Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona8/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

2. BackOffice Server 2000

» Oprogramowanie BackOffice jest zestawem różnych produktów serwerowych. Prosimy zapoznać się z ustępami dotyczącymi każdego z nich.

A. Prawa do używania serwera


Prawa do używania i ograniczenia specyficzne dla poszczególnych składników znajdują się w ustępach dotyczących każdego z nich. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego ustępu z postanowieniami któregokolwiek ustępu dotyczącego konkretnego składnika, postanowienia niniejszego ustępu są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do używania przez Licencjobiorcę tego składnika w ramach zestawu BackOffice.

 

Instalacja - Oprogramowanie Serwera. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować na jednym Serwerze jedną kopię każdego składnika Oprogramowania Serwera Produktu. Licencjobiorca może rozmieścić składniki Oprogramowania Serwera Produktu na co najwyżej trzech Serwerach („Konfiguracja Wieloserwerowa”), pod warunkiem, że:(i) Do zaimplementowania Konfiguracji Wieloserwerowej Licencjobiorca użyje funkcji instalacyjnej oprogramowania BackOffice Server 2000,

(ii) Wszystkie Serwery w Konfiguracji Wieloserwerowej będą rozmieszczone geograficznie i będą skonfigurowane w ramach tej samej jednostki organizacyjnej Microsoft Windows 2000 Active Directory Organizational Unit,

(iii) Każdy ze składników Oprogramowania Serwera zostanie zainstalowany w Konfiguracji Wieloserwerowej tylko raz,

(iv) Przy każdym Serwerze w Konfiguracji Wieloserwerowej będzie znajdować się oddzielna licencja na oprogramowanie Windows 2000 Server (Produkt zawiera tylko jedną licencję na oprogramowanie Windows 2000 Server).

 

Oprogramowanie Klienta. Z wyjątkiem innych postanowień określonych poniżej w ustępach dotyczących poszczególnych składników, Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie Klienta na każdym Urządzeniu.Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta (CAL)

(i) Postanowienia ogólne. Z wyjątkiem innych postanowień określonych poniżej lub w ustępach dotyczących poszczególnych składników, Licencjobiorca musi nabyć Licencje Dostępu Klienta (CAL), aby uzyskiwać dostęp lub korzystać w inny sposób z usług lub funkcji Oprogramowania Serwera, niezależnie od tego, czy w tym celu używa Oprogramowania Klienta, czy innego oprogramowania. Licencje Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania BackOffice Server 2000 upoważniają do uzyskiwania dostępu i używania każdego ze składników Oprogramowania Serwera Produktu, dla którego wymagana jest Licencja Dostępu Klienta (CAL). Licencjobiorca może także uzyskiwać dostęp i używać poszczególnych składników Oprogramowania Serwera Produktu, nabywając Licencje Dostępu Klienta (CAL) dla tych poszczególnych składników.

(ii) Tryb rozmieszczenia. Licencjobiorca może używać Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania Microsoft Windows 2000 Server albo w „Trybie Indywidualnego Dostępu”, albo w „Trybie Dostępu do Serwera”. Licencje Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania Microsoft BackOffice Server 2000, Exchange 2000 Server, SQL Server 2000 i SMS mogą być używane tylko w „Trybie Indywidualnego Dostępu”.

Health Monitor 2.1. Dozwolone używanie. Licencjobiorca może używać programu Health Monitor 2.1 do (i) monitorowania dowolnego Serwera, na którym jest zainstalowany składnik Oprogramowania Serwera Produktu, jak określono powyżej, oraz do (ii) monitorowania dowolnego Urządzenia, któremu Licencjobiorca przypisał Licencję Dostępu Klienta (CAL). Dostęp klienta. Nie jest wymagana Licencja Dostępu Klienta (CAL) dla żadnego Urządzenia używanego jako konsola administracyjna programu Health Monitor 2.1, pod warunkiem, że takie Urządzenie samo nie jest monitorowane przez program Health Monitor 2.1.

Wspólna usługa faksowa i wspólna usługa modemowa. Dostęp klienta. Licencjobiorca musi posiadać Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego pojedynczego Urządzenia, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp lub wykorzystywana jest wspólna usługa faksowa lub wspólna usługa modemowa Oprogramowania Serwera.

Używanie narzędzi administratora. Licencjobiorca może zainstalować i używać zintegrowanej konsoli zarządzania oprogramowania BackOffice Server i związanych z nią narzędzi na dowolnym Urządzeniu w swojej jednostce organizacyjnej, wyłącznie w celu administrowania składnikami Oprogramowania Serwera i Oprogramowania Klienta Produktu, nabytymi w połączeniu z Produktem.

Używanie Składników Redystrybucyjnych. Licencjobiorca może modyfikować, reprodukować i/lub rozpowszechniać pliki wymienione w pliku REDIST.TXT (wspólnie zwane „Składnikami Redystrybucyjnymi”), pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegać warunków modyfikacji i rozpowszechniania określonych w pliku REDIST.TXT. Licencjobiorca może przenieść Oprogramowanie Serwera na inny Serwer; jednak pod warunkiem, że jeśli składniki Oprogramowania Serwera Produktu są zainstalowane w Konfiguracji Wieloserwerowej, to Licencjobiorca może przenieść Oprogramowanie Serwera tylko na inny Serwer w takiej konfiguracji. Wersje wcześniejsze. Każde posiadane przez Licencjobiorcę prawo do instalowania i używania wcześniejszych wersji Oprogramowania obejmuje także poszczególne składniki Oprogramowania Serwera, jeśli są one zainstalowane i używane na jednym Serwerze lub w ramach tej samej Konfiguracji Wieloserwerowej.

Uaktualnienia Składnika w zestawie Microsoft BackOffice Serwer 2000. Licencjobiorca może uaktualnić składnik BackOffice Serwer, jeżeli uaktualniony składnik będzie używany na tym samym Serwerze, na którym jest zainstalowany składnik podlegający uaktualnieniu, chyba że składnikiem podlegającym uaktualnieniu jest Enterprise lub Commerce Edition. W takim wypadku Licencjobiorca może używać uaktualnionego składnika jako samodzielnego produktu. Z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego, w razie instalowania uaktualnionego składnika (i) uaktualniony składnik zastępuje dany składnik w zestawie podlegającym uaktualnieniu, (ii) Licencjobiorca może używać uaktualnionego składnika na warunkach określonych dla tego składnika i (iii) pozostałe składniki BackOffice Serwer mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi postanowieniami.


B. Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta (CAL)


O ile nie postanowiono inaczej, zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie, jak w ustępie powyżej, dotyczącym oprogramowania BackOffice Server. W ramach każdej nabytej Licencji Dostępu Klienta (CAL) Licencjobiorca może uzyskiwać dostęp lub korzystać z usług i funkcji licencjonowanego Oprogramowania Serwera w sposób opisany w ustępie powyżej, dotyczącym oprogramowania BackOffice Server.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna