Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona7/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

1. Serwery Application Center, BizTalk Adapter for MQSeries, BizTalk, BizTalk Accelerator for HIPAA, BizTalk Accelerator for Suppliers, BizTalk Accelerator for Rosettanet, BizTalk Adapter for SAP, Commerce Server, Content Management Server, HIS i ISA


Instalacja - Oprogramowanie Serwera. Jeśli Oprogramowanie Serwera nie jest licencjonowane w ramach zestawu BackOffice Server 2000 lub SBS 2000, w ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię Oprogramowania Serwera na jednym Serwerze. Jeśli Serwer zawiera więcej niż jeden procesor, Licencjobiorca musi otrzymać oddzielną licencję dla każdego procesora na tym Serwerze. Licencjobiorca może używać Oprogramowania Serwera tylko z taką liczbą procesorów, dla których posiada właściwe licencje. Edycja Standardowa Biz Talk 2000. Każdej kopii Oprogramowania Serwera można używać na jednym procesorze komputera, na którym kopia ta została zainstalowana. Licencjobiorca potrzebuje tylko jednej licencji na procesor, aby móc korzystać z Oprogramowania Serwera. Oprogramowania Serwera nie można używać w grupie zawierającej więcej niż jedno urządzenie, np. kilka urządzeń, które przetwarzają dokumenty dla tej samej aplikacji lub do tego samego celu. Ponadto, Oprogramowania Serwera nie można używać do łączenia więcej niż pięciu (5) zewnętrznych organizacji oraz do łączenia więcej niż pięciu (5) wewnętrznych aplikacji. Edycje Standardowe oprogramowania BizTalk 2002, BizTalk Accelerator for Rosettanet i BizTalk Accelerator for HIPAA. Każda kopia Oprogramowania Serwera może być używana tylko przez jeden procesor komputera, na którym jest zainstalowana. Do korzystania z Oprogramowania Serwera wystarczy Licencjobiorcy tylko jedna ważna licencja dla procesora. Oprogramowanie Serwera nie może być używane w grupie na więcej niż jednym komputerze, np. w grupie kilku komputerów przetwarzających tę samą aplikację lub wykorzystywanych w tym samym celu. Dodatkowo, Oprogramowanie Serwera nie może być używane w celu uzyskania połączenia z więcej niż dziesięcioma (10) organizacjami zewnętrznymi i więcej niż pięcioma (5) aplikacjami wewnętrznymi. Serwer ISA. Licencjobiorca może zainstalować następujące pliki: H.323 Gatekeeper, Message Screener i ISA Server Management na oddzielnym serwerze i używać ich wyłącznie wraz z Oprogramowaniem Serwera. BizTalk Adapter for MQSeries. Plik MQHelper.dll może zostać zainstalowany na każdej liczbie oddzielnych serwerów, do użytku wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem Serwera, a Licencjobiorca nie musi posiadać licencji procesora dla każdego z serwerów na których zainstalowano MQHelper.dll.

Oprogramowanie Klienta. Licencjobiorca może zainstalować i używać Oprogramowania Klienta na każdej liczbie wewnętrznych Urządzeń, pod warunkiem, że będzie ono używane tylko w połączeniu z Oprogramowaniem Serwera.

Dostęp Urządzeń. Jeśli Oprogramowanie Serwera nie jest licencjonowane w ramach zestawu BackOffice Server 2000 lub SBS 2000, można uzyskiwać dostęp i korzystać z usług Serwera, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Serwera, za pomocą każdej liczby Urządzeń, pod warunkiem, że Licencjobiorca nabędzie ważną licencję dla każdego procesora, na którym Oprogramowanie Serwera jest uruchomione. W przypadku licencjonowania w ramach zestawu BackOffice Server 2000, z usług Serwera, na którym uruchomione jest Oprogramowanie Serwera można korzystać lub uzyskiwać do nich dostęp za pomocą każdej liczby Urządzeń, o ile Licencjobiorca nabył ważną licencję dla każdego z tych Serwerów (zgodnie z wymaganiami praw do używania produktów, odnoszących się do zestawu BackOffice Server 2000).

Używanie oprogramowania redystrybucyjnego serwerów BizTalk, Commerce Server, HIS Server i ISA Server („Oprogramowanie SDK”). Jeśli Oprogramowanie SDK jest dołączone, Licencjobiorca może jego kopie zainstalować i używać na jednym lub więcej komputerach znajdujących się w siedzibie Licencjobiorcy, wyłącznie w celu tworzenia aplikacji pracujących w połączeniu z Oprogramowaniem Serwera („Aplikacje”). Licencjobiorca może modyfikować Kod Przykładowy (Sample Code) (znajdujący się w katalogach „samples”) w celu projektowania, rozwijania i testowania swoich Aplikacji, oraz może reprodukować i używać zmodyfikowanego Kodu Przykładowego na jednym lub więcej komputerach znajdujących się w siedzibie Licencjobiorcy. Licencjobiorca może także reprodukować i rozpowszechniać Kod Przykładowy razem ze wszystkimi dokonanymi przez siebie modyfikacjami (w rozumieniu niniejszego ustępu, „modyfikacje” są usprawnieniami funkcjonowania Kodu Przykładowego) oraz z innymi plikami, które mogą być wymienione i określone w pliku REDIST.TXT jako „pliki redystrybucyjne” (wspólnie zwane „Kodem Redystrybucyjnym”), pod warunkiem spełnienia przez Licencjobiorcę wymagań określonych w paragrafie (I)(C)(1), w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Narzędzia projektowe Microsoft”.Oprogramowanie Wiążące BizTalk 2002 i Commerce Server 2002. Następujące postanowienia mają zastosowanie tylko do oprogramowania zawartego w oprogramowaniu BizTalk Server 2002 i Commerce Server 2002, które zostało określone jako oprogramowanie, które Licencjobiorca może modyfikować i/lub rozpowszechniać (zwane w niniejszym ustępie „Kodem Symulacyjnym"): Prawa licencyjne Licencjobiorcy do Kodu Symulacyjnego mają moc obowiązującą, pod warunkiem, że Licencjobiorca (a) nie włącza Oprogramowania Wiążącego do Kodu Symulacyjnego ani go nie łączy z nim ani z jego pracami pochodnymi; (b) nie rozpowszechnia Oprogramowania Wiążącego w połączeniu z Kodem Symulacyjnym, ani z jego pracami pochodnymi; oraz (c) nie używa Oprogramowania Wiążącego do rozwijania prac pochodnych Kodu Symulacyjnego. "Oprogramowanie Wiążące" jest to oprogramowanie licencjonowane zgodnie z postanowieniami, które bezpośrednio lub pośrednio (i) nakładają lub mają znaczenie nakładających na Microsoft zobowiązania w stosunku do Kodu Symulacyjnego lub jego prac pochodnych oraz (ii) udzielają lub mają znaczenie udzielających osobie trzeciej jakichkolwiek praw lub ochraniają ją na mocy praw własności lub praw własności intelektualnej Microsoft do Kodu Symulacyjnego lub jego prac pochodnych. Oprogramowanie Wiążące obejmuje, w szczególności, każde oprogramowanie, do którego używania, modyfikowania i/lub rozpowszechniania wymagane jest, aby inne oprogramowanie włączone do niego, z niego uzyskane lub z nim rozpowszechniane, (a) było jawne lub rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego; (b) było licencjonowane z przeznaczeniem do tworzenia prac pochodnych; albo (c) było dopuszczone do ponownego rozpowszechniania bez opłaty.

 

Używanie funkcji Host Security Integration. Licencjobiorca może zainstalować i używać oprogramowania określonego jako „Windows NT Account Synchronization Service” i „Host Account Cache” na każdym komputerze w swojej jednostce organizacyjnej, na którym jest uruchomiona ważnie licencjonowana kopia systemu Windows NT Server.BizTalk Accelerator for HIPAA i BizTalk Accelerator for Suppliers – Użycie Schematów. W skład Oprogramowania wchodzą różne schematy dotyczące transakcji („Schematy”). Schematy, o których mowa powyżej, są własnością Microsoft Corporation oraz/lub jej dostawców i mogą być używane przez Licencjobiorcę (i) tylko dla wewnętrznych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością oraz (ii) wyłącznie w związku z używaniem przez Licencjobiorcę Oprogramowania wraz z BizTalk Server (w przypadku oprogramowania BizTalk Accelerator for HIPAA lub BizTalk Accelerator for Suppliers) albo Commerce Server (w przypadku oprogramowania BizTalk Accelerator for Suppliers). Licencjobiorca nie może dostarczać Schematów jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Microsoft.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna