Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona19/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 

VII. VBA, Software Development Kit


» Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie komputerowe wraz z towarzyszącymi mu nośnikami, materiały drukowane oraz dokumentację w postaci „online” lub dokumentację elektroniczną (wspólnie zwane „Licencjonowaną Technologią”).

A. Udzielenie Licencji

Używanie Licencjonowanej Technologii i Składników Redystrybucyjnych. Licencjonowana Technologia zawiera podzestaw oprogramowania („Składniki Redystrybucyjne”) określony w pliku REDIST.TXT znajdującym się w Licencjonowanej Technologii. Microsoft udziela Licencjobiorcy ograniczonej, niewyłącznej licencji na instalowanie i używanie każdej liczby kopii Licencjonowanej Technologii w celu Testowania Składników Redystrybucyjnych i Integrowania ich z Produktem(ami) Licencjobiorcy. Wyłącznie w rozumieniu niniejszego ustępu (VII) i ustępu (VIII), zamieszczonego poniżej, określenie „Produkt(y)” oznacza aplikacje utworzone przez Licencjobiorcę, które: (a) są zintegrowane ze Składnikami Redystrybucyjnymi, (b) nadają Składnikom Redystrybucyjnym istotną i podstawową wartość oraz (c) działają w systemie Microsoft Windows, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows CE lub jakimkolwiek przyszłym systemie operacyjnym Microsoft, z którym Licencjonowana Technologia została przez Microsoft wprowadzona na rynek. W rozumieniu niniejszego ustępu (VII), „integracja” oznacza włączenie jednego lub większej liczby Składników Redystrybucyjnych jako części do aplikacji utworzonej przez Licencjobiorcę i skopiowanej na jej nośnik instalacyjny łącznie z oprogramowaniem Licencjobiorcy.

B. Dodatkowe prawa i ograniczenia – Rozpowszechnianie komercyjne

Brak praw do używania komercyjnego. Na mocy niniejszego ustępu (VII) Licencjobiorca nie ma żadnych praw do komercyjnego rozpowszechniania Licencjonowanej Technologii, jej Składników Redystrybucyjnych, ani jakichkolwiek innych jej części. Jeśli Licencjobiorca zamierza integrować Składniki Redystrybucyjne z produktem oprogramowania stworzonym przez siebie w celu komercyjnego rozpowszechniania, Licencjobiorca jest upoważniony do ocenienia Licencjonowanej Technologii wyłącznie w celu podjęcia decyzji odnośnie objęcia Licencjonowanej Technologii bieżącą umową licencyjną z Microsoft.

» Postanowienia licencyjne związane z komercyjnym rozpowszechnianiem Licencjonowanej Technologii, jej Składników Redystrybucyjnych lub jakichkolwiek innych jej części, znajdują się w witrynie VBA pod adresem http://msdn.microsoft.com/vba.C. Dodatkowe prawa i ograniczenia – Używanie niekomercyjne lub wewnętrzne i rozpowszechnianie Produktu

Prawa do używania niekomercyjnego. W niniejszym ustępie C opisane są prawa Licencjobiorcy do używania Licencjonowanej Technologii w celach niekomercyjnych oraz do rozpowszechniania Produktu Integrującego Składniki Redystrybucyjne, wyłącznie do użytku wewnętrznego przez Użytkowników; postanowienia dotyczące innych sposobów używania można znaleźć w ustępie B powyżej albo skontaktować się w tym celu z Microsoft Corporation. W rozumieniu niniejszego ustępu (VII), określenie „Użytkownicy” oznacza pracowników lub kontrahentów Licencjobiorcy.

a. Licencja na rozpowszechnianie Składników Redystrybucyjnych. Po zintegrowaniu Licencjonowanej Technologii z Produktem(ami), Microsoft udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, wolnej od opłat licencji do używania, reprodukowania i wewnętrznego rozpowszechniania w postaci kodu wynikowego Składników Redystrybucyjnych włączonych do Produktu(ów), wyłącznie wśród upoważnionych Użytkowników Licencjobiorcy, pod warunkiem, że Licencjobiorca nabędzie oddzielną licencję urządzenia dla programu VBA („Licencję Urządzenia”) dla każdego konkretnego Urządzenia, na którym Licencjobiorca (lub upoważnieni przez niego Użytkownicy) będzie instalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać, uruchamiać lub w inny sposób pracować interaktywnie z każdym konkretnym Produktem (każde z tych działań jest w niniejszym ustępie (VII) zwane „URUCHAMIANIEM”). Licencjobiorca może URUCHAMIAĆ każdy Produkt utworzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu (VII) na każdym Urządzeniu, pod warunkiem, że Licencjobiorca nabędzie Licencję Urządzenia dla każdego takiego Urządzenia, na którym każdy taki Produkt jest URUCHAMIANY. Licencji Urządzenia nie ma w zestawie VBA Software Development Kit, trzeba je nabywać oddzielnie od Microsoft na podstawie odrębnej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. [Ustęp (VIII).] W rozumieniu niniejszego ustępu (VII), „Urządzenie” oznacza dowolny pojedynczy komputer, stację roboczą, terminal, komputer przenośny, pager, „inteligentny telefon” lub inne cyfrowe urządzenie elektroniczne.

b. Warunki rozpowszechniania. Prawa udzielone w niniejszym ustępie C podlegają następującym ograniczeniom:

(i) Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego ustępu C, łącznie ze wszystkimi ograniczeniami niniejszego paragrafu b;

(ii) Licencjobiorca zgadza się rozpowszechniać Składniki Redystrybucyjne tylko w postaci kodu wynikowego i tylko w połączeniu i jako Zintegrowaną część własnego Produktu, jak określono w paragrafie (VI)(A) powyżej;

(iii) Licencjobiorca zgadza się nie udzielać licencji ani nie rozpowszechniać Składników Redystrybucyjnych jako części jakiegokolwiek produktu lub zestawu produktów, które konkurują, bezpośrednio lub pośrednio, z programem Microsoft Visual Basic;

(iv) Licencjobiorca zgadza się wykorzystywać tylko udokumentowane wywołania funkcji przy integrowaniu Składników Redystrybucyjnych z Produktem;

(v) Licencjobiorca zgadza się, że integracja Produktu ze Składnikami Redystrybucyjnymi, włączonymi do produktu, nie wpłynie ujemnie na ich pełną funkcjonalność, np. integracja nie może wyłączać żadnych funkcji składników Redystrybucyjnych włączonych do Produktu;

(vi) Licencjobiorca zgadza się umieścić następującą informację na ekranie informacyjnym Produktu oraz w dokumentacji: „Fragmenty ÓCopyright 1996-1999, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone”;

(vii) Licencjobiorca zgadza się wynagrodzić Microsoft wszelkie szkody, w tym koszty obsługi prawnej, wynikłe wskutek używania lub rozpowszechniania przez Licencjobiorcę Produktu oraz chronić Microsoft przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, związanymi z tym używaniem lub rozpowszechnianiem; oraz

(viii) Licencjobiorca zgadza się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i patentach znajdujących się w Licencjonowanej Technologii.

c. Dokumentacja. Na mocy niniejszego ustępu (VI) udzielona zostaje Licencjobiorcy ograniczona, niewyłączna licencja na sporządzanie i używanie nieograniczonej liczby kopii każdej dokumentacji, pod warunkiem, że kopie te będą wykorzystywane przez Użytkowników tylko do użytku wewnętrznego w związku z używaniem przez nich Produktu(ów) i nie będą ponownie publikowane ani rozpowszechniane (ani w postaci drukowanej, ani elektronicznej) wśród osób trzecich.

 

VIII. VBA, Licencja Urządzenia


Przed użyciem lub uzyskaniem w inny sposób dostępu do utworzonego przez siebie Produktu, który jest zintegrowany z programem Visual Basic for Applications, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego ustępu (VIII). Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z postanowieniami niniejszego ustępu (VIII), nie ma on prawa do uzyskiwania dostępu ani korzystania w inny sposób ze swojego produktu, który jest zintegrowany z programem Visual Basic for Applications

1. Udzielenie licencji.

a. W niniejszym ustępie (VIII) opisane są prawa Licencjobiorcy do uzyskiwania dostępu lub korzystania w inny sposób z usług i funkcji Produktu(ów), utworzonego przez Licencjobiorcę zgodnie z postanowieniami ustępu (VII) powyżej. Ustęp (VII) zezwala na integrowanie niektórych Składników Redystrybucyjnych związanych z programem VBA. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą, używane w niniejszym ustępie (VIII), mają takie samo znaczenie, jak w ustępie (VII) powyżej. Niniejszy ustęp (VII) nie ma zastosowania do żadnych produktów związanych z programem VBA, utworzonych przez osoby trzecie lub dostępnych kanałami komercyjnymi.

b. Udzielenie licencji. Na mocy niniejszego ustępu (VIII) udziela się Licencjobiorcy prawa do instalowania, używania, uzyskiwania dostępu, wyświetlania, uruchamiania lub korzystania interaktywnie w inny sposób („Uruchamiania”) z jednej kopii konkretnego Produktu (jak określono w ustępie (VII) powyżej) na jednym komputerze, stacji roboczej, terminalu, komputerze przenośnym, pagerze, „inteligentnym telefonie” lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym (każde z nich jest zwane „Urządzeniem”) eksploatowanym wewnętrznie przez Użytkownika (jak określono w ustępie (VII) powyżej). Każda licencja urządzenia dla programu Visual Basic for Applications („Licencja Urządzenia”) musi być przypisana jednemu Urządzeniu, a Licencjobiorca musi otrzymać oddzielną Licencję Urządzenia dla każdego konkretnego Produktu, który jest uruchamiany na Urządzeniu; jednakże Użytkownik będący głównym użytkownikiem ważnie licencjonowanego Urządzenia, na którym jest Uruchamiany Produkt, może sporządzić dodatkową kopię Produktu wyłącznie do własnego użytku na komputerze domowym lub przenośnym.

 

IX. Windows NT 4.0 Option Pack


» Licencjobiorca może używać Składników Windows NT Option Pack pod warunkiem uprzedniego nabycia licencjonowanej kopii określonego systemu operacyjnego Microsoft lub oprogramowania serwerowego, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Wszelkie terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym ustępie odnoszą się do terminów zdefiniowanych w umowie licencyjnej użytkownika końcowego dla danego Składnika Windows NT Option Pack.

 

A. Następujące postanowienia mają zastosowanie do używania oprogramowania Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 i Microsoft BackOffice 2.5:Termin „Składniki Oprogramowania Windows NT” oznacza Microsoft Message Queue Server, Microsoft Transaction Server, Microsoft Internet Information Server i Internet Connection Services for Microsoft Remote Access Service. Licencjobiorca może używać Składników Oprogramowania Windows NT pod warunkiem przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, dotyczących ich używania, określonych w części dotyczącej Windows NT Server. Dodatkowe prawa i ograniczenia. Licencjobiorca może sporządzić kopie Składników Oprogramowania Windows NT w liczbie odpowiadającej liczbie licencjonowanych kopii każdego z posiadanych Produktów i może używać każdej kopii w sposób określony powyżej. Jeżeli Licencjobiorca nie posiada licencji na Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 lub Microsoft BackOffice 2.5, na podstawie niniejszego ustępu (A) Licencjobiorcy nie przysługują żadne uprawnienia.

 

B. Następujące postanowienia mają zastosowanie do używania oprogramowania Microsoft Windows NT Workstation 4.0:Termin „Składniki Oprogramowania Windows NT Workstation” oznacza Microsoft Transaction Server i Microsoft Personal Web Server. Postanowienia ogólne. Składniki Oprogramowania Windows NT Workstation są uważane za część Windows NT Workstation 4.0 i podlegają postanowieniom odpowiedniej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, o ile niniejszy ustęp nie stanowi inaczej. Ograniczenie używania. W każdym czasie z usług składnika Microsoft Transaction Server mogą korzystać tylko co najwyżej dwa (2) komputery (zamiast dziesięciu (10)). Liczba co najwyżej dwóch (2) komputerów obejmuje wszelkie przypadki korzystania pośredniego za pośrednictwem oprogramowania lub sprzętu, które grupuje przypadki używania. Dodatkowe prawa i ograniczenia. Licencjobiorca może sporządzić kopie Składników Oprogramowania Windows NT Workstation w liczbie odpowiadającej liczbie licencjonowanych kopii Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i może używać każdej kopii w sposób określony powyżej. Jeżeli Licencjobiorca nie posiada licencji na Microsoft Windows NT Workstation 4.0, na podstawie niniejszego ustępu (B) Licencjobiorcy nie przysługują żadne uprawnienia.

 

C. Następujące postanowienia mają zastosowanie do używania oprogramowania Microsoft BackOffice SBS 4.0 („SBS 4.0”):Postanowienia ogólne: Składniki Oprogramowania Windows NT obejmują oprogramowanie serwerów i oprogramowanie klienta, które są uważane za część, odpowiednio, Oprogramowania Serwera i programowania Klienta SBS 4.0 i podlegają postanowieniom odpowiedniej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, o ile niniejszy ustęp nie stanowi inaczej. Microsoft Site Server Express. Licencjobiorca może bez ograniczeń kopiować i rozpowszechniać oprogramowanie Microsoft Site Server Express na własny użytek na dowolnym komputerze w ramach jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy. Dodatkowe prawa i ograniczenia. Licencjobiorca może sporządzić kopie Składników Oprogramowania Windows NT w liczbie odpowiadającej liczbie licencjonowanych kopii SBS 4.0 i może używać każdej kopii w sposób określony powyżej. Jeżeli Licencjobiorca nie posiada licencji na SBS 4.0, na podstawie niniejszego ustępu (C) Licencjobiorcy nie przysługują żadne uprawnienia.

 

D. Następujące postanowienia mają zastosowanie do używania oprogramowania Microsoft Windows 95:Termin „Składniki Oprogramowania Windows 95” oznacza Microsoft Personal Web Server i Microsoft Transaction Server for Windows 95. Postanowienia ogólne. Składniki Oprogramowania Windows 95 są uważane za część Microsoft Windows 95 i podlegają postanowieniom odpowiedniej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, o ile niniejszy ustęp nie stanowi inaczej. Ograniczenie używania. W każdym czasie z usług składnika Microsoft Personal Web Server może korzystać tylko co najwyżej dziesięć (10) komputerów Liczba co najwyżej dziesięciu (10) komputerów obejmuje wszelkie przypadki korzystania pośredniego za pośrednictwem oprogramowania lub sprzętu, które grupuje przypadki używania. Składnik Microsoft Transaction Server for Windows 95 nie może być używany jako serwer sieciowy, tzn. żadne komputery lub stacje robocze nie mogą uzyskać dostępu lub używać żadnych usług sieciowych tego składnika. Dodatkowe prawa i ograniczenia. Licencjobiorca może sporządzić kopie Składników Oprogramowania Windows 95 w liczbie odpowiadającej liczbie licencjonowanych kopii Microsoft Windows 95 i może używać każdej kopii w sposób określony powyżej. Jeżeli Licencjobiorca nie posiada licencji na Microsoft Windows 95, Licencjobiorcy nie przysługują żadne uprawnienia na podstawie niniejszego ustępu (D).


Page of
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna