Umowa zawarta w dniu w Turobinie pomiędzy: Gminą Turobin z siedzibą przy ul. Rynek 4, 23-465 Turobin nip : 918-19-71-107, zwaną w dalszej części umowy „ZamawiającymPobieranie 33.34 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.34 Kb.
UMOWA
zawarta w dniu .................... w Turobinie pomiędzy:
Gminą Turobin z siedzibą przy ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP : 918-19-71-107,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym,

reprezentowaną przez: Pana Eugeniusza Krukowskiego - Wójta Gminy Turobin,

przy kontrasygnacie Danuty Magier - Skarbnika Gminy Turobin,

a

......................................................., z siedzibą ............................................, NIP......................., REGON ……………, zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,reprezentowaną przez:

1...........................................................................................................................................2...........................................................................................................................................
§ 1. Przedmiot umowy.

 1. Wykonawca sprzedaje a zamawiający kupuje 1 szt. fabrycznie nowego firewalla sprzętowego klasy UTM w opakowaniach fabrycznych, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego oraz według cen jednostkowych określonych w ofercie cenowej przedłożonej przez Wykonawcę z dnia …………………. r., stanowiącej integralną część umowy.

 2. Przedmiot sprzedaży określony w ust. 1 obejmuje fabrycznie nowy firewall sprzętowy klasy UTM o następujących funkcjach i parametrach technicznych:

 1. Stateful Inspection Firewall

 2. Intrusion Prevention System(IDS/IPS)

 3. Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP)

 4. Autoryzacja użytkowników (LDAP, AD)

 5. Ochrona antywirusowa (Clam AV lub Kaspersky)

 6. Ochrona przed spamem

 7. Filtr URL

 8. Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP

 9. Przepustowość firewalla z włączonym IPS powyżej 500 Mbps

 10. Ilość sesji równoległych powyżej 100.000

 11. Wykrywanie i monitoring aplikacji

 12. Ochrona VoIP

 13. Ochrona ruchu SSL

 14. Zapasowa partycja systemowa

 15. Syslog

 16. System zapobiegający włamaniom

 17. Liczba tuneli SSL VPN powyżej 40

 18. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim

 1. Przedmiotem umowy jest:

 1. sprzedaż przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1-2.

 2. dostawa przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie gminy Turobin, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko,

 3. montaż/instalacja przedmiotu sprzedaży w miejscach wskazanych przez zamawiającego,

 4. uruchomienie przedmiotu sprzedaży, przez co rozumieć należy prawidłowe działanie przedmiotu sprzedaży zgodnie z jego przeznaczeniem.

 5. roczny serwis podstawowy przedmiotu sprzedaży obejmujący:

 1. dostęp do wszystkich aktualizacji (ASQ, IPS, AV, URL itp.)

 2. gwarancję na sprzęt w czasie trwania serwisu

 3. wymianę urządzenia w przypadku awarii sprzętowej (w ciągu 14 dni)

 4. wsparcie techniczne ze strony firmy

 5. newsletter

 6. pomoc w procesie wstępnej konfiguracji sprzętu.

 1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów przewidzianych przez prawo polskie.


§ 2. Wykonanie umowy.

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami zapytania cenowego, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy.

 2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.

 3. Strony zgodnie oświadczają, iż przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią wymaga zgody dłużnika.

 4. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, strony wyznaczają następujące osoby:

 1. Zamawiający: …………………………………………….…………………………

 2. Wykonawca: …………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy)
§ 3. Termin realizacji umowy.

 1. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 05.09.2014r.

 2. Przez zakończenie realizacji umowy należy rozumieć dokonanie końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

 3. Serwis podstawowy przedmiotu sprzedaży będzie obowiązywał od dnia wstępnej konfiguracji przez okres 12 miesięcy


§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności.

 1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie w kwocie ...............zł netto (słownie: .................. ), wraz z podatkiem VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży w kwocie ............. (słownie: ................), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ............... zł, (słownie: ......................), przy stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy w całości.

 2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonywaniem umowy, tj. koszty związane ze sprzedażą przedmiotu sprzedaży oraz wykonaniem pozostałych elementów stanowiących przedmiot umowy określony w par. 1 ust. 3.

 3. Kwota należna Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.

 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający nie będzie związany terminem, o którym mowa w ust 3.


§ 5. Odbiór przedmiotu umowy.

 1. Przedmiotem odbioru będzie cały przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1-3 umowy. Nie przewiduje się odbioru częściowego.

 2. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez strony umowy.

 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 24 godzin od dnia ich stwierdzenia. Koszty usunięcia wad pokrywa Wykonawca.

 4. Data podpisania protokołu odbioru bez uwag będzie traktowana jako data zakończenia realizacji umowy.

 5. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.


§ 6. Rękojmia i gwarancja.

    1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

    2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wady przedmiotu umowy.

    3. Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia interwencji w celu usunięcia wady, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, po przyjęciu zgłoszenia od zamawiającego. Przez podjęcie interwencji rozumie się przyjazd pracownika Wykonawcy i przystąpienie do diagnozowania i usuwania wady.

    4. W sytuacji gdy czas usunięcia wady z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłuży ponad okres wskazany w ust 3, Wykonawca o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy.

    5. Każdorazowo termin gwarancji przedłuża się o czas usuwania wady liczony w dniach.

    6. Jako czas niesprawności uznaje się czas od momentu zgłoszenia wady przez zamawiającego do momentu usunięcia wady stwierdzonego protokołem.

    7. Dwie naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego elementu zobowiązują Wykonawcę do wymiany elementu na nowy.

    8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za obrażenia osób i uszkodzenia rzeczy spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź dobrej praktyki używania sprzętu stanowiącego przedmiot sprzedaży.


§ 7. Kary umowne.

 1. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku:

 1. zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w przypadku bezusterkowego wykonania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

 1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 umowy,

 2. opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w umowie w § 3,

 3. opóźnienia w wykonaniu pozostałych elementów stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w umowie w § 3,

 4. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu do ich usunięcia określonego w par. 6 pkt 3 lub innego terminu określonego przez zamawiającego.

 1. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych określonych w ust. 2 pkt 2-4 w przypadku odstąpienia od umowy.


§ 8. Zmiana postanowień umowy.

 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

 1. zmiany osób określonych w § 2 ust. 4,

 2. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy,

 3. zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT.

 1. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.


§ 9. Odstąpienie od umowy.

 1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 3, lub też z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego przerwie wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu wykonawcy, odstąpić od umowy nawet przed upływem terminu jej realizacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania.

 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy okaże się, że dostarczony przez wykonawcę przedmiot sprzedaży jest niezgodny z umową. Prawo odstąpienia zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym Strona została pisemnie powiadomiona, ze skutkiem doręczenia korespondencji w dniu drugiego awiza.

 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy pisemnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Zamawiającego.

 5. Integralną część umowy stanowi oferta cenowa wykonawcy.

 6. Niniejszą umowę zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla każdej ze stron.

 7. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna