Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona1/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


 
Umowa Licencyjna Microsoft Open

Niniejsza Umowa Licencyjna Microsoft Open została zawarta między „Państwem” (podmiotem określonym jako licencjobiorca w potwierdzeniu licencji dołączonym do niniejszej umowy licencyjnej („potwierdzenie licencji”)) a „nami” (Microsoft Ireland Operations Limited). Niniejsza umowa składa się z (i)potwierdzenia licencji, (ii) poniższych postanowień; (iii) Listy Produktów i (iv) praw do używania produktów mających zastosowanie do produktów licencjonowanych w ramach niniejszej umowy. Korzystając z praw udzielonych Państwu na mocy niniejszej umowy, Państwo (i) zgadzają się przestrzegać jej postanowień oraz (ii) oświadczają i zapewniają nas, że spełniają Państwo wszystkie warunki wymagane do uzyskania licencji na kopie produktu (produktów) objętych niniejszą umową. Jeśli nie zgadzają się Państwo przestrzegać postanowień niniejszej umowy, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się ze swoim odsprzedawcą, aby uzyskać zwrot zapłaconej kwoty w pełnej wysokości.

1. Definicje.

 

„podmiot stowarzyszony” oznacza podmiot, którego Państwo jesteście właścicielem lub jedynym wspólnikiem, który jest Państwa właścicielem lub jedynym wspólnikiem lub który znajduje się we wspólnym z Państwem stosunku własności (w rozumieniu niniejszej definicji, „własność” oznacza więcej niż 50% udziałów); 

„numer autoryzacyjny” oznacza unikalny numer określony w potwierdzeniu licencji dołączonym do niniejszej umowy, który w okresie pełnych 24 miesięcy kalendarzowych po jego wydaniu pozwoli klientowi pierwszej autoryzacji i jego upoważnionym podmiotom stowarzyszonym na składanie jednego lub więcej zamówień zakupów w ramach programu licencyjnego Microsoft Open;

 

„dostępny”, w odniesieniu do produktu, oznacza, że licencje na ten produkt zostały przez nas udostępnione do zamawiania w ramach programu licencyjnego Microsoft Open; 

„Licencja” oznacza każdą z oferowanych pozycji znajdującą się na Liście Produktów (łącznie z licencjami standardowymi oraz uaktualnieniami dla systemów operacyjnych), która daje prawo do uruchamiania tej wersji produktu, dla której została zamówiona;

 

skrót „L&SA” (License and Software Assurance) oznacza Licencję i Zapewnienie Oprogramowania dla każdego zamówionego produktu; 

„klient pierwszej autoryzacji” oznacza podmiot, któremu numer autoryzacyjny został wydany po raz pierwszy;

 

„produkt” oznacza każdy produkt udostępniony przez nas do odpłatnego licencjonowania; 

„Lista Produktów” oznacza, w odniesieniu do każdego programu licencyjnego, dokument publikowany przez nas okresowo (treść dokumentu może być różna w zależności od regionu), w którym wymienione są produkty dostępne w ramach programu oraz wszystkie warunki specyficzne dla danego produktu, a także ograniczenia dotyczące nabywania licencji na ten produkt;

 

„uruchamianie” i „używanie” oznacza kopiowanie, instalowanie, używanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, uruchamianie lub inne wzajemne współdziałanie z produktami; oraz 

„Zapewnienie Oprogramowania” oznacza, w odniesieniu do każdego odpowiedniego licencjonowanego produktu podstawowego, dla którego zostało zamówione Zapewnienie Oprogramowania, prawo do uaktualniania i uruchamiania najnowszej wersji tego produktu, która została przez nas udostępniona w okresie obowiązywania umowy.

 

2. Udzielenie licencji. Mogą Państwo używać takiej liczby kopii każdego licencjonowanego produktu, jaka została określona w potwierdzeniu licencji. Zamiast któregokolwiek produktu, na który nabyli Państwo licencję w ramach niniejszej umowy, mogą Państwo uruchamiać (i) wcześniejszą wersję lub (ii) inną wersję językową (dopóki ta inna wersja językowa jest dostępna w tej samej lub niższej cenie niż cena wersji zamówionej) tego samego produktu. Wykaz dokonanych przez Państwa zakupów licencji Open jest dostępny dla Państwa do przeglądania w trybie „online” pod następującym, zabezpieczonym adresem: https://eopen.microsoft.com. Udostępniamy tę usługę, aby pomóc Państwu w zarządzaniu swoimi zasobami informatycznymi. Jednakże, potwierdzeniem i dowodem posiadania licencji udzielonych w ramach niniejszej umowy jest potwierdzenie licencji wraz z niniejszą umową.

Nie przenosimy żadnych praw własności do żadnego produktu, ponadto, prawa nie udzielone w sposób wyraźny uznajemy za zastrzeżone na naszą korzyść. Licencja udzielona na mocy niniejszej umowy nie obejmuje pomocy technicznej dla produktu.

 

3. Określenie, które prawa do używania produktów mają zastosowanie. Prawa do używania produktów, które mają zastosowanie do licencji udzielonych na mocy niniejszej umowy, są następujące.


  •        Do wersji dostępnych w chwili aktywacji numeru autoryzacyjnego. Do najnowszej wersji każdego produktu, dostępnego w dniu aktywowania przez nas numeru autoryzacyjnego (jak podano w potwierdzeniu licencji), stosuje się postanowienia dotyczące używania danego produktu i jego wersji obowiązujące w tym dniu.

  •        Do wersji udostępnionych po aktywacji numeru autoryzacyjnego. Do każdej wersji każdego istniejącego produktu, udostępnionego po raz pierwszy po dacie aktywacji numeru autoryzacyjnego, zastosowanie mają prawa do używania produktów obowiązujące w dniu, w którym wersja tego produktu została udostępniona po raz pierwszy.

  •        Do poprzednich wersji produktu, którego najnowsza wersja była dostępna w dniu aktywacji numeru autoryzacyjnego. Jeśli używają Państwo wersji jakiegokolwiek produktu licencjonowanego w ramach niniejszej umowy, który został udostępniony wcześniej niż wersja, która była wersją obowiązującą w dniu aktywacji numeru autoryzacyjnego, używanie tej wcześniejszej wersji będzie podlegać prawom do używania produktów, które miałyby zastosowanie, gdyby używali Państwo wersji licencjonowanej lub, w przypadku Zapewnienia Oprogramowania bądź L&SA, najnowszej wersji która jest dostępna lub została udostępniona w jakimkolwiek momencie przed wygaśnięciem numeru autoryzacyjnego.

  •        Prawa do używania różnych wersji językowych. Jeśli używają Państwo jakiejkolwiek innej wersji językowej jakiegokolwiek produktu licencjonowanego w ramach niniejszej umowy, to w takim przypadku mają zastosowanie prawa do używania właściwe dla wersji licencjonowanej.

  •        Prawo do przeniesienia Zapewnienia Oprogramowania na komputery zastępcze. Mogą Państwo przenieść Zapewnienie Oprogramowania zamówione dla związanego z nim komputerowego systemu operacyjnego zainstalowanego na jednym komputerze na komputer zastępczy, pod warunkiem, że (i) komputer zastępczy jest licencjonowany do uruchamiania najnowszej wersji tego komputerowego systemu operacyjnego, według stanu na dzień zmiany przypisania, oraz (ii) usuną Państwo z oryginalnego komputera wszystkie uaktualnienia komputerowego systemu operacyjnego, które były zainstalowane w ramach przenoszonego Zapewnienia Oprogramowania. Nie mogą Państwo w inny sposób oddzielać Zapewnienia Oprogramowania od związanej z nim licencji, dla której zostało ono zamówione.

Zobowiązujemy się udostępnić Państwu kopię praw do używania produktów ze wszystkimi aktualizacjami za pośrednictwem sieci WWW lub innych stosownych środków.

 

4. Klucz Produktu Licencji Grupowej. Aby zainstalować niektóre licencjonowane produkty, muszą Państwo zastosować określony Klucz Produktu Licencji Grupowej. Klucz ten jest podany w potwierdzeniu licencji i wydawany jest na Państwa wyłączny użytek dla każdej nabytej licencji. Zobowiązują się Państwo dołożyć wszelkich starań w celu prowadzenia rejestru użycia takiego klucza produktu, a także do nieujawniania takiego klucza produktu żadnym nieupoważnionym osobom trzecim. Dodatkowe informacje na temat Kluczy Produktów Licencji Grupowych można uzyskać, przechodząc pod adres http://www.microsoft.com/licensing i klikając łącze „Volume License Product Key”.

 

5. Kiedy podmioty stowarzyszone mogą składać zamówienia na podstawie istniejącego numeru autoryzacyjnego. Każdy podmiot stowarzyszony, utworzony i działający zgodnie z prawem kraju znajdującego się w Regionie Sprzedaży i Promocji Microsoft EMEA (zdefiniowanego jako kontynent Europy, kontynent Afryki, Środkowy Wschód oraz Wspólnota Państw Niepodległych (WPN)), może wykorzystywać jego numer autoryzacyjny w celu zamawiania licencji w ramach programu Licencji Microsoft Open na poziomie cenowym, do którego kwalifikuje się klient pierwszej autoryzacji. Podmioty stowarzyszone korzystające z numeru autoryzacyjnego klienta pierwszej autoryzacji muszą (i) zamawiać produkty tylko z grup produktów objętych tym numerem autoryzacyjnym; (ii) składać wszystkie zamówienia za pośrednictwem odsprzedawców na terenie swoich krajów (albo, w przypadku podmiotów stowarzyszonych z krajów należących do Unii Europejskiej lub EFTA, za pośrednictwem odsprzedawców zlokalizowanych w kraju należącym do Unii Europejskiej lub EFTA); oraz (iii) składać wszystkie zamówienia przed wygaśnięciem numeru autoryzacyjnego. Nie odmówimy przyjęcia zamówienia bez uzasadnionego powodu.

 

6. Przenoszenie licencji.

 

Jak przenieść licencje. Mogą Państwo przenieść na osobę fizyczną lub prawną licencje i Zapewnienie Oprogramowania określone w potwierdzeniu licencji, pod warunkiem, że: (i) przeniesienie obejmie wszystkie licencje i Zapewnienie Oprogramowania wydane w związku z początkowym zamówieniem zakupów i każdego kolejnego zamówienia złożonego na podstawie numeru autoryzacyjnego oraz obejmie prawo do nabywania dodatkowych licencji na podstawie tego numeru w przyszłości; (ii) osoba przyjmująca licencje zaakceptuje na piśmie postanowienia niniejszej umowy (w tym, w szczególności, odpowiednie prawa do używania produktów, ograniczenia dotyczące ich używania, ograniczenia odpowiedzialności i ograniczenia dotyczące przenoszenia licencji, opisane w niniejszym ustępie 6), oraz (iii) otrzymamy pisemne powiadomienie na dostarczonym przez nas formularzu o przeniesieniu licencji w terminie trzydziestu (30) dni od daty przeniesienia. Każde przeniesienie licencji dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu będzie nieważne.

 

Kiedy przeniesienie licencji jest niedozwolone. Nie mogą Państwo przenosić (i) licencji krótkoterminowo, (ii) licencji na jakąkolwiek wersję któregokolwiek produktu nabytego w ramach Zapewnienia Oprogramowania, oddzielnie od odpowiednich podstawowych licencji, dla których to Zapewnienie zostało zamówione; ani (iii) uaktualnień licencji na produkty komputerowych systemów operacyjnych, bez licencji na odpowiedni podstawowy system operacyjny lub bez systemu komputerowego, na którym ten produkt został zainstalowany po raz pierwszy.

 

7. Ograniczenia dotyczące używania. Nie mogą Państwo:

 


  •           oddzielać składników jakiegokolwiek produktu złożonego z wielu składników przez uruchamianie ich na różnych komputerach, przez uaktualnianie lub przywracanie ich do wersji wcześniejszych w różnym czasie, albo przez przenoszenie ich oddzielnie, za wyjątkiem gdy dane prawa do używania produktów zezwalają na to.

  •           wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani udostępniać produktów, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrazimy na to zgodę w oddzielnej umowie;

  •           odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować licencjonowanych produktów, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia;

  •           przenosić licencji na rząd USA, ani udzielać mu sublicencji na produkty.

Produkty licencjonowane na mocy niniejszej umowy podlegają przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich przepisów prawa międzynarodowego i lokalnego, które mają zastosowanie do tych produktów, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkownika, używania i kraju przeznaczenia nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/exporting/.

 

8. Sporządzanie kopii oprogramowania.

 

a. Kopie niezbędne do wdrożenia wewnętrznego. Mogą Państwo sporządzić tyle kopii produktów licencjonowanych, ile konieczne jest wyłącznie w celu przekazania produktów Państwa użytkownikom, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wszystkie kopie każdego produktu muszą być wierne i kompletne (łącznie z informacjami o prawach autorskich i znakach towarowych) oraz sporządzone z dysków CD, zestawów dyskietek albo ze źródeł sieciowych, pochodzących ze źródła zaaprobowanego przez Microsoft lub przez to źródło udostępnionych. Mogą Państwo także posiadać i rozpowszechniać kopie sporządzone przez inne osoby, ale ponoszą Państwo odpowiedzialność za działania tych osób w takim samym stopniu, jak za działania swoich pracowników. Muszą Państwo podjąć stosowne działania w celu poinformowania pracowników, przedstawicieli i innych osób uruchamiających produkt, że licencja na produkt została uzyskana od nas i że może być wykorzystywana lub przenoszona jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 

b. Prawa do używania kopii „Re-Imaging”. Jeśli posiadają Państwo licencjonowane produkty pochodzące od wytwórcy oryginalnego sprzętu (OEM) lub ze źródła detalicznego, mogą Państwo używać kopii sporządzonych z tych samych nośników, z których sporządzone zostały kopie niezbędne do wdrożenia wewnętrznego (zgodnie z powyższym zezwoleniem) (w ramach niniejszego ustępu zwane „nośnikami typu Open”), zamiast kopii sporządzonych z nośników dostarczonych za pośrednictwem tego odrębnego źródła, jeśli będą Państwo przestrzegać następujących ograniczeń.

(i) Muszą Państwo posiadać co najmniej jedną licencję na każdy produkt, który zamierzają Państwo skopiować, uzyskaną w ramach niniejszej umowy.

(ii) Muszą Państwo uzyskać oddzielną licencję od wytwórcy OEM lub ze źródła detalicznego dla każdej zastępowanej kopii.

(iii) Produkt, język, wersja, wszystkie składniki (w przypadku pakietów produktów, takich jak Office) i typ produktu (np. uaktualnienie lub pełna licencja) kopii sporządzonych z nośników typu Open muszą być identyczne z produktem, językiem, wersją, wszystkimi składnikami i typem produktu zastępowanych kopii, jak również kopii licencjonowanej w ramach niniejszej umowy (zgodnie z wymaganiem powyższego ustępu (i)). Jednakże mogą Państwo używać kopii systemu operacyjnego sporządzonych z tych nośników zamiast kopii tego samego systemu operacyjnego otrzymanych z tego odrębnego źródła, nawet gdy są one innych typów (np. jedna z nich może być uaktualnieniem, a druga objęta pełną licencją), pod warunkiem że produkt, język i wersja są identyczne.

 

Używanie przez Państwa wszystkich kopii sporządzonych zgodnie z niniejszym ustępem 8(b) podlega postanowieniom i prawom do używania dostarczonym z zastępowanymi kopiami, a niniejszy ustęp w żadnym przypadku nie ustanawia ani nie rozszerza jakiejkolwiek gwarancji, ani zobowiązań do udzielania pomocy technicznej. 

9. Gwarancje.

a. Ograniczona gwarancja typu express. Gwarantujemy, że każdy produkt będzie działać zasadniczo zgodnie z naszą dokumentacją użytkownika. Niniejsza gwarancja zachowuje ważność przez okres 90 dni od daty pierwszego uruchomienia przez Państwa kopii danej wersji. Jeżeli zapewnimy Państwu jakąkolwiek pomoc techniczną, gwarantujemy, że będzie ona świadczona zgodnie z powszechnie obowiązującymi profesjonalnymi standardami i praktykami, oraz że dołożymy uzasadnionych komercyjnie starań w celu zapewnienia tej pomocy. Jakiekolwiek gwarancje wymagane przez prawo dotyczące produktów są ograniczone do tego samego dziewięćdziesięciodniowego (90) okresu. Ustawodawstwo niektórych państw nie zezwala na ograniczanie okresu obowiązywania domniemanej gwarancji, tak że powyższe ograniczenie może Państwa nie dotyczyć. Niniejsza gwarancja nie obejmuje składników produktów, które mogą Państwo rozpowszechniać zgodnie z odpowiednimi prawami do używania produktów lub w przypadku, gdy wady produktu wystąpiły w wyniku wypadku, zaniedbania lub niewłaściwego użycia. Jeśli powiadomią nas Państwo w okresie obowiązywania gwarancji, że dany produkt nie spełnia jej warunków, to według swojego uznania albo (i) zwrócimy równowartość kwoty zapłaconej za produkt, albo (ii) naprawimy lub wymienimy produkt. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jest to jedyne odszkodowanie dla Państwa z tytułu wad jakiegokolwiek komercyjnego produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszego podpunktu.

b. BRAK INNYCH GWARANCJI W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, niniejszym wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne, domniemane lub ustawowe, poza gwarancjami, które zostały wyraźnie określone w niniejszej umowie, włączając w to w szczególności gwarancje w zakresie Własności, nienaruszalności praw OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI HANDLOWEJ oraz przydatności do określonego celu, w ODNIESIENIU do produktów i związanych z nimi materiałów, jak również W ODNIESIENIU DO zapewnienia POMOCY TECHNICZNEJ. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek POMOC tECHNICZNĄ i produkty DOSTARCZANE przez będących osobami trzecimi: sprzedawców, PROJEKTANTÓW lub konsultantów wskazanych lub poleconych PAŃSTWU przez nas, o ile takie produkty lub usługi DOSTARCZANE przez trzecie osoby NIE będą OBJĘTE pisemnĄ umowĄ zawartĄ pomiędzy PAŃSTWEM A nami, A I WTEDY TYLKO w zakresie wyraźnie przewidzianym W takIEJ umowIE. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje PAŃSTWU określone uprawnienia. MoGĄ PAŃSTWO posiadać również inne prawa w zależności od danego PRAWODAWSTWA.

PRAWA USTAWOWE. Wszystkie ustawowe prawa do wnoszenia roszczeń przeciwko nam, naszym podmiotom stowarzyszonym lub odsprzedawcom, od których nabyli Państwo licencjonowany produkt, pozostają w mocy.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

a. Ograniczenie ogólne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będą mieli Państwo prawo do żądania od nas odszkodowania lub kompensaty. Z wyjątkiem innych wyraźnych postanowień niniejszego podpunktu, niezależnie od podstawy prawnej Państwa roszczeń, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, do bezpośrednich szkód w wysokości do kwoty, jaką zapłacili Państwo za produkt związany z tymi roszczeniami. W odniesieniu do kodu oprogramowania, który mogą Państwo rozpowszechniać wśród osób trzecich bez oddzielnych opłat dla nas, nasza całkowita odpowiedzialność w stosunku do Państwa jest ograniczona do kwoty 500 dolarów amerykańskich albo jej równowartości w walucie krajowej.

b. Brak odpowiedzialności za niektóre szkody. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, ani my, ani żaden z naszych podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli lub dostawców nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (w tym, bez ograniczeń, za szkody wtórne, specjalne lub przypadkowe, utratę zysków lub dochodów, przerwy w prowadzonej działalności lub utratę informacji handlowych) powstałe w związku z jakąkolwiek umową, produktem lub usługą, nawet w przypadku powiadomienia nas o możliwości wystąpienia takich szkód lub jeśli wystąpienie takich szkód można było w sposób uzasadniony przewidzieć.

c. Zastosowanie. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody przewidziane niniejszą umową mają zastosowanie niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia umowy, popełnienia czynu niedozwolonego (włączając w to zaniedbanie), bezpośredniej odpowiedzialności, naruszenia gwarancji, czy też innych zasad prawnych.

11. Prolongata. Zapewnienie Oprogramowania, zamówione na podstawie numeru autoryzacyjnego związanego z niniejszą umową, wygasa z chwilą wygaśnięcia ważności tego numeru. Po wygaśnięciu mogą mieć Państwo możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Zapewnienia Oprogramowania. Nie odmówimy, bez uzasadnienia, przyjęcia żadnego zamówienia na prolongatę Zapewnienia Oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Open. Aby przedłużyć Zapewnienie Oprogramowania, muszą Państwo złożyć u swojego odsprzedawcy zamówienie prolongaty Zapewnienia Oprogramowania dla wszystkich kopii wszystkich produktów, dla których zapewnienie ma być przedłużone, w terminie określonym na Liście Produktów. Jeśli zrezygnują Państwo z przedłużenia Zapewnienia Oprogramowania dla którejkolwiek z tych kopii objętych programem licencyjnym Microsoft Open, albo w inny sposób dopuszczą Państwo do wygaśnięcia Zapewnienia Oprogramowania dla tych kopii, to nie będą mogli Państwo później zamówić Zapewnienia Oprogramowania dla tych kopii bez wcześniejszego nabycia L&SA.

 

12. Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega ustawodawstwu Irlandii.

 

13. Gwarancja legalności. Zobowiązują się Państwo do prowadzenia zwyczajowej i należytej ewidencji dotyczącej używanych przez Państwa produktów. Możemy zażądać, aby przeprowadzili Państwo wewnętrzną kontrolę wszystkich produktów Microsoft używanych w Państwa jednostce organizacyjnej, porównując liczbę używanych produktów do liczby ważnych licencji wystawionych na Państwa, w dowolnym czasie przed upływem jednego roku od wygaśnięcia numeru autoryzacyjnego. Po przeprowadzeniu każdej kontroli zobowiązują się Państwo do przekazania nam pisemnego dokumentu podpisanego przez upoważnionego Państwa przedstawiciela, poświadczającego, że albo (i) posiadają Państwo dostateczną liczbę licencji, umożliwiających używanie produktów w zakresie wykazanym przez kontrolę (ii) złożyli Państwo zamówienia na wystarczającą ilość licencji umożliwiających używanie produktów w zakresie wykazanym przez kontrolę. Poprzez żądanie przeprowadzenia kontroli, nie zrzekamy się swoich praw do domagania się przestrzegania postanowień niniejszej umowy i do ochrony naszej własności intelektualnej za pomocą innych środków dozwolonych przez prawo.

 

Microsoft Open License Agreement v 6.1(EMEA Polish)(July 1, 2002)

 

Prawa do używania produktów objętych licencją Microsoft

 

Aplikacje Microsoft 7Systemy Microsoft 11

Serwery Microsoft 13

Narzędzia projektowe Microsoft 29

Ogólne definicje:

Potwierdzenie Licencji” oznacza dowód posiadania licencji, dostarczony Licencjobiorcy przez Microsoft.

Microsoft” (także „my” w niniejszym dokumencie) oznacza Microsoft, który wydaje lub wydał licencje w ramach grupowej umowy licencyjnej podpisanej przez Licencjobiorcę.

Produkt”, o ile nie postanowiono inaczej, oznacza oprogramowanie komputerowe oraz związane z nim nośniki, schematy, narzędzia do tworzenia schematów, materiały drukowane, a także dokumentację w formie „online” i dokumentację elektroniczną, jeśli taka istnieje.

Oprogramowanie" oznacza części produktów będące oprogramowaniem, które mogą być licencjonowane w ramach grupowej umowy licencyjnej podpisanej przez Licencjobiorcę.

Licencjobiorcaoznacza podmiot lub osobę, która zawarła z Microsoft grupową umowę licencyjną, w ramach której licencjonowana jest kopia Oprogramowania, a także, jeśli ma to zastosowanie, podmioty stowarzyszone lub użytkowników tego podmiotu lub osoby.

 

Ogólne prawa do używania oraz ograniczenia dotyczące wszystkich produktów:

Microsoft udziela Licencjobiorcy praw do używania, specyficznych dla każdego produktu, na który Licencjobiorca posiada licencję, pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień dotyczących tego produktu. Gwarancja na

produkt nie obejmuje składników produktu, na rozpowszechnianie których Licencjobiorca posiada zezwolenie zgodnie z odpowiednimi prawami do używania produktu.Kod w wersji wstępnej. Niektóre części Oprogramowania mogą być określane jako kod w wersji wstępnej („Kod w Wersji Wstępnej”), którego działanie i zgodność z innym oprogramowaniem nie dorównuje poziomowi ogólnie dostępnych produktów finalnych. Kod w Wersji Wstępnej może działać niewłaściwie i ulec istotnej modyfikacji przed wprowadzeniem jego pierwszej wersji komercyjnej. Microsoft nie jest zobowiązana do udostępnienia Kodu w Wersji Wstępnej ani późniejszych wersji na zasadach komercyjnych. Licencja na używanie Kodu w Wersji Wstępnej wygasa z chwilą komercyjnego udostępnienia przez Microsoft.

Aktualizacje i uzupełnienia. Niniejsze prawa i ograniczenia dotyczą aktualizacji i uzupełnień oryginalnego Produktu dostarczanego przez Microsoft (na przykład późniejszych instalacji subskrypcji MSDN), o ile razem z aktualizacją lub uzupełnieniem nie zostaną przekazane inne postanowienia. Jeśli Licencjobiorca nie ma prawidłowo licencjonowanej kopii oryginalnego Produktu, którego dotyczy aktualizacja lub uzupełnienie, nie ma prawa instalować, kopiować ani w inny sposób używać aktualizacji lub uzupełnienia, nie ma również żadnych praw wynikających z uzupełniających warunków używania, jeśli takie istnieją.

Współużywanie aplikacji. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie Microsoft NetMeeting (technologię, która umożliwia współużywanie aplikacji przez dwa lub więcej pojedynczych komputerów, stacji roboczych, terminali, komputerów przenośnych, pagerów, „inteligentnych telefonów” lub innych cyfrowych urządzeń elektronicznych (każde z nich jest zwane dalej „Stacją Roboczą”), nawet gdy aplikacja jest zainstalowana tylko na jednej Stacji Roboczej). Licencjobiorca może korzystać z tej technologii w odniesieniu do wszystkich aplikacji Microsoft w celu prowadzenia wielostronnych konferencji. W odniesieniu do aplikacji nie będących produktami Microsoft, Licencjobiorca powinien zapoznać się z towarzyszącymi im umowami licencyjnymi lub skontaktować się z licencjodawcą, aby ustalić, czy współużywanie tych aplikacji jest dozwolone przez licencjodawcę.

Remote Assistance. Jeśli Oprogramowanie zawiera technologię Remote Assistance, Microsoft udziela Licencjobiorcy prawa do używania jej w celu uzyskania dostępu do innego oprogramowania Microsoft w wyłącznym celu udzielania pomocy technicznej licencjonowanym użytkownikom tego oprogramowania i za ich zgodą. Jeśli Licencjobiorca chce, aby technologia Remote Assistance była używana przez inny podmiot do zapewniania Licencjobiorcy pomocy technicznej, Licencjobiorca powinien najpierw zażądać, aby ten podmiot wyraźnie zgodził się, że taki dostęp i używanie przez niego licencjonowanego oprogramowania podlegają tym samym warunkom licencjonowania i będą ściśle ograniczone do pomocy technicznej świadczonej na rzecz Licencjobiorcy. Licencjobiorca zgadza się wynagrodzić firmie Microsoft wszystkie straty poniesione z powodu nieuzyskania takiej zgody i/lub niewłaściwego używania oprogramowania przez takie podmioty.

Zgoda na wykorzystanie danych. Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Microsoft i jego podmioty stowarzyszone informacji technicznych zbieranych w jakikolwiek sposób jako część pomocy technicznej dla Oprogramowania udzielanej Licencjobiorcy, o ile taka jest świadczona. Microsoft może wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udoskonalania swoich produktów lub w celu świadczenia specjalistycznych usług na rzecz Licencjobiorcy, bądź też udostępniania mu technologii. Microsoft może ujawniać te informacje innym osobom, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację ich źródła.

Zakaz zwielokrotnionego wykorzystywania oraz sumowania dostępu. Używanie oprogramowania lub sprzętu redukującego liczbę urządzeń elektronicznych bezpośrednio nadzorowanego lub zarządzanego przez Oprogramowanie lub bezpośrednio uzyskujących dostęp lub korzystających z Oprogramowania (nazywanego czasami oprogramowaniem lub sprzętem „zwielokrotniającym” lub „sumującym” dostęp) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji; wymagana liczba licencji jest równa liczbie oddzielnych przyłączy do oprogramowania lub sprzętu zwielokrotniającego lub sumującego dostęp.

Zakaz komercyjnego udostępniania. Licencjobiorca nie może świadczyć usług komercyjnego udostępniania Produktu.

Klucze Produktów Licencji Grupowych. Do zainstalowania niektórych produktów konieczne jest użycie specjalnego Klucza Produktu Licencji Grupowej (VLK, Volume License Product Key). Licencjobiorcy będzie przypisany unikalny klucz VLK dla każdej rodziny produktów (poczynając od linii produktów XP). Ponieważ Licencjobiorca jest odpowiedzialny za używanie bez upoważnienia przypisanych mu na mocy umowy licencyjnej kluczy VLK, Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć najwyższych starań w celu zabezpieczenia kluczy produktu, w tym do nie ujawniania ich osobom nieupoważnionym. Dodatkowe informacje na temat kluczy VLK można uzyskać pod adresem http://www.microsoft.com/licensing, klikając łącze „Volume License Product Key”.

Wypowiedzenie. Microsoft ma prawo wypowiedzieć daną umowę licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega niniejszych postanowień, w którym to przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Produktu i wszystkie jego składniki.

Microsoft zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

» Taka strzałka występuje w wielu miejscach dokumentu i pomaga w poruszaniu się po nim.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna