Umowa Licencyjna Microsoft OpenPobieranie 408.45 Kb.
Strona9/19
Data07.05.2016
Rozmiar408.45 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

 

3. (BackOffice) SBS 2000


» Oprogramowanie SBS jest zestawem różnych produktów serwerowych. Prosimy zapoznać się z ustępami dotyczącymi każdego z nich.

A. Prawa do używania Serwera


Prawa do używania i ograniczenia specyficzne dla poszczególnych składników znajdują się poniżej w ustępach dotyczących każdego z nich. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego ustępu z postanowieniami któregokolwiek ustępu dotyczącego konkretnego składnika, postanowienia niniejszego ustępu są podstawą wykładni wyłącznie w odniesieniu do używania przez Licencjobiorcę tego składnika w ramach zestawu SBS.

 

Instalacja i używanie - Oprogramowanie Serwera. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania Serwera na jednym Serwerze, pod warunkiem, że taki Serwer ten nie może być połączony z więcej niż pięćdziesięcioma (50) Urządzeniami. Licencjobiorca nie może oddzielać części składowych Oprogramowania Serwera do używania na więcej niż jednym Serwerze. Niezależnie od liczby licencji na Produkt nabytych przez Licencjobiorcę, w jednej domenie może być uruchomione tylko jedno wystąpienie Produktu (inne niż w celu przeniesienia danych w czasie niezbędnym do ich przeniesienia). Oprogramowanie Klienta. Zgodnie z ograniczeniami odnoszącymi się do Składnika produktu, Licencjobiorca może zainstalować i używać Oprogramowania Klienta na najwyżej pięćdziesięciu (50) Urządzeniach, pod warunkiem, że Licencjobiorca każdemu z nich przypisał Licencję Dostępu Klienta (CAL). 

Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania SBS 2000. Z wyjątkiem innych postanowień niniejszego ustępu lub ustępów dotyczących poszczególnych składników, Licencjobiorca musi nabyć oddzielną Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego konkretnego Urządzenia, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp lub wykorzystywane jest Oprogramowanie Serwera. Podstawowe Licencje Dostępu Klienta Licencje Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania BackOffice Server 2000 i dla poszczególnych składników Oprogramowania Serwera nie upoważniają Licencjobiorcy do uzyskiwania dostępu i korzystania z poszczególnych składników Oprogramowania Serwera, gdy zostały one nabyte jako część zestawu SBS 2000; prawo do uzyskiwania dostępu i korzystania z tych składników daje tylko Licencja Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania SBS 2000.

Health Monitor 2.1. Dozwolone używanie. Licencjobiorca może używać programu Health Monitor 2.1 do (i) monitorowania dowolnego Serwera, na którym jest zainstalowany składnik Oprogramowania Serwera Produktu, jak określono powyżej, oraz do (ii) monitorowania dowolnego Urządzenia, któremu Licencjobiorca przypisał Licencję Dostępu Klienta (CAL). Dostęp klienta. Nie jest wymagana Licencja Dostępu Klienta (CAL) dla żadnego Urządzenia używanego jako konsola administracyjna programu Health Monitor 2.1, pod warunkiem, że takie Urządzenie samo nie jest monitorowane przez program Health Monitor 2.1. Wspólna usługa faksowa i wspólna usługa modemowa. Dostęp klienta. Licencjobiorca musi posiadać Licencję Dostępu Klienta (CAL) dla każdego konkretnego Urządzenia, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp lub wykorzystywana jest wspólna usługa faksowa lub wspólna usługa modemowa Oprogramowania Serwera.

Używanie narzędzi administratora. Licencjobiorca może zainstalować i używać zintegrowanej konsoli zarządzania oprogramowania SBS i związanych z nią narzędzi i dodatków na dowolnym Urządzeniu w swojej jednostce organizacyjnej, wyłącznie w celu administrowania składnikami Oprogramowania Serwera lub Oprogramowania Klienta nabytymi jako część Produktu.

Używanie Składników Redystrybucyjnych. Licencjobiorca może modyfikować, reprodukować i rozpowszechniać pliki wymienione w pliku REDIST.TXT (wspólnie zwane „Składnikami Redystrybucyjnymi”), pod warunkiem, że Licencjobiorca będzie przestrzegać warunków modyfikacji i rozpowszechniania określonych w pliku REDIST.TXT.

B. Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta (CAL)


O ile nie postanowiono inaczej, zdefiniowane terminy mają takie samo znaczenie, jak w ustępie powyżej, dotyczącym praw do używania Serwera. W ramach każdej nabytej licencji Licencjobiorca może uzyskiwać dostęp lub korzystać w inny sposób z usług i funkcji licencjonowanego Oprogramowania Serwera w sposób opisany w ustępie powyżej, dotyczącym praw do używania Serwera. Licencje Dostępu Klienta (CAL) dla oprogramowania SBS 2000 dają Licencjobiorcy prawo do dostępu do Oprogramowania Serwera tylko wtedy, gdy zostało ono nabyte jako część zestawu SBS.

 

4. Class Server 2.0


 

A. Prawa do używania Serwera


 

Instalacja oprogramowania serwera. Dla każdej nabytej licencji Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię Oprogramowania Serwera na jednym Serwerze w celu używania przez Licencjonowanych Studentów, zgodnie z poniższym opisem.

 

Oprogramowanie Klienta. Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie Klienta na dowolnym Urządzeniu (w tym urządzeniach niebędących jego własnością ani niewynajmowanych przez niego, oraz nieumieszczonych w jego pomieszczeniach), pod warunkiem, że główny użytkownik takiego urządzenia jest zatrudniany przez Licencjobiorcę oraz że szkoli lub świadczy inne usługi edukacyjne co najmniej jednemu z Licencjonowanych Studentów, jak określono poniżej.

 

Dostęp studenta. Licencjobiorca musi nabyć oddzielną Licencję Dostępu Studenta dla każdego z zarejestrowanych studentów, którzy mają dostęp do Produktu. W rozumieniu praw do używania tych produktów „Licencjonowani Studenci” to zarejestrowani studenci Licencjobiorcy, którym przydzielono Licencje Dostępu Studenta.

 

Dostęp zdalny. Licencjobiorca może zezwolić, aby dostęp do Produktu przez Internet następował z dowolnej liczby Urządzeń, pod warunkiem, że użytkownik takiego Urządzenia jest (i) zatrudniony przez Licencjobiorcę lub szkoli albo świadczy usługi edukacyjnej co najmniej jednemu Licencjonowanemu Studentowi, (ii) jest Licencjonowanym Studentem, lub (iii) rodzicem lub opiekunem prawnym Licencjonowanego Studenta.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna