Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona6/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Serwery Microsoft


» Do wszystkich produktów zaklasyfikowanych na Liście Produktów do grupy serwerów mają zastosowanie następujące prawa i ograniczenia.

Prosimy przeczytać pierwszy ustęp, a następnie przejść bezpośrednio do konkretnego produktu spośród wymienionych poniżej.

 

Application Center 2000BackOffice 2000 Server

BizTalk Accelerator for HIPAA 1.0

BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Standard Edition

BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Enterprise Edition

BizTalk Accelerator for RosettaNet 1.1 Standard Edition

BizTalk Accelerator for RosettaNet 1.1 Enterprise Edition

BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Standard Edition

BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Enterprise Edition

BizTalk Accelerator for Suppliers 1.0

BizTalk Adapter for MQSeries 1.0 Enterprise Edition

BizTalk Adapter for SAP 1.0

BizTalk Server 2000 Standard Edition

BizTalk Server 2000 Enterprise Edition

BizTalk Server 2002 Standard Edition

BizTalk Server 2002 Enterprise Edition

Class Server 2.0

Commerce Server 2000

Commerce Server 2002 Standard Edition

Commerce Server 2002 Enterprise Edition

Content Management Server 2001

Content Management Server 2002 Enterprise Edition

Podstawowa Licencja Dostępu Klienta

Encarta Class Server 1.0

Exchange 2000 Conferencing Server

Exchange 2000 Server

Host Integration Server 2000 („HIS”)

Internet Security and Acceleration Server 2000 („ISA”)

Mobile Information Server Enterprise Edition 1.0

Mobile Information Server 2002

Mobile Information Server 2002 – ActiveSync Edition

Operations Manager 2000

Project Server 2002

Services for Netware

SharePoint Portal Server 2001

Small Business Server 2000 („SBS 2000”)

SQL Server 2000

SQL Server 2000 Runtime

System Management Server 2.0 („SMS”)

Windows 2000 Advanced Server

Windows 2000 Server

Windows NT 4.0 Server

Windows Services for Unix 2.0

Interix 2.2

Services for Unix 3.0

Niektóre z produktów zawierają składniki redystrybucyjne wraz z towarzyszącymi im prawami i ograniczeniami. Prawa do używania produktów Microsoft Press znajdują się w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Aplikacje Microsoft”.

Ogólne definicje dla serwerów Microsoft:


„Licencja Dostępu Klienta” (CAL) oznacza licencję dostępu klienta.

„Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne.

Użytkownik Zewnętrzny” Oprócz wyjątków podanych poniżej „Użytkownik Zewnętrzny” oznacza osobę inną niż osoba wykonująca pracę dla Licencjobiorcy jako pracownik, niezależny współpracownik, agent, podwykonawca, usługodawca (w tym, w szczególności usługodawca internetowy lub usługodawca zarządzający witrynami Licencjobiorcy) lub w innej roli.

„Użytkownik Internetu”. Jeżeli poniżej nie określono inaczej, „Użytkownik Internetu” oznacza każdą osobę mającą połączenie z Internetem, (i) niezatrudnioną przez Licencjobiorcę (jako pracownik, niezależny kontrahent, agent lub w jakimkolwiek innym charakterze); lub (ii) w inny sposób nie dostarczającą towarów lub nie świadczącą usług na rzecz Licencjobiorcy (np. jako dostawca Licencjobiorcy) lub w imieniu Licencjobiorcy (np. dystrybutor, sprzedawca Licencjobiorcy, agent lub firma konsultingowa wynajęta przez Licencjobiorcę).

„OMAL” oznacza licencję Outlook Mobile Access.

Produkt może zawierać następujące oprogramowanie:

Oprogramowanie Serwera”, udostępniające usługi lub funkcje na komputerach Licencjobiorcy, na których jest technicznie możliwe uruchomienie tego Oprogramowania Serwera („Serwery”);

„Oprogramowanie Klienta”, umożliwiające Urządzeniu ( uzyskanie dostępu lub korzystanie z usług Oprogramowania Serwera.

Ograniczenia.Licencjobiorca może korzystać z Licencji Dostępu Klienta (CAL) tylko w połączeniu z posiadanym przez niego Oprogramowaniem Serwera, o ile nie postanowiono inaczej.

Zgodność wersji. Każda Licencja Dostępu Klienta (CAL), licencja Internet Connector ,OMAL, Licencja typu Operations Manager Base License lub Licencja typu Operations Manager Application License musi mieć taki sam lub późniejszy numer wersji od odpowiedniego numeru używanej wersji Oprogramowania Serwera. W celu uzgodnienia wersji, każda nabyta przez Licencjobiorcę Podstawowa Licencja Dostępu Klienta jest traktowana jako posiadająca — w odniesieniu do każdego indywidualnego produktu Oprogramowania Serwera, na dostęp do którego zezwala — numer najnowszej odpowiedniej wersji tego produktu Oprogramowania Serwera, udostępnionego w okresie obowiązywania Zapewnienia Oprogramowania dla tej Podstawowej Licencji Dostępu Klienta.

Tryb Indywidualnego Dostępu i Tryb Dostępu do Serwera. W przypadku niektórych produktów, Licencjobiorca może używać Produktu w „Trybie Indywidualnego Dostępu” albo w „Trybie Dostępu do Serwera”, tam gdzie zostało to określone. W „Trybie Indywidualnego Dostępu” Licencjobiorca musi posiadać oddzielną Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego konkretnego Urządzenia, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp lub wykorzystywane są usługi Oprogramowania Serwera. Jeśli Licencjobiorca wybierze „Tryb Indywidualnego Dostępu”, wybór ten jest trwały. W „Trybie Dostępu do Serwera” maksymalna liczba Urządzeń, za pomocą których można w danej chwili uzyskać dostęp lub korzystać z Oprogramowania Serwera, jest równa liczbie Licencji Dostępu Klienta (CAL), które Licencjobiorca nabył i przeznaczył do użytku wyłącznie z tym Serwerem. Za pomocą Urządzeń, którym została przypisana Licencja Dostępu Klienta (CAL) w „Trybie Indywidualnego Dostępu” można także uzyskiwać dostęp do Oprogramowania Serwera uruchomionego w „Trybie Dostępu do Serwera”, pod warunkiem, że ten dodatkowy dostęp mieści się w limicie licencyjnym dla tego Serwera. Licencjobiorca może na stałe zmienić sposób używania posiadanych Licencji Dostępu Klienta (CAL) z „Trybu Dostępu do Serwera” na „Tryb Indywidualnego Dostępu”.

Przeniesienie. Licencjobiorca może jednorazowo przenieść Licencję Dostępu Klienta (CAL) używaną w „Trybie Indywidualnego Dostępu” , OMAL lub Licencję typu Operations Manager Base License lub Licencję Aplikacyjną na inne ze swoich Urządzeń. Licencjobiorca może jednorazowo przenieść Licencję Dostępu Studenta oprogramowania Class Server na innego ze swoich zarejestrowanych studentów.

Testy wzorcowe wydajności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft, Licencjobiorca nie może ujawniać osobom trzecim wyników żadnego z testów wzorcowych wydajności dla serwerów Application Center, BizTalk, BizTalk Adapter for MQSeries, BizTalk Accelerator for HIPAA¸ BizTalk Accelerator for Suppliers, BizTalk Accelerator for Rosettanet, BizTalk Adapter for SAP, Content Management Server,Commerce Server, HIS, IIS, ISA, Message Queue Server, Mobile Information Server, Project Server, SQL Server lub Transaction Server, lub innego powiązanego oprogramowania klienta.

Administracja. O ile nie postanowiono inaczej, Licencjobiorca nie potrzebuje Licencji Dostępu Klienta (CAL), aby administrować Oprogramowaniem Serwera (łącznie z administrowaniem zdalnym) za pomocą najwyżej dwóch łączy do Serwera.

Inne licencje. Używanie przez Licencjobiorcę aplikacji oprogramowania zainstalowanych na Serwerze lub dostępnych za pośrednictwem Oprogramowania Serwera może wymagać dodatkowych licencji - prosimy zapoznać się z umowami licencyjnymi towarzyszącymi tym aplikacjom.

Ograniczony Dostęp za pomocą Innych Urządzeń. Niektóre produkty umożliwiają „ograniczony dostęp za pomocą innych urządzeń”. Do takich produktów każda nabyta przez Licencjobiorcę Licencja Dostępu Klienta (CAL) lub OMAL może być również używana przez głównego użytkownika tego Urządzenia (Główny Użytkownik”) w celu ułatwienia dostępu lub używania Oprogramowania Serwera przez inne urządzenie, które Główny Użytkownik używa przez mniej niż dwadzieścia procent (20%) całkowitego czasu połączenia Głównego Użytkownika. Wyrażenie „całkowity czas połączenia” oznacza całkowitą ilość czasu używania przez Głównego Użytkownika Oprogramowania Klienta Microsoft w celu dostępu lub innego używania Oprogramowania Serwera z Urządzenia.

» Patrz odpowiednie ustępy poniżej odnoszące się do poszczególnych produktów pozwalających na „ograniczony dostęp za pomocą innych urządzeń”

O ile poniżej nie postanowiono inaczej, Licencjobiorca musi nabyć licencję dla każdego Serwera lub Urządzenia, na którym lub z którego kopia Oprogramowania Serwera lub Oprogramowania Klienta jest instalowana, używana, wyświetlana, uruchamiana, uzyskiwany jest do niej dostęp lub jest wykorzystywana w inny sposób.

Z wyjątkiem innych wyraźnych postanowień, określenia „licencja” i „Licencja Dostępu Klienta (CAL)”, używane w ustępach dotyczących poszczególnych Produktów, odnoszą się do licencji i Licencji Dostępu Klienta (CAL) danego Produktu albo, tam gdzie ma to zastosowanie, do Podstawowej Licencji Dostępu Klienta lub licencji i Licencji Dostępu Klienta (CAL) do odpowiedniego zestawu BackOffice Server lub SBS.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna