Umowa nr o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań toksykologicznychPobieranie 169.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar169.22 Kb.
UMOWA NR …………..

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH

zawarta w Warszawie, dnia ……………………………pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy ,,Udzielającym Zamówienia’’

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


a

……………………………………………………..zwanym w dalszej części umowy ,,Przyjmującym Zamówienie’’

reprezentowanym przez :

……………………………………………..§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań toksykologicznych pacjentom Udzielającego Zamówienia. Szczegółowy zakres badań toksykologicznych oraz ceny jednostkowe badań określa załącznik nr 1 do Umowy.

2. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego wystawionego przez Udzielającego Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

3. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego Zamówienie (24 godz/dobę) w Laboratorium Toksykologicznym.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach i w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

5. Udzielający Zamówienia dostarczy do siedziby Przyjmującego Zamówienie na własny koszt próbki materiału do badań wraz ze skierowaniem lekarskim zgodnym z załącznikiem nr 2 do Umowy. Przyjmujący Zamówienie może odmówić przyjęcia materiału do badań w przypadku stwierdzenia, iż był on niewłaściwie zabezpieczony, przewożony lub opakowany oraz w przypadku stwierdzenia braku na skierowaniu pieczęci placówki zlecającej i/lub pieczęci lekarza zlecającego.

6. Przyjmujący Zamówienie na prośbę Udzielającego Zamówienia przekaże wyniki badań faxem z poszanowaniem praw pacjenta oraz uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Udzielający Zamówienia odbierze z siedziby Przyjmującego Zamówienie na własny koszt oryginały wyników badań w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty zlecenia badania. W przypadku uruchomienia przez Przyjmującego Zamówienia odpowiedniej aplikacji wyniki badań będą również dostępne za pośrednictwem strony internetowej Przyjmującego Zamówienia.

7. Przyjmujący Zamówienie może wykonać i przesłać na pisemną prośbę Udzielającego Zamówienia odpis wyniku badań za zwrotem przez Udzielającego Zamówienia kosztów przesyłki powiększonej o stawkę podatku VAT. Zwrot kosztów nastąpi łącznie z rozliczeniem miesięcznym i na zasadach określonych w § 3 ust. 4 Umowy.§ 2

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, należytą starannością oraz z poszanowaniem praw pacjentów do zachowania w tajemnicy spraw związanych z udzielonymi w ramach niniejszej umowy świadczeniami zdrowotnymi.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia obowiązkowej sprawozdawczości statystycznej w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy.

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż posiada obowiązkową polisę od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w wykonywaniu badań objętych niniejszą Umową na odpowiednią sumę gwarantowaną w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego dotyczy ubezpieczenie i zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały okres trwania Umowy.§ 3

1. Za realizację przedmiotu Umowy Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie, będące równowartością iloczynu wykonywanych badań i stawek kwotowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. Za utrzymywanie w gotowości Laboratorium Toksykologicznego do wykonywania świadczeń zdrowotnych, Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie miesięczne wynagrodzenie w zryczałtowanej kwocie 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie będzie płatne, jeżeli wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 przekroczy jego wartość w danym okresie rozliczeniowym.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i załączonej do niej specyfikacji ilościowo – jakościowej badań wykonywanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Udzielający Zamówienia obowiązany jest zapłacić Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 również w przypadku nieodebrania w wyznaczonym terminie wyników badań z siedziby Przyjmującego Zamówienie lub niewykorzystania przez Udzielającego Zamówienia badań w procesie leczenia. Za dzień płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Przyjmującego Zamówienie.

5. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1 Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne w terminie 7 dni od otrzymania przez Udzielającego Zamówienia faktury wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie. Za dzień płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Przyjmującego Zamówienie.

7. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia określonego w ust.6 Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulega odpowiedniemu podwyższeniu w miesiącu styczniu każdego kolejnego roku trwania Umowy o wskaźnik wzrostu cen usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. Zmiana wynagrodzenia w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania odrębnego aneksu.

9. W przypadku podwyższenia kosztów w zakresie wykonywanych badań objętych przedmiotem niniejszej Umowy będącego skutkiem zmiany cen odczynników lub eksploatacji aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanych do wykonywania badań lub zmianą wydatków osobowych ponoszonych w tym zakresie, Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, na co Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. Zmiana cen określona w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy.§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……..……….. roku do ……………….. roku i może zostać przez Strony przedłużona na dalszy okres. Przedłużenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku gdy Udzielający Zamówienia opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i 2 dłużej niż 14 dni Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub zaprzestać wykonywania przedmiotu Umowy do czasu uregulowania przez Udzielającego Zamówienia należności określonych w § 3 ust. 1 i 2 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia. Wybór jednego z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy do Przyjmującego Zamówienie.
§ 5
Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Przyjmującego Zamówienie.
§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 i 9.§ 7

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Zakres badań toksykologicznych oraz ceny jednostkowe badań;

- Załącznik nr 2 - Wzór skierowania.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE

Załącznik nr. 1CENNIK BADAŃ


L. p.

NAZWA BADANIA

Rodzaj badania i rodzaj materiału do badania (jakościowe, ilościowe; K-krew, M-mocz)

Cena (zł)

1

ACEBUTOLOL

jakościowe M
2

ACETAMINOFEN (PARACETAMOL)

ilościowe K
3

ACETAMINOFEN (PARACETAMOL)

jakościowe M
4

ALKALOIDY OPIUM

jakościowe M
5

ALKALOIDY OPIUM

ilościowe M
6

ALKALOIDY TROPANOWE

jakościowe M
7

ALKOHOL ETYLOWY

ilościowe K
8

ALKOHOL METYLOWY

ilościowe K
9

AMANITYNA (dot. diagnostyki zatrucia grzybami)

jakościowe M, K
10

AMFETAMINA

jakościowe M
11

AMFETAMINA

ilościowe M
12

AMINOFENAZON (PIRAMIDON)

jakościowe M
13

AMITRYPTYLINA

jakościowe M
14

AMONIAK

ilościowe K
15

ATENOLOL

jakościowe M
16

BACLOFEN

jakościowe M
17

BARBITURANY

jakościowe M
18

BARBITURANY

ilościowe K
19

BARBITURANY identyfikacja

jakościowe M
20

BENZODIAZEPINY

jakościowe M
21

BENZODIAZEPINY

ilościowe K
22

BENZYLPIPERAZYNA

jakościowe M
23

BETAKSOLOL

jakościowe M
24

BISOPROLOL

jakościowe M
25

CANNABINOLE

jakościowe M
26

CANNABINOLE

ilościowe M
27

CHLORPROTIKSEN

jakościowe M
28

CHOLINOESTERAZA KRWINKOWA

ilościowe K
29

CITALOPRAM (CIPRAMIL)

jakościowe M
30

DESIMIPRAMINA

jakościowe M
31

DEKSTROMETORFAN

jakościowe M
32

DIBENZEPINA (NOVERIL)

jakościowe M
33

DIGOKSYNA

ilościowe K
34

DIMENHYDRAMINA (AVIOMARIN)

jakościowe M
35

DOKSEPINA

jakościowe M
36

ECSTASA (MDMA)

jakościowe M
37

EFEDRYNA/PSEUDOEFEDRYNA

jakościowe M
38

ESTAZOLAM

jakościowe M
39

FENCYKLIDYNA

jakościowe M
40

FENOBARBITAL

ilościowe K
41

FENOTIAZYNY

jakościowe M
42

FENTANYL

jakościowe M
43

FENYTOINA

ilościowe K
44

FLUOKSETYNA (BIOXETIN)

jakościowe M
45

FLUVOKSAMINA

jakościowe M
46

FORMALINA

ilościowe K
47

GAZOMETRIA

ilościowe K
48

GLIKOL ETYLENOWY

ilościowe K, M
49

HALOPERIDOL

jakościowe M
50

HEMOGLOBINA TLENKOWĘGLOWA

ilościowe K
51

HYDRAZYD KWASU IZONIKOTYNOWEGO

jakościowe M
52

HYDRAZYD KWASU IZONIKOTYNOWEGO

ilościowe K
53

HYDROKSYZYNA

jakościowe M
54

IBUPROFEN

jakościowe M
55

IMIPRAMINA

jakościowe M
56

KARBAMAZEPINA

jakościowe M
57

KARBAMAZEPINA

ilościowe K
58

KETAMINA

jakościowe M
59

KLOMETIAZOL (HEMINEURINA)

jakościowe M
60

KLOMIPRAMINA (ANAFRANIL)

jakościowe M
61

KLONIDYNA

jakościowe M
62

KLOZAPINA (LEPONEX)

jakościowe M
63

KODEINA

jakościowe M
64

KOFEINA

jakościowe M
65

KOKAINA

jakościowe M
66

KOKAINA

ilościowe M
67

KOTYNINA/NIKOTYNA

jakościowe M
68

KWAS MEFENAMOWY (MEFACIT)

jakościowe M
69

KWAS MLEKOWY

ilościowe K
70

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY

jakościowe M
71

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY

ilościowe M
72

KWAS WALPROINOWY

ilościowe K
73

LAMOTRIGINA

jakościowe M
74

LIDOKAINA

jakościowe M
75

LSD

jakościowe M
76

MEFEDRON

jakościowe M
77

MEPROBAMAT

jakościowe M
78

METADON

jakościowe M
79

METAMFETAMINA

jakościowe M
80

METAMIZOL (PYRALGINA)

jakościowe M
81

METHEMOGLOBINA

ilościowe K
82

METOCLOPRAMID

jakościowe M
83

METOPROLOL

jakościowe M
84

MIANSERYNA

jakościowe M
85

MIRTAZAPINA (REMERON)

jakościowe M
86

MOCLOBEMID (AURORIX)

jakościowe M
87

OLANZAPINA (ZYPREXA)

jakościowe M
88

OPIPRAMOL (PRAMOLAN)

jakościowe M
89

PARAKWAT

jakościowe M
90

PAROKSETYNA (SEROXAT)

jakościowe M
91

PROPOKSYFEN

jakościowe M
92

PROPRANOLOL

jakościowe M
93

RISPERIDON

jakościowe M
94

RODANKI

ilościowe K
95

ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE

jakościowe K
96

SALICYLANY

jakościowe M
97

SALICYLANY

ilościowe K
98

SERTRALINA

jakościowe M
99

SULFONAMIDY

jakościowe M
100

SULPIRYD

jakościowe M
101

SYNTETYCZNE KANNABINOIDY

jakościowe M
102

TEOFILINA

ilościowe K
103

THIETHYLPERYZYNA (TORECAN)

jakościowe M
104

TIANEPTYNA (COAXIL)

jakościowe M
105

TRAMADOL

jakościowe M
106

TRIMETHOPRIM

jakościowe M
107

TRÓJCYKLICZNE ANTYDEPRESANTY

ilościowe K
108

WANKOMYCYNA

ilościowe K
109

VERAPAMIL

jakościowe M
110

WENLAFAKSYNA (EFECTIN)

jakościowe M
111

ZOLPIDEM (STILNOX)

jakościowe M
112

ZOPICLON (IMOVANE)

jakościowe M
113

IDENTYFIKACJA LEKU METODĄ GC/MS

jakościowe M©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna