Uniwersytet medyczny w lodziPobieranie 33.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar33.72 Kb.
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LODZI

SYLABUS PRZEDMIOTU (2010/2011)


NAZWA PRZEDMIOTU: Aktywność ruchowa adaptacyjna

NAZWA ANGIELSKA: Adapted physical activity

JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Zakład Medycyny Sportowej

KIERUNEK STUDIÓW: Fizjoterapia

STOPIEŃ STUDIÓW: II

ROK STUDIÓW: I

SPECJALNOŚĆ: -

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT: Prof. Anna JegierOSOBY PROWADZĄCE: Prof. Anna Jegier, dr n. med. Katarzyna Szmigielska, mgr Anna Lipert, mgr Agnieszka Gołuchowska
FORMA ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN:


System studiów

Liczba godzin

Godz. ogółem

ECTS

Zaliczenie roku

Semestr zimowy

Semestr letni

w

ćw

sem

w

ćw

sem

Sem. letni

Sem. zimowy

Stacjonarne

-

-

-

36

27

18

81

4

Egzamin

-

Niestacjonarne

-

-

-

24

15

10

49

4

Egzamin

-


CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU:
Teoretyczne podstawy adaptowanej aktywności ruchowej. Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowych osób oraz z chorobami przewlekłymi. Adaptowana aktywność ruchowa w praktyce fizjoterapeutycznej.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów, ze znaczeniem i potrzebą podejmowania systematycznej aktywności fizycznej przez człowieka w każdym okresie życia (dzieciństwo, okres dorastania, wiek dorosły i starość), w stanie pełnego zdrowia jak również w przypadku chorób przewlekłych. Wskazanie korzyści, jakie dla każdego człowieka niesie odpowiednio dobrana aktywność fizyczna oraz podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób przewlekłych. Nauczenie zasad bezpiecznego prowadzenia aktywności fizycznej dostosowanej do wieku, wydolności fizycznej i stanu zdrowia człowieka, umiejętność określania celów adaptacyjnych i metod adaptowania aktywności fizycznej.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH:
Przedmioty z poprzedniego etapu studiów.
TREŚCI PROGRAMOWE
WYKŁADY:
Pojęcia aktywności fizycznej adaptacyjnej i adaptowanej. Europejska Sieć Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Aktualne zalecenia prozdrowotnej aktywności fizycznej

Wpływ jednorazowego i systematycznego wysiłku fizycznego na organizm.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju organizmu.

Aktywność fizyczna osób starszych. Odmienności w zaleceniu aktywności ruchowej osobom starszym

Znaczenie aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i pacjentów psychiatrycznych

Znaczenie aktywności fizycznej dla pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu o różnym podłożu (stany po amputacjach, po uszkodzeniach rdzenia kręgowego)

Aktywność ruchowa w chorobach nowotworowych.


SEMINARIA:
Rodzaje wysiłku fizycznego, pojęcia intensywności, objętości wysiłku fizycznego

Pojęcia wydolności fizycznej, tolerancji wysiłkowej, metody określania zdolności do wysiłku fizycznego

Planowanie aktywności fizycznej dla osób zdrowych, przeciwwskazania do wysiłku fizycznego.

Zasady zalecania aktywności fizycznej w nadciśnieniu tętniczym

Zasady zalecania wysiłku fizycznego w chorobie niedokrwiennej serca

Zasady zalecania wysiłku fizycznego w niewydolności serca

Zasady zalecania aktywności fizycznej w przewlekłych chorobach układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza)

Znaczenie, zasady bezpiecznego prowadzenia aktywności fizycznej w cukrzycy (problemy ostrych i przewlekłych powikłań)

Znaczenie, zasady podejmowania aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości.

Adaptacyjna aktywność ruchowa dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Aktywność fizyczna w degeneracyjnych chorobach układu nerwowego.
ĆWICZENIA:
Praktyczne przykłady wysiłku o charakterze wytrzymałościowym i oporowym, opracowanie przykładów ćwiczeń do zaleceń praktycznych; samoocena własnej tygodniowej objętości wysiłku fizycznego.

Ilościowa ocena wydolności fizycznej człowieka, przeprowadzenie testów wysiłkowych z pośrednią oceną maksymalnej zdolności pobierania tlenu (VO2max), bezpośrednia ocena pobierania tlenu. Ocena beztlenowej wydolności fizycznej za pomocą testu Wingate.

Planowanie aktywności fizycznej dla osób zdrowych w różnym wieku, wykonujących różne zawody, o trybie życia związanym z różną codzienną aktywnością fizyczną.

Zalecanie aktywności fizycznej, jako niefarmakologicznego środka leczenia nadciśnienia tętniczego, zasady zalecania aktywności fizycznej dla osób z nadciśnieniem tętniczym różnego stopnia. Aktywność fizyczna dla pacjentów po udarach mózgu.

Zalecenia aktywności fizycznej w profilaktyce pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca, aktywność fizyczna we wczesnej i późnej rehabilitacji kardiologicznej.

Planowanie aktywności fizycznej dla pacjentów z niewydolnością serca w różnych stopniach zaawansowania

Planowanie aktywności fizycznej dla osób z astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w zależności od stopnia zaawansowania choroby

Zalecenia aktywności fizycznej w cukrzycy, ocena ryzyka zagrożenia niedocukrzeniem i wdrażanie środków ostrożności, planowanie aktywności fizycznej dla chorych z różnymi powikłaniami późnymi cukrzycy (retinopatia, zespół stopy cukrzycowej, neuropatia wegetatywna)

Zalecenia aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości. Planowanie aktywności fizycznej dla osób z różnym stopniem zaawansowania otyłości i typowymi chorobami towarzyszącymi.

Aktywność fizyczna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, planowanie aktywności fizycznej adaptowanej dla pacjentów z dysfunkcją narządu wzroku i spełniającej funkcje adaptacyjne.

Aktywność fizyczna, jako element rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona. Planowanie aktywności fizycznej dla pacjentów z różnym stopniem zaawansowania choroby.
METODY DYDAKTYCZNE:
Podające: wykład i dyskusja.

Problemowe: metoda przypadków.

Praktyczne: ćwiczebna i realizacji zadań.
FORMY I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach.

Zaliczenie przypadków klinicznych.Egzamin testowy sprawdzający znajomość treści omówionych na wykładach i opracowanych na ćwiczeniach.
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ:


 1. ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywność Ruchowa http://www.kuleuven.ac.be/thenapa/pdfs/adapt1/poland.pdf

 2. A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak (red. ): Medycyna Sportowa. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej ; Warszawa 2005

 3. J. Górski: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2006, wyd. 2

 4. J. Bromboszcz, P. Dylewicz: Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych. Elipsa-Jaim; Kraków 2005

 5. K. Birch, D. MacLaren, K. George: Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

 6. S. Kozłowski, K. Nazar (red.): Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL ; Warszawa 1999

WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 1. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans U.S. Department of Health and Human Services; www.health.gov/paguidelines

 2. Christopher J. Worsnop: Asthma and Physical Activity Chest 2003;124;421-422

 3. Anne-Sophie Brazeau, Remi Rabasa-Lhoret, Irene Strychar, Hortensia Mircescu : Barriers to Physical Activity Among Patients With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 31: 2108–2109, 2008.

 4. Core Components of Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Programs: 2007 Update A Scientific Statement From the American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention Committee, the Council on Clinical Cardiology; the Councils on Cardiovascular Nursing, Epidemiology and Prevention, and Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation Circulation. 2007;115:2675-2682.

 5. Laurie Barclay, Penny Murata: Guidelines Updated for Physical Activity Intervention for Weight Loss News. Med Sci Sports Exerc. 2009;41:459-471.

 6. Darren E.R. Warburton, Crystal Whitney Nicol, Shannon S.D. Bredin: Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006;174(6):801-9.

 7. Neil F. Gordon, Cochair; Meg Gulanick, Cochair; Fernando Costa, Gerald Fletcher, Barry A. Franklin, Elliot J. Roth, Tim Shephard : Physical Activity and Exercise Recommendations for Stroke Survivors An American Heart Association Scientific Statement From the Council on Clinical Cardiology, Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention; the Council on Cardiovascular Nursing; the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; and the Stroke Council. Circulation 2004; 109: 2031-2041.

 8. William L. Haskell, I-Min Lee,; Russell R. Pate, Kenneth E. Powell, Steven N. Blair, Barry A. Franklin, Caroline A. Macera, Gregory W. Heath, Paul D. Thompson, Adrian Bauman: Physical Activity and Public Health Updated Recommendation for Adults From the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007;116:1081-1093.

 9. Physical Activity/Exercise and Diabetes Mellitus. Diabetes Care 26: s73- s77, 2003.

 10. Ronald J. Sigal, Glen P. Kenny, David H. Wasserman, Carmen Castaneda-Sceppa, Russell D. White: Physical Activity/Exercise and Type 2 Diabetes A consensus statement from the American Diabetes Association A consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care 20: 1433–1438, 2006.

 11. R Mark A. Williams, Co-Chair; William L. Haskell, Co-Chair; Philip A. Ades, Ezra A. Amsterdam, Vera Bittner, Barry A. Franklin, Meg Gulanick, RN, Susan T. Laing, Kerry J. Stewart: Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: 2007 Update A Scientific Statement From the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation. 2007;116:572-584.

DATA AKTUALIZACJI: 12.09.2010

UWAGI: -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna