Ud-iii-wod-o-0053-678/2011Pobieranie 13.87 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.87 Kb.

UD-III-WOD-O-0053-678/2011
UCHWAŁA NR 678/2011

ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY

m. st. WARSZAWY

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w nieruchomości przy ul. Schroegera 75/79, z pominięciem trybu konkursu ofert

________________________________________________________________________________
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454), uchwały nr LVI/1668/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2, § 7 ust. 3, § 16 zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.), Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1.


  1. Zatwierdza się protokół z dnia 29 sierpnia 2011 r. z przeprowadzonych negocjacji dotyczących stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 75/79.

  2. Wyraża się zgodę na wynajem AMB Trading & Management Consulting Anna Błazucka lokalu użytkowego położonego w nieruchomości przy ul. Schroegera 75/79 o powierzchni 138,77 m2 z pominięciem trybu konkursu ofert, na czas określony tj. 3 lata.

  3. Określa się stawkę czynszu za najem w wysokości 6,50 zł/m2, powiększoną o podatek od towarów i usług.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Arkadiuszowi J. Przybylskiemu.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zarząd

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Burmistrz Rafał Miastowski …………………………………..

Zastępca Burmistrza Kacper Pietrusiński …………………………………..

Zastępca Burmistrza Marek Lipiński …………………………………..

Zastępca Burmistrza Piotr Rudzki …………………………………..

Zastępca Burmistrza Grzegorz Pietruczuk ………………………………….


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna