Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydzia ł Instrumentaln o-PedagogicznywBia ł ymstoku



Pobieranie 142.45 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar142.45 Kb.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina



W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-P e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u


Nazwa modułu:

Instrument główny – puzon

Kod modułu:





Nazwa jednostki prowadzącej moduł:

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC w Białymstoku

Rok akademicki:

2015/2016




Nazwa kierunku:

Instrumentalistyka




Forma studiów:

stacjonarne pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki (A)

Status modułu:

obowiązkowy




Specjalność:

pedagogika instrumentalna – puzon

Rok / semestr:

R I-III, s. I-VI




Język modułu:

Polski,rosyjski

Forma zajęć:

wykład

Wymiar zajęć:

180




Koordynator modułu

Kierownik Zakładu Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Gitary




Prowadzący zajęcia

Wykł. Krzysztof Wojtyniak




Cele modułu

Celem ogólnym modułu jest przygotowanie do zawodu muzyka: instrumentalisty, kameralisty i nauczyciela przedmiotu.

Celami bezpośrednimi są:



 • pogłębienie, rozszerzenie wiedzy muzycznej, poznanie współczesnych technik gry i metod nauczania (łączenie teorii z praktyką)

 • rozwijanie pamięci odtwórczej i wyobraźni muzycznej, wrażliwości na jakość dźwięku, intonację, rytm i tempo

 • kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów emisyjnych i technicznych oraz interpretacji zapisu muzycznego

 • przygotowanie do występów solowych i gry zespołowej

 • rozwijanie znajomości literatury przedmiotu oraz opracowań metodycznych

 • przygotowanie do przyszłej pracy pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami w zakresie szkoły muzycznej I stopnia

 • przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia drugiego stopnia (magisterskie).




Wymagania wstępne

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zdany wstępny egzamin konkursowy przed komisją egzaminacyjną wg wyznaczonego programu.












Kod efektu

MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów specjalnościowych (kierunkowych)







w zakresie WIEDZY (W)







W011

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z grą na puzonie

S_W02




W02

posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

S_W08







w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U)







U01

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

S_U01




U02

posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru puzonowego

S_U04




U03

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów oraz posiada podstawową umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku

S_U05 S_U08




U04

posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy

S_U09




U05

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla gry na puzonie (technika oddechowa, artykulacja, intonacja, umiejętność kształtowania frazy, dynamika, precyzja, itp.)

S_U10




U06

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego

S_U12




U07

posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących frazowania i zgodnego z nim oddychania itp. opracowywanych utworów

S_U13







w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K)







K01

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

S_K03




K02

w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną

S_K10




K03

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki

S_K11









TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU




Semestr I – VI

Liczba godzin




Z uwagi na indywidualny charakter zajęć, temat i problematyka poszczególnych lekcji jest dostosowywana do aktualnych umiejętności studenta.

W każdym semestrze przewidziane są następujące treści programowe:




 1. rozwijanie i pogłębianie techniki gry: gamy, pasaże, ćwiczenia techniczne, etiudy, czytanie nut a’vista;

 2. poznanie i opanowanie podstawowych pozycji literatury przedmiotu ze wszystkich epok i stylów;

 3. doskonalenie samodzielnego opracowania i interpretacji utworów, tworzenie własnych kadencji;

 4. rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej;

 5. kształcenie solistyczno - estradowe, rozwijanie i utrwalanie praktycznych umiejętności potrzebnych w samodzielnej działalności (praktyka estradowa - zachowanie się na scenie, opanowanie tremy); występy na koncertach i audycjach;

 6. kształtowanie umiejętności współpracy z akompaniatorem, w zespole kameralnym i orkiestrze symfonicznej;

 7. kształtowanie umiejętności samooceny studenta;

 8. poznanie podstaw psychologii muzyki i fizjologii gry.

180






Treści programowe wzajemnie się przenikają, a większość z nich jest obecna na każdym etapie kształcenia.













Metody kształcenia




 1. Wykład problemowy

 2. Praca z tekstem i dyskusja

 3. Praca indywidualna

 4. Prezentacja własna










Weryfikacja efektów kształcenia




Metody weryfikacji

Nr efektu




1. egzamin

W01, W02, U01 - U07, K01, K02, K03




2. zaliczenie

W01, W02, U01 - U07, K01, K02, K03










Korelacja efektów kształcenia z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji




Nr efektu kształcenia

Treści kształcenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji




W01

1-7

1-4

1, 2




W02

1-7

1-4

1, 2




U01

1-7

1-4

1, 2




U02

1-7

1-4

1, 2




U03

1-7

1-4

1, 2




U04

1-8

1-4

1, 2




U05

1-8

1-4

1, 2




U06

1-8

1-4

1, 2




U07

1-8

1-4

1, 2




K01

1-8

1-4

1, 2




K02

1-8

1-4

1, 2




K03

1-8

1-4

1, 2










Forma zaliczenia







 • zaliczenie na podstawie przebiegu pracy w semestrze (aktywność i stopień przygotowania do zajęć, stopień realizacji wymagań programowych, frekwencja); zaliczenie przez pedagoga za pomocą wpisu do indeksu umożliwia dopuszczenie do egzaminu po każdym semestrze

 • egzamin - oceny dokonuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału.

Wymagania opracowane przez Zakład Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Gitary:



Egzaminy semestralne:

I-V semester

sonata i koncert lub sonata lub koncert, utwór dowolny

( jedna pozycja programu obowiązkowo na pamięć)

-Na I i II roku studenci grający na instrumentach występujących w epoce baroku obowiązkowo powinni grać utwory z tego okresu.


Egzaminy techniczne:

I-III rok – instrumenty dęte blaszane obowiązuje:

10 etiud [2 do wyboru], losowane 2 gamy dur i moll, progresje trójkowe i czwórkowe, pasaż i jego przewroty, D7 i przewroty -w dur, czterodźwięk zmniejszony- w moll , trójdźwięk zwiększony, gama całotonowa ,chromatyczna, interwały diatoniczne



I rok – tercje w dur i moll; minimum temp gam : ćwierćnuta = 60-68(szesnastkami

II rok – kwarty w dur, tercje w moll, minimum temp gam: ćwierćnuta = 70(szesnastkami

III rok- kwinty w dur, tercje w moll, minimum temp gam: ćwierćnuta = 80 (szesnastkami)

Egzamin II techniczny :program j/w bez etiud



Na ocenę semestru składają się łączne punkty z egzaminu technicznego i semestralnego.

semestry I - V: egzamin techniczny (składowa oceny egzaminu semestralnego) i egzamin semestralny

semestr VI - występ artystyczny kończący studia III letnie -forma cykliczna ,utwór dowolny ok.30 min, egzamin dyplomowy, na który składają się: występ artystyczny przed komisją powołaną przez Dziekana oraz publicznością, praca dyplomowa, kolokwium .Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia w minimalnych akceptowalnym stopniu w wysokości >50%











Literatura podstawowa




Rok I

 

C. Kopprasch              60 etiud



E. Blażewicz                26 sekwencji

F. Rochut                     Melodious Etudes Book I

J.Usak                         25 etud pro pozoun

 Utwory :

J.E. Galliard                Sonaty

E. Busser                      Piece

E. Gabler                     Wariacje na dwa tematy                                 

J. Dvoracek                 Invenzioni                                                                  

A. Guilmant                 Morceau Symphonique                                  

N. Platonow                Koncert

J. Podobiński               Koncert

B. Marcello                 6 sonat

Anonymus                   Sonata

H. Ambrosius              Sonata

G. Tibor                       Temat z wariacjami

J.Casterede                 Jeux de intervalles

J. Mazelier                   Solo konkursowe

A. Grafe                       Koncert

E.Sachse                     Koncert

E. Reiche                      Koncert

D. Uber                        Romans

D. Uber                       Sonata

 

 

Rok II



Etiudy:

 

J. Usak                     25 etud pro pozoun



F. Rochut                 Melodious Etudes Book II

G.Ph. Telemann       12 Fantasie

M. Bitsch                 Quinze  Etudes de Rythme 

Utwory :


 M. Nowakowski          Concertino

C.M.Weber                 Romans

G.F.Haendel                Koncert

G.F.Haendel                Sonata

L. Grondahl                 Koncert

M. Niestierow Koncert

N. Paciorkiewicz         Koncert

G.Mortimer                 Preludium & Dance

E. Bozza                      Homage de Bach

C.Saint-Saens             Cavatine

W. Dwarionas Temat z wariacjami

Z. Stojowski                 Fantazja

M. Bachelet                 Morceau

K. Serocki                   Sonatina

E. Ragwitz                   Sonatina

N. Rimski-Korsakow   Koncert

W. Błażewicz              Koncert nr 2

A.Jorgensen                 Suita

Ch.Gouinguene            Concerto

L.E.Larsson                Concertino

Rok III

Utwory :


 G.Ph. Telemann          Fantazje

 P. Vidal                      Solo de Concert

 M. Spisak                   Concerto

 E. Bozza                     Ballade

 H. Dutilleux              Choral, Cadenza &Fugato

 G. Wagenseil             Koncert        


 N. Rota                      Conceto
 W. Błażewicz            Koncert nr 5
 S. Sulek                     Sonata
 Sz. Laks                    Suita concertante
 R. Sanders                 Sonata Es-dur

 L. Mozart                  Concerto

 J. Guy- Ropartz        Piece
 E. Bozza                     Ciaccone
 J. Casterede               Sonatina
 J. Defay                      Deux Danses
 R. Boutry                  Capriccio

 A.Krejci                     Sonata

 F. Hidas                     Movement

 F. David                     Concertino



A.Vivaldi                    Sonaty





Literatura uzupełniająca




Ogólnodostępna literatura z zakresu historii muzyki, słowniki, encyklopedie, internetowe bazy danych oraz materiały i opracowania przygotowane przez wykładowcę.










Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (w godz.)




Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe

180




Przygotowywanie się do zajęć

600




Praca z literaturą

250




Konsultacje

65




Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

300




Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia

300




Inne

0




Łączny nakład pracy studenta w godz.

1695




Liczba punktów ECTS

56,5







Rok

I

II

III

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

Punkty ECTS

7

4,5

7

6

16

16

Ilość godzin w tygodniu

2

2

2

2

2

2

Rodzaj zaliczenia

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

zaliczenie




Możliwości kariery zawodowej

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Instrumentalistyka w specjalności puzon

Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy metodycznej i pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry na puzonie na różnych etapach edukacji muzycznej.

Opracował wykł.Krzysztof Wojtyniak 1.10.2015r.



1 Efekty kształcenia – definiowane w oparciu o kierunkowe (specjalnościowe) efekty kształcenia





©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna