Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona3/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

2. Encarta Online Deluxe


W ramach każdej licencji nabywanej przez Licencjobiorcę może on uzyskiwać dostęp i korzystać z zabezpieczonej witryny sieci Web o nazwie Microsoft Encarta Online Deluxe (zwanej dalej „Produktem”), zgodnie z warunkami używania Produktu znajdującymi się obecnie pod adresem http://encarta.msn.com/shared/corpcitizen/tou.shtm. Licencjobiorca otrzyma prawa do wszystkich Składników i Aktualizacji dostępnych w okresie subskrypcji w ramach programu Encarta Online Deluxe Subscription Program. Licencjobiorca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do Produktu tak, aby był on dostępny jedynie na stacjach roboczych fizycznie znajdujących się w instytucji Licencjobiorcy. Licencjobiorca nie może zezwalać na zdalny dostęp do Produktu lub dostęp za pośrednictwem linii telefonicznej. Microsoft ma prawo do kontrolowania Licencjobiorcy raz w miesiącu, aby sprawdzić, czy Produkt nie jest używany bez upoważnienia lub nie jest do niego uzyskiwany dostęp. W przypadku jakiegokolwiek użycia Produktu bez upoważnienia przez Upoważnionego Użytkownika, Licencjobiorca podejmie wszelkie stosowne kroki, aby spowodować zaprzestanie takich działań przez Upoważnionego Użytkownika i aby przypadki takie nie powtarzały się w przyszłości. Microsoft zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, na mocy której została udzielona dana licencja, lub do uniemożliwienia Licencjobiorcy lub Upoważnionemu Użytkownikowi dostępu do witryny sieci Web, za naruszenie jakichkolwiek postanowień dotyczących używania Produktu.

 

3. FrontPage*


(*wersja odpowiadająca Office XP)

Składniki sieciowe FrontPage. Składniki FrontPage Web obejmują: nagłówki informacyjne MSNBC, MSN MoneyCentral Stock Quote oraz MSN Search.

Instalacja i używanie. W celu świadczenia usług Licencjobiorca może instalować i używać każdą liczbę kopii składników FrontPage Web na serwerach w celu świadczenia usług jako część strony internetowej Licencjobiorcy, zaprojektowanej przez Licencjobiorcę przy użyciu FrontPage i która nie jest stroną przenośnej bezprzewodowej lub interaktywnej telewizji („Strona Internetowa Licencjobiorcy”).

Ograniczenia. Licencjobiorca nie może dokonywać w żaden sposób edycji ani modyfikacji składników FrontPage Web. Licencjobiorca nie może wyświetlać jakiegokolwiek ze znaków towarowych, które ukazują się w składnikach FrontPage Web, w jakikolwiek sposób sugerujący sponsoring, potwierdzenie uprawnień lub udzielenie licencji dotyczącej Strony Internetowej Licencjobiorcy przez właścicieli tych znaków towarowych. Jeżeli składniki FrontPage Web zawierają jakiekolwiek aktywne połączenia z innymi stronami internetowymi, Licencjobiorca zobowiązuje się utrzymywać takie połączenia i ich nie przeadresowywać ani modyfikować. Licencjobiorca nie może sprzedawać, rozpowszechniać, udzielać sublicencji, wynajmować lub wydzierżawiać składników FrontPage Web jako samodzielnego produktu. Licencjobiorca nie może korzystać ze składników FrontPage Web w związku z jakimikolwiek stronami internetowym, które mogą (i) sugerować związek między stronami internetowymi lub ich właścicielem a Microsoft, MSN, MSNBC lub Expedia albo ich produktami bądź usługami, (ii) naruszać jakiekolwiek prawa własności intelektualnej bądź inne prawa wymienionych podmiotów, (iii) naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lub (iv) propagować rasizm, nienawiść lub pornografię. Licencjobiorca nie może konwertować nagłówków informacyjnych w składnikach MSNBC na format audio z przeznaczeniem do redystrybucji pośród użytkowników audio. Licencjobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia składników FrontPage Web ze Strony Internetowej Licencjobiorcy, jeżeli Licencjobiorca nie podporządkuje się, pomimo wezwania, niniejszym ograniczeniom.

 

4. MapPoint


Uzupełnienie Ogólnego Udzielenia Licencji:

Administratorzy systemów. Licencjobiorca może zezwolić administratorom systemu w jego przedsiębiorstwie na dostęp oraz używanie Oprogramowania wyłącznie w celu pomocy Licencjobiorcy przy instalowaniu, konfigurowaniu oraz utrzymywaniu licencjonowanych kopii Oprogramowania. Inne przypadki używania systemu przez administratorów wymagają uzyskania odrębnych licencji na Oprogramowanie.

Dozwolone użycie map. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może: (i) odtwarzać do jednego tysiąca kopii każdego określonego egzemplarza map wytworzonego w wyniku używania Oprogramowania, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie sprzedaje lub nie sublicencjonuje takich odtwarzanych map; oraz (ii) tworzyć i zamieszczać w Internecie do jednego tysiąca map wytworzonych w wyniku używania Oprogramowania, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie sprzedaje lub nie sublicencjonuje tych odtwarzanych map. Używanie przez Licencjobiorcę tych odtwarzanych map podlega niniejszym warunkom oraz warunkom zawartym w umowie licencyjnej Licencjobiorcy. Niniejszym Licencjobiorca zobowiązuje się zachowywać, nie usuwać, ani nie zmieniać wszelkich prawnych informacji stanowiących część map (np. informacji dotyczących praw autorskich).

 

5. Wielojęzyczny Pakiet Interfejsu Użytkownika (MUI) (poprzednio Pakiet Wielojęzyczny)


Używanie Wielojęzycznych Pakietów Interfejsu Użytkownika (zwanych dalej „Składnikami Wielojęzycznymi”) podlega postanowieniom praw do używania produktu („Umowie Licencyjnej Produktu”), obejmującym produkty aplikacyjne na które Licencjobiorca posiada licencję (zwane dalej „Produktami”), oraz niniejszym postanowieniom. W zakresie, w którym niniejsze postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami Umowy Licencyjnej Produktu, niniejsze postanowienia są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do Składników Wielojęzycznych. Składniki Wielojęzyczne dodają angielskie albo wielojęzyczne funkcje do posiadanej przez Licencjobiorcę kopii Produktu. Składniki Wielojęzyczne są częścią Produktu i są przeznaczone do używania przez Licencjobiorcę wyłącznie razem z Produktem.

 

 


6 . Press Step by Step Courseware


W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca musi wyznaczyć ze swojej jednostki organizacyjnej jedną osobę, która będzie posiadać osobistą, niewyłączną licencję na sporządzanie i używanie kopii Oprogramowania. W rozumieniu niniejszych praw i ograniczeń Oprogramowanie obejmuje produkt w postaci drukowanej.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna