Umowa Licencyjna –Programu pbazaPobieranie 11.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.47 Kb.
Umowa Licencyjna –Programu PBaza

Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania i gwarancji na Programu, wiążące ANBUD i UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. Instalacja Programu oznacza akceptację niniejszej licencji.ANBUD przekazuje kopię Programu komputerowego, zwanego dalej PROGRAMEM, firmie lub osobie, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. ANBUD jest właścicielem Programu, w tym praw autorskich do Programu. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z Programu z zachowaniem poniższych zasad: 1. Licencja na użytkowanie Programu zostaje udzielona na czas nieokreślony.

 2. Prawo do użytkowania na czas nieokreślony, zostaje nabyte po dokonaniu pełnej płatności, wynikającej z pisemnej umowy zakupu.

 3. PROGRAM jest przekazywany UŻYTKOWNIKOWI do jego wyłącznego użytku. Użytkownik nie ma prawa sprzedaży, dzierżawy lub najmu Programu, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim.

 4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa modyfikacji, zmiany struktury a także do zastosowania PROGRAMU lub jego części w innym oprogramowaniu oraz pokazu Programu stronie trzeciej.

 5. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji. PROGRAM może być używany na jednym serwerze przez jedną firmę w ilości wykupionych stanowisk komputerowych.

 6. Gwarancja jest udzielana UŻYTKOWNIKOM na czas określony w pisemnej umowie zakupu Programu i obejmuje poprawność działania Programu w sposób zgodny w istotnym zakresie z dokumentacją publikowaną na stronie www.cuz.com.pl, funkcją „pomocy” Programu oraz innymi instalacyjnymi plikami informacyjnymi.

 7. Zakup licencji na dodatkowe stanowiska komputerowe, dodatkowych modułów PROGRAMU w trakcie okresu gwarancyjnego nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.

 8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, że Program nie działa, na Sprzęcie komputerowym w sposób zgodny z dokumentacją, ANBUD jest zobowiązany bezpłatnie usunąć wady poprzez dostarczenie Użytkownikowi nowej wersji Programu wolnej od zgłoszonych wad :

  1. terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia w przypadku awarii. Awaria to sytuacja uniemożliwiająca pracę Użytkownika poprzez występowanie wielokrotnych błędów finansowo – księgowych

  2. w terminie 20 dni od otrzymania powiadomienia w przypadku błędu. Błąd jest to występowanie pojedynczych niezgodności finansowych, które Użytkownik może skorygować samodzielnie poprzez ręczne operacje.

  3. w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w przypadku usterki. Usterka to niepoprawne funkcjonowanie nie mające wpływu na operacje finansowe.

 1. Jeżeli usunięcie awarii, błędu czy usterki z powodu jego skomplikowania wymaga dużego nakładu pracy, termin ten może ulec przedłużeniu, przy czym ANBUD dołoży należytych starań, by usunąć nieprawidłowości w możliwie krótkim czasie.


 2. Po usunięciu awarii, błędu, usterki w Programie ANBUD udostępni Użytkownikowi poprawną wersję Programu wolną od zgłoszonej nieprawidłowości, a Użytkownik samodzielnie zainstaluje.

 3. W okresie gwarancji Użytkownik nie ma prawa do otrzymywania bezpłatnie nowych wersji Programu, powstałych równolegle i niezależnie od poprawianej wersji Programu.

 4. Gwarancja nie obejmuje i nie zobowiązuje ANBUD do czynności związanych z analizą poprawności zapisów w bazach danych obsługiwanych przez Program, ich zmiany czy konserwacją.

 5. ANBUD nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania Programu w :

  1. ) w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej jego niepoprawna instalacją lub wadami sprzętu

  2. ) w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi Programu,

  3. ) błędnej interpretacji wyników czy korzystania z nieodpowiednich funkcji celem ich otrzymania,

  4. ) nieznajomości przepisów prawa,

  5. ) ingerencji w Program lub bazy danych przez osoby nieuprawnione.

 6. W przypadku dochodzenia swoich praw gwarancyjnych Użytkownik jest zobowiązany udokumentować fakt zakupu Programu pisemną umową sprzedaży oraz fakt opłacenia pełnej wartości opłaty wynikającej z pisemnej umowy sprzedaży.

 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Użytkownikowi jedynie w odniesieniu do aktualnej wersji Programu.

 8. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, UŻYTKOWNIK traci prawo do gwarancji

 9. ANBUD ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w niniejszej licencji lub w przypadku gdy UŻYTKOWNIK nie uiści w terminie należności z tytułu zakupu praw do użytkowania PROGRAMU.

 10. Suma wszelkich roszczeń w stosunku do ANBUD za szkody spowodowane udowodnionymi błędami Programu, ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Program. Odpowiedzialność za szkody Użytkownika polegające na utracie korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono jest wyłączona.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna