Umowa o współpracy celnej między Wspólnotą Europejską a Królestwem NorwegiiPobieranie 34.74 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar34.74 Kb.
UMOWA
o współpracy celnej między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


oraz
KRÓLESTWO NORWEGII,
PRAGNĄC ułatwić handel między Wspólnotą a Norwegią,
UWZGLĘDNIAJĄC, że możliwe jest bardziej gospodarne wykorzystanie środków w ramach kontroli handlu towarami, w szczególności tymi o niedużych rozmiarach, oraz nadzorowania wspólnych granic,
UWZGLĘDNIAJĄC, że możliwe jest osiągnięcie tego poprzez wprowadzenie, w odniesieniu do ich stosunków handlowych, uzgodnień w sprawie współpracy celnej, mających zastąpić uzgodnienia państwowe zawarte między Królestwem Norwegii a Republiką Finlandii z jednej strony, i między Królestwem Norwegii a Królestwem Szwecji z drugiej strony,
UWZGLĘDNIAJĄC, że, z uwagi na czynniki geograficzne, historyczne, społeczne i gospodarcze, szczególna sytuacja Norwegii uzasadnia szczególne uzgodnienia w kwestii współpracy celnej,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Współpraca celna między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii zostaje ustanowiona zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.Artykuł 2

1. Współpraca celna, przewidziana w artykule 1, znajduje zastosowanie w punktach celnych wymienionych w Dodatku.


2. Dodatek do niniejszej Umowy stanowi jej integralną część.

Artykuł 3

1. W punktach celnych, wymienionych w artykule 2 i zgodnie z warunkami wymienionymi w niniejszej Umowie, norweskie organy celne są upoważnione do wykonywania, za i w imieniu fińskich i szwedzkich organów celnych, wszelkich kontroli celnych i formalności, dotyczących towarów objętych Wspólnotowymi regułami celnymi, stosowanymi przy przywozie, wywozie, tranzycie oraz objęciu jakąkolwiek procedurą celną towarów mającymi miejsce między Wspólnotą a Norwegią.


2. Zasady określone w ustępie 1 stosuje się we Wspólnocie każdorazowo.
3. Kontrole i formalności określone w ustępie 1 nie obejmują wypłacania zwrotów lub innych sum przewidzianych założeniami wspólnej polityki rolnej.

Artykuł 4

Norweskie organy celne dokonują, odpowiednio z fińskimi i szwedzkimi organami celnymi, uzgodnień administracyjnych w sprawie wprowadzenia w życie niniejszej Umowy. Uzgodnienia notyfikowane są Komisji Wspólnot Europejskich.Artykuł 5

Przedstawiciele Wspólnoty mogą przeprowadzać wszelkie niezbędne kontrole zgodnie z następującymi przepisami:


a) artykuł 18 rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 roku w sprawie wykonania decyzji 88/376/EWG, EURATOM w sprawie systemu środków własnych Wspólnot1;
b) artykuł 8 i 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 roku w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej2;
c) artykuł 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91 z dnia 4 marca 1991 roku w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 283/723;
d) artykuł 188c Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 6

Królestwo Norwegii przyjmuje te same obowiązki, co organy celne Państw Członkowskich Wspólnoty w kwestii wykonania niniejszego upoważnienia, w szczególności przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1468/81 z dnia 19 maja 1981 roku w sprawie wzajemnej pomocy między władzami administracyjnymi Państw Członkowskich oraz współpracy między nimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa dotyczącego spraw celnych lub rolnych4.Artykuł 7

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę stosowania niniejszej Umowy oraz czuwa nad jej właściwym wprowadzeniem w życie. W tym celu formułuje on zalecenia.


2. W celu właściwego wprowadzenia w życie niniejszej Umowy, Umawiające się Strony wymieniają się informacjami i na życzenie jednej ze Stron, prowadzą konsultacje w ramach Wspólnego Komitetu.
3. Wspólny Komitet przyjmuje własny regulamin.

Artykuł 8

1. Wspólny Komitet składa się z przedstawicieli Umawiających się Stron.


2. Wspólny Komitet działa drogą wzajemnego porozumienia.

Artykuł 9

1. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez powiadomienie drugiej Umawiającej się Strony. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty takiego powiadomienia.


2. W przypadku, gdy wypowiedzenie jest skutkiem znacznego nadużycia, za które odpowiedzialne są organy, oraz jeżeli jest to zawarte w powiadomieniu, okres dwunastu miesięcy, określony w ustępie 1, skraca się do trzech miesięcy.

Artykuł 10

Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, w odniesieniu do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, a z drugiej strony, do terytorium Królestwa Norwegii.Artykuł 11

1. Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i norweskim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.


2. Zostanie ona zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi procedurami.
3. Wchodzi w życie z dniem 1 marca 1997 roku, pod warunkiem, że Umawiające się Strony powiadomiły się wzajemnie przed tym terminem o wykonaniu niezbędnych procedur. Po tym terminie, niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca, następującego po takim powiadomieniu.
4. Postanowienia umów dwustronnych, dotyczących współpracy celnej, zawartych między Królestwem Norwegii a Republiką Finlandii z jednej strony, oraz między Królestwem Norwegii a Królestwem Szwecji z drugiej strony, przestają obowiązywać, w sprawach podległych jurysdykcji Wspólnoty, z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.


Udfærdiget i Bruxelles den tiende april nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten April neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety - seven.
Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre - vingt – dix - sept.
Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de tiende april negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Buxelas, em dez de Abril de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tionde april nittonhundranittiosju.
Utferdiget i Brussel den tiende april nittenhundreognittisyv.

Por la Comunidad Europea


For Det Europæiske Fćllesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapenFor Kongeriket Norge


DODATEK
PUNKTY CELNE OKREŚLONE W ARTYKULE 2
1. Punkty celne na granicy między Norwegią a Szwecją
1.1. Punkty mieszczące się na terytorium Norwegii
- Junkerdal
- Ørje
- Østby
- Svinesund
- Vauldalen
1.2. Punkty mieszczące się na terytorium Szwecji
- Åsnes
- Bjørnfjell / Narvik*
2. Punkty celne na granicy między Norwegią a Finlandią
2.1. Punkty mieszczące się na terytorium Norwegii
- Neiden
- Polmak
2.2. Punkty mieszczące się na terytorium Finlandii
- Kilpisjärvi
- Kivilompolo
- Karigasniemi
- Utsjoki

1 Dz.U. nr L 155 z 7.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2729/94 (Dz.U. nr L 293 z 12.11.1994, str. 5).

2 Dz.U. nr L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. nr L 125 z 8.6.1995, str. 1).

3 Dz.U. nr L 67 z 14.3.1991, str. 11.

4 Dz.U. nr L 144 z 2.6.1981, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 945/87 (Dz.U. nr L 90 z 2.4.1987, str. 3).

* Mieszczące się na terytorium Norwegii.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna