Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona5/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Systemy Microsoft


» Ta część dokumentu dotyczy produktów zaklasyfikowanych na Liście Produktów do grupy systemów, z wyjątkiem zestawu IEAK. Prawa do używania tego zestawu znajdują się w części zatytułowanej „Narzędzia projektowe Microsoft”. Prawa do używania produktów Microsoft Press znajdują się w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Aplikacje Microsoft”.

 

Ogólne Udzielenie Licencji


Niniejsze udzielenie licencji dotyczy wszystkich produktów systemowych, o ile poniżej nie postanowiono inaczej.

Instalacja i używanie. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować, używać, uzyskiwać dostęp, wyświetlać i uruchamiać jedną kopię Produktu na jednym komputerze, takim jak stacja robocza, terminal lub innym urządzeniu (urządzenia te są łącznie zwane dalej „Stacją Roboczą”), na którym została ona zainstalowana po raz pierwszy.

Produkt nie może być używany jednocześnie na więcej niż 2 (dwóch) procesorach każdej pojedynczej Stacji Roboczej.

Podłączanie urządzeń. Licencjobiorca może zezwolić na połączenie co najwyżej dziesięciu (10) komputerów lub innych urządzeń elektronicznych (każde z nich jest dalej zwane „Urządzeniem”) ze Stacją Roboczą, w celu korzystania z usług Produktu, wyłącznie takich jak obsługa Plików, Drukowanie, Informacje Internetowe oraz zdalny dostęp (włączając w to współużywanie połączeń i usługi telefoniczne). Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia pośrednie, realizowane za pomocą oprogramowania lub sprzętu zwielokrotniającego lub sumującego połączenia.

 

Wersje wielojęzyczne. Używanie Wersji Wielojęzycznych (np. pakietu Windows XP Multilingual User Interface Pack) („Składników OS”) podlega postanowieniom posiadanej przez Licencjobiorcę Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania („Umowy Licencyjnej”) na system Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows XP 64-Bit Edition (każdy z nich zwany „Produktem OS”) oraz niniejszym postanowieniom. Jeśli Licencjobiorca nie posiada ważnej Umowy Licencyjnej na Produkt OS, nie ma on prawa do instalowania, kopiowania ani używania w inny sposób Składników OS. Terminy pisane wielką literą, używane w niniejszym dokumencie, lecz w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w odpowiedniej Umowie Licencyjnej Produktu OS. W zakresie, w którym niniejsze postanowienia pozostają w sprzeczności z postanowieniami odpowiedniej Umowy Licencyjnej Produktu OS, niniejsze postanowienia są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do Składników OS. Postanowienia ogólne. Składniki OS są dostarczane Licencjobiorcy przez Microsoft, aby zaktualizować, uzupełnić lub zastąpić istniejące funkcje Produktu OS. 

Wyjątki


Następujące prawa do używania oraz ograniczenia uzupełniają lub zastępują postanowienia Ogólnego Udzielenia Licencji odnoszące się do produktów określonych poniżej.

 

1. Windows XP Professional


Uaktualnienie ochrony. Dostawcy treści korzystają z technologii cyfrowego zarządzania prawami ("technologii Microsoft DRM") zawartej w Produkcie, w celu ochrony integralności ich treści ("Treści Chronionych"), tak aby informacje o własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi, do tych treści nie zostały przypisane komuś innemu. Właściciele takich Treści Chronionych ("Właściciele Treści Chronionych") mogą okresowo zażądać od Microsoft dostarczenia związanych z ochroną aktualizacji składników technologii Microsoft DRM Produktu ("Aktualizacji Zabezpieczeń"), które mogą wpłynąć na możliwość kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Treści Chronionych za pomocą oprogramowania Microsoft lub aplikacji osób trzecich, wykorzystujących technologię Microsoft DRM. Z tego powodu Licencjobiorca wyraża zgodę na to, że jeśli pobierze on z sieci Internet licencję, która zezwala mu na użycie Treści Chronionych, to Microsoft może, w związku z tą licencją, dostarczać także Aktualizacje Zabezpieczeń, które będą automatycznie pobierane przez komputer Licencjobiorcy, i których rozpowszechniania zażądał od Microsoft Właściciel Treści Chronionych. Podczas dostarczania do komputera Licencjobiorcy Aktualizacji Zabezpieczeń Microsoft nie będzie pobierać z tego komputera żadnych informacji identyfikujących Licencjobiorcę personalnie, ani żadnych innych informacji.

Oprogramowanie/usługi dodatkowe. Niniejsze prawa i ograniczenia mają zastosowanie do uaktualnień, uzupełnień, składników dodatkowych oraz składników usług internetowych Produktu, które Microsoft może dostarczać lub udostępniać Licencjobiorcy po otrzymaniu przez niego wstępnej kopii Produktu, o ile z tymi aktualizacjami, składnikami dodatkowymi oraz składnikami usług internetowych nie zostały dostarczone inne postanowienia. Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług internetowych dostarczanych lub udostępnianych Licencjobiorcy poprzez używanie Produktu. Jeśli Licencjobiorca zamierza używać znajdujących się w Produkcie składników zestawu oprogramowania Windows Media Format Software Development Kit („WMFSDK”), w celu rozwijania aplikacji oprogramowania wykorzystującego technologię Windows Media. powinien odwiedzić witrynę http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/sdk/wmsdk.asp, zaakceptować oddzielną licencję na zestaw WMFSDK, pobrać z sieci odpowiednią jego wersję i zainstalować w swoim systemie.

 

Opis innych praw i ograniczeń.

 

Funkcje Remote Desktop/Remote Assistance i NetMeeting. Produkt zawiera technologie Remote Desktop, Remote Assistance i NetMeeting, które umożliwiają używanie Produktu lub aplikacji zainstalowanych na Komputerze Stacji Roboczej (nazywanej czasem urządzeniem hosta) w sposób zdalny z innych Urządzeń. Licencjobiorca może korzystać z funkcji oprogramowania Remote Desktop (lub innego oprogramowania zapewniającego podobną funkcjonalność do podobnego celu) do umożliwiania dostępu do Produktu oraz używania go, wyświetlania lub uruchamiania na dowolnym Urządzeniu bez nabywania licencji na Produkt na to Urządzenie, pod warunkiem, że w dowolnej chwili tylko jeden użytkownik uzyskuje dostęp do Produktu lub z niego korzysta, wyświetla lub uruchamia go. Używając oprogramowania Remote Assistance lub NetMeeting (lub innego oprogramowania zapewniającego podobną funkcjonalność do podobnego celu) można współużytkować sesję z innymi użytkownikami bez nabywania dodatkowych licencji na Produkt. Zarówno w przypadku produktów Microsoft, jak i produktów innych firm niż Microsoft Licencjobiorca powinien zapoznać się z towarzyszącą odpowiedniemu produktowi umową licencyjną lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą i ustalić, czy używanie produktu z technologią Remote Desktop, Remote Assistance lub Net Meeting jest dozwolone bez dodatkowej licencji. W przypadku powyższego użycia sesja oznacza sposób działania zapewniany przez Produkt, podobny do działania podczas korzystania z zewnętrznych urządzeń wejścia-wyjścia oraz urządzeń do wyświetlania podłączonych bezpośrednio do Komputera Stacji Roboczej.

 

Internetowe funkcje gier/aktualizacji. Jeśli Licencjobiorca zamierza korzystać z internetowych funkcji gier lub aktualizacji zawartych w Produkcie, to aby je zaimplementować, musi udostępnić niektóre informacje o swoim systemie komputerowym, sprzęcie i oprogramowaniu. Poprzez użycie tych funkcji, Licencjobiorca w sposób wyraźny upoważnia Microsoft lub wskazanego przez Microsoft przedstawiciela do uzyskania dostępu do tych informacji oraz ich wykorzystania dla potrzeb wspomnianych funkcji. Microsoft może wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udoskonalania swoich produktów i dostarczania Licencjobiorcy wyspecjalizowanej pomocy technicznej i technologii. Microsoft może wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udoskonalenia swoich produktów lub w celu świadczenia specjalistycznych usług na rzecz Licencjobiorcy oraz może ujawniać te informacje innym osobom, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Licencjobiorcy. 

Składniki usług internetowych. Produkt zawiera składniki, które umożliwiają korzystanie z niektórych usług internetowych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na automatyczne sprawdzanie przez Microsoft wersji Produktu i/lub jego składników, używanych przez Licencjobiorcę, a także na automatyczne dostarczanie poprzez sieć do Stacji Roboczej Licencjobiorcy uaktualnień lub poprawek do Produktu.

 

Łącza do witryn osób trzecich. Licencjobiorca może za pomocą Produktu połączyć się z witrynami osób trzecich. Witryny osób trzecich znajdują się poza kontrolą Microsoft, który nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się w tych witrynach treści, łącza, a także dokonywane w nich zmiany i aktualizacje. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie witryn w sieci ani za inne formy przekazu stosowane w witrynach osób trzecich. Microsoft dostarcza Licencjobiorcy łącza do witryn osób trzecich tylko jako udogodnienie, a uwzględnienie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia i zatwierdzenia przez Microsoft odpowiedniej witryny osoby trzeciej. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna