Umowa nr rpzśF. Um – projektPobieranie 36.12 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar36.12 Kb.
RPZŚF-341-……………..
Umowa nr RPZŚF.UM – projekt
zawarta w dniu ……..2009r. w Kobierzycach w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 zwaną dalej PzpU) pomiędzy Gminą Kobierzyce

reprezentowaną przez:


Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika


przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Prodeus

z siedzibą w 55-040 Kobierzyce al. Pałacowa 1

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą ……………………………………………..

z siedzibą ………………………………………………

w imieniu którego występuje ……………………………

zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:


§ 1

 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie chodnika, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zjazdu na działkę w pasie drogi powiatowej nr 1951D (dz. nr 38dr). W miejscowości Wysoka, Gmina Kobierzyce, na odcinku granic miasta Wrocławia do Ul. Chabrowej. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaprojektuj i wykonaj”, składa się z dwóch części:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

b) wykonania chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi, kanalizacji deszczowej na zarurowanym rowie, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka. 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY opracowany przez Firmę Projektową ASPRO Sp. z o.o., z siedzibą ul. Góralska 30, 53-610 Wrocław; który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

 2. Zakres inwestycji:

a) budowa chodnika od granicy m. Wrocławia do ul. Chabrowej (od granicy działki nr 33/5 do dz. nr 20/4 wraz z odwodnieniem – wpusty)

- L = ok. 810 m, szer. 2m + 80m, szer. 2m

b) budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Radosnej z odwodnieniem – wpust

c) budowa kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) na odcinku od dz. nr 43/54 do studni S1 (istn.) na rowie S-31

- L = ok. 534m, Φ600

d) przebudowa przepustu pod drogą powiatową 1951D w kierunku Partynic wraz z obudową i umocnieniem wylotu przepustu

- L = ok. 20m, B = 1,5x1,5m przepust skrzynkowy

e) przebudowa kd 800 na odcinku od granicy m. Wrocławia do ist. Studni S1 wraz z przebudową studni istniejącej S1

- L = 90m, Φ1400mm

f) budowa oświetlenia drogowego od ul. Chabrowej do granic m. Wrocławia

- L = ok. 800m, 21 szt. słupów

g) budowa zjazdu na dz. nr 33/199 (pompownia ścieków)

h) przebudowa (korekta) zjazdów istniejących z związku z budową chodnika.

4. Dokumentacja, na podstawie której będzie realizowana budowa winna składać się następujących opracowań i projektów:

a) Projektu budowlanego chodnika wraz dwoma zatokami autobusowymi , kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) , przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, zjazdu na teren działki nr 33/199 przeznaczonego dla obsługi komunikacyjnej pompowni ścieków sanitarnych, oraz oświetlenia drogowego w m. Wysoka na odcinku od granic miasta Wrocławia do istniejącego chodnika w ul. Radosnej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę

b) Projektów wykonawczych dla branży: • - drogowej (chodnik, zjazd do pompowni, dwie zatoki autobusowe, korekta zjazdów istniejących)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

 • - oświetlenie dróg ( dostosowani zatwierdzonego projektu do planowanej budowy chodnika)

c) Inne opracowania

- operat wodnoprawny na zarurowanie rowu i odprowadzanie wód opadowych do studni na rowie przydrożnym S-31 wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

- opracowanie kosztorysów i przedmiarów

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów

- specyfikacje technicznych wykonania i odbiorów robót dla branży:


 • - drogowej ( chodnik, zjazdy)

 • - sanitarnej ( kanalizacja deszczowa)

- opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz projektu organizacji ruchu docelowego, wraz z montażem kompaktowego słupka przystankowego.

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- skorygowanie zatwierdzonego projektu oświetlenia drogowego w m. Wysoka na odcinku od granicy m. Wrocławia do ulicy Chabrowej do projektowanego chodnika i zarurowania
§ 2


    1. Strony ustalają jako termin rozpoczęcia prac ……….2009r.

    2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia ……..2009r.

    3. Umowa może ulec rozwiązania w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

    4. W przypadku istotnego naruszenia warunków umowy lub złego stanu finansowego Wykonawcy/Zamawiającego, druga strona może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wskazującym na przyczyny rozwiązania umowy.


§ 3

Przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i parametrów zgodnych z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach dla tego typu obiektów.


§ 4

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zrealizuje zadanie kompleksowo ponosząc wszystkie koszty związane z jego realizacją (np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacje placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, itp.).


§ 5

 1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

  • robót ogólnobudowlanych - Rafał Andrzejczaka nr uprawnień 25/00/DUW,

 2. Inspektor nadzoru działa z ramienia Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

 3. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Wykonawcy jest …………………..

 4. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest Piotr Ligas


§ 6

    1. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni dozór budowy i jej zaplecza, utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych zgodnie z zasadami BHP.

    2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prowadzonych robót.

    3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

    4. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.


§ 7

Wykonawca obowiązany jest utrzymywać okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy ubezpieczeniowe związane z odpowiedzialnością cywilną w ramach prowadzonej przez siebie działalności i informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących powyższego ubezpieczenia.


§ 8

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane i dokumentacji techniczno-projektowej.

 3. Na materiały Wykonawca posiada certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.


§ 9

 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizował samodzielnie przy udziale własnego potencjału technicznego bez korzystania z podwykonawców / skorzysta z podwykonawstwa w zakresie:

  1. _______________,

  2. _______________,

 2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 10

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy (rozumiane jako ryczałt wg 632 K.C) za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy na kwotę brutto ........................ zł (słownie złotych: ..................................).

 2. Kwota w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi własne oraz cudze związane z realizacją przedmiotu umowy.

 3. Wynagrodzenie za ewentualne nieprzewidziane zamówienia dodatkowe będzie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych robót powierzonych do wykonania przez Zamawiającego (umowa zawarta na podstawie protokółu konieczności ) z potwierdzeniem ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i wpisu do dziennika budowy. W kosztorysie stanowiącym podstawę wyceny powierzanych do wykonania zamówień dodatkowych zastosowane zostaną n/w składniki kalkulacyjne za roboty zgodnie z przyjętymi wartościami z oferty Wykonawcy tj.:

dla branży sanitarnej:

 • stawka roboczogodziny netto – ............ zł

 • koszty pośrednie – ..................... % od R i S

 • zysk - ........... % od R, S i Kp

 • koszty zakupu - ............ % od M

dla branży drogowej:

 • stawka roboczogodziny netto – ............. zł

 • koszty pośrednie – ................ % od R i S

 • zysk - .............. % od R, S i Kp

 • koszty zakupu - ............... % od M

dla branży elektrycznej:

 • stawka roboczogodziny netto – ............ zł

 • koszty pośrednie – ..................... % od R i S

 • zysk - ........... % od R, S i Kp

 • koszty zakupu - ............ % od M

dla branży budowlanej :

 • stawka roboczogodziny netto – ............ zł

 • koszty pośrednie – ..................... % od R i S

 • zysk - ........... % od R, S i Kp

 • koszty zakupu - ............ % od M

Wartość materiałów i sprzętu rozliczana będzie w oparciu o średnie ceny z kwartalnika „Sekocenbud” obowiązującego w okresie wykonania takich robót, z zastrzeżeniem, że przy zastosowaniu materiałów o parametrach zgodnych z parametrami materiałów występującymi w ofercie Wykonawca przyjmie bezwzględnie do kosztorysu ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż wynikające z oferty przetargowej.
§ 11

 1. Ustala się termin płatności faktury w ciągu 21 dni licząc od daty przyjęcia jej przez Zamawiającego.

 2. Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia.

 3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

………………………………………………………………………………………

 1. Adresatem faktur jest Gmina Kobierzyce 55-040 Kobierzyce Al. Pałacowa 1,

NIP : 896 – 13 – 08 – 068
§ 12

 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi trzema oddzielnymi fakturami: dwoma częściowymi i jedną końcową finansowo proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót. Płatność w ramach faktur częściowych nastąpi przy zaawansowaniu robót nie mniejszym niż 35% całkowitego zaawansowania robót dla pierwszej faktury, dla drugiej przy zaawansowaniu nie mniejszym niż 65%. Ostatnia faktura będzie zapłacona po całkowitym zakończeniu robót .

 2. Stan zaawansowania robót zostanie potwierdzony pisemnie przez Inspektorów Nadzoru działających z ramienia Inwestora.

 3. Podstawę do wystawienia ostatniej faktury za wykonane roboty stanowić będzie bezusterkowy protokół zakończenia i odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, podpisany przez Inspektorów Nadzoru przy udziale Zamawiającego i Kierownika Budowy.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów umożliwiających eksploatację obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie realizacji przedmiotu umowy.


§ 13

 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj. ……………………………….. zł (słownie………………………………………………………………………..…….).

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zostanie wniesione w formie: …………………………………..

 3. Strony ustalają, że:

– 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót tj. …………. zł

– 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji tj. ……………… zł. 1. Część zabezpieczenia w wys. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia w wys. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancyjnego wynoszącego 36 miesięcy od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót i oddaniu przedmiotu umowy do użytku.

 2. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót, bądź gwarantującego należyte wykonanie gwarancji Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania z należnego wykonawcy wynagrodzenia jako zabezpieczenie kwoty w wysokości, o której mowa w niniejszym paragrafie.§ 14

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu umowy licząc od daty odbioru końcowego.

 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 14 dni, od dnia ich zgłoszenia, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Zgłoszenie wykrycia wady nastąpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem terminu i miejsca oględzin koniecznych, do określenia wady i sposobu jej usunięcia.

 3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy lub w okresie gwarancji.

 4. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad w ramach wykonawstwa zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.


§ 15

 1. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia.

  4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia umownego. Niniejszy pkt. nie ma zastosowania w przypadku, gdy zamawiający odstąpi od umowy na warunkach określonych 145 PzpU.

 2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych w KC

 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.


§ 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i jedynie na warunkach, o których mowa w § XVI SIWZ.


§ 17

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.


§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.


§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem - trzy egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.


§ 20

Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1 SIWZ i Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna