Umowa nr / /2012 nr nadany przez ZamawiającegoPobieranie 46.89 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar46.89 Kb.
załącznik nr 5

Wzór umowy


UMOWA NR /……./2012nr nadany przez Zamawiającego
zawarta w dniu …………….. 2012 r. w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy :

Sądem Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym” lub też „pracodawcą użytkownikiem”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Pazyrę - Kierownika Finansowe Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

a

…………………………….……………………, z siedzibą ………………………………………nazwa podmiotu

działającą w oparciu o wpis do …………………………………………………………………….,nazwa organu ewidencyjnego (KRS lub CEIDG)

NIP: …………………….., Regon: …………………. oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z dnia…………… pod numerem ……….., zwaną w dalszej części umowy “wykonawcą” lub też „agencją pracy tymczasowej”, reprezentowaną przez:

……………………………………….. – ………………………………………..,

……………………………………….. – ………………………………………..,


zwanymi też w dalszej części umowy „Stronami”.
W wyniku udzielenia przez zamawiającego zamówienia publicznego nr ZP/SR/03/12 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), została zawarta z wykonawcą umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
     1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez agencję pracy tymczasowej usługi polegającej na dokonaniu naboru oraz skierowaniu na okres 6 miesięcy, tj. od dnia 28 sierpnia 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku pracowników tymczasowych, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

     2. Agencja pracy tymczasowej zatrudni na okres wskazany w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, 7 osób w celu wykonywania w sekretariatach pracodawcy użytkownika czynności w charakterze pomocnika biurowego oraz w celu wykonywania czynności w charakterze koordynatora prawnego.

     3. Agencja pracy tymczasowej zatrudni na okres wskazany w ust. 1, na podstawie umowy o pracę, w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, osoby zatrudnione u zamawiającego na umowy cywilnoprawne.

     4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/SR/03/12 oraz ofertą z dnia …………. 2012 r.

§ 2


Termin realizacji umowy.
Umowa niniejsze zostaje zawarta na okres 6 miesięcy, tj. obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2012r. do dnia 28 lutego 2013r.
§ 3

Warunki realizacji umowy
 1. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników tymczasowych w zakresie obowiązujących u niego zasad i przepisów, w tym przepisów porządkowych, regulaminu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz udzielania im instruktażu przed przystąpieniem do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

 3. Pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej.

 4. W razie wypadku w związku z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, badanie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zamawiający z udziałem przedstawiciela wykonawcy na zasadach ogólnie obowiązujących, z uwzględnieniem przepisów ustawy -Prawo pracy.

 5. Upoważnieni przedstawiciele wykonawcy mają prawo kontroli miejsca pracy pracowników tymczasowych w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej umowy.

 6. Pracodawca użytkownik w przypadku gdy zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej, określonego w § 4 ust. 3, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę, tj. agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego, okres wypowiedzenia tej umowy. Z upływem terminu zakończenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika koszty związane z ewentualnymi wypłatami dokonanymi przez agencję na rzecz tego pracownika tymczasowego ponosi wyłącznie wykonawca.

 7. W przypadku opisanym w ust. 6 wraz ze złożeniem oświadczenia, zamawiający może jednocześnie złożyć agencji zapotrzebowanie na innego pracownika tymczasowego, na to samo stanowisko.

 8. W przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, zamawiający zawiadamia niezwłocznie agencje pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego celem wyciągnięcia w stosunku do tego pracownika konsekwencji służbowych.

 9. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz zamawiającego ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika.

 10. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz zamawiającego chyba, że w umowie o pracę na czas określony strony przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy agencja pracy tymczasowej niezwłocznie skieruje do pracy innego pracownika.

 11. W szczególnych przypadkach, powodowanych potrzebami zamawiającego, liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych może ulec zmianie (zmniejszeniu) po wcześniejszym, co najmniej10-dniowym uzgodnieniu z wykonawcą.

 12. Ograniczenie liczby zatrudnionych pracowników tymczasowych nie będzie upoważniało wykonawcy do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym zapłaty za zmniejszoną liczbę zatrudnionych pracowników tymczasowych. W przypadku ograniczenia przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie określone w ofercie wykonawcy z dnia ………... 2012 r. ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 13. Powołane w § 8 ust. 1 i ust. 2 osoby ustalą m.in. zasady wymiany dokumentów, sporządzania i przekazywania list obecności pracowników tymczasowych oraz powiadamiania o nieobecności pracownika tymczasowego.

§ 4


Obowiązki i wymagania w stosunku do pracownika tymczasowego.


 1. Rodzaj pracy, która będzie powierzona pracownikowi tymczasowemu:

  1. Pomocnik biurowy:

Stanowisko pracy obejmuje następujący zakres:

   1. archiwizowanie akt procesowych;

   2. przygotowywanie posiedzeń i rozpraw (rozpisywanie sesji, wykonywanie zarządzeń sędziego);

   3. protokołowanie na sesjach (wydziały cywilne);

   4. wprowadzanie sygnatur akt archiwalnych i bieżących do sytemu biurowości sądowej PRERATOR , Currenda, Kurator 2.

   5. wprowadzanie, odnotowywanie danych w systemie Currenda;

   6. wysyłanie do stron orzeczeń nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji;

   7. roznoszenie i odbieranie korespondencji z Biura Podawczego;

   8. szycie akt, stemplowanie, opisywanie obwolut, kserowanie akt, układanie akt;

   9. podkładanie korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru do akt;

   10. wysyłanie i przyjmowanie korespondencji w Biurze Podawczym.
  1. Koordynator prawny:

Stanowisko pracy obejmuje następujący zakres:

   1. przygotowanie akt spraw na sesje, w tym kontrola prawidłowości doręczeń i zawiadomienia stron i ich pełnomocników o terminie rozprawy;

   2. kontrola kompletności dokumentów;

   3. przygotowanie konspektu sprawy i streszczenia dokumentów;

   4. kierowanie wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy;

   5. kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;

   6. dekretowanie korespondencji nadsyłanej w sprawie;

   7. podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;

   8. gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw sądowych oraz wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów, z którymi współpracuje, wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu.
 1. Wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu.

  1. Pomocnik biurowy:

 1. wykształcenie wyższe lub absolwenci szkół policealnych i ogólnokształcących szkół średnich (matura);

 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;

 3. biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego);

 4. preferowane doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości;

 5. nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, nie karany/a za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych.
  1. Koordynator prawny:

 1. ukończone wyższe studia prawnicze (dyplom ukończenia) lub student IV-V roku studiów prawniczych

 2. biegła umiejętność obsługi komputera;

 3. preferowane doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości – co najmniej 2 miesiące;

 4. nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, nie karany/a za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 5. pełna zdolność do czynności prawnych.
 1. Przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej.

Pracownik tymczasowy winien pozostawać w dyspozycji pracodawcy użytkownika od dnia 28.08.2012 roku do dnia 28.02.2013r. 1. Wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego.

Praca wykonywana będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Rozpoczęcie i zakończenie prac pracownika tymczasowego ustala się w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku ), tj. w dniach i godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim lub w innych godzinach jeżeli zajdzie taka potrzeba. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi tymczasowemu przysługuje odbiór godzin na zasadach obowiązujących u pracodawcy użytkownika.


 1. Miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Miejscem świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych są komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.


 1. Wynagrodzenie za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu.

  1. Pomocnik biurowy za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie otrzymywał od agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie w wysokości ….. zł brutto ( słownie:………………………………………………) miesięcznie.

  2. Koordynator prawny za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie otrzymywał od agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto ( słownie: …………………………………. ) miesięcznie.

§ 5


Wynagrodzenie dla agencji pracy tymczasowej


 1. Wynagrodzenie miesięczne dla agencji pracy tymczasowej z tytułu świadczenia pracy przez:

 1. jednego pracownika tymczasowego w charakterze pomocnika biurowego, wynosi:

 1. bez podatku VAT: ………... zł (słownie złotych: ………………………..…………..),

 2. plus podatek VAT według stawki ……. %,

 3. z podatkiem VAT (brutto): …....,….. zł (słownie złotych: ……….………………………)
 1. …. pracowników tymczasowych w charakterze pomocnika biurowego, wynosi:

  1. bez podatku VAT: ………... zł (słownie złotych: ………………………..…………..),

  2. plus podatek VAT według stawki …..%,

  3. z podatkiem VAT (brutto): …....,….. zł (słownie złotych: ……….………………………)
  1. Wynagrodzenie miesięczne dla agencji pracy tymczasowej z tytułu świadczenia pracy przez:

 1. jednego pracownika tymczasowego w charakterze koordynatora prawnego, wynosi:

   1. bez podatku VAT: ……..,... zł (słownie złotych: ………………………..…………),

   2. plus podatek VAT według stawki ……%,

   3. z podatkiem VAT (brutto): …....,….. zł (słownie złotych: ……….……………………)  1. Łączne wynagrodzenie dla agencji pracy tymczasowej z tytułu świadczenia pracy od dnia 28.08.2012r. do dnia 28.02.2013r. przez 7 pracowników tymczasowych w charakterze pomocnika biurowego oraz 1 pracownika tymczasowego w charakterze koordynatora prawnego, zgodnie z załączoną do oferty z dnia ……………… kalkulacją cenową wynosi:

   1. bez podatku VAT (netto): ……..,... zł (słownie złotych: ………………………..…………),

   2. plus podatek VAT według stawki …….%,

   3. z podatkiem VAT (brutto): …....,….. zł (słownie złotych: ……….………………………)
 1. Wynagrodzenie netto nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.

 2. Jeżeli czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

 3. Ustalone wynagrodzenie brutto dla agencji pracy tymczasowej obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę pracowników tymczasowych, w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, w tym m.in. koszty naboru pracowników, wypłacanie i rozliczanie wynagrodzeń, podatków, składek ZUS, PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, badań lekarskich zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, założenie i prowadzenie teczki personalnej i jej przechowywanie, administrowanie kart pracy, kontakty z instytucjami tj. Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozliczanie zwolnień lekarskich, ewentualny ekwiwalent za urlop, wystawienie dokumentu PIT, przygotowanie zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy dokumentacji związanej z nawiązaniem i z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowanie pracownikowi tymczasowemu zaświadczenia wynikającego z bieżącej współpracy, wyznaczenie koordynatora do bezpośrednich kontaktów z zamawiającym, marżę, właściwy podatek VAT naliczony od wartości sumy kosztów miesięcznych wynagrodzeń brutto wraz z narzutami oraz marży agencji pracy tymczasowej, itp.

 4. Należność za usługę regulowana będzie przez zamawiającego na podstawie wystawianych przez wykonawcę faktur, po upływie miesiąca, w którym przypada należność, do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność jest płatna.

 5. Fakturę za miesiąc grudzień 2012r. wykonawca doręczy zamawiającemu do dnia 23 grudnia 2012 r.

 6. Zaplata należności za świadczoną usługę będzie przez zamawiającego dokonywana poleceniem przelewu na konto wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 7. Za dzień płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

 8. Faktury wystawiane będą na Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP:………….., Regon: ………... Płatnikiem będzie Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 6


Odstąpienie i rozwiązanie umowy


 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 1. w razie wykreślenia wykonawcy z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia;

 2. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W wypadkach wymienionych w ust. 2 zapis § 6 ust. 1 nie ma zastosowania a wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowania części umowy.

 2. Odstąpienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej oraz zawierać podanie przyczyn.

§ 7


Kary umowne oraz odpowiedzialność odszkodowawcza


 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 umowy.

 2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary umownej z przysługującej wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego, a wykonawca wyraża zgodę na powyższe potrącenie.

 4. W przypadku konieczności naliczenia wykonawcy kary umownej, zamawiający może wystawić wykonawcy wezwanie do ich zapłaty, zaś wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kary umownej, na rachunek wskazany w wezwaniu zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 5. Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej - na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.

§ 8

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy

 1. Zamawiający powołuje do bezpośrednich kontaktów z osobą wskazaną w ust. 2 oraz do nadzorowania realizacji umowy …………………………………………………………, tel./faks ……………………………..

 2. Wykonawca powołuje do bezpośrednich kontaktów z osobą powołaną w ust. 1 oraz do nadzorowania realizacji umowy …………………………………..................................., tel./faks ………………………………

 3. Zmiana osób, numerów telefonów, faksów wskazanych w ust. 1 i ust. 2, nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga formy aneksu. Strony zobowiązują się powiadamiać o tym fakcie na piśmie.

 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojego adresu.

 5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 9


Postanowienia końcowe.


 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu.

 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 ust. 3, dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 4. Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zobowiązane są do nie rozpowszechniania informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

 5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 6. Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie określają przepisy ustaw:

  1. Prawo zamówień publicznych,

  2. Kodeks cywilny,

  3. Kodeks pracy,

  4. ustawy z dnia 09.07.2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm. )

z odnośnymi przepisami wykonawczymi oraz

 1. Regulamin Pracy w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 10


Załączniki do umowy
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 2012 r. wraz z Kalkulacją cenową,

 2. Wykaz pracowników tymczasowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna