Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona4/6
Data01.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA WYZNACZANIE INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI WYMIENIONYCH W SEKCJI II


Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Nową Zelandię

Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Wspólnotę Europejską

Z upoważnienia Rządu Nowej Zelandii:

- Belgium

:

Ministère des affaires économiques Ministerie van Economische Zaken

a) Dla jednostek certyfikujących:

- Dania

- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oraz

Boligministeriet

b) Dla laboratoriów badawczych i organów inspekcyjnych:

- Niemcy

- Rada Rejestracyjna Laboratoriów Badawczych Nowej Zelandii

Bundesministerium

für Arbeit und Sozialordnung


- Grecja
Υπουργείο Ανάπτυξης

Ministry of Development


- Hiszpania
Ministerio de Industria y Energía
- Francja
Ministére de l'économie, des finances et de l'industrie

Secrétariat d'État à l'industrie

Direction générale des stratégies industrielles

Sous direction de la qualité et de la normalisation


- Irlandia
Department of Enterprise and Employment
- Włochy
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Luksemburg
Ministére des transports
- Niderlandy
Staat der Nederlanden
- Austria
Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten
- Portugalia
Z upoważnienia Rządu Portugalii:

Instituto Portuguęs da Qualidade


- Finlandia
Kauppa- ja teollisuusministeriö/

Handels- och industriministeriet


- Szwecja
Z upoważnienia Rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)


- Zjednoczone Królestwo
Department of Trade and Industry


SEKCJA IV
PROCEDURY WYZNACZANIA INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI


Procedury stosowane przez Nową Zelandię przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej

Procedury stosowane przez Wspólnotę Europejską przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Nowej Zelandii

Instytucje oceny zgodności wymienione w sekcji II, muszą spełniać wymagania wymienione w sekcji I uwzględniając decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 roku dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach dotyczących harmonizacji technicznej i wyznaczone na podstawie procedur określonych w Załączniku do umowy. Może to być okazane przez:
a) Organy inspekcyjne działające zgodnie z wymaganiami normy EN 45004 lub wytycznych ISO 39, oraz albo:
- akredytowane przez Testing Laboratory Registration Council of New Zealand, albo

1. Procedury wyznaczania instytucji oceny zgodności będą zgodne z zasadami i procedurami określonymi w Załączniku do umowy.
2. Następujące procedury uważane są zgodne z procedurami określonymi w Załączniku do umowy:
Laboratoria badawcze:
- akredytowane przez organy akredytujące, które są sygnatariuszami Europejskiej Umowy wielostronnej o współpracy przy akredytacji w sprawie kalibracji i badań, lub
- uznane w ramach systemu IECEE CB, lub

- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

b) Laboratoria badawcze działające zgodnie z wymaganiami normy EN 45001 lub wytycznych ISO 25, oraz albo:
- akredytowane przez Testing Laboratory Registration Council of New Zealand, albo
- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

SEKCJA V
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Nowej Zelandii, instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej udzielające podzleceń w odniesieniu do wszystkich lub części testów, będą udzielać podzleceń tylko laboratoriom akredytowanym zgodnie z klauzulą 2 sekcji IV niniejszego Załącznika sektorowego.
2. W przypadku zakwestionowania w ramach Wspólnoty Europejskiej na podstawie artykułu 8 ustęp 2 dyrektywy Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia, raporty z badań sporządzone przez wyznaczone instytucje oceny zgodności w Nowej Zelandii będą przyjmowane przez organy Wspólnoty Europejskiej w taki sam sposób, jak raporty od powiadamianych organów Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to, że instytucje oceny zgodności w Nowej Zelandii zostaną uznane na mocy artykułu 11 powyżej wspomnianej dyrektywy Rady za „organy, które mogą sporządzać raporty zgodnie z artykułem 8”.
3. Oprócz wymagań nałożonych w Załączniku do niniejszej umowy w sprawie wyznaczania instytucji oceny zgodności, odpowiedni organ wyznaczający Wspólnoty Europejskiej przedstawi Nowej Zelandii, w odniesieniu do każdej wyznaczonej instytucji oceny zgodności, szczegółowe dane dotyczące metody, jakiej ta instytucja oceny zgodności ma zamiar użyć do zarejestrowania faktu, że udzielono pozwolenia w rozumieniu rozporządzenia 90 Electricity Regulations 1997.
ZAŁĄCZNIK SEKTOROWY W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ DO UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A NOWĄ ZELANDIĄ W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA W ODNIESIENIU DO OCENY ZGODNOŚCI
ZAKRES
Postanowienia niniejszego Załącznika sektorowego mają zastosowanie do:


Produkty przeznaczone na wywóz do Wspólnoty Europejskiej

Produkty przeznaczone na wywóz do Nowej Zelandii

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń, jak określono w dyrektywie Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, z wyłączeniem urządzeń radiotelekomunikacyjnych, które nie są podłączone do komutowanych telekomunikacyjnych sieci publicznych.

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń w stopniu, w jakim jest regulowana i zgodna z ustawodawstwem Nowej Zelandii określonym w sekcji I.


SEKCJA I
WYMAGANIA USTAWOWE, WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE


Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z którymi wyznaczone przez Nową Zelandię instytucje oceny zgodności dokonują oceny zgodności

Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Nowej Zelandii, zgodnie z którymi wyznaczone instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej dokonują oceny zgodności

Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, wraz ze zmianami

- Radiocommunications Act 1989
- Radiocommunications (Radio) Regulations 1993
- Electricity Act 1992
- Electricity Regulations 1997


SEKCJA II
WYZNACZONE INSTYTUCJE OCENY ZGODNOŚCI


Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Nową Zelandię do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Wspólnoty Europejskiej

Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Wspólnotę Europejską do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Nowej Zelandii

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]


SEKCJA III
ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA WYZNACZANIE INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI WYMIENIONYCH W SEKCJI II


Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Nową Zelandię

Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Wspólnotę Europejską

Z upoważnienia Rządu Nowej Zelandii:

- Belgia

a) Dla jednostek certyfikujących:

Ministère des Affaires Economiques

Ministerie van Economische Zaken- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oraz

- Dania

b) Dla laboratoriów badawczych i organów inspekcyjnych

Dla urządzeń telekomunikacyjnych:

Telestyrelsen- Rada Rejestracyjna Laboratoriów Badawczych Nowej Zelandii

Dla innych urządzeń:

Danmarks Elektriske Materielkontrol (DEMKO)


- Niemcy
Bundesministerium für Wirtschaft
- Grecja
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ministry of Transport and Communications


- Hiszpania
Dla urządzeń telekomunikacyjnych:

Ministerio de Fomento


Dla innych urządzeń:

Ministerio de Industria y Energía


- Francja
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Secrétariat d'État à l'industrie

Direction générale des stratégies industrielles

Sous direction de la qualité et de la normalisation


- Irlandia
Department of Transport, Energy and Communications
- Włochy
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Luksemburg
Ministère des transports
- Niderlandy
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Austria
Dla urządzeń telekomunikacyjnych:

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr


Dla innych urządzeń:

Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten


- Portugalia
Z upoważnienia Rządu Portugalii:

Instituto das Comunicaçőes de Portugal


- Finlandia
Dla urządzeń telekomunikacyjnych:

Liikenneministeriö/Trafikministeriet


Dla innych urządzeń:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/

Handels- och industriministeriet

- Szwecja
Z upoważnienia Rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)


- Zjednoczone Królestwo
Department of Trade and Industry


SEKCJA IV
PROCEDURY WYZNACZANIA INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI


Procedury stosowane przez Nową Zelandię przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej

Procedury stosowane przez Wspólnotę Europejską przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Nowej Zelandii

Instytucje oceny zgodności wymienione w sekcji II, muszą spełniać wymagania wymienione w sekcji I uwzględniając decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 roku dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach dotyczących harmonizacji technicznej i wyznaczone na podstawie procedur określonych w Załączniku do umowy. Może to być okazane przez:
a) Do celów artykułu 10 ustęp 5 dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 roku Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, organy inspekcyjne działające zgodnie z wymaganiami normy EN 45004 lub wytycznych ISO 39, i albo:

1. Procedury wyznaczania instytucji oceny zgodności będą zgodne z zasadami i procedurami określonymi w Załączniku do umowy.
2. Następujące procedury uważane są zgodne z procedurami określonymi w Załączniku do umowy:
a) Laboratoria badawcze:
- akredytowane przez organy akredytujące, które są sygnatariuszami Europejskiej Umowy wielostronnej o współpracy przy akredytacji w sprawie kalibracji i badań,

- akredytowane przez Testing Laboratory Registration Council of New Zealand, albo
- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

b) Dla kompetentnych organów zgodnie z artykuł 10 ustęp 2 dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, laboratoria badawcze zgodnie z wymaganiami normy EN 45001 lub wytycznych ISO 25, i albo:
- akredytowane przez Testing Laboratory Registration Council of New Zealand, albo
- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

SEKCJA V
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Nowej Zelandii, instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej udzielające podzleceń w odniesieniu do wszystkich lub części testów, będą udzielać podzleceń tylko laboratoriom akredytowanym zgodnie z klauzulą 2 sekcji IV niniejszego Załącznika sektorowego.
2. Oprócz wymagań nałożonych w Załączniku do niniejszej umowy w sprawie wyznaczania instytucji oceny zgodności, odpowiedni organ wyznaczający Wspólnoty Europejskiej przedstawi Nowej Zelandii, w odniesieniu do każdej wyznaczonej instytucji oceny zgodności, szczegółowe dane dotyczące metody, jakiej ta instytucja oceny zgodności ma zamiar użyć do zarejestrowania faktu, że udzielono pozwolenia w rozumieniu rozporządzenia 90 Electricity Regulations 1997.
ZAŁĄCZNIK SEKTOROWY W SPRAWIE MASZYN DO UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A NOWĄ ZELANDIĄ W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA W ODNIESIENIU DO OCENY ZGODNOŚCI
ZAKRES
Postanowienia niniejszego Załącznika sektorowego mają zastosowanie do:


Produkty przeznaczone na wywóz do Wspólnoty Europejskiej

Produkty przeznaczone na wywóz do Nowej Zelandii

- dyrektywa Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn, wraz ze zmianami,

Wszystkie maszyny, które objęte są zakresem Health and Safety in Employment Act 1992.
Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszy Załącznik sektorowy będzie obejmował żurawie budowlane, portowe dźwigi kontenerowe oraz żurawie samojezdne, w tym dźwigi montowane na ciężarówkach, o udźwigu przekraczającym pięć (5) ton, przeznaczone do załadunku i rozładunku tych pojazdów.

- żurawie budowlane, oraz

- żurawie samojezdne.


SEKCJA I
WYMAGANIA USTAWOWE, WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE


Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z którymi wyznaczone przez Nową Zelandię instytucje oceny zgodności dokonują oceny zgodności

Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Nowej Zelandii, zgodnie z którymi wyznaczone instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej dokonują oceny zgodności

- dyrektywa Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn, wraz ze zmianami

- Health and Safety in Employment Act 1992,

- Health and Safety in Employment Regulations 1995,

- Następujące dyrektywy określające wymagania w odniesieniu do poziomu hałasu dla żurawi budowlanych:

- Health and Safety in Employment (Pressure Equipment, Cranes and Passenger Ropeways) Regulations 199[6] with, respect to tower cranes, port-type container cranes and mobile cranesl,

- dyrektywa Rady 79/113/EWG z dnia 19 grudnia 1978 roku w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie określania emisji hałasu przez budowy i sprzęt budowlany, wraz ze zmianami,

- Health and Safety in Employment (Tractor Safety Frames) Regulations 199[6] in respect of safety frames fitted to agricultural tractors1,

- dyrektywa Rady 84/532/EWG z dnia 17 września 1984 roku w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wspólnych przepisów dotyczących budów i sprzętu budowlanego, wraz ze zmianami,

- Health and Safety in Employment (Mining Control) Regulations 199[6]1, oraz

- Health and Safety in Employment (Petroleum) Regulations 199[6]l.

- dyrektywa Rady 84/534/EWG z dnia 17 września 1984 roku w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie dopuszczalnego poziomu siły dźwięku żurawi budowlanych, wraz ze zmianami,


1 rozporządzenia te nie zostały jeszcze włączone do prawa Nowej Zelandii.


SEKCJA II
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna