Umowa o czarter jachtuPobieranie 16.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.36 Kb.
UMOWA O CZARTER JACHTU
Zawarta w dniu ...30.03.2007 r. pomiędzy :

 • Krzysztof Borkowski Giżycko 11-500 , ul Królowej Jadwigi 19/26 NIP 845-105-68-86

legitymujący się dow. osobistym seria AEX numer 081862 wyd. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA, zwany dalej Armatorem,

a

 • …………………………………. zamieszkały przy …………………………………………………………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ........ numer ...............................wydany przez .......................... ......


.......................... ................................., zwany dalej Czarterującym.

Uprawnienia żeglarskie:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

§ 1.


Przedmiotem umowy trwającej od dnia …………… do dnia ……………. jest odpłatny czarter jachtu TWISTER 800N . Powyższy jacht będzie wyposażony w silnik HONDA 8 KM oraz inne elementy : wymagane przepisami PZŻ dokumenty, sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyposażenie jachtu zostanie zawarte w „ Protokole przekazania jachtu”.

Przekazanie Jachtu odbędzie się w miejscowości Piękna Góra k. Giżycka w dniu …………. w godzinach 14.00-18.00, a przejęcie jachtu przez Armatora odbędzie się w miejscu przekazania w dniu ………….. w godzinach 7.00-11.00 lub w innych godzinach uzgodnionych z Armatorem.

§ 2.

Potwierdzeniem wyczarterowania jachtu Czarterującemu jest przesłanie przez Armatora podpisanej umowy. Czarterujący potwierdza przyjęcie umowy warunków umowy podpisując ją i przesyłając Armatorowi . Umowa o czarter nabierze mocy po dopełnieniu w/w formalności oraz wpłaceniu na rzecz Armatora przez Czarterującego w terminie 14 dni od chwili wysłania umowy na adres Czarterującego, zaliczki w wysokości określonej w umowie na konto : : ................................................................................................................................


§ 3.

Należność za czarter jachtu wynikająca z niniejszej umowy Czarterujący wpłaca bezpośrednio Armatorowi lub przelewem na konto z dopiskiem „ termin czarteru”. 1. przy podpisywaniu umowy Czarterujący wpłaca zaliczkę wysokości 20% wartości czarteru tj. ………….

 2. pozostałą należność w wysokości ………… zł (słownie: …………………………………………….. zł ) Czarterujący wpłaci najpóźniej w chwili przyjmowania jachtu.

 3. kaucję w wysokości 500,00 zł Czarterujący wpłaca przy przyjmowaniu jachtu u Armatora

§ 4.

Przekazanie jachtu Czarterującemu odbędzie się na podstawie okazania przez prowadzącego jacht przedstawicielowi Armatora : 1. podpisanego przez Armatora umowy o czarter

 2. potwierdzeń wpłat kaucji opłaty za czarter

 3. dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień żeglarskich

 4. dokumentu stwierdzającego tożsamość

§ 5.

Przy przekazywaniu i przyjmowaniu jachtu przedstawiciel Czarterującego i Armatora są zobowiązani potwierdzić stan techniczny jachtu i wyposażenia odpowiednimi wpisami i podpisami w „Protokole przekazania jachtu” § 6.Czarterujący zobowiązuje się eksploatować powierzony mu jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami PZŻ, danymi zawartymi w dokumentach jachtu, dobrą praktyką żeglarską oraz wytycznymi Armatora .

§ 7.


Czarterujący zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu , zapewnić mu stałą i należytą konserwację.

§ 8.


Czarterujący zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, dokładnie sklarowany i czysty w ustalonym terminie.

§ 9.


Czarterujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów strat w wyposażeniu jachtu, powstałych w czasie objętym umową czarteru jachtu, spowodowanie których nie daje podstaw do roszczeń Armatora w stosunku do firmy ubezpieczeniowej.

§ 10.


W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Czarterujący zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela Armatora i sporządzenie „Protokołu awaryjnego” („Protokół o wypadku”), będącego podstawą dla Armatora do występowania z roszczeniami do firmy ubezpieczeniowej.
§ 11.

W przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową, zaistniałe straty materialne pokrywa Czarterujący.

§ 12.

W przypadku nie przekazania jachtu przedstawicielowi Armatora w ustalonym terminie Czarterującyzobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 300% dziennej stawki czarterowej za każdą dobę spóźnienia.

§ 13.


Straty w wyposażeniu jachtu i kary za nieterminowe przekazanie jachtu będą potrącone w pierwszej kolejności z kaucji Czarterującego.

§ 14.


W przypadku rezygnacji z czarteru Czarterujący ponosi następujące koszty:

 1. 50% wartości zaliczki - gdy rezygnacja następuje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru.

 2. 100% wartości zaliczki - gdy rezygnacja następuje później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru.

§ 15.

Nieterminowe opłacenie czarteru może spowodować rozwiązanie umowy czarteru jachtu na ryzyko Czarterującego.

§ 16.

Czarterujący wpłaca kaucję na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru jachtu. § 17.

W przypadku: 1. odbycia rejsu z psem

 2. nie sprzątnięcia łodzi po czarterze, Armator pobierze opłatę w wysokości 50 PLN.

§ 18.

Kaucja w całości jest wypłacana Czarterującemu w dniu zdania jachtu o ile nie wystąpiły braki w wyposażeniu, uszkodzenia jachtu lub nie naliczono przewidywanych umową kar.

§ 19.

W przypadku gdy zostało wszczęte postępowanie o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej rozliczenie kaucji nastąpi w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez Armatora decyzji od firmy ubezpieczeniowej i przedłożeniu przez Czarterującego wykazu strat i uszkodzeń.§ 20.

Podstawą do wyliczenia kosztów strat i uszkodzeń powstałych w czasie objętym umową czarteru jachtu będzie „Protokół przekazania jachtu” wraz z wyceną poszczególnych części wyposażenia i opisem uszkodzeń.

§ 21.

Powyższa wycena zostanie sporządzona przez Armatora, biorąc pod uwagę cenę zakupu, cenę transportu oraz koszty strat wynikłe z nie możliwości przekazania niesprawnego jachtu następnej załodze i inne koszty spowodowane koniecznością uzupełnienia i naprawy sprzętu.§ 22.

Na wycenie strat musi znajdować się podpis Armatora i Czarterującego.

§ 23.

W wypadku odmowy złożenia podpisu przez Czarterującego na wycenie strat, Armator podpisuje ten protokół z adnotacją o przyczynie odmowy podpisania wyceny strat.§ 24.

Zmiana terminu i miejsca przekazania jachtu Czarterującemu może być dokonana przez porozumienie stron.

§ 25.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Armatora.§ 26.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Armator Czarterujący
(podpis czytelny)

SERDECZNIE Prosimy Brać Żeglarską o korzystanie na pokładzie łodzi z obuwia o miękkiej podeszwie.


Krzysztof Borkowski

11-500 Giżycko

ul.Królowej Jadwigi 19/26

tel. 0-87 7327280 kom. 0600967190

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna