Uczenie się przez całe życie Działanie kluczowe 1, 2 i 3 30 kwietnia 2007 r upływa termin składania wniosków w ramach Programu Międzysektorowego w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie”Pobieranie 33.2 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar33.2 Kb.
Uczenie się przez całe życie - Działanie kluczowe 1, 2 i 3

30 kwietnia 2007 r. upływa termin składania wniosków w ramach Programu Międzysektorowego w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Wnioski rozpatruje Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA).

Program Międzysektorowy obejmuje: • Działanie kluczowe 1: Współpraca polityczna i innowacje w zakresie uczenia się przez całe życie;

 • Działanie kluczowe 2: Języki;

 • Działanie kluczowe 3: Rozwijanie innowacyjnych i opartych na ICT treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.

Program Międzysektorowy uzupełnia programy sektorowe programu „Uczenie się przez całe życie”: Erasmus, Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci:

 • Działanie kluczowe 1 ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilości porównywalnych danych, danych statystycznych i analiz, monitorowanie postępu w realizacji celów, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi.

 • Działanie kluczowe 2 skupia się na współpracy politycznej, językach, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i rozpowszechnianiu efektów programu. Jego celem jest promowanie nauki języków oraz wspieranie różnorodności językowej w krajach członkowskich.

 • Działanie kluczowe 3 wspiera działania dotyczące potrzeb oświatowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych związanych z jedną lub kilkoma dziedzinami objętymi programami sektorowymi programu „Uczenie się przez całe życie”.


Działanie kluczowe 1

Wsparciem mogą być objęte następujące działania: 1. Indywidualna mobilność - obejmuje wizyty robocze ekspertów i urzędników wyznaczonych przez władze krajowe, regionalne bądź lokalne, dyrektorów placówek oświatowych i szkoleniowych oraz świadczących usługi w zakresie poradnictwa i poświadczania doświadczenia zawodowego, a także partnerów społecznych. Wizyty mają służyć wymianie informacji i doświadczeń z zakresu oświaty przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i średniego (ogólnego, technicznego i zawodowego).

 2. Projekty wielostronne - mają na celu przygotowywanie i testowanie propozycji w zakresie polityki na poziomie Wspólnoty i innowacyjności w uczeniu się przez całe życie.

 3. Wielostronne sieci współpracy pomiędzy ekspertami i/lub instytucjami pracującymi wspólnie nad kwestiami politycznymi.

Sieci mogą obejmować:

         sieci tematyczne zajmujące się kwestiami związanymi z treścią uczenia się przez całe życie bądź metodologią i polityką uczenia się przez całe życie;

         fora na temat strategicznych zagadnień w zakresie uczenia się przez całe życie.


 1. Obserwacja i analiza strategii i systemów w dziedzinie uczenia się przez całe życie:

         analizy i badania porównawcze;

         opracowywanie wskaźników i ankiet statystycznych, w tym wsparcie dla prac podejmowanych w dziedzinie uczenia się przez całe życie we współpracy z Eurostatem;

         wsparcie dla funkcjonowania sieci Eurydice.


 1. Działania na rzecz wsparcia przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia nieformalnego i incydentalnego, informacji i poradnictwa w dziedzinie oświaty, a także współpracy w zakresie zapewniania jakości, co może obejmować:

         sieci organizacji ułatwiających mobilność i uznawalność, takie jak ośrodki informacji o uznawalności dyplomów i okresów studiów (NARIC);

         wsparcie dla międzynarodowych portali internetowych, takich jak Ploteus;

         działania podejmowane w ramach inicjatywy Europass.


 1. Inne działania, w tym wzajemne uczenie się mające na celu promowanie priorytety Działania kluczowego.

Grupy docelowe:

  • kilka działań skierowanych jest do konkretnych placówek, instytucji i organizacji;

  • mobilność: szefowie placówek, inspektorzy, doradcy, personel administracyjny na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym (w tym ministerstwa i departamenty rządowe), nauczyciele, trenerzy;

  • analizy i badania porównawcze: organizacje naukowe i badawcze, decydenci, uniwersytety.

Wnioski mogą nadsyłać:

 • mobilność: osoby indywidualne;

 • analizy i badania porównawcze: organizacje legitymujące się odpowiednimi zdolnościami i doświadczeniem.

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej poprzez Agencję Narodową (mobilność) lub bezpośrednio do Agencji Wykonawczej (analizy i badania porównawcze).

W programie mogą uczestniczyć kraje członkowskie UE, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a także Turcja.

Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz na stronie europejskiego programu informacyjnego Eurodesk.


Działanie kluczowe 2

Typy działań:

1. Projekty wielostronne:

         opracowywanie nowych materiałów do nauki języków, w tym kursów internetowych oraz instrumentów do sprawdzania znajomości języka;

         opracowywanie narzędzi i kursów szkolenia nauczycieli języków, instruktorów zawodu i pozostałego personelu;

         promowanie świadomości językowej i dostępu do zasobów.

Czas trwania: maksymalnie 2 lata. Wysokość dofinansowania: maksymalnie 250 tys. euro na rok, maksymalnie 75% całkowitego zaakceptowanego budżetu.

2. Sieci wielostronne w dziedzinie nauki języków obcych i różnorodności językowej, które:

         przyczyniają się do rozwoju polityki językowej;

         promują naukę języków obcych i różnorodność językową;

         wspierają wymianę innowacyjnych metod i dobrych praktyk;

         rozpowszechniają rezultaty poprzednich projektów.

Czas trwania: maksymalnie 3 lata. Wysokość dofinansowania: maksymalnie 150 tys. euro na rok, maksymalnie 75% całkowitego zaakceptowanego budżetu.

3. Działania towarzyszące:

         Działania na rzecz uatrakcyjnienia nauki języków poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu lub kampanii marketingowych, promocyjnych bądź informacyjnych, a także konferencje, badania oraz opracowanie wskaźników statystycznych z zakresu nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Czas trwania: 1 rok. Wysokość dofinansowania: maksymalnie 150 tys. euro na rok, maksymalnie 75% całkowitego zaakceptowanego budżetu.

Grupy docelowe:


 • szkoły, uniwersytety, placówki kształcenia dorosłych;

 • szkoły językowe, biblioteki, centra kształcenia otwartego i na odległość;

 • centra kształcenia wstępnego lub ustawicznego dla nauczycieli;

 • centra badań nad językiem;

 • placówki opracowujące programy nauczania;

 • władze lokalne i regionalne;

 • lokalne, regionalne, krajowe lub europejskie stowarzyszenia zajmujące się nauką języków;

 • stowarzyszenia kulturalne;

 • radio, telewizja i media obecne w Internecie;

 • wydawnictwa i producenci lub dystrybutorzy oprogramowania;

 • agencje reklamowe lub marketingowe;

 • organizacje sportowe, muzea i galerie, firmy transport publicznego i biura turystyczne (projekty wielostronne).

Wnioski mogą nadsyłać:

 • organizacje koordynujące w imieniu konsorcjum;

 • co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw lub co najmniej 10 partnerów z 10 różnych państw (w przypadku sieci).

W programie mogą uczestniczyć kraje członkowskie UE, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a także Turcja.

Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz na stronie europejskiego programu informacyjnego Eurodesk.
Działanie kluczowe 3

Finansowane typy działań: 1. Projekty wielostronne mające na celu opracowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych metod, treści, usług i środowisk;

 2. Sieci, których celem jest udostępnianie i wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk;

 3. Inne działania mające na celu poprawę polityki i praktyki w dziedzinie kształcenia ustawicznego, co może obejmować mechanizmy oceny, obserwacji, analizy porównawczej, poprawy jakości oraz analizy tendencji w zakresie technologii i pedagogiki.

Grupy docelowe:

 • centra informacji i inne organizacje mające doświadczenie w dziedzinie ICT w oświacie (w tym poradnictwo i doradztwo, biblioteki multimedialne, centra badawcze itp.);

 • wszystkie typy instytucji oświatowych;

 • instytucje kształcenia na odległość (w tym otwarte uniwersytety);

 • placówki kształcenia nauczycieli;

 • stowarzyszenia oświatowe;

 • zespoły badawcze zajmujące się ICT w oświacie;

 • naukowe/ oświatowe stowarzyszenia lub konsorcja działające na poziomie krajowym lub europejskim;

 • organizacje/ instytucje zajmujące się innowacją w oświacie;

 • publiczni i prywatni producenci/ dystrybutorzy/ nadawcy i inne podmioty z dziedziny ICT.

Wnioski mogą nadsyłać organizacje koordynujące w imieniu konsorcjum. W programie mogą uczestniczyć kraje członkowskie UE, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a także Turcja.

Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.Więcej informacji można znaleźć na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury oraz na stronie europejskiego programu informacyjnego Eurodesk


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna