Układ prac przejściowych / dyplomowych (sugestie ramowe do indywidualnej modyfikacji) Rodzaje pracPobieranie 54.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.16 Kb.
Układ prac przejściowych / dyplomowych

(sugestie ramowe do indywidualnej modyfikacji)
Rodzaje prac:


 1. Praca technologiczna

 2. Praca konstrukcyjna

 3. Praca doświadczalna

 4. Prace informatyczne:

 1. praca projektowa (projekt sieci komputerowej)

 2. indywidualny program komputerowy

 3. zastosowanie uniwersalnego (komercyjnego) programu komputerowego

 4. symulacja komputerowa

 1. Praca teoretyczna

 2. Praca studialna.Sugerowany układ *) pracy dyplomowej (przejściowej)
Charakter pracy: technologiczna.

 1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu

(zakres to uściślenie warunków realizacji tematu). 1. Analiza tematu

(Przegląd bibliograficzno-dokumentacyjny (np. wytwarzanie podobnych wyrobów), ocena krytyczna i zalecenia do własnej pracy)

 1. Projekt wstępny procesu technologicznego

(opracowanie kilku różnych wariantów procesu technologicznego oraz ocena techniczno-ekonomiczna efektywności, wybór wariantu optymalnego).

 1. Projekt procesu technologicznego

(dotyczy wybranego wariantu procesu technologicznego wg p.3.

 1. Projekt techniczny wybranych narzędzi i przyrządów specjalnych

(zakres pracy limitowany przez normatywną pracochłonność)

 1. Badanie zdolności patentowej

 2. Wnioski końcowe i perspektywy rozwoju tematu.

Bibliografia

*) Układ pracy można i należy dostosować do konkretnego tematu. Poza układem pracy, znaczenie ma jej forma; szczególnie przydatna tu może być książka G.Gambarelliego i Z.Łuckiego: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. UNIVERSITAS, Kraków 1995.Sugerowany układ *) pracy dyplomowej (przejściowej)
Charakter pracy: doświadczalna.

 1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu

(zakres to uściślenie warunków realizacji tematu). 1. Analiza tematu

(Przegląd bibliograficzno aktualnego stanu zagadnienia w zakresie danego tematu, ocena krytyczna innych badań i zalecenia do badań własnych.)

 1. Badania własne

  1. Cel i zakres badań

(określa się szczegółowo cel badań a zwłaszcza cel badań doświadczalnych).

  1. Koncepcja badań (hipoteza/teza)

(Uściśla się merytorycznie cel badań i ogólną koncepcję ich realizacji. W przypadku, gdy cel badań ma charakter poznawczy – określa się podstawową hipotezę (tezę), którą weryfikuje się doświadczalnie.

  1. Metodyka badań i technika pomiarów

(Metodyka – to sposób osiągnięcia celu badań; obejmuje zwykle charakterystykę obiektu badań i plany doświadczeń oraz metody analizy statystycznej.

Technika pomiarów – to sposób wykonania pomiarów, a w tym użyta aparatura badawcza i narzedzia pomiarowe (zwłaszcza ich niedokładność).  1. Wyniki badań

(Wyniki badań składają się z dwóch części:

 • dokumentacja sprawozdawcza, którą zamieszcza się w pracy, obejmująca typowe fragmenty tablic z wynikami pomiarów, a przede wszystkim prezentację graficzną wyników pomiarów w formie wykresów płaskich, przestrzennych itp. (zastosowanie programów STATISTICA, CADEX, Surfer i Grapher)

 • dokumentacja archiwalna, której nie umieszcza się w pracy, obejmująca surowe wyniki pomiarów, taśmy z rejestratorów, komplet wydruków komputerowych itp.

  1. Analiza wyników

 • Niedokładność pomiarów.

 • Aproksymacja/interpolacja funkcji obiektu badań.

 • Weryfikacja adekwatności i istotności.

 • Optymalizacja – ekstrema funkcji obiektu badań.

Uwaga: dokumentacja analizy statystycznej ma zwykle postać wydruków komputerowych i wykresów wykonanych za pomocą programów komputerowych grupy CADEX/DOE.

  • Analiza merytoryczna – to podjęcie próby merytorycznego (uzasadnienie fizyczne, techniczne itp.) wyjaśnienia przyczyn uzyskania takich właśnie, a nie innych wyników badań.

Uwaga: wyklucza się tu opis ograniczony np. do stwierdzeń typu: w wyniku badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem wartości wielkości wejściowej (x), wartość wielkości wyjściowej (z) początkowo maleje, a potem rośnie osiągając maksimum z=zmax, potem ponownie zaczyna maleć ... Właściwa analiza merytoryczna to np. stwierdzenia typu: przyczyną występującego maksimum wartości wielkości z=z0 (zob. wykres podany w rozdz. 4), jest prawdopodobnie zjawisko ... Oczekiwanym efektem analizy merytorycznej powinny być sugestie dotyczące modelu matematycznego obiektu badań.

 1. Wnioski

Wnioski można podzielić na:

  • Teoretyczne (o ile zbadano coś nowego).

  • Praktyczne (na co i gdzie to się przyda).

  • Rozwojowe (sugestie dotyczące dalszych badań i prac rozwojowych, które nie zmieściły się w pracy).

BibliografiaSugerowany układ

pracy przejściowej / dyplomowej

Charakter pracy: informatyczna (I)


1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu


Uwaga: zakres to uściślenie warunków realizacji tematu.
2. Analiza tematu

2.1. Merytoryczna analiza tematu:  • Przegląd bibliograficzny zagadnień merytorycznych związanych z tematem pracy.

  • Ocena i zalecenia do pracy własnej dotyczące podstaw merytorycznych zastosowań metod komputerowych.

2.2. Informatyczna analiza tematu:

 • Przegląd programografii z zakresu tematu.

 • Ocena i zalecenia do pracy własnej dotyczące rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Uwaga: sugeruje się kwerendę tematyczną w Internecie.
3. Prace własne

3.1. Cel i zakres prac własnych

Określa się co będzie celem pracy i w jakim dokładnie zakresie będzie wykonana; po uwzględnieniu tego co – jak wynika z analizy tematu (zob. p.2) – zostało już zrobione.

3.2. Koncepcja/hipoteza

Zależnie od konkretnego tematu może to być koncepcja pracy określająca najważniejsze jej elementy zapewniające osiągnięcie celu pracy (wg p.3.1). Natomiast – w przypadku prac poznawczych – formułuje się pewną hipotezę, która podlega weryfikacji, czyli tzw. walidacji.

Uwaga: o ile praca ma charakter wyłącznie utylitarny – ten punkt zostaje pominięty; nie należy na siłę formułować banalnych hipotez.

3.3. Metodyka pracy

Określa się sposób, stanowiący pewną procedurę zapewniającą osiągnięcie celu pracy.

Szczególnie dotyczy to poprawnej logicznie weryfikacji postulowanej hipotezy (tu również proponuje się określone testy statyczne).

3.4. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

Szczegóły techniczne dotyczące wymagań w zakresie sprzętu komputerowego (procesor, rozmiary RAM itp.), a przede wszystkim oprogramowania. Ogólnie uwzględnia się tu: (a) standardowe programy użytkowe lub (b) indywidualne programowanie, a nawet (c) jedno i drugie łącznie.

3.5. Wyniki pracy

Wyniki pracy składają się z dwóch części:


 • Dokumentacja sprawozdawcza, czyli to co jest w pracy najważniejsze – prezentowane w zwartej formie (ograniczonej objętościowo).

 • Dokumentacja archiwalna, czyli komplet wszystkich wyników, nawet tych, które uznano za nieudane (np. moduły programu źródłowego, które całkowicie zostały zmienione).

Uwagi:

 1. Każdy tworzony indywidualnie program komputerowy powinien być prezentowany przy pomocy schematu blokowego modułów programu lub wprost algorytmu.

 2. Tekst programu źródłowego, w wybranym języku programowania, powinien być zamieszczony wyłącznie na dyskietce (nie stosować wydruków), łącznie ze szczegółowym określeniem sposobu kompilacji.

3.6. Analiza wyników

Analiza dotyczy rezultatów zaprezentowanych jako wyniki pracy (wg p. 3.5). W zależności od konkretnego tematu można połączyć p. 3.5 i 3.6: Wyniki pracy i ich analiza.

Analizę wyników przeprowadza się uwzględniając zwykle:


 • Co nowego zrobiono w pacy na tle stanu aktualnego zagadnienia określonego przez temat pracy (wg p. 2).

 • Na co i gdzie wyniki pracy przydadzą się w praktyce.

Ogólnie należy tu przede wszystkim odpowiedzieć jednoznacznie czy osiągnięty został cel pracy (wg p. 3.1). Można również uzupełniająco podać:

 • Co jeszcze można i należy zrobić w zakresie określonym przez temat pracy.

 1. Wnioski

Wnioski stanowią krótkie zestawienie stwierdzeń podanych w analizie wyników, stąd ich podział na:

 • Teoretyczne (o ile osiągnięto coś nowego).

 • Praktyczne (na co i gdzie to się przyda).

 • Rozwojowe (sugestie: co jeszcze można i należy zrobić).

Bibliografia

Sugerowany układ

pracy dyplomowej (przejściowej)
Charakter pracy: informatyczna –

indywidualny program komputerowy (I/P)
1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu


 1. Analiza tematu

2.1. Merytoryczna analiza tematu

Przegląd bibliograficzny zagadnienia, którego ma dotyczyć program, ocena i zalecenia do pracy własnej.

2.2. Programistyczna analiza tematu

Przegląd istniejących programów dotyczących bezpośrednio zagadnienia, tj. programów specjalistycznych – dedykowanych oraz programów uniwersalnych umożliwiających rozwiązanie zagadnienia; należy również uwzględnić programy pośrednio związane z danym zagadnieniem.

Ustalenie założeń programistycznych do własnej pracy.

Uwaga: sugeruje się kwerendę tematyczną w Internecie. 1. Program własny (lub wprost nazwa tworzonego programu).

3.1. Przeznaczenie programu

Określenie celu, któremu ma służyć program i jego podstawowych możliwości funkcjonalnych. Tu również należy udowodnić, że brak uniwersalnych (komercyjnych) programów użytkowych spełniających ten sam cel, albo też – z różnych względów – nie jest uzasadnione ich stosowanie.

3.2. Podstawowe założenia

Dokładne określenie niżej podanych założeń (warunków), które ma spełnić program: • Założenia merytoryczno – funkcjonalne ustalające dokładnie:

 • Dane wejściowe wprowadzone do programu, ich rodzaj oraz forma.

 • Dane wyjściowe uzyskiwane w wyniku działania programu, a zwłaszcza ich oczekiwana dokładność.

 • Założenia sprzętowo – programowe ustalające implementacje (komputer) i środowisko (system operacyjny) oraz sposób użytkowania programu: środowisko graficzne, system menu itp.

3.3. Koncepcja/metoda

Przyjęta koncepcja/metoda stanowi podstawę utworzenia algorytmu programu spełniającego ustalone założenia (zob. p. 3.2).

3.4. Algorytm programu

Algorytm prezentuje się w postaci odpowiedniego schematu blokowego działania programu.

Uwaga: schemat należy wykonać zgodnie z PN-75/E-01226: Przetwarzanie danych. Symbole graficzne.

3.5. Założenia programistyczne

Określa się język programowania i kompilator, z uwzględnieniem wymagań wynikających z założeń sprzętowo – programowych dotyczących sposobu użytkowania programu (zob. p. 3.2).

3.6. Tekst źródłowy programu


Zamieszcza się tekst źródłowy programu napisanego w wybranym języku i sposób jego kompilacji.


Uwaga: tekst źródłowy wyłącznie na dyskietce stanowiącej załącznik do pracy.

3.7. Testowanie programu

Testowanie wymaga opracowania testów weryfikujących poprawność działania programu.

Testowanie to jeden ze szczególnie ważnych etapów tworzenia nowego programu. Test to zbiór danych wejściowych i odpowiadających im poprawnych – danych wyjściowych. Testów powinno być wiele, a ich rodzaj powinien odpowiadać przewidywanym warunkom przyszłego użytkowania programu. Negatywne wyniki testu stanowią podstawę do korekty kodu źródłowego, a nawet algorytmu programu.

3.8. Dokumentacja programu


 • Program w wersji binarnej (dyskietka).

Uwaga: Tekst źródłowy stanowić ma dokumentację archiwalną (również na dyskietce, zob. p. 3.6).

 • Podręcznik użytkownika, obejmujący trzy podstawowe części:

 1. Możliwości funkcjonalne programu, czyli krótki opis tego co można uzyskać stosując program?

 2. Sposób użytkowania programu, czyli szczegółowy opis jak należy użytkować program (łącznie ze sposobem instalacji programu).

 3. Podstawy teoretyczne programu, czyli opis teoretyczny, w tym metody obliczeniowe, wzory itp.wyjaśniający dlaczego otrzymuje się takie właśnie wyniki stanowiące rezultat stosowania programu (tu również zamieszcza się odnośną bibliografię związaną tematycznie z programem).

 1. Wnioski
Bibliografia

Sugerowany układ

pracy przejściowej / dyplomowej
Charakter pracy: informatyczna –

zastosowanie uniwersalnego (komercyjnego) programu komputerowego (I/U)
1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu

Uwaga: zakres to uściślenie warunków realizacji tematu.

2.Analiza tematu

2.1. Merytoryczna analiza tematu

Przegląd bibliograficzny zagadnienia, którego ma dotyczyć program, ocena i zalecenia do pracy własnej.

2.2. Programistyczna analiza tematu

Opis programu (programów) głównie z punktu widzenia jego możliwości funkcjonalnych. Konfrontacja celu pracy z możliwościami programu.

3. Prace własne (lub wprost nazwa tworzonego programu).

3.1. Cel i zakres prac własnych

Dokładne określenie co będzie celem pracy i w jakim zakresie zostanie wykonana. Szczególnie należy wykazać, że w stosunku do stanu aktualnego zagadnienia (wg p. 2.1) – określonego prze temat pracy – zastosowanie wybranego programu komputerowego (wg p. 2.2) może przynieść wymierne korzyści (podać dokładnie na czym one polegają).

3.2. Koncepcja/metoda pracy

Określa się dokładnie pełną procedurę stosowania wybranego programu komputerowego do rozwiązania zagadnień określonych przez temat pracy.

Zdecydowanie sugeruje się tu opracowanie serii przykładów ilustrujących zastosowanie programu. Przykłady należy podzielić na dwa rodzaje:


 • Przykłady stanowiące testy, dla których należy uzyskać również rozwiązanie innymi metodami (np. bez użycia programu komputerowego); wymagana jest tu oczywiście zgodność wyników.

 • Przykłady zastosowania programu wykazujące jego przydatności i wyższość nad innymi metodami.

3.3. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

Dokładne określenie rodzaju i parametrów sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego i programu (programów).

3.4. Wyniki pracy

Wyniki składają się z dwóch części: • Dokumentacja sprawozdawcza, czyli to co jest w pracy najważniejsze; prezentowane w zwartej formie, raczej ograniczonej objętościowo. Dotyczy ona przede wszystkim przykładów wykazujących nie tylko przydatność programu komputerowego, ale jego wyższość nad innymi – dotychczas stosowanymi – metodami rozwiązywania tego samego rodzaju zagadnień.

Uwaga: szczególnie zaleca się tu:

   1. prezentację porównawczą w postaci graficznej (wykresy: Grapher lub Surfer);

   2. wykonanie porównawczych testów statystycznych, o ile uzasadnia to rodzaj uzyskiwanych wyników.

 • Dokumentacja archiwalna, czyli komplet wszystkich surowych wyników.

3.5. Analiza wyników

Analiza dotyczy uzyskanych rezultatów (wg p. 3.4) i należy tu odpowiedzieć na następujące pytania: • Co nowego wnosi zastosowanie programu komputerowego do rozwiązania zagadnienia określonego przez temat pracy.

 • Na co i gdzie przydadzą się wyniki pracy.

 • Co jeszcze można i należy zrobić w tej dziedzinie.

4. Wnioski

Wnioski stanowią krótkie zestawienie stwierdzeń podanych w analizie wyników, stąd ich podział na: • Teoretyczne (o ile osiągnięto coś nowego).

 • Praktyczne (na co i gdzie to się przyda).

 • Rozwojowe (sugestie: co jeszcze można i należy zrobić).

Bibliografia

Sugerowany układ

pracy przejściowej / dyplomowej
Charakter pracy: informatyczna –

symulacja komputerowa (I/S)
1. Temat

Cel i zakres realizacji tematu

Uwaga: zakres to uściślenie warunków realizacji tematu.

2.Analiza tematu

2.1. Merytoryczna analiza tematu

Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych z obiektem symulacji komputerowej, ocena i zalecenia do wyboru teoretycznego modelu matematycznego obiektu symulacji.

2.2. Informatyczna analiza zagadnienia

Przegląd bibliograficzny metod i technik symulacji komputerowej; ocena i zalecenia do własnej pracy.

Uwaga: sugeruje się kwerendę tematyczną w Internecie.

3. Symulacja komputerowa (określić czego dotyczy)

3.1. Cel i zakres symulacji

Dokładne określenie celu symulacji, tzn. co się chce osiągnąć stosując tą metodę badań, na tle innych metod badawczych (zob. p. 3.2). Czy spełnione są warunki dopuszczające stosowanie symulacji, a zwłaszcza czy istnieje wiarygodny model matematyczny obiektu symulacji. Należy mieć pełną świadomość, że wyniki symulacji komputerowej są tyle warte, ile wart jest model matematyczny. Obowiązuje tu zawsze zasada: GIGO – garbage in – garbage out! Równie ważne jest dokładne określenie zakresu sensownych zmian wartości wielkości wejściowych charakteryzujących obiekt symulacji (zob. p. 3.3).

3.2. Hipoteza/koncepcja

Prezentuje się hipotezę/koncepcję weryfikowaną na drodze symulacji komputerowej.

Przykłady hipotez: 1. Hipoteza postulująca określone zachowanie się lub określone właściwości obiektu symulacji;

 2. Hipoteza postulująca poprawność i przydatność nowej metody badawczej, tzw. walidacja metody.

Uwaga: o ile symulację komputerową przeprowadza się w wyłącznie praktycznym celu (co nie znaczy, że mniej ważnym) – to ten punkt należy pominąć. Nie należy wprowadzać na siłę banalnych postulatów i nazywać je hipotezami.

3.3. Metodyka symulacji

Metodyka stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów symulacji komputerowej. Można uwzględniać różne aspekty metodyki symulacji komputerowej; do ważniejszych należy zaliczyć:

Poprawność wnioskowania logicznego; sugeruje się tu poznanie elementarnych zasad rozumowania opartego na metodach: dedukcyjnej i indukcyjnej. Przykład poprawnej metody symulacji komputerowej weryfikującej poprawność nowej metody badań:


 • Tworzy się modele matematyczne obiektu w taki sposób, że:

 1. ma on pewną właściwość (W),

 2. nie ma właściwości (W).

 • Symuluje się komputerowo obiekt i stosuje – w stosunku do niego – pewną nową metodę badań mającą wykryć właściwość W.

 • Jeżeli metoda wykrywa właściwość W, tam gdzie ona jest i vice versa – to można przypuszczać, że zastosowana do obiektów rzeczywistych będzie równie skuteczna.

Poprawny metodycznie plan badań symulacyjnych; w toku symulacji zmienia się tzw. wielkości wejściowe (x1,...xk,...xi) obiektu symulacji i mierzy wielkość (wielkości) z. Wystepuje tu pełna analogia do badań doświadczalnych i należy stosować właściwe plany doświadczeń i metody analizy statystycznej, zgodnie z zasadami teorii eksperymentu i to w połączeniu z komputerowym wspomaganiem CADEX.

Poprawny dobór generatorów wielkości wejściowych o określonych rozkładach prawdopodobieństw.

  1. Sprzet i oprogramowanie komputerowe

Szczegóły techniczne dotyczace wymagań w zakresie sprzetu komputerowego (procesor, RAM itp.); a przede wszystkim programy do symulacji: indywidualnie wykonane ( w ramach innej pracy) lub uniwersalne użytkowe ( komercyjne)

  1. Wyniki Symulacji

Składają się z dwóch części:

Dokumentacja sprawozdawcza, czyli najważniejsze rezultaty symulacji; prezentowane zwykle w zwartej formie z dużą liczbą wykresów

Dokumentacja archiwalna, czyli komplet wszystkich surowych wyników symulacji.


  1. Analiza wyników

Można ja podzielić na :

 • analizę statystyczną – stosowana w przypadku symulacji wg wybranych planów zapożyczonych z teorii eksperymentu; występuje tu pełna analogia z analizą wyników doświadczalnych. Analiza statystyczna stosowana jest również, w formie tzw. Testów istotności, w przypadku porównywania wyników uzyskanych dla różnych odmian modeli matematycznych.

 • Analizę merytoryczną, zawierającą odpowiedź, czy spełniony został cel pracy, a szczególnie czy potwierdzona została przyjęta hipoteza. Tu również można i należy podjąć próbę oceny poprawności przyjętego modelu matematycznego.

Analiza wyników powinna – ogólnie rzecz ujmując – odpowiedzieć na pytania:

 • Co osiągnięto stosując symulacje komputerową?

 • Na co i gdzie mogą się przydać wyniki symulacji?

 • Co jeszcze można zdbadać stosując symulację komputerową?

 • Jak daleko jesteśmy od rzeczywistości.

4. Wnioski

Stanowią krótkie zestawienie stwierdzeń podanych w analizie wyników • teoretyczne (o ile osiągnięto coś nowego)

 • praktyczne (na co i gdzie to się przyda)

 • rozwojowe (co jeszcze można i należy zrobić)

BIBLIOGRAFIA


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna