Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi wspólnota europejska, zwana dalej „Wspólnotą”Pobieranie 2.81 Mb.
Strona1/30
Data01.05.2016
Rozmiar2.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
UMOWA
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


zwana dalej „Wspólnotą”,
i
KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,
zwana dalej „Szwajcarią”,
razem zwane dalej „Stronami”,
POSTANOWIŁY stopniowo znosić bariery dla głównej części ich handlu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu ustanawiającym Światową Organizację Handlu dotyczącymi ustanawiania stref wolnego handlu,
w artykule 15 Umowy o wolnym handlu z dnia 22 lipca 1972 roku, Strony wyraziły gotowość, tak daleko jak pozwala na to ich polityka rolna, wspierania harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi, do których nie stosuje się tej Umowy,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Cele
1. Celem niniejszej Umowy jest wzmocnienie relacji wolnego handlu między Stronami poprzez polepszenie ich dostępu do rynku produktów rolnych drugiej Strony.
2. „Produkty rolne” oznaczają produkty wymienione w działach 1-24 Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Do celów stosowania załączników 1-3 do niniejszej Umowy wyłącza się produkty z działu 3 i z pozycji 16.04 i 16.05 Zharmonizowanego Systemu oraz produkty objęte kodami CN 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 i 2301 20 00.
3. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do materiałów objętych protokołem 2 Umowy o wolnym handlu, z wyjątkiem dotyczących jej koncesji przyznanych w załączniku 1 i 2.
Artykuł 2
Koncesje celne
1. Załącznik 1 do niniejszej Umowy wymienia koncesje celne, jakie Szwajcaria przyznała Wspólnocie, bez uszczerbku dla koncesji wymienionych w załączniku 3.
2. Załącznik 2 do niniejszej Umowy wymienia koncesje celne, jakie Wspólnota przyznała Szwajcarii, bez uszczerbku dla koncesji wymienionych w załączniku 3.
Artykuł 3
Koncesje dotyczące serów
Załącznik 3 do niniejszej Umowy zawiera szczególne postanowienia mające zastosowanie do handlu serami.
Artykuł 4
Zasady dotyczące pochodzenia
Zasady dotyczące pochodzenia wzajemnie stosowane na mocy załączników 1-3 do niniejszej Umowy są wymienione w protokole 3 Umowy o wolnym handlu.
Artykuł 5
Ograniczenie barier technicznych dla handlu
1. Załączniki do niniejszej Umowy wymieniają sposoby ograniczeń barier technicznych dla handlu produktami rolnymi w następujących obszarach:


 • załącznika 4 w sprawie zdrowia roślin,
 • załącznika 5 w sprawie paszy dla zwierząt,
 • załącznika 6 w sprawie nasion,
 • załącznika 7 w sprawie handlu produktami sektora wina,
 • załącznika 8 w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony nazw napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych na bazie wina,
 • załącznika 9 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych metodami ekologicznymi,
 • załącznika 10 w sprawie uznawania kontroli zgodności z normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw,
 • załącznika 11 w sprawie środków sanitarnych i zootechnicznych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

2. Artykuł 1 ustęp 2 i 3 oraz artykuły 6-8 i 10-13 niniejszej Umowy nie mają zastosowania do załącznika 11.


Artykuł 6
Wspólny Komitet ds. Rolnictwa
1. Ustanawia się Wspólny Komitet (zwany dalej „Komitetem”) składający się z przedstawicieli Stron.
2. Zadanie Komitetu jest zarządzanie niniejszą Umową i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania.
3. Komitet jest upoważniony do podejmowania decyzji w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie i jej załącznikach. Decyzje te wprowadzają w życie Strony zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami.
4. Komitet ustanawia swój wewnętrzny regulamin.
5. Komitet podejmuje decyzje na podstawie wzajemnego porozumienia.
6. Do celów zabezpieczenia właściwego wprowadzenia w życie niniejszej Umowy, Strony na wniosek jednej z nich, przeprowadzają konsultacje w ramach Komitetu.
7. Komitet powołuje grupy robocze niezbędne do stosowania załączników do niniejszej Umowy. W swoim regulaminie wewnętrznym określa, w szczególności, skład i zasady funkcjonowania tych grup roboczych.
Artykuł 7
Rozstrzyganie sporów
Każda z Umawiających się Stron może wnieść sporną sprawę, dotyczącą interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy do Komitetu. Komitet podejmuje starania w celu rozstrzygnięcia sporu. Wszystkie informacje przydatne dla dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia możliwego do zaakceptowania rozwiązania, przedstawiane są Komitetowi. W tym celu Komitet bada wszystkie możliwości zachowania dobrego funkcjonowania niniejszej Umowy.
Artykuł 8
Wymiana informacji
1. Strony wymieniają wszystkie istotne informacje dotyczące wprowadzania w życie i stosowania postanowień niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron informuje drugą o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie niniejszej Umowy i tak szybko jak jest to możliwe przekazuje jej nowe przepisy.
Artykuł 9
Poufność
Przedstawiciele, eksperci i inni pracownicy Stron są zobowiązani, nawet po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, do nieujawniania informacji uzyskanych w ramach niniejszej Umowy, które są objęte tajemnicą zawodową.
Artykuł 10
Środki ochronne
1. Jeżeli w ramach stosowania załączników 1-3 niniejszej Umowy i, uwzględniając szczególną sensytywność rynków rolnych Stron, przywóz produktów pochodzących z jednej ze Stron powoduje, lub zagraża powstaniu poważnych zakłóceń na rynku drugiej Strony, obie Strony bezzwłocznie rozpoczynają konsultacje w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Do czasu znalezienia rozwiązania, zainteresowana Strona może podjąć działania jakie uzna za konieczne.
2. W przypadku podjęcia środków ochronnych przewidzianych w ustępie 1 lub w innych załącznikach:


 1. w razie braku postanowień szczególnych obowiązują następujące procedury:
 • jeżeli Strona ma zamiar wprowadzić w życie środki ochronne w stosunku do części lub całego terytorium drugiej Strony, informuje o tym wcześniej tę Stronę podając jej przyczyny,
 • jeżeli Strona przyjmuje środki ochronne w stosunku do części lub całego swojego terytorium bądź terytorium państwa trzeciego, informuje o tym drugą Stronę w jak najkrótszym terminie,
 • bez uszczerbku dla możliwości niezwłocznego wprowadzenia w życie planowanych środków, należy tak szybko jak jest to możliwe przeprowadzić konsultacje obu Stron w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania,
 • w przypadku środków ochronnych przyjętych przez Państwo Członkowskie w stosunku do Szwajcarii, innego Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, Wspólnota tak szybko jak jest to możliwe należycie powiadamia o tym Szwajcarię;
 1. w pierwszej kolejności muszą zostać wybrane środki w jak najmniejszym stopniu zakłócające funkcjonowanie niniejszej Umowy.


Artykuł 11
Zmiany
Komitet może podjąć decyzję o zmianie załącznika 1 i 2 oraz dodatków pozostałych załączników do Umowy.
Artykuł 12
Przegląd
1. Jeżeli jedna ze Stron ubiega się o dokonanie przeglądu niniejszej Umowy, przedstawia drugiej ze Stron uzasadniony wniosek.
2. Strony mogą powierzyć Komitetowi rozpatrzenie tego wniosku i przygotowanie, o ile zaistnieje taka potrzeba, zaleceń, w szczególności w celu rozpoczęcia negocjacji.
3. Umowy wynikające z negocjacji przewidzianych w ustępie 2, przedkładane są do ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Strony, zgodnie z ich właściwymi procedurami.
Artykuł 13
Klauzula ewolucyjna
1. Strony zobowiązują się kontynuować wysiłki, aby stopniowo dojść do większej liberalizacji handlu między sobą produktami rolnymi.
2. W tym celu Strony dokonują, w Komitecie, regularnego przeglądu warunków regulujących handel produktami rolnymi.
3. Mając na uwadze wyniki tych przeglądów, w ramach swoich polityk rolnych i z uwzględnieniem sensytywności rynków rolnych, Strony mogą rozpocząć negocjacje, w kontekście niniejszej Umowy, w celu dalszego znoszenia barier dla handlu produktami rolnymi na zasadzie wzajemnych preferencji i wzajemnych korzyści.
4. Zawarte w wyniku negocjacji przewidzianych w ustępie 3, umowy przedstawiane są do ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Strony, zgodnie z właściwymi dla nich procedurami.
Artykuł 14
Wprowadzenie w życie Umowy
1. Strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne mające zapewnić wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Strony powstrzymują się od wszelkich środków mogących stanowić zagrożeniem dla realizacji celów niniejszej Umowy.
Artykuł 15
Załączniki
Załączniki do niniejszej Umowy, łącznie z ich dodatkami, stanowią jej integralną część.
Artykuł 16
Zasięg terytorialny
Niniejsza Umowa znajduje zastosowanie, z jednej strony, na terytoriach, na których obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, oraz z drugiej strony, na terytorium Szwajcarii.
Artykuł 17
Wejście w życie i okres obowiązywania
1. Niniejsza Umowa zostaje ratyfikowana lub zatwierdzona przez Strony zgodnie z ich odpowiednimi procedurami. Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ostatnim powiadomieniu o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających w odniesieniu do wszystkich z następujących siedmiu umów:
Umowa w sprawie handlu produktami rolnymi
Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób
Umowa w sprawie transportu lotniczego
Umowa w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób
Umowa w sprawie wzajemnego uznawania w zakresie oceny zgodności
Umowa w sprawie niektórych aspektów zamówień publicznych
Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej.
2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres wstępny siedmiu lat. Umowa zostaje odnowiona na czas nieokreślony, chyba że przed upływem okresu wstępnego Wspólnota lub Szwajcaria powiadomi drugą Stronę że jest inaczej. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ustępu 4.
3. Wspólnota i Szwajcaria mogą rozwiązać niniejszą Umowę przez powiadomienie drugiej Strony o swojej decyzji. W razie takiego powiadomienia stosuje się postanowienia ustępu 4.
4. Siedem Umów określonych w ustępie 1 przestaje obowiązywać sześć miesięcy od otrzymania powiadomienia o nieodnawianiu, określonego w ustępie 2, lub powiadomienia o rozwiązaniu, określonego w ustępie 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.


Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Geschehen zu Luxembourg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, σης είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δυο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.
Done at Luxembourg w sprawie the twenty-first day zJune in the year w sprawiee thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.
Peito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti w sprawie yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea


For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Communities
Pour la Communauté européenne
Per la Comunitŕ europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar


Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετική Συνομοσπονδΐα
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederaçăo Suíça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnarSPIS TREŚCI
ZAŁĄCZNIK 1: Koncesje przyznane przez Szwajcarię
ZAŁĄCZNIK 2: Koncesje przyznane przez Wspólnotę
ZAŁĄCZNIK 3: Koncesje dotyczące serów
Dodatek 1: Koncesje przyznane przez Wspólnotę
Dodatek 2: Koncesje przyznane przez Szwajcarię
Dodatek 3: Wykaz nazw serów „Italico” dopuszczonych do przywozu do Szwajcarii
Dodatek 4: Opisy serów
ZAŁĄCZNIK 4: w sprawie zdrowia roślin
(Dodatki 1-4 zostaną sporządzone)
Dodatek 5: Wymiana informacji
ZAŁĄCZNIK 5: w sprawie paszy dla zwierząt
(Dodatek 1 zostanie sporządzony)
Dodatek 2: Wykaz przepisów prawa określonych w artykule 9
ZAŁĄCZNIK 6: w sprawie materiału siewnego
Dodatek 1: Prawodawstwo
Dodatek 2: Organy kontroli jakości i poświadczania materiału siewnego
Dodatek 3: Dopuszczone przez Szwajcarię odstępstwa wspólnotowe
Dodatek 4: Wykaz państw trzecich
ZAŁĄCZNIK 7: w sprawie handlu produktami sektora wina
Dodatek 1: Wykaz aktów określonych w artykule 4 odnoszący się do produktów sektora wina
Dodatek 2: Nazwy chronione, określone w artykule 6
Dodatek 3: odnoszący się do artykułu 6 i 25
ZAŁĄCZNIK 8: w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony nazw napojów spirytusowych i napojów aromatyzowanych na bazie wina
Dodatek 1: Nazwy chronione napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty
Dodatek 2: Nazwy chronione napojów spirytusowych pochodzących ze Szwajcarii
Dodatek 3: Nazwy chronione napojów aromatyzowanych pochodzących ze Wspólnoty
Dodatek 4: Nazwy chronione napojów aromatyzowanych pochodzących ze Szwajcarii
ZAŁĄCZNIK 9: w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych uzyskanych ekologiczną metodą produkcji
Dodatek 1: Wykaz obowiązujących przepisów
Dodatek 2: Zasady stosowania
ZAŁĄCZNIK 10: w sprawie uznawania kontroli zgodności z normami handlu owoców i warzyw
Dodatek 1: Kontrolne organy szwajcarskie upoważnione do wydawania świadectwa kontroli określonego w artykule 3 załącznika 10
ZAŁĄCZNIK 11: w sprawie środków sanitarnych i zootechnicznych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi
Dodatek 1: Środki zwalczania / zgłaszanie chorób
Dodatek 2: Zdrowie zwierząt: handel i wprowadzenie do obrotu
Dodatek 3: Przywóz żywych zwierząt i niektórych produktów zwierzęcych z państw trzecich
Dodatek 4: Postanowienia zootechniczne, włącznie z regulującymi przywóz z państw trzecich
Dodatek 5: Kontrole i opłaty
Dodatek 6: Produkty zwierzęce
Dodatek 7: Odpowiedzialne organy
Dodatek 8: Dostosowanie do warunków regionalnych
Dodatek 9: Wytyczne w sprawie procedur przeprowadzania audytu
Dodatek 10: Kontrole graniczne i opłaty
Dodatek 11: Punkty kontaktowe

ZAŁĄCZNIK 1

KONCESJE PRZYZNANE PRZEZ SZWAJCARIĘ

Szwajcaria przyznaje na następujące produkty pochodzące ze Wspólnoty następujące koncesje celne, w danym przypadku, w granicach wyznaczonej rocznej ilości.
Szwajcarska pozycja taryfowa

Wyszczególnienie


Obowiązujące cło (CHF/l00 kg brutto)

Roczna ilość

(masa netto (t))ex 0210 11 91

Szynki i ich kawałki, z kośćmi, wieprzowe (z wyjątkiem szynek z dzika), solone lub w solance, suszone lub wędzone

Zwolnienie
ex 0210 19 91

Szynki i ich kawałki, bez kości, wieprzowe (z wyjątkiem szynek z dzika), solone lub w solance, suszone lub wędzone

Zwolnienie

1 0001

0210 20 10

Wołowina, suszone

Zwolnienie

2002

0602 10 00

Nieukorzenione sadzonki i zrazy

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Rośliny w formie podkładu owoców ziarnkowych (pochodzące z siewu lub rozmnażania wegetacyjnego):

Zwolnienie

3

0602 20 11

- Szczepione, gołe korzenie0602 20 19

- Szczepione, z bryłkami ziemi0602 20 21

- Nieszczepione, gołe korzenie0602 20 29

- Nieszczepione, z bryłkami ziemi


Rośliny w formie podkładu owoców pestkowych (pochodzące z siewu lub rozmnażania wegetacyjnego):

Zwolnienie

3

0602 20 31

- Szczepione, gołe korzenie0602 20 39

- Szczepione, z bryłkami ziemi0602 20 41

- Nieszczepione, gołe korzenie0602 20 49

- Nieszczepione, z bryłkami ziemi


Rośliny z wyjątkiem roślin w formie podkładu owoców ziarnkowych (pochodzące z siewu lub rozmnażania wegetacyjnego), o jadalnych owocach lub orzechach:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0602 20 51

- O gołych korzeniach0602 20 59

- Inne niż o gołych korzeniach


Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione, o gołych korzeniach:0602 20 71

- O owocach ziarnkowych0602 20 72

- O owocach pestkowych

Zwolnienie

3

0602 20 79

- Inne niż o owocach ziarnkowych lub pestkowych

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie, o gołych korzeniach, z grudkami ziemi:0602 20 81

- O owocach ziarnkowych0602 20 82

- O owocach pestkowych

Zwolnienie

3

0602 20 89

- Inne niż o owocach ziarnkowych lub pestkowych

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0602 30 00

Rododendrony i azalie szczepione lub nie


Zwolnienie

Bez ograniczeń

Róże szczepione lub nie:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0602 40 10

- Dzikie róże i dzikie róże łodygowe


- Pozostałe dzikie róże i dzikie róże łodygowe:0602 40 91

- O gołych korzeniach0602 40 99

- Inne niż o gołych korzeniach, z bryłkami ziemi


Rośliny (pochodzące z siewu lub rozmnażania wegetacyjnego) roślin użytkowych; grzybnie:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0602 90 11

- Rośliny warzywne i trawnik w rulonach0602 90 12

- Grzybnie0602 90 19

- Pozostałe rośliny warzywne, tawnik w rulonach i grzybnie


Pozostałe żywe rośliny (włącznie z korzeniami):

Zwolnienie

Bez ograniczeń


0602 90 91

- O gołych korzeniach0602 90 99

- Inne niż o gołych korzeniach, z bryłkami ziemi0603 10 31

Goździki, cięte, na wiązanki lub do ozdób, świeże, od dnia 1 maja do dnia 25 października

Zwolnienie

1 000

0603 10 41

Róże, cięte, na wiązanki lub do ozdób, świeże, od dnia 1 maja do dnia 25 października


Kwiaty cięte i pąki kwiatowe (z wyjątkiem goździków i róż), cięte, na wiązanki lub do ozdób, świeże, od dnia 1 maja do dnia 25 października0603 10 51

- Drzewiaste0603 10 59

- Inne niż drzewiaste0603 10 71

Tulipany, cięte, na wiązanki lub do ozdób, świeże, od dnia 26 października do dnia 30 kwietnia

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Kwiaty cięte i pąki kwiatowe (z wyjątkiem tulipanów i róż), cięte, na wiązanki lub do ozdób, świeże, od dnia 26 października do dnia 30 kwietnia

Zwolnienie

Bez ograniczeń


0603 10 91

- Drzewiaste0603 10 99

- Inne niż drzewiaste


Pomidory, świeże lub chłodzone:

Zwolnienie

10 000
- Pomidory wiśniowe:0702 00 10

- od dnia 21 października do dnia 30 kwietnia


- Pomidory Peretti tomatoes (wydłużone):0702 00 20

- od dnia 21 października do dnia 30 kwietnia


- Pozostałe pomidory, o średnicy 80 mm lub większej (pomidory soczyste)0702 00 30

- od dnia 21 października do dnia 30 kwietnia


- Pozostałe0702 00 90

- od dnia 21 października do dnia 30 kwietnia0705 11 11

Sałata lodowa, bez zewnętrznych liści:

Zwolnienie

2 000
- od dnia 1 stycznia do końca lutego0705 21 10

Cykoria warzywna, świeża lub chłodzona:

Zwolnienie

2 000
- od dnia 21 maja do dnia 30 września


Oberżyny, świeże lub chłodzone:

Zwolnienie

1 000

0709 30 10

- od dnia 16 października do dnia 31 maja0709 51 00

Grzyby, świeże lub chłodzone

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0709 60 11

Słodka papryka, świeża lub chłodzona:

2,5

Bez ograniczeń
- od dnia 1 listopada do dnia 31 marca


Kurdżety (włącznie z kwiatami kurdżety), świeże lub chłodzone:

Zwolnienie

2 000

0709 90 50

- od dnia 31 października do dnia 19 kwietniaex 0710 80 90

Grzyby (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Orzechy laskowe (Corylus spstr.), świeże lub suszone:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0802 21 90

- W łupinie, inne niż przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do ekstracji oleju0802 22 90

- Bez łupiny, inne niż przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do ekstracji olejuex 0802 90 90

Orzeszki sosnowe, świeże lub suszone

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0805 10 00

Pomarańcze, świeże lub suszone

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0805 20 00

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0807 11 00

Arbuzy, świeże

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0807 19 00

Melony, świeże, inne niż arbuzy

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Morele, świeże:

Zwolnienie

2 000

0809 10 11

- od dnia 1 września do dnia 30 czerwca


inaczej zapakowane0809 10 91

- od dnia 1 września do dnia 30 czerwca0810 10 10

Truskawki i poziomki, świeże:

Zwolnienie

10 000
- od dnia 1 września do dnia 14 maja0810 50 00

Owoce kiwi

Zwolnienie

Bez ograniczeń

0910 20 00

Szafran

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Oliwa z pierwszego tłoczenia, inna niż przeznaczona na paszę dla zwierząt:1509 10 91

- W pojemnikach ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 2 litrów,

60,604

Bez ograniczeń

1509 10 99

- W pojemnikach ze szkła o pojemności powyżej 2 litrów lub w innych pojemnikach

86,704

Bez ograniczeń
Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, inna niż przeznaczona na paszę dla zwierząt:1509 90 91

- W pojemnikach ze szkła o pojemności nieprzekraczającej 2 litrów

60,604

Bez ograniczeń

1509 90 99

- W pojemnikach ze szkła o pojemności powyżej 2 litrów lub w innych pojemnikach

86,704

Bez ograniczeń
Pomidory, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego2002 10 10

- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg,

2,50

Bez ograniczeń

2002 10 20

- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg

4,50

Bez ograniczeń

2002 90 10

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż całe i w kawałach:

Zwolnienie

Bez ograniczeń
- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg2002 90 21

Miąższ, puree i koncentraty pomidorowe, w pojemnikach hermetycznie zamkniętych, w których zawartość suchej masy wynosi 25% wagi lub więcej, składające się z pomidorów i wody, nawet z dodatkiem soli lub przypraw, w pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg

Zwolnienie

Bez ograniczeń

2002 90 29

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż całe lub w kawałkach, i inne niż w postaci miąższu, puree lub koncentratu:

Zwolnienie

Bez ograniczeń
- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg


Karczochy, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:ex 2004 90 18

- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg

17,50

Bez ograniczeń

ex 2004 90 49

- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg

24,50

Bez ograniczeń
Szparagi, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

2005 60 10

- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg2005 60 90

- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg


Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

Zwolnienie

Bez ograniczeń

2005 70 10

- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg2005 70 90

- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg


Kapary i karczochy przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:ex 2005 90 11

- W pojemnikach o pojemności powyżej 5 kg

17,5

Bez ograniczeń

ex 2005 90 40

- W pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 5 kg

24,5

Bez ograniczeń

2008 30 90

Owoce cytrusowe, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Zwolnienie

Bez ograniczeń

2008 50 10

Miąższ moreli, inaczej przetworzony lub zakonserwowany, zawierający lub nie dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony

10

Bez ograniczeń

2008 50 90

Morele, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

15

Bez ograniczeń

2008 70 10

Miąższ brzoskwiń, inaczej przetworzony lub zakonserwowany, zawierający lub nie dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony

Zwolnienie

Bez ograniczeń

2008 70 90

Brzoskwinie, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Zwolnienie

Bez ograniczeń
Soki z owoców cytrusowych, z wyjątkiem pomarańczy i grejpfrutów, niesfermentowane, niezawierające dodatku alkoholu::ex 2009 30 19

- Niezawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej, skoncentrowane

6

Bez ograniczeń

ex 2009 30 20

- Zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, skoncentrowane

14

Bez ograniczeń
Wina słodkie, specialite i mistelles w pojemnikach o zawartości:2204 21 50

- Nieprzekraczającej 2 litry5

8,5

Bez ograniczeń

2204 29 50

- Powyżej 2 litrów5

8,5

Bez ograniczeń

ex 2204 21 50

Porto, w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej, zgodnie z opisem6

Zwolnienie

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (greckie białe wino w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej, zgodnie z opisem7

Zwolnienie

500 hl
Retsina (greckie białe wino w pojemnikach zawierających powyżej 2 litry, zgodnie z opisem7, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu:ex 2204 29 21

- Przekraczającej 13% obj.ex 2204 29 22

- Nie większej od 13% obj.1 Włącznie z 480 t szynki parmeńskiej i San Daniel, zgodnie z wymianą listów między Szwajcarią a EWG z dnia 25 stycznia 1972 roku.

2 Włącznie z 170 t Bresaola, zgodnie z wymianą listów między Szwajcarią a EWG z dnia 25 stycznia 1972 roku.

3 W granicach całkowitego rocznego kontyngentu 60 000 roślin.

4 Włącznie z wkładem w funduszu gwarancyjnym na obowiązkowe składowanie.

5 Objęte są jedynie produkty określone w załączniku 7 do Umowy.

6 Opis: „Porto: oznacza wino gatunkowe produkowane w określonym regionie noszące tę nazwę zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 823/87.

7 Opis: „Retsina” oznacza wino stołowe w rozumieniu przepisów wspólnotowych, określonych w artykule 17 i załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 822/87.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna