Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona14/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

14. SMS Server

A. Postanowienia dotyczące używania Serwera


Licencjobiorca może zainstalować i używać Oprogramowania Serwera i Oprogramowania Klienta zgodnie z postanowieniami zamieszczonego powyżej ustępu dotyczącego oprogramowania BackOffice Server 2000 (z wyjątkiem przypadku, gdy Oprogramowanie Serwera i Oprogramowanie Klienta jest licencjonowane w ramach zestawu BackOffice Server 4.5 lub SBS 4.5, które może być wtedy zainstalowane i używane zgodnie z postanowieniami ustępu powyżej, dotyczącego odpowiednio zestawu BackOffice Server 4.5 lub SBS 4.5) z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszym ustępie. Oprogramowanie Klienta. Licencjobiorca może zainstalować i używać składnika Installer Oprogramowania Klienta („SMS Installer”) tylko na Urządzeniach należących do jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy i tylko w celu tworzenia programów instalacyjnych za pomocą programu SMS Installer („Programów Instalacyjnych”). Licencjobiorca może także używać i modyfikować kod źródłowy określony w pliku SAMPLES.TXT jako „Kod Przykładowy” (Sample Code), wyłącznie w celu projektowania, rozwijania i testowania swoich Programów Instalacyjnych. Licencjobiorca może także zainstalować i używać Składników Redystrybucyjnych (określonych poniżej) w postaci kodu wynikowego, razem ze wszystkimi dokonanymi przez siebie modyfikacjami Kodu Przykładowego, tylko na Urządzeniach w ramach swojej jednostki organizacyjnej, w celu innym niż tworzenie Programów Instalacyjnych, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w paragrafie (I)(E)(3)(g), w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Narzędzia projektowe Microsoft”. Dostęp klienta. Licencjobiorca nie potrzebuje Licencji Dostępu Klienta (CAL), aby tylko nawiązywać łączność pomiędzy serwerami Systems Management Server, co pozwala zarządzać trzecim Urządzeniem.

Używanie Składników Redystrybucyjnych. Licencjobiorca może reprodukować i rozpowszechniać pliki wymienione w pliku REDIST.TXT (wspólnie zwane „Składnikami Redystrybucyjnymi”), razem ze wszystkimi dokonanymi przez siebie modyfikacjami Kodu Przykładowego, pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegać warunków rozpowszechniania określonych w pliku REDIST.TXT. Uwaga: Warunki rozpowszechniania obejmują między innymi postanowienia podobne do opisanych w punktach (i) - (iii) powyższej uwagi dotyczącej Oprogramowania Klienta.

Konsola administracyjna lub programy pomocnicze. Licencjobiorca nie musi także nabywać Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania Microsoft SQL Server, aby używać konsoli administracyjnej lub programów pomocniczych, dostarczonych z oprogramowaniem Systems Management Server, w celu uzyskiwania dostępu lub korzystania w inny sposób z usług oprogramowania Microsoft SQL Server.

Software Metering, Logon Point i Client Access Points. W odniesieniu do oprogramowania SMS Server licencjonowanego poza zestawem BackOffice Server 2000, Licencjobiorca może zainstalować i używać składników Metering Services i Client Access Points Oprogramowania Serwera na każdym komputerze w jednostce organizacyjnej Licencjobiorcy, na którym jest uruchomiona ważnie licencjonowana kopia systemu Windows NT Server. W odniesieniu do oprogramowania SMS Server, licencjonowanego w ramach zestawu BackOffice Server 2000, Licencjobiorca może zainstalować i używać składników Software Metering, Logon Point i Client Access Point Oprogramowania Serwera na każdym komputerze w jednostce organizacyjnej Licencjobiorcy, na którym jest uruchomiona ważnie licencjonowana kopia dowolnej wersji systemu Windows NT Server lub zestawu produktów Window 2000 Server.

Uaktualnienia składnika zestawów BackOffice Server 4.5 lub SBS 4.5. Odpowiednie postanowienia znajdują się powyżej, w ustępach dotyczących zestawów BackOffice Server 4.5 i SBS 4.5.

B. Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta (CAL)


O ile nie postanowiono inaczej, zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie, jak w ustępie powyżej, dotyczącym praw do używania Serwera. W ramach każdej nabytej Licencji Dostępu Klienta (CAL) Licencjobiorca może uzyskiwać dostęp lub korzystać w inny sposób z usług i funkcji licencjonowanego Oprogramowania Serwera w sposób opisany w ustępie powyżej dotyczącym praw do używania Serwera. Uaktualnienia Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla zestawu SBS 4.5. Odpowiednie postanowienia znajdują się powyżej, w ustępie dotyczącym zestawu SBS 4.5.

 

15. Windows 2000 Server i Windows 2000 Advanced Server*


*Systemy te nie są dostępne w zestawach BackOffice Server i SBS.

A. Prawa do używania Serwera


Instalacja — Oprogramowanie Serwera. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię Oprogramowania Serwera na jednym Serwerze. Licencjobiorca nie może oddzielać części składowych Oprogramowania Serwera do używania na więcej niż jednym Serwerze. Oprogramowanie Klienta. Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie Klienta na każdym Urządzeniu. Ograniczenie liczby procesorów. Licencjobiorca może używać Oprogramowania Serwera systemu Microsoft Windows 2000 Server z nie więcej niż czterema jednostkami CPU Serwera jednocześnie. Licencjobiorca może używać Oprogramowania Serwera systemu Microsoft Windows 2000 Advanced Server z nie więcej niż ośmioma jednostkami CPU Serwera jednocześnie.

 

Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla systemu Windows 2000 Server. Licencjobiorca musi nabyć oddzielną Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego Urządzenia, które jest używane przez „Uwierzytelnionego Użytkownika” lub które korzysta z usług „Windows 2000 Server Services”, niezależnie od tego, jakiego Oprogramowania Licencjobiorca używa.Usługi Terminalu. Oprócz Licencji Dostępu Klienta (CAL) Licencjobiorca musi nabyć Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania Terminal Services dla każdego Urządzenie, które korzysta z „Usług Terminalu”. Licencjobiorca nie musi posiadać Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania Terminal Services, aby korzystać z Usług Terminalu za pomocą Urządzeń, na których jest uruchomiona licencjonowana kopia systemu Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional.

„Uwierzytelniony Użytkownik” jest to użytkownik, który bezpośrednio lub pośrednio korzysta ze zintegrowanej usługi Windows 2000 Server Integrated Sign-On Service albo który uzyskuje uwierzytelnienie za pomocą usług Windows 2000 Directory Services.

Usługi „Windows 2000 Server Services” obejmują Usługi Plikowe (uzyskiwanie dostępu i zarządzanie plikami lub zawartością dysku), Usługi Drukowania (drukowanie na drukarce zarządzanej przez Produkt), Usługi Zdalnego Dostępu (uzyskiwanie zdalnego dostępu do Serwera z oddalonego miejsca poprzez łącza komunikacyjne, łącznie z prywatną siecią wirtualną) oraz Usługi Terminalu.

„Usługi Terminalu” obejmują (i) korzystanie z usług terminalu Oprogramowania Serwera w celu umożliwienia używania za pomocą Urządzeń oprogramowania znajdującego się na Serwerze, lub (ii) używanie innego oprogramowania w połączeniu z Oprogramowaniem Serwera w celu świadczenia podobnych usług.

Tryby Używania Licencji Dostępu Klienta (CAL). Z wyjątkiem sytuacji, gdy Produkt jest licencjonowany w ramach zestawu SBS 2000, Licencjobiorca może używać Licencji Dostępu Klienta (CAL) albo w „Trybie Indywidualnego Dostępu”, albo w „Trybie Dostępu do Serwera”. W „Trybie Indywidualnego Dostępu” Licencjobiorca musi posiadać oddzielną Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego konkretnego urządzenia, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp lub wykorzystywane jest Oprogramowanie Serwera, zgodnie z opisem wymagań dotyczących Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla systemu Windows 2000 Server, znajdujących się w ustępie powyżej. Licencjobiorca może używać Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla systemu Windows 2000 Server w „Trybie Indywidualnego Dostępu” albo w „Trybie Dostępu do Serwera”, jak określono powyżej. Gdy wykorzystywane są Usługi Terminalu, Produkt nie może być używany w Trybie Dostępu do Serwera.

Uaktualnienia oprogramowania BackOffice Server lub SBS. Gdy Licencjobiorca zainstaluje Produkt, zastępuje on uaktualniany składnik i Licencjobiorca może używać Produktu zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Pozostałe składniki oprogramowania BackOffice Server lub SBS mogą być używane tylko zgodnie z postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Microsoft, która towarzyszyła oryginalnemu zestawowi produktów. Po uaktualnieniu oprogramowania BackOffice Server, wszystkie produkty muszą być uruchomione na tym samym Serwerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie BackOffice Server, o ile uaktualnienie nie jest w wersji Enterprise lub Commerce Edition, w którym to przypadku Licencjobiorca może używać Produktu niezależnie, zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Po uaktualnieniu oprogramowania SBS, Oprogramowanie Faksowe i Modemowe nie jest już dłużej poddane ograniczeniu liczby połączeń dla SBS.

Internet Connector. W ramach każdej nabytej licencji na składnik Internet Connector Licencjobiorca ma prawo zezwalać na uzyskiwanie dostępu do jednej kopii systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server, za pomocą każdej liczby Urządzeń, bez konieczności nabywania Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla systemu Windows 2000 Server dla każdego Urządzenia, jeśli Urządzenia te są używane przez Uwierzytelnionych Użytkowników lub są na nich wykorzystywane usługi Windows 2000 Server Services, pod warunkiem, że Urządzenia te są używane tylko przez Użytkowników Internetu.

Terminal Services Internet Connector. W ramach każdej nabytej licencji na składnik Internet Connector Licencjobiorca ma prawo zezwalać na uzyskiwanie dostępu do Usług Terminalu jednej kopii systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server, za pomocą każdej liczby Urządzeń, bez konieczności nabywania Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla systemu Windows 2000 Server i Usług Terminalu, ani licencji na system Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional dla każdego Urządzenia, pod warunkiem, że Urządzenia te są używane tylko przez Użytkowników Internetu i że w każdej chwili z Produktem jest połączonych co najwyżej 200 Urządzeń korzystających z Usług Terminalu.

 

B. Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta (CAL)


O ile nie postanowiono inaczej, zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie, jak w ustępie powyżej, dotyczącym praw do używania Serwera. W ramach każdej nabytej Licencji Dostępu Klienta (CAL) Licencjobiorca może uzyskiwać dostęp lub korzystać w inny sposób z usług i funkcji licencjonowanego Oprogramowania Serwera w sposób opisany w ustępie powyżej, dotyczącym praw do używania Serwera.

C. Wersje wielojęzyczne


Używanie wersji wielojęzycznych („Składników OS”) podlega postanowieniom umowy („Umowy Licencyjnej”), na mocy której Licencjobiorca otrzymał licencję na odpowiedni system operacyjny Microsoft („Produkt OS”), opisany poniżej, oraz niniejszym postanowieniom. Jeśli Licencjobiorca nie posiada ważnej Umowy Licencyjnej na żaden Produkt OS (system Microsoft Windows 2000 Server lub Microsoft Windows 2000 Advanced Server), nie ma on prawa do instalowania, kopiowania ani używania w inny sposób Składników OS. Terminy pisane wielką literą, używane w niniejszym ustępie, a w nim w inny sposób nieokreślone, mają znaczenie nadane im w odpowiedniej Umowie Licencyjnej dotyczącej Produktu OS. W zakresie, w którym niniejsze postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami Umowy Licencyjnej dotyczącej odpowiedniego Produktu OS, niniejsze postanowienia są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do Składników OS. Postanowienia ogólne. Składniki OS są dostarczane Licencjobiorcy przez Microsoft, aby uaktualnić, uzupełnić lub zastąpić istniejące funkcje odpowiedniego Produktu OS.

D. Work at Home


» Pomimo, że zalegalizowany dostęp do Serwera Windows 2000 wymaga Serwera Windows 2000 CAL, do uzyskania dostępu do Usług Terminalu z Urządzenia Domowego w ramach licencji typu Work- at-Home nie są wymagane Licencje Dostępu Klienta (CAL) Serwer Windows 2000 ani Licencje Dostępu Klienta (CAL) Usług Terminalu; przy czym w celu uzyskania dostępu do Usług Terminalu za pośrednictwem odpowiedniego Urządzenia Biurowego użytkownik posiadający licencję typu Work-at-Home musi być głównym użytkownikiem Urządzenia Biurowego, które jest licencjonowane zarówno dla (i) Licencji Dostępu Klienta (CAL) Windows 2000 lub Licencji Dostępu Klienta (CAL) BackOffice oraz (ii) albo Licencji Dostępu Klienta (CAL) Usług Terminalu albo licencja typu Windows 2000 Professional. Prawa dostępu typu Work-at-Home do Usług Terminalu są licencjonowane oddzielnie od odpowiednich praw dostępu do Urządzeń Biurowych (At-Work Device) Licencjobiorcy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń, wymagań oraz warunków określonych poniżej, w ramach każdej nabytej licencji, Licencjobiorca może zezwolić jednemu Pracownikowi Pracującemu w Domu na uzyskiwanie dostępu lub na użycie Usług Terminalu Oprogramowania Serwera Microsoft określonego na Potwierdzeniu Licencji Licencjobiorcy („Oprogramowanie Serwera”), jeżeli takie Oprogramowanie Serwera jest licencjonowane przez Licencjobiorcę, poprzez bezpośrednie lub pośrednie połączenie pomiędzy pojedynczym Urządzeniem domowym („Urządzenie Domowe”) a Serwerem uruchamiającym Oprogramowanie Serwer, wyłącznie w celach związanych z pracą. „Pracownik Pracujący w Domu” oznacza pracownika Licencjobiorcy (lub niezależnego zleceniobiorcę świadczącego w pełnym wymiarze czasu na rzecz Licencjobiorcy usługi o charakterze podobnym do usług świadczonych zazwyczaj przez pracowników Licencjobiorcy) będącego głównym użytkownikiem Urządzenia Biurowego. „Urządzenie Biurowe” oznacza Urządzenie dostarczone przez Licencjobiorcę, umożliwiające dostęp do Usług Terminalu lub w inny sposób z nich korzystający. W miejsce wersji Oprogramowania Serwera określonego w Potwierdzeniu Licencji (lub równoważnym dokumencie potwierdzającym licencję) Pracownik Pracujący w Domu może uzyskać dostęp lub w inny sposób korzystać z Usług Terminalu za pomocą którejkolwiek z późniejszej wersji Oprogramowania Serwera, do której pracownik określony powyżej może uzyskać dostęp lub w innym sposób z niej korzystać ze swojego Urządzenia Biurowego na podstawie licencji lub prawa do uaktualniania (np. zgodnie z Upgrade Advantage lub Enterprise Enrollment). Licencjobiorca zobowiązuje się prowadzić rejestr pozwalający na określenie liczby i tożsamości Pracowników Pracujących w Domu, którzy otrzymali zezwolenie na uzyskiwanie dostępu lub na korzystanie w inny sposób z Usług Terminalu. Oprócz warunków dotyczących zawiadamiania użytkowników określonych w posiadanej przez Licencjobiorcę umowie licencyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się powiadomić każdego Pracownika Pracującego w Domu, który zgodnie z niniejszymi postanowieniami uzyskuje dostęp lub w innym sposób korzysta z Usług Terminalu na Urządzeniu Domowym, że tego rodzaju dostęp lub użycie (i) musi służyć celom związanym z pracą; oraz (ii) musi być zakończone natychmiast po utraceniu przez pracownika statusu Pracownika Pracującego w Domu. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia umowy licencyjnej zawartej przez Licencjobiorcę, licencje typu Work-at-Home w żadnym przypadku nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft.

 

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna