Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona4/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

7. Project 2000 i Windows Media Producer 1.0


W rozumieniu niniejszego ustępu, termin „Składniki” oznacza (i) w odniesieniu do oprogramowania Project 2000, szablony Microsoft Project 2000 Templates znajdujące się w katalogu Program Files/Microsoft Office/Templates („Składniki”), a (ii) w odniesieniu do oprogramowania Windows Media Producer 1.0, szablony Microsoft Windows Media Producer Templates. W uzupełnieniu Ogólnego Udzielenia Licencji powyżej, Microsoft udziela Licencjobiorcy licencji na używanie Składników lub dowolnych ich części, zgodnie z Ogólnym Udzieleniem Licencji i niniejszymi postanowieniami. W zakresie, w którym niniejsze postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami Ogólnego Udzielenia Licencji, niniejsze postanowienia są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do Składników. Prace pochodne; prawa redystrybucyjne. Microsoft udziela Licencjobiorcy niewyłącznych, wolnych od opłat praw do używania, modyfikowania oraz tworzenia prac pochodnych od Składników (ale nie oprogramowania Microsoft Project 2000 ani Windows Media Producer 1.0) w celu projektowania, rozwijania i sprzedaży produktu lub usługi przez Licencjobiorcę („Aplikacja”). Licencjobiorca może reprodukować, udzielać sublicencji i rozpowszechniać Składniki (razem z dokonanymi przez siebie modyfikacjami) pod warunkiem, że Licencjobiorca zgadza się: (a) nie używać nazwy Microsoft, jej logo ani towarowego w celu sprzedaży produktu lub usług wytworzonych przez siebie; (b) wynagrodzić Microsoft wszelkie szkody, w tym koszty obsługi prawnej, powstałe na skutek używania lub rozpowszechniania przez Licencjobiorcę Składników lub Aplikacji oraz chronić Microsoft przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, związanymi z tym używaniem lub rozpowszechnianiem; oraz (c) zezwalać na dalsze rozpowszechnianie Składników przez swoich klientów – użytkowników końcowych tylko przy takich samych ograniczeniach, których Licencjobiorca sam musi przestrzegać.

 

8. Project Central


W uzupełnieniu Ogólnego Udzielenia Licencji powyżej, w ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zalogować jednego użytkownika na swoim serwerze Microsoft Project Central Server w celu umożliwienia temu użytkownikowi łączności z grupą roboczą, uczestniczącą w projektach zarządzanych poprzez używanie przez Licencjobiorcę oprogramowania Microsoft Project 2000.

 

9. Visio 2002 (edycje Standardowa i Profesjonalna i narzędzia Visio Enterprise Network)


Administratorzy systemów. Licencjobiorca może zezwolić administratorom systemu w jego przedsiębiorstwie na dostęp oraz używanie Oprogramowania wyłącznie w celu pomocy Licencjobiorcy przy instalowaniu, konfigurowaniu oraz utrzymywaniu licencjonowanych kopii Oprogramowania. Inne przypadki używania Oprogramowania przez administratorów wymagają uzyskania odrębnej licencji na Oprogramowanie.

Dodatkowe formy Microsoft Visio Network Equipment Shapes. Narzędzia Microsoft Visio Enterprise Network mogą umożliwić Licencjobiorcy uzyskanie pewnych dodatkowych form z Microsoft Visio Microsoft, takich jak strona www Microsoft. Formy Microsoft Visio Network Equipment, które Licencjobiorca uzyskuje poprzez użycie Narzędzia Microsoft Visio Enterprise Network będą uważane za część Oprogramowania i będą podlegały warunkom umowy licencyjnej Licencjobiorcy, chyba że dołączona jest do nich oddzielna umowa licencyjna i wówczas użycie przez Licencjobiorcę Microsoft Visio Network Equipment będzie podlegało tej oddzielnej umowie licencyjnej.

Narzędzia Visio Enterprise Network. W ramach każdej nabytej przez Licencjobiorcę licencji narzędzia Microsoft Visio Enterprise Network, Licencjobiorca musi posiadać równoważną liczbę licencji na Microsoft Visio 2002 Profesjonalna Edycja.

 

10. Work at Home


» Licencje na kopie Work at Home są udzielane oddzielnie od odpowiednich kopii na „At Work Computers”.

Z zastrzeżeniem ograniczeń, wymagań i warunków określonych poniżej, w ramach każdej nabytej licencji Work at Home Licencjobiorca może zezwolić jednemu pracownikowi pracującemu w domu na zainstalowanie, używanie, uzyskiwanie dostępu, wyświetlanie, uruchamianie i inne korzystanie interaktywne (działania te są łącznie zwane dalej „Uruchamianiem”) z jednej kopii Oprogramowania za pomocą jednego komputera domowego, stacji roboczej, terminalu, komputera przenośnego, pagera, „inteligentnego telefonu” lub innego urządzenia elektronicznego (zwanych wspólnie „Komputerem Domowym”). W rozumieniu niniejszego postanowienia, określenie „pracownik pracujący w domu” oznacza pracownika Licencjobiorcy (lub niezależnego kontrahenta, świadczącego w pełnym wymiarze godzin na rzecz Licencjobiorcy usługi o charakterze podobnym do usług świadczonych zazwyczaj przez pracowników Licencjobiorcy), będącego głównym użytkownikiem Komputera Biurowego. W rozumieniu niniejszego postanowienia, określenie „Komputer Biurowy” oznacza udostępniony przez Licencjobiorcę komputer, stację roboczą, terminal, komputer przenośny, pager, „inteligentny telefon” lub inne urządzenie elektroniczne, na którym jest Uruchamiana właściwie licencjonowana kopia Oprogramowania. Zamiast wersji Oprogramowania określonej w Potwierdzeniu Licencji (lub w równoważnym dokumencie potwierdzającym licencję), pracownik pracujący w domu może używać dowolnej późniejszej wersji Oprogramowania, której ma prawo używać na Komputerze Biurowym zgodnie z licencją lub prawem do uaktualnienia (np. zgodnie z licencją typu Upgrade Advantage lub Enterprise Enrollment/Enterprise Agreement). Licencjobiorca winien prowadzić rejestr pozwalający na określenie liczby i tożsamości pracowników pracujących w domu, którzy uzyskali zezwolenie na Uruchamianie kopii Oprogramowania zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Oprócz warunków dotyczących zawiadamiania użytkowników, opisanych w posiadanej przez Licencjobiorcę umowie licencyjnej, Licencjobiorca powiadomi każdego pracownika pracującego w domu, który zgodnie z niniejszymi postanowieniami Uruchamia kopię Oprogramowania na Komputerze Domowym, że kopia ta musi zostać usunięta i wymazana z pamięci tymczasowej (RAM) oraz stałej (np. dysku twardego) Komputera Domowego natychmiast po utraceniu przez pracownika statusu pracownika pracującego w domu (zgodnie z podaną tutaj definicją tego określenia). Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia posiadanej przez Licencjobiorcę umowy licencyjnej, licencje typu Work-at-Home (Praca w Domu) w żadnym przypadku nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Używanie Oprogramowania przez pracowników Licencjobiorcy pracujących w domu podlega ograniczeniom specyficznym dla danego produktu, jeśli takie istnieją, podanym powyżej.

 

11. Works

Licencjobiorca może korzystać z Elementów Medialnych, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać je (zgodnie z powyższym ustępem Ogólne Udzielenie Licencji i na tych samych warunkach), o ile to korzystanie ma cele wyłącznie niekomercyjne. Licencjobiorca nie może sprzedawać, udzielać licencji ani w inny sposób rozpowszechniać Elementów Medialnych w sposób odpłatny.

Elementy Medialne nie zostały zatwierdzone ani nie udzielono zgody na ich używanie w roli znaków towarowych lub logo w odniesieniu do produktów lub usług jakiejkolwiek firmy. Każde ich użycie jako znaku towarowego lub logo jest wykorzystaniem komercyjnym i jest zabronione.

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna