Unia europejska komitet Regionów plPobieranie 30.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.77 Kb.


UNIA EUROPEJSKAKomitet Regionów


PL

Bruksela, 18 listopada 2008 r.
77. SESJA PLENARNA KOMITETU REGIONÓW
SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
Budynek im. Paula-Henri Spaaka (Parlament Europejski)

rue Wiertz 43 – 1047 Bruksela

Sala posiedzeń plenarnych
Środa, 26 listopada 2008 r., godz. 15.00–21.00

Czwartek, 27 listopada 2008 r., godz. 9.00–13.00

Środa, 26 listopada 2008 r.
15.00

1.Uchwalenie porządku obrad (CdR 308/2008)
2.Zatwierdzenie protokołu 76. sesji plenarnej z 8-9 października 2008 r. (CESE 307/2008).
3.Komunikaty przewodniczącego15.15

4.Debata nt. „Dialog międzykulturowy i powstająca tożsamość europejska: wyzwanie dla miast i regionów europejskich”

Wstęp wygłosi Jacques De Decker, pisarz, członek utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej grupy intelektualistów zajmującej się różnorodnością językową i integracją europejską, stały sekretarz Królewskiej Akademii Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej w Belgii.


Mówcy:


  • Fadela Amara, sekretarz stanu ds. polityki miejskiej, reprezentująca francuską prezydencję Unii Europejskiej;

  • Claire Gibault, posłanka do Parlamentu Europejskiego, dyrygent;

  • Milan Belica, członek Komitetu Regionów, przewodniczący Kraju Nitrzańskiego (Słowacja), sprawozdawca opinii w sprawie: „Polityka integracji a dialog międzykulturowy: rola władz lokalnych i regionalnych”, o której przygotowanie zwróciła się do Komitetu Regionów francuska prezydencja UE;

  • Claudio Martini, członek Komitetu Regionów, przewodniczący regionu Toskania, przewodniczący Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich.


16.30 ROZPATRZENIE I PRZYJĘCIE OPINII

5.Polityka integracji a dialog międzykulturowy: rola władz lokalnych i regionalnych


Wniosek od prezydencji francuskiej

CdR 251/2008 – EDUC-IV-027

Sprawozdawca: Milan BELICA (przewodniczący Kraju Nitrzańskiego, SK/PPE)

6.Prezentacja wyników prac grupy roboczej ds. komunikacji oraz narzędzi komunikacyjnych przez Ivo OPSTELTENA

7.Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI)


COM(2008) 467 wersja ostateczna – 2008/0148 (CNS)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2008) 468 wersja ostateczna

CdR 283/2008 – EDUC-IV-032

Sprawozdawca generalny: Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI (sekretarz generalny ds. zewnętrznych, wspólnota autonomiczna Kraju Basków, ES/ALDE)

8.Strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia


Opinia perspektywiczna

CdR 245/2008 – ECOS-IV-026Sprawozdawca: Flavio DELBONO (radny i wiceprzewodniczący regionu Emilia Romania, IT/ALDE)

9.Prezentacja laureatów konkursu prac doktorskich w 2008 r. (R/CdR 306/2008 pkt 15)
10.Jak regiony przyczyniają się do osiągnięcia europejskich celów związanych ze zmianami klimatycznymi i energią, ze szczególnym zaakcentowaniem porozumienia między burmistrzami*


Opinia perspektywiczna

CdR 241/2008 – DEVE-IV-031

Sprawozdawca: Kay TWITCHEN (członkini Rady Hrabstwa Essex, UK/PPE)

11.Wartość dodana uczestnictwa władz lokalnych i regionalnych w procesie rozszerzenia


Opinia z inicjatywy własnej

CdR 93/2008 - RELEX-IV-013

Sprawozdawca: Helene LUND (radna gminy Furesø, DK/PSE)

12.UE światowym partnerem na rzecz rozwoju – Przyspieszenie realizacji milenijnych celów rozwoju


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2008) 177 wersja ostateczna

CdR 144/2008 – RELEX-IV-015

Sprawozdawca: Heini UTUNEN-ZIV (członkini rady miasta Jyväskylä, FI/ALDE)13.Wspólna europejska polityka imigracyjna


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2007) 780 wersja ostateczna

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2008) 359

CdR 210/2008 – CONST-IV-017

Sprawozdawca: Werner JOSTMEIER (członek parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii; DE/PPE)


21.00 ZAMKNIĘCIE OBRAD

Czwartek, 27 listopada 2008 r.
9.00

14.Wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela BARROSA nt. programu prac Komisji na 2009 r.10.15

15.Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji kryzysu finansowego i gospodarczego dla obywateli oraz władz regionalnych i lokalnych (R/CdR 306/2008 pkt 7) (do decyzji)**
16.Projekt rezolucji w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej oraz w sprawie priorytetów Komitetu Regionów na rok 2009 (R/CdR 306/2008 pkt 6) (do decyzji) **11.00 ROZPATRZENIE I PRZYJĘCIE OPINII

17.Piąte sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej ispołecznej


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady

COM(2008) 371 wersja ostateczna

CdR 273/2008 – COTER-IV-019

Sprawozdawca: Marta VINCENZI (burmistrz Genui, IT/PSE)18.Bałkany Zachodnie: wzmocnienie perspektywy europejskiej


Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

COM(2008) 127 wersja ostateczna

CdR 143/2008 – RELEX-IV-014

Sprawozdawca: František KNAPÍK (burmistrz Koszyc, SK/PPE)19.Mobilność młodych wolontariuszy w Europie*


Wniosek dotyczący zalecenia Rady

COM(2008) 424 wersja ostateczna

CdR 252/2008 – EDUC-IV-028

Sprawozdawca: Rinda DEN BESTEN (radna gminy Utrecht, NL/PSE)20.Poprawa efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2008) 241 wersja ostateczna

CdR 254/2008 – EDUC-IV-030

Sprawozdawca: Risto KOIVISTO (przewodniczący Rady Regionu Pirkanmaa, FI/PSE)21.Rozwijanie kompetencji na miarę XXI wieku: plan europejskiej współpracy w zakresie szkół


Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

COM(2008) 425 wersja ostateczna

CdR 255/2008 – EDUC-IV-031

Sprawozdawca: Helma KUHN-THEIS (członek parlamentu kraju związkowego Saara, DE/PPE)


22.Wybory członków Prezydium (CdR 308/2008 pkt 19)
23.Sprawy różne
24.Ustalenie terminu następnego posiedzenia


13.00 ZAMKNIĘCIE OBRADNiniejszy dokument został opracowany zgodnie z art. 15 ust. 3 regulaminu wewnętrznego i jest dostępny na stronie internetowej: http://toaddev.cor.europa.eu/CORAgendas.aspx?body=PLEN
_____________


* Procedura uproszczona.

** Z zastrzeżeniem decyzji Prezydium (art. 42 ust. 3 lit. c)).

** Z zastrzeżeniem decyzji Prezydium (art. 42 ust. 3 lit. c)).

* Procedura uproszczona.

CdR 308/2008 rev 1 FR – JT/MSI/ak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna