Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona2/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Aplikacje Microsoft


» Ta część dokumentu dotyczy produktów zaklasyfikowanych na Liście Produktów do grupy aplikacji, z wyjątkiem produktów będących narzędziami projektowymi. Prawa do ich używania znajdują się w części zatytułowanej „Narzędzia projektowe Microsoft”.

Ogólne Udzielenie Licencji


Niniejsze udzielenie licencji dotyczy wszystkich produktów będących aplikacjami, o ile poniżej nie postanowiono inaczej.

Postanowienia ogólne. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować oraz używać jednej kopii Oprogramowania, jakiegokolwiek produktu będącego składnikiem Oprogramowania oraz którejkolwiek wcześniejszej wersji Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego składnika, na jednym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu, lub innym cyfrowym lub analogowym urządzeniu elektronicznym (urządzenia te są łącznie zwane dalej „Urządzeniem”). W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może sporządzić drugą kopię Oprogramowania oraz zainstalować ją na przenośnym Urządzeniu wyłącznie do użytku osoby, która jest głównym użytkownikiem pierwszej kopii Oprogramowania.

Elementy Medialne. Oprogramowanie może zawierać określone fotografie, rysunki clip art, animacje, dźwięki, muzykę i klipy wideo (łącznie zwane dalej „Elementami Medialnymi”). W takim przypadku następujące warunki będą miały zastosowanie do praw Licencjobiorcy do Elementów Medialnych:

(i) O ile następny ustęp nie stanowi inaczej, Licencjobiorca może używać, kopiować, modyfikować Elementy Medialne oraz rozpowszechniać kopie Elementów Medialnych, razem z własnymi modyfikacjami Licencjobiorcy, jako część produktów oraz usług Licencjobiorcy, włączając w to witrynę(y) Licencjobiorcy w sieci Web.

(ii) Licencjobiorcy nie udziela się licencji na następujące czynności:

Licencjobiorca nie może sprzedać, udzielić licencji ani rozpowszechniać kopii Elementów Medialnych jako samodzielnego produktu lub jako części jakiegokolwiek zbioru, produktu lub usługi, w których Elementy Medialne stanowią główną wartość produktu lub usługi.

Licencjobiorca nie może używać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek Elementu Medialnego, zawierającego dane lub przedstawienia identyfikowalnych osób, rządów, logo, inicjałów, emblematów, znaków towarowych lub podmiotów, w jakichkolwiek celach handlowych lub aby wyrazić lub zasugerować uznanie lub związek z jakimkolwiek produktem, usługą, podmiotem lub działalnością.

Licencjobiorca nie może używać Elementów Medialnych w celu tworzenia nieprzyzwoitych lub skandalizujących prac, określonych jako takie przez prawo federalne USA, obowiązujące w czasie, gdy prace te powstają przy wykorzystaniu Elementów Medialnych.

Licencjobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia, ochrony oraz obrony Microsoft przed jakimikolwiek roszczeniami lub powództwami, włączając w to koszty obsługi prawnej, powstałymi na skutek używania lub rozpowszechniania zmodyfikowanych przez Licencjobiorcę Elementów Medialnych.

Licencjobiorca musi dołączyć do swoich produktów lub usług, zawierających kopie Elementów Medialnych prawidłowe zastrzeżenie praw autorskich.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania zgody osobom trzecim na rozpowszechnianie kopii Elementów Medialnych z wyjątkiem kopii stanowiących część produktu lub usługi Licencjobiorcy.

Sharepoint Team Services. Oprogramowanie może zawierać kopię usług Sharepoint Team Services. W takim przypadku Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię takiego oprogramowania na jednym Urządzeniu oraz zezwolić dowolnej liczbie osób z przedsiębiorstwa Licencjobiorcy na dostęp oraz używanie usług Sharepoint Team Services z innych Urządzeń, pod warunkiem, że Licencjobiorca nabył oraz przeznaczył licencję na Oprogramowanie Urządzenia, na którym usługi Sharepoint Team Services zostały zainstalowane.

Office Resource Kit i PowerPoint Viewer Jeżeli Produkt zawiera jedną lub więcej z powyższych funkcji; będą mieć zastosowanie następujące dodatkowe warunki:

Instalacja i używanie. Licencjobiorca może zainstalować i używać dowolnej liczby kopii Oprogramowania.

Odtwarzanie i rozpowszechnianie. Licencjobiorca może odtwarzać i rozpowszechniać dowolną liczbę kopii Oprogramowania, pod warunkiem, że każda kopia jest wierną i kompletną kopią, włączając w to wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz znaków towarowych, oraz że dołączona jest do niej umowa licencyjna użytkownika, której warunki nie są mniej restrykcyjne niż warunki dotyczące używania Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

Office Web Component. Licencjobiorca nie musi posiadać licencji dotyczącej pakietu Office XP Enterprise ani jakiegokolwiek innego uprawniającego produktu aplikacyjnego, aby instalować lub używać jedną kopię Oprogramowania wyłącznie w celu przeglądania i drukowania kopii statycznych dokumentów, tekstów i obrazów tworzonych w Oprogramowaniu; jednakże w celu użycia interaktywnego lub innego użycia Oprogramowania, jak opisano w ustępie powyżej Ogólne Udzielenie Licencji, Licencjobiorca musi uzyskać licencję dotyczącą pakietu Office XP Enterprise lub jakiegokolwiek innego uprawniającego produktu aplikacyjnego.

 

Wyjątki


Następujące prawa do używania oraz ograniczenia uzupełniają lub zastępują Ogólne Udzielenie Licencji dotyczące produktów określonych poniżej.

 

1. Encarta Deluxe 2003 i Encarta Reference Library 2003

 


Literatura elektroniczna. Dokumenty literatury elektronicznej (łącznie nazywane „Treścią”) zawarte w Produkcie mogą być wykorzystywane przez Licencjobiorcę jedynie do prywatnych celów niekomercyjnych i nie mogą być sprzedawane, licencjonowane ani rozpowszechniane w inny odpłatny sposób.

 

Uaktualnienie ochrony. Dostawcy treści korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi ("technologii Microsoft DRM") zawartej w Produkcie, w celu ochrony integralności ich treści ("Treści Chronione"), tak aby własność intelektualna, w tym prawa autorskie do treści, nie zostały przypisane komuś innemu. Właściciele takich Treści Chronionych ("Właściciele Treści Chronionych") mogą okresowo żądać od Microsoft dostarczenia aktualizacji związanych z ochroną składników technologii Microsoft DRM Produktu ("Aktualizacji Zabezpieczeń"), które mogą wpłynąć na możliwość kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Treści Chronionych za pomocą oprogramowania Microsoft lub aplikacji osób trzecich, wykorzystujących technologię Microsoft DRM. Z tego powodu Licencjobiorca wyraża zgodę na to, że jeśli pobierze on z Internetu licencję, która zezwala mu na użycie Treści Chronionych, to Microsoft może, w związku z tą licencją, dostarczać także Aktualizacje Zabezpieczeń, które będą automatycznie pobierane przez komputer Licencjobiorcy, i których rozpowszechniania zażądał od Microsoft Właściciel Treści Chronionych. Podczas dostarczania do komputera Licencjobiorcy Aktualizacji Zabezpieczeń Microsoft nie będzie pobierać z komputera Licencjobiorcy żadnych informacji identyfikujących Licencjobiorcę personalnie ani żadnych innych informacji. 

Rozpoznawanie mowy. Jeśli Produkt zawiera składnik do rozpoznawania mowy, należy sobie zdawać sprawę, że rozpoznawanie mowy jest w swej istocie procesem statystycznym; błędy rozpoznawania są nieuchronne i na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek obsługi tych błędów i monitorowania procesu rozpoznawania mowy oraz korygowania występujących błędów. Ani Microsoft, ani dostawcy Microsoft nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za szkody wynikające z występowania błędów w procesie rozpoznawania mowy.

 

Obowiązkowe uaktualnienia oprogramowania systemów operacyjnych. Produkt może zawierać obowiązkowe uaktualnienia oprogramowania systemów operacyjnych wymagane do poprawnego działania Produktu. Wszystkie takie uaktualnienia oprogramowania systemowego są licencjonowane zgodnie z tymi samymi warunkami, co warunki podane w licencji systemu operacyjnego.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna