Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności wspólnota europejska oraz rząd nowej zelandii, zwane dalej „Stronami”Pobieranie 0.51 Mb.
Strona5/6
Data01.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

WYZNACZONE INSTYTUCJE OCENY ZGODNOŚCI


Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Nową Zelandię do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Wspólnoty Europejskiej

Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Wspólnotę Europejską do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Nowej Zelandii

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]


SEKCJA III
ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA WYZNACZANIE INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI WYMIENIONYCH W SEKCJI II


Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Nową Zelandię

Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Wspólnotę Europejską

Z upoważnienia Rządu Nowej Zelandii:

- Belgia

a) Dla jednostek certyfikujących:

Ministère de l'Economie

Ministerie van Economie- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oraz

- Dania
Direktoratet for Arbejdstilsynet

b) Dla laboratoriów badawczych i organów inspekcyjnych:

- Niemcy

- Testing Laboratory Registration Council of New Zealand

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
- Grecja
Υπουργείο Ανάπτυξης

Ministry of Development


- Hiszpania
Ministerio de Industria y Energía
- Francja
Ministère de l'emploi et de la solidarité

Direction des relations du travail

Bureau CT5

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Secrétariat d'Etat à l'industrie

Direction générale des stratégies industrielles

Sous direction de la qualité et de la normalisation

- Irlandia
Department of Enterprise and Employment
- Włochy
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Luksemburg
Ministère des transports
- Niderlandy
Staat der Nederlanden
- Austria
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
- Portugalia
Z upoważnienia Rządu Portugalii:

Instituto Portuguęs da Qualidade


- Finlandia
Sosiaali- ja terveysministeriö/

Social- och hälsovĺrdsministeriet


- Szwecja
Z upoważnienia Rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll(SWEDAC)


- Zjednoczone Królestwo
Department of Trade and Industry


SEKCJA IV
PROCEDURY WYZNACZANIA INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI


Procedury stosowane przez Nową Zelandię przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej

Procedury stosowane przez Wspólnotę Europejską przy wyznaczaniu instytucji oceny zgodności w celu oceny produktów zgodnie z wymaganiami Nowej Zelandii

Instytucje oceny zgodności wymienione w sekcji II, muszą spełniać wymagania wymienione w sekcji I uwzględniając decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 roku dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach dotyczących harmonizacji technicznej i wyznaczone na podstawie procedur określonych w Załączniku do umowy. Może to być okazane przez:

1. Procedury wyznaczania instytucji oceny zgodności będą zgodne z zasadami i procedurami określonymi w Załączniku do umowy..

2. Następujące procedury uważane są zgodne z procedurami określonymi w Załączniku do umowy:

a) Dla żurawi:

Dla weryfikacji projektu, instytucje oceny zgodności będą:

a) Do celów dyrektywy 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn:

- działać zgodnie z normą EN 45004 lub wytycznymi ISO 39, oraz

- wykorzystywać system jakości zgodny z ISO 9001, oraz

Organy inspekcyjne działające zgodnie z wymaganiami normy EN 45004 lub wytycznych ISO 39, i albo:

- zatrudniać osoby weryfikujące projekty, które poprzez swoje kwalifikacje, szkolenia i doświadczenie mogą wykazać, że mają odpowiednie umiejętności i zdolności do pełnego zrozumienia i zastosowania szczegółowych wymagań ustawodawstwa i norm, według których będą działać i zgodność z którymi będą poświadczać.

- akredytowane przez Testing Laboratory Registration Council of New Zealand, albo

- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

b) Do celów dyrektyw Rady wyznaczających dopuszczalne poziomy hałasu dla żurawi budowlanych:

Dla organów inspekcyjnych, instytucje oceny zgodności będą:

Jednostki certyfikujące produkt działające zgodnie z wymaganiami normy EN 45011 lub wytycznych ISO 28 i 40, i albo:
- akredytowane przez JAS-ANZ, lub

- działać zgodnie z normą EN 45004 lub wytycznymi ISO 39, oraz
- działać w oparciu o system jakości zgodny z wytycznymi ISO 9001 lub ISO 9002, oraz

- zdolne do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.

- zatrudniać osoby weryfikujące projekty, które poprzez swoje kwalifikacje, szkolenia i doświadczenie mogą wykazać, że mają odpowiednie umiejętności i zdolności do pełnego zrozumienia i zastosowania szczegółowych wymagań ustawodawstwa i norm, według których będą działać i zgodność z którymi będą poświadczać.Dla jednostek certyfikujących, następujące procedury uważane są zgodne z procedurami określonymi w Załączniku do umowy:
- akredytacja przez organ akredytujący, który jest sygnatariuszem Europejskiej Umowy wielostronnej o współpracy przy akredytacji w sprawie certyfikacji,
- akredytacja przez organ akredytujący, który zawarł z JAS-ANZ umowa o wzajemnym uznawaniu, lub
- zdolność do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.
Dla laboratoriów badawczych:
Następujące procedury uważane są zgodne z procedurami określonymi w Załączniku do umowy:
- akredytacja przez organ akredytujący, który jest sygnatariuszem Europejskiej Umowy wielostronnej o współpracy przy akredytacji w sprawie kalibracji i badań, lub
- zdolność do okazania kompetencji za pomocą innych środków, zgodnie z sekcjami A i B Załącznika do umowy.
b) Dla maszyn innych niż żurawie, albo:
- zgłoszone jako instytucje oceny zgodności we Wspólnocie Europejskiej zgodnie z wymaganiami ustalonymi w załączniku VII dyrektywy Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 roku w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn w związku z decyzję Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 roku dotycząca modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach dotyczących harmonizacji technicznej i wymienione w Załączniku do niniejszej umowy, lub- procedury które zagwarantują, że maszyny spełniają oparte na wydajności wymagania w zakresie ochrony przed ryzykiem ustawodawstwa Nowej Zelandii dotyczące.


SEKCJA V
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Nowej Zelandii, instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej udzielające podzleceń w odniesieniu do wszystkich lub części testów, będą udzielać podzleceń tylko laboratoriom akredytowanym zgodnie z klauzulą 2 sekcji IV niniejszego Załącznika sektorowego.
2. W odniesieniu do maszyn objętych przepisami dyrektywy Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia i dyrektywy Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowanie mają właściwe postanowienia załączników sektorowych w sprawie, odpowiednio, urządzeń niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej.
3. W dniu zastosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się środków podejmowanych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach, obecnie - propozycja Komisji Europejskiej COM(95) 350, organy w Nowej Zelandii, które zostały wyznaczone do wydawania homologacji typu zgodnie z tą dyrektywą, wypełnią, bezpośrednio lub za pośrednictwem organu odpowiedzialnego za wyznaczenie, obowiązki powiadamiania i inne obowiązki nałożone na organy udzielające homologacji, na podstawie odpowiednich przepisów wymienionej powyżej dyrektywy.
4. W dalszym ciągu zauważono, że powyższa, zaproponowana dyrektywa czyni odniesienie do wymagań oceny zgodności wymienionych w dyrektywie Rady 92/53/EWG z dnia 18 czerwca 1992 roku zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep. Uznaje się, że zgodnie z przepisami tej dyrektywy producent nie może otrzymać akredytacji jako laboratorium badawcze. Jednakże, możliwe jest używanie przez laboratorium badawcze zewnętrznych urządzeń, z zastrzeżeniem wymagania uzyskania zgody organu wyznaczającego.
ZAŁĄCZNIK SEKTOROWY W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH DO UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A NOWĄ ZELANDIĄ W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA W ODNIESIENIU DO OCENY ZGODNOŚCI
ZAKRES
Postanowienia niniejszego Załącznika sektorowego mają zastosowanie do następujących typów urządzeń ciśnieniowych:


Produkty przeznaczone na wywóz do Wspólnoty Europejskiej

Produkty przeznaczone na wywóz do Nowej Zelandii

Produkty wchodzące w zakres dyrektywy Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących prostych zbiorników ciśnieniowych.

Urządzenie ciśnieniowe podlegające procedurze oceny zgodności trzeciej strony na mocy statutów i rozporządzeń Nowej Zelandii, określonych w sekcji I niniejszego Załącznika sektorowy.


SEKCJA I
WYMAGANIA USTAWOWE, WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE


Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z którymi wyznaczone przez Nową Zelandię instytucje oceny zgodności dokonują oceny zgodności

Ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymagania Nowej Zelandii, zgodnie z którymi wyznaczone instytucje oceny zgodności Wspólnoty Europejskiej dokonują oceny zgodności

Dyrektywa Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych, wraz ze zmianami.

- Health and Safety in Employment Act 1992,

- Health and Safety in Employment Regulations 1995, oraz
- Health and Safety in Employment (Pressure Equipment, Cranes and Passenger Ropeways) Regulations 199[6]1.
1 rozporządzenia te nie zostały jeszcze włączone do prawa Nowej Zelandii.


SEKCJA II
WYZNACZONE INSTYTUCJE OCENY ZGODNOŚCI


Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Nową Zelandię do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Wspólnoty Europejskiej

Instytucje oceny zgodności wyznaczone przez Wspólnotę Europejską do oceny produktów pod względem wymagań ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Nowej Zelandii

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

Wyznaczonymi instytucjami oceny zgodności są:

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Należy podać nazwę i dane szczegółowe]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]

[Jeżeli to konieczne, należy podać kolejne nazwy]


SEKCJA III
ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA WYZNACZANIE INSTYTUCJI OCENY ZGODNOŚCI WYMIENIONYCH W SEKCJI II


Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Nową Zelandię

Dla instytucji oceny zgodności wyznaczanych przez Wspólnotę Europejską

Z upoważnienia Rządu Nowej Zelandii:

- Belgia

a) Dla jednostek certyfikujących:

Ministère de l'Economie

Ministerie van Economie- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)

- Dania
Direktoratet for Arbejdstilsynet

b) Dla laboratoriów badawczych i organów inspekcyjnych

- Niemcy

- The Testing Laboratory Registration Council of New Zealand

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
- Grecja
Υπουργείο Ανάπτυξης

Ministry of Development


- Hiszpania
Ministerio de Industria y Energía
- Francja
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Secrétariat d'Etat à l'industrie

Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie

Sous direction de la sécurité industrielle

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Secrétariat d'Etat ŕ l'industrie

Direction générale des stratégies industrielles

Sous direction de la qualité et de la normalisation


- Irlandia
Department of Enterprise and Employment
- Włochy
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Luksemburg
Ministère des transports
- Niderlandy
Staat der Nederlanden
- Austria
Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten
- Portugaial
Z upoważnienia Rządu Portugalii:

Instituto Portuguęs da Qualidade


- Finlandia
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
- Szwecja
Z upoważnienia Rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)


- Zjednoczone Królestwo
Department of Trade and Industry


SEKCJA IV
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna