiego ustalonego na danym wydziale przedmiotu P2; jeśli przedmiot może być zdawany tylko na jednym poziomie, to jako P2 przyjmuje się podwojoną liczbę uzyskanych punktów (max P2 = 200).
Składnik (P1 albo P2) – liczba punktów uzyskanych przez kandydata z jednego z tych przedmiotów (max = 200); jeśli kandydat zdawał na maturze oba przedmioty, wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie zdawał żadnego z ustalonych przedmiotów, to liczba punktów = 0.
J – liczba punktów uzyskana na maturze pisemnej z języka obcego nowożytnego (suma z obu poziomów).
D – liczba punktów przyznawanych dodatkowo przez wydział, których celem jest uwzględnienie preferencji dotyczących typu ukończonej szkoły lub profilu klasy (np. klasy o profilu matematyczno-fizycznym, informatycznym, chemicznym, czy też technikum ekonomicznego dającego podbudowę dla kierunków zarządzania). D  50 (5% maksymalnej wartości pierwszych 3 członów wzoru, która wynosi 1000).

Składnik ten nie jest obligatoryjny.
K – liczba punktów uzyskanych z testu kompetencyjnego zdawanego w AGH (max 100 pkt).
W przypadku jednakowej wartości wskaźnika W, istotna jest kolejność przedmiotów punktowanych we wzorze.

W przypadku, gdy dwóch kandydatów ma taki sam wskaźnik W, priorytet ma kandydat z większą wartością M.

W przypadku, gdy dwóch kandydatów ma taki sam wskaźnik W oraz M, priorytet ma kandydat z większą wartością ( P1 lub P2), itd.

W przypadku identycznych wartości nie tylko wskaźnika W, ale też kolejnych jego składników, można uwzględniać egzamin pisemny z języka polskiego.2b. Wzór wyznaczający tzw. wskaźnik rekrutacji (W) dla Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych

W = 2H + 2(P1 albo P2) + JH – historia, przedmiot podstawowy;

liczba punktów uzyskana na maturze z historii (suma z obu poziomów), jeśli kandydat zdawał historię (max 200 pkt),

lub H = 0, jeśli kandydat nie zdawał historii na maturze.
P1 – język polski na poziomie rozszerzonym w części pisemnej;

liczba punktów, uzyskana na maturze (suma z obu poziomów - max 200 pkt),P2 – wiedza o społeczeństwie;

liczba punktów, uzyskana na maturze (suma z obu poziomów - max 200 pkt),J – liczba punktów uzyskana na maturze pisemnej z języka obcego nowożytnego (suma z obu poziomów - max 200 pkt).

3. Senat AGH wyraża zgodę na przyjęcie w roku akad. 2005/2006 z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych spełniających kryteria określone w uchwale Senatu nr 29/2002 z 27 listopada 2002 r. oraz w uchwałach poszczególnych Rad Wydziałów.

Przyjęcie tych kandydatów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego, przy czym podstawą preferencji może być wynik w olimpiadach czy konkursach, uzyskany zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.
Wydziały

wskaźnik rekrutacyjny W

P1

P2

D

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

międzynarodowy certyfikat językowy, absolwent klasy o profilu matematycznym lub chemicznym lub środowiskowym, technikum górnicze lub pochodzenie z rodziny górniczej (tylko dla kier. GiG) (50 pkt)

Górnictwo i Geologia

Zarządzanie i Marketing

Inżynieria Środowiska

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Metalurgia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

1) ukończenie szkoły średniej o profilu zgodnym z profilem Wydziału 2) ukończenie klasy o profilu mat.-fiz., inf. chem.

Inżynieria Materiałowa

Informatyka Stosowana

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

informatyka
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Automatyka i Robotyka

3M+(1P1 albo P2)+J+4K

fizyka

informatyka

-

Elektronika i Telekomunikacja

Elektrotechnika

Informatyka

Informatyka Stosowana

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechanika i Budowa Maszn

2M+2(P1 albo P2)+J

fizyka

informatyka

-

Automatyka i Robotyka

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Górnictwo i Geologia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

ukończenie szkoły średniej lub klasy profilowanej o profilu nauczania zgodnym z profilem kształcenia na Wydziale

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska

Informatyka Stosowana

Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaD=0,05[2M+2(P1 albo P2)+J]

Geodezja i Kartografia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

kier. Geodezja i Kartografia - absolwenci techników geodezyjnych, klas geodezyjnych w innych rodzajach techników lub pomaturalnych szkół geodezyjnych; kier. Inżynieria Środowiska - uzyskanie na egz. maturalnym z przedmiotu Biologia oceny co najmniej 'dobry'

Inżynieria Środowiska

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Technologia Chemiczna

2M+2(P1 albo P2)+J+D

chemia

fizyka

zdawanie przedmiotu Chemia na egzaminie maturalnym (50 pkt)

Inżynieria Materiałowa

Odlewnictwa

Metalurgia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

1) ukończenie klasy o profilu: matematycznym, fizycznycm, chemicznym i ochrony środowiska 2) ukończenie średniej szkoły zawodowej o profilu zgodnym z profilem kształcenia na Wydziale (50 pkt)

Metali Nieżelaznych

Metalurgia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

Kier. Metalurgia i Inż. Mat.: za ocenę dobry, b. dobry, celujący - z chemii lub fizyki, o ile ten przedmiot nie został uwzgędniony w drugim członie wzoru przyznaje sie odpowiednio 10, 30, 50 pkt. Kier. ZiIP: ocena dobry, b. dobry, celujący lub ekwiwalentna na świadectwie końcowym ze szkoły średniej z drugiego języka obcego nowożytnego odpowiednio 10, 30, 50 pkt.

Inżynieria Materiałowa

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

absolwenci średnich szkół geologiczno-górniczych (50 pkt) oraz absolwenci klas o profilu związanym z naukami o Ziemi (25 pkt)

Zarządzania

Zarządzanie i Marketing

4M+J+D

-

-

ukończenie klasy o profilu ekonomicznym lub klas, które w swoim profilu miały matematykę lub informatykę (np. mat.-fiz., chem.-inf.) (50 pkt)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Paliw i Energii

Technologia Chemiczna

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

chemia

zdawanie przedmiotu Chemia na egzaminie maturalnym (50 pkt)

Fizyki i Techniki Jądrowej

Fizyka Techniczna

2M+2(P1 albo P2)+J

fizyka

chemia

-

Informatyka Stosowana

Matematyki Stosowanej

Matematyka

3M+(P1 albo P2)+J+5K

fizyka

informatyka

-

Nauk Społecznych Stosowanych

Socjologia

2H+2(P1 albo P2)+J

język polski (na poziomie rozszerzonym w części pisemnej)

wiedza o społeczeństwie

-

Międzywydziałowa Szkoła Energetyki


Energetyka

2M+2(P1 albo P2)+J+D

fizyka

Chemia

absolwenci technikum energetycznego, elektrycznego lub ochrony środowiska oraz klas o profilu matematyczno-fizycznym, chemicznym lub informatycznym (50 pkt)

Uchwała Nr 53/2004 Senatu AGH

z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia założeń do projektu planu rzeczowo-finansowego
SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO AGH

NA ROK 2004

Kraków, luty 2004 r.
1. Zasady przygotowania planu finansowo-rzeczowego (budżetu) Uczelni na rok 2004
1. Planowany budżet powinien charakteryzować się równowagą dochodów i kosztów przy zachowaniu możliwości rozwoju Uczelni.

2. Wzrost planowanych na rok 2004 kosztów wydzielonych i ogólnych w stosunku do takich kosztów planowanych na rok 2003 będzie ograniczony do koniecznych potrzeb. W przypadku każdego z wymienionych rodzajów kosztów wzrost ten procentowo nie może być większy niż wzrost otrzymanej dotacji MENiS na rok 2004 w stosunku do dotacji na rok 2003. Władze Uczelni w roku 2004 powinny dążyć do racjonalizacji poziomu i kosztów zatrudnienia w jednostkach finansowanych w ww. kosztach.

3. Jednostki w działalności pomocniczej, pozostające na wewnętrznym rozrachunku dochodów i kosztów nie otrzymują dotacji.

4. Przyjmuje się zasadę, że wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni powinny planować zrównoważone budżety.

5. Przyjęcie przez Senat niezrównoważonego budżetu jednostki (z planowanym deficytem) jest możliwe, pod następującymi warunkami:

a) przedstawienia Rektorowi przez kierownika jednostki realnego planu uzdrowienia jej stanu finansowego,

b) przyjęcia przez Rektora tego planu oraz współodpowiedzialności za jego realizację,

c) wprowadzenia bezwzględnych ograniczeń w wydatkach płacowych i rzeczowych jednostki oraz blokady jej Funduszu Zasadniczego do wysokości nie mniejszej niż wysokość deficytu,

d) prowadzenia gospodarki finansowej pod kontrolą Rektora na podstawie uproszczonych miesięcznych sprawozdań finansowych potwierdzonych przez Kwestora

e) wypłacania wg stawek minimalnych wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.

6. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rektor zleci przeprowadzenie audytu jednostek organizacyjnych AGH wykazujących stały deficyt lub jednostek wskazanych przez SKB.

7. Bezpośrednią odpowiedzialność za wykonanie planowanych budżetów Uczelni i jednostek organizacyjnych ponoszą dysponenci środków budżetowych: Rektor, kierownicy pionów, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Kwestor. Odpowiedzialność jest egzekwowana przez Senat i rady jednostek w trybie przyjmowania sprawozdań przewidzianych Ustawą i Statutem.

8. Uzyskany na koniec roku budżetowego wynik finansowy jednostek organizacyjnych przechodzi na rok następny.
9. Wzrost wysokości środków przekazywanych na finansowanie jednostek organizacyjnych w ramach kosztów wydzielonych i kosztów ogólnych nie może łącznie przekraczać procentowego wzrostu dotacji dydaktycznej MENiS dla AGH, co najmniej do końca bieżącej kadencji Władz Uczelni.

2. Algorytm podziału dotacji dydaktycznej MENiS na Wydziały i Jednostki Pozawydziałowe w roku 2004
A.  WZÓR OGÓLNY:

gdzie:

i - numer jednostki dydaktycznej (tabela 1)

Ddi - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki,

C - stała przeniesienia z roku poprzedniego (C=0,4),

Dpi - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki w roku poprzednim,

Dp - dotacja dydaktyczna Uczelni w roku poprzednim,

Wu - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby studentów w podziale dotacji dydaktycznej (Wu=0,35),

Spi - udział przeliczeniowej liczby studentów i-tej jednostki,

(1-Wu) - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich w podziale dotacji dydaktycznej,

Nai - udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich i-tej jednostki,

Dd - dotacja dydaktyczna Uczelni do podziału na jednostki.
2.1. Wzór dla obliczenia udziału przeliczeniowej liczby studentów (Spi) w i-tej jednostce dydaktycznej:

gdzie:
ESti - efektywna liczba studentów w i-tej jednostce,

Wci - współczynnik kosztu zajęć w i-tej jednostce (tabela 1).
Tabela 1. Współczynniki kosztu zajęć Wci-i

Jednostka dydaktyczna

Wci

1

Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii

1

2

Wydz. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

1

3


Wydz. Elektrotechniki, Automatyki,

Informatyki i Elektroniki


1


4

Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

1

5


Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony

Środowiska


1

6


Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

1


7

Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

1

8

Wydz. Odlewnictwa

1

9

Wydz. Metali Nieżelaznych

1

10

Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu

1

11

Wydz. Zarządzania

1

12

Wydz. Paliw i Energii

1

13

Wydz. Fizyki i Techniki Jądrowej

1

14

Wydz. Matematyki Stosowanej

1

15

Wydział Nauk Społecznych Stosowanych

0.80*

16

Studium Języków Obcych

0.70**

17

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

0.70**

* - patrz rozdział B. Uwagi i zalecenia, punkt 10.

** - patrz rozdział B. Uwagi i zalecenia, punkt 11 i 12.
2.1a. Wzór dla obliczenia efektywnej liczby studentów (ESti)

w i-tej jednostce dydaktycznej:

Uri

gdzie:{

, dla r = 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15

Uri =


1 dla studenta z i-tej jednostki dla r = 6, 7, 8, 9
0 dla studenta spoza i-tej jednostki dla r = 6, 7, 8, 9
s - rodzaj studiów,

Ws - współczynnik rodzaju studiów (tabela 2)

k - kierunek studiów,

Wk - współczynnik kierunku studiów (tabela 3)

r - rok studiów,

Wr - współczynnik roku studiów (tabela 4)

U
- 3 -
ri
- udział i-tej jednostki w zajęciach n-tego studenta r-tego roku studiów

n - numer studenta w bazie AGH,

B - baza (liczba) studentów AGH wg stanu na dzień 30.11.2003 r.,

Gskrin - liczba godzin zajęć n-tego studenta s-tego rodzaju studiów, k-tego

kierunku, r-tego roku w i-tej jednostce dydaktycznej,- łączna liczba godzin zajęć n-tego studenta s-tego rodzaju studiów,

k-tego kierunku, r-tego roku,


Tabela 2. Współczynniki rodzaju studiów Ws.

s

Rodzaj studiów

Ws

1

Dzienne i doktoranckie

1.0

2

Wieczorowe i zaoczne

0.3


Tabela 3. Współczynniki kierunku studiów Wk.k

Kierunek

Wk

1

Automatyka i robotyka

3.0

2

Elektronika i telekomunikacja

3.0

3

Elektrotechnika

3.0

4

Fizyka techniczna

3.0

5

Inżynieria materiałowa

3.0

6

Mechanika i budowa maszyn

3.0

7

Metalurgia

3.0

8

Technologia chemiczna

3.0

9

Geodezja i kartografia

2.5

10

Górnictwo i geologia

2.5

11

Informatyka

2.5

12

Inżynieria środowiska

2.5

13

Budownictwo

2.5

14

Ochrona Środowiska

2.5

15

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2.0

16

Zarządzanie i marketing

1.5

17

Matematyka

1.5

18

Socjologia

1.5

19

Informatyka stosowana

2.5

20

Energetyka

2.5

Tabela 4. Współczynniki roku studiów Wr

Współczynniki roku studiów Wr dla studiów dziennych inżynierskich i magisterskich wylicza się wg następującego wzoru:


- 4 -

gdzie:


L2 , Lr - liczba studentów odpowiednio 2-ego i r-tego roku studiów dziennych w AGH wg sprawozdania do GUS za rok 2003, bez studentów studiów magisterskich uzupełniających. Przy liczeniu wagi W1 jako L1

przyjmuje się liczbę studentów 1-ego roku studiów dziennych w AGH wg

sprawozdania do GUS za rok 2003, bez studentów 1-ego roku kierunku Energetyka. Przy liczeniu wag W3, W4, W5 jako L2 przyjmuje się liczbę studentów 2-ego roku studiów dziennych w AGH wg sprawozdania do GUS za rok 2003, bez studentów 2-ego roku Wydz. Nauk Społecznych Stosowanych.

Współczynniki roku studiów dziennych magisterskich uzupełniających wynoszą odpowiednio:

- dla pierwszego roku studiów - W4

- dla drugiego roku studiów - W5

r

Rok studiów doktoranckich

Wr

6

Pierwszy

5.0

7

Drugi

5.0

8

Trzeci

5.0

9

Czwarty

5.0

r

Rok studiów zaocznych

Wr

11

Pierwszy

1.0

12

Drugi

1.0

13

Trzeci

1.0

14

Czwarty

1.0

15

Piąty

1.0

2.2. Wzór dla obliczenia przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich (Nai) w i-tej jednostce dydaktycznej:
gdzie:
Pti - liczba profesorów z tytułem w i-tej jednostce,

Dhi - liczba doktorów habilitowanych w i-tej jednostce,

Dri - liczba doktorów w i-tej jednostce,

Mgri - liczba nauczycieli akademickich ze stopniem magistra w i-tej jednostce,

Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr - współczynniki (tabela 5).

T


abela 5. Współczynniki dla profesorów z tytułem - Wpt, doktorów habilitowanych - Wdh, doktorów - Wdr i nauczycieli akademickich ze stopniem magistra - Wmgr


Wpt

Wdh

Wdr

Wmgr

2.0

1.5

1.0

0.5

B. UWAGI I ZALECENIA:


1. Utrzymuje się współczynnik C = 0,4.

2. Dla studiów zaocznych w przeliczeniach ujmuje się liczbę tych studentów nie większą od liczby studentów studiów dziennych na analogicznym kierunku studiów w Uczelni. W przypadku, kiedy na wielu wydziałach kształcących na tym samym kierunku liczba studentów studiów zaocznych łącznie przekracza liczbę studentów dziennych, do korekcji liczby studentów studiów zaocznych na każdym wydziale stosuje się następującą procedurę:

a) oblicza się różnicę pomiędzy łączną liczbą studentów studiów zaocznych a łączną liczbą studentów studiów dziennych na kierunku,

b) różnicę tę dzieli się pomiędzy wydziały na których występuje przekroczenie, w proporcji do liczby studentów studiów zaocznych na każdym z nich,

c) na każdym z ww. wydziałów od liczby studentów studiów zaocznych odejmuje się liczbę wynikającą z podziału określonego w pkt. b).

3. Dla studiów doktoranckich w przeliczeniach ujmuje się liczbę studentów nie większą od liczby określonej algorytmem przyjęć na studia doktoranckie, który został określony w uchwale Senatu AGH.

4. Wprowadza się zmianę w sposobie obliczania udziału procentowego zajęć prowadzonych w innych jednostkach, polegającą na ograniczeniu - na wydziale zlecającym - maksymalnej liczby godzin zajęć studenta w tygodniu do 30 godzin, z wyłączeniem zajęć terenowych, zgodnie z zapisami w Regulaminie Studiów AGH.

5. Stosuje się zasadę, wg której Wydziały proponują wysokość limitu przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych a Senat zatwierdza te limity. Limit przyjęć na I rok studiów powinien być skorelowany z liczbą samodzielnych pracowników przyporządkowanych danemu kierunkowi studiów.

6. W celu dostosowania wagi kosztochłonności zajęć prowadzonych przez Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej na kierunkach studiów z wagami kosztochłonności 1,5 w studenckiej bazie danych dokonano przemnożenia przez „2” liczby zajęć prowadzonych przez Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej na tych kierunkach na pierwszym roku studiów.

7. Praktyki wakacyjne rozliczane są tak jak zajęcia semestralne, w wysokości 15 godzin za każdy tydzień praktyki dla każdego studenta. Wymiar (liczba tygodni) praktyk musi być zgodny z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału planami studiów.

8. Do bazy danych nauczycieli akademickich zaliczane są tylko te osoby, dla których AGH jest miejscem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wg danych przekazywanych do GUS na koniec 2003 roku. Zmiany stanu zatrudnienia w trakcie roku budżetowego nie powodują zmian w podziale dotacji budżetowej.

9. Rozliczenie działalności dydaktycznej w zakresie studiów zaocznych i studiów doktoranckich między jednostkami prowadzącymi zajęcia na tych studiach, prowadzone jest zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Rektora.

10. Współczynnik kosztu zajęć dla Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Wc15 = 0.75 w 2003 r. został podwyższony do 0.80 w 2004 r. w celu uwzględnienia kosztów wynikłych z kolejnego naboru studentów na kierunek socjologia. Przewiduje się wzrost tego współczynnika z każdym rokiem budżetowym w miarę pojawiania się nowych roczników studentów na kierunku socjologia (aktualnie na tym kierunku prowadzone są zajęcia na II roku studiów).

11. Wagi 0,7 dla jednostek pozawydziałowych są rozwiązaniem tymczasowym mającym na celu:

a) w przypadku Studium Języków Obcych (SJO):

kontynuację podjętych działań naprawczych,

uwzględnienie faktu prowadzenia wszystkich zajęć przez SJO w grupach 20-osobowych w odróżnieniu od zajęć innych Wydziałów;

b) w przypadku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

uwzględnienie zmniejszonych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poza dotacją dydaktyczną.

12. Dla poprawy sytuacji finansowej SWFiS przyjmuje się następujące ustalenia:

- utrzymuje się w 2004 roku finansowanie kosztów wynajmu basenu dla studentów AGH

w celu realizacji programu dydaktycznego, z rezerwy JMR w dotacji dydaktycznej,

zwolnienie SWFiS z opłat za użytkowanie powierzchni,

wszystkie koszty dodatkowych zajęć sportowych realizowanych przez SWFiS poza zajęciami wynikającymi z siatki zajęć, będą pokrywane przez zleceniodawców.

1


3. Na finansowanie kosztów funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Energetyki (MSE) przyznaje się 20 % środków dotacji dydaktycznej pozyskiwanej przez poszczególne jednostki dydaktyczne wymienione w tab. 1 w zakresie działalności dydaktycznej prowadzonej przez te jednostki na kierunku Energetyka (dalej zwanej dotacją dydaktyczną MSE i oznaczoną DdE) wg wzoru:
DdE = C -DpE--- + (1 – C)Wu SpE ,

gdzie: Dp

DpE – dotacja dydaktyczna MSE w roku poprzednim

SpE – udział przeliczeniowy liczby studentów kierunku Energetyka liczony wg wzorów ze str. 2 i 3 .


14. Koszty działalności dydaktycznej nie ujęte w algorytmie podziału dotacji budżetowej powinny być rozliczane w drodze porozumień pomiędzy zainteresowanymi jednostkami dydaktycznymi.

15. Program i wymiar godzinowy przedmiotów podstawowych winien być ustalany przez poszczególne Wydziały w porozumieniu z jednostkami odpowiedzialnymi za przedmiot, przy zachowaniu minimów programowych.

16. Jednostki prowadzące przedmioty podstawowe winny uwzględniać sugestie Wydziałów odnośnie obsady personalnej zlecanych zajęć.

17. Prowadzenie zajęć z przedmiotów podstawowych powinno być zlecane jednostkom specjalistycznym.

Za Senacką Komisję Budżetową
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Prorektor AGH ds. OgólnychUchwała Senatu AGH nr 54/2004

z dnia 25 lutego 2004


  w sprawie powołania Nadzwyczajnego Senackiego Zespołu ds. RestrukturyzacyjnychNa podstawie art. 14 Statutu AGH (tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2002 r. + zmiany) Senat AGH powołuje Nadzwyczajną Senacką Komisję ds. Restrukturyzacyjnych w następującym składzie:
1. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Rektor Przewodniczący

2. prof. dr hab. inż. Jerzy Klich Dziekan WG i G

3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski Dziekan W. M. i I.M.

4. prof. dr hab. inż. Andrzej Pach W. E. A. I. i E.

5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski Dziekan W. I.M. i R

6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Dziekan W. G. G. i O. Śr.

7. prof. dr hab. inż. Jan Gocał Dziekan W. G. G. i I. Śr.

8. prof. dr hab. Andrzej Małecki W. I. M. i C.

9. prof. dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz Dziekan W. O.

10. prof. dr hab. inż. Wojciech Libura Dziekan W. M. N.

11. prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek Dziekan W. W. N. I G.

12. prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz Dziekan W. Z. „

13. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda Dziekan W. P. i E.

14. prof. dr hab. Kazimierz Jeleń Dziekan W. F. i T. J.

15. prof. dr hab. Adam Paweł Wojda Dziekan W. M. S.

16. prof. dr hab. Anna Siwik Dziekan W. N. S. S.


W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 55/2004 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. Janusza Adamowskiego do wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Joachimowi Treuschowi.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 56/2004 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Marka Danielewskiego do wniosku Politechniki Szczecińskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. zw. dr hab. inż. Stefanowi Wojciechowskiemu.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 68 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 57/2004 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. R. Tadeusiewicza do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 58/2004 w sprawie wyznaczenia prof. R. Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Alfredowi Fettweisowi.

Uchwała senatu AGH nr 59 /2004

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z grupy studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kadencję 2002-2005

 1. W związku z ukończeniem studiów przez Andrzeja Pałubskiego - przedstawiciela studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Senacie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na podstawie par. 18, ust. 1 i 2 oraz par. 1, ust. 1, p. 6 Ordynacji wyborczej (Dodatek nr 2 do Statutu AGH z 28. 05. 1991 – wraz z późniejszymi zmianami) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podejmuje uchwałę o rozpoczęciu w dniu 16 marca 2004 roku wyborów uzupełniających z grupy studentów na kadencję 2002-2005.

 2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowi harmonogram wyborów uzupełniających.

 3. Wybory zostaną przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 6 Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska powołaną na kadencję 2002-2005.

H a r m o n o g r a m


wyborów uzupełniających na członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2002-2005 z grupy studentów Wydziału GGiIŚ Organizator: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6

L.p.

Czynność wyborcza

Data

Dni akcji

wyborczej1.


Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Senatu z grupy studentów WGGiIŚ.


16.03 -22.03.2004

1 - 7

2.


Ogłoszenie listy kandydatów


23.03.2004

8

3.


Wybór przedstawiciela studentów

do Senatu.
29.03 - 2.04.2004

14 - 18

4.

Ogłoszenie wyników wyborów przedstawiciela studentów do Senatu


2.04.2004

18

Uwaga: ustala się, że dzień wyborczy kończy się o godz. 15.00.

Uchwała Senatu AGH nr 60/2004

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z grupy studentów Wydziału Paliw i Energii na kadencję 2002-2005


 1. W związku z rezygnacją studenta V roku Wydziału Paliw i Energii Marcina Kalbarczyka z funkcji przedstawiciela studentów w Senacie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na podstawie par. 18, ust. 1 i 2 oraz par. 1, ust. 1, p. 6 Ordynacji wyborczej (Dodatek nr 2 do Statutu AGH z 28. 05. 1991 – wraz z późniejszymi zmianami) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podejmuje uchwałę o rozpoczęciu w dniu 10 marca 2004 roku wyborów uzupełniających z grupy studentów na kadencję 2002-2005.

 2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowi harmonogram wyborów uzupełniających.

 3. Wybory zostaną przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 12 Wydziału Paliw i Energii powołaną na kadencję 2002-2005.

H a r m o n o g r a m


wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2002-2005 z grupy studentów Wydziału Paliw i Energii Organizator: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12

L.p


Czynność wyborcza

Data

Dni akcji

wyborczej


1.

Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Senatu z grupy studentów Wydziału Paliw i Energii.


10.03.- 16.03.20041 -7

2.

Ogłoszenie listy kandydatów


16.03.2004


7

3.

Wybór przedstawiciela studentów

do Senatu.

23.03.2004


14

4.

Ogłoszenie wyników wyborów przedstawiciela studentów do Senatu


23.03.2004


14

Uwaga: ustala się, że dzień wyborczy kończy się o godz. 15.00.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 61/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Rektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Kazimierza Wiatra z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 62/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Witolda Byrskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 63/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Wojciecha Gregi z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 57 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 64/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Jerzego Fijała z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 65/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Barbary Stypuły z Wydziału Odlewnictwa.W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 66/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Janusza Majtę z Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 99 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 67/2004 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. Marka Ogieli z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna