Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w BiałymstokuPobieranie 97.31 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar97.31 Kb.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku


Nazwa modułu:

Nauka akompaniamentu z grą a’vistaKod modułu:

Nazwa jednostki prowadzącej moduł:

Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w BiałymstokuRok akademicki:

2015/2016
Nazwa kierunku:

Instrumentalistyka


Forma studiów:

stacjonarne I/II st.Profil kształcenia:

ogólnoakademicki (A)

Status modułu:

obowiązkowy
Specjalność:

Pedagogika instrumentalna - fortepian

Rok / semestr:

R II, s. III-IV
Język modułu:

polski

Forma zajęć:

ćwiczenia

Wymiar zajęć:

30 godzin
Koordynator modułu

Kierownik Zakładu Kameralistyki Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego
Prowadzący zajęcia

-
Cele modułu

1. wykształcenie wstępnych umiejętności współpracy z instrumentalistą i śpiewakiem;

2. nabycie podstawowych nawyków warunkujących prawidłową realizację partii akompaniamentu oraz wyciągu fortepianowego;

3. ukazanie roli pianisty – korepetytora we współpracy z drugim muzykiem;

4. wdrożenie nawyków i umiejętności, warunkujących płynne czytanie a’vista t.j.:

- wstępna analizy utworu muzycznego bez uprzedniego wykonania na instrumencie;

- przestrzenne wyczuwanie klawiatury przy równoczesnym patrzeniu w tekst nutowy;

- wzrokowe zapamiętywanie tekstu;

- śledzenie partii drugiego instrumentu przy jednoczesnej realizacji partii fortepianu;

Wymagania wstępne

wstępny egzamin konkursowy w procesie rekrutacji wydziałowej

Kod efektu

MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów specjalnościowych (kierunkowych)w zakresie WIEDZY (W)W011

jest zapoznany z elementarnym zakresem repertuaru z dziedziny akompaniamentu fortepianowego oraz z metodami nauki czytania a’vista

A1-W01
W02

zna elementy dzieła muzycznego i jest świadomy ich relacji w kontekście współwykonawstwa utworu wokalnego i instrumentalnego z towarzyszeniem fortepianu

A1-W02

W03

posiada wiedzę z zakresu muzycznych stylów i związanych z nimi tradycji wykonawczych

A1-W04w zakresie UMIEJĘTNOŚCI (U)U01

posiada umiejętność interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

A1-U03
U02

posiada wstępne przygotowanie do współdziałania z innymi muzykami –instrumentalistami i wokalistami.

A1-U04
U03

opanował efektywne techniki ćwiczenia gry a’vista, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę

A1-U05w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (K)K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wiedzy, wyobraźni, intuicji i zdolności twórczego myślenia oraz przeciwdziałania lękom i stresom związanym z występami publicznymi

A1-K03
K02

posiada umiejętność samooceny i podejmowania refleksji w aspekcie zagadnień naukowych i etycznych związanych z zawodem akompaniatoraK03

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w pracy zespołowej.

A1-K05

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU
Semestr I

Liczba godzin
Student w każdym semestrze realizuje minimum:

1. trzy utwory na głos męski lub żeński z towarzyszeniem fortepianu (pieśni i arie);

2. utwór na instrument dęty/smyczkowy, z towarzyszeniem fortepianu;

3. realizację wyciągu fortepianowego;

4. ćwiczenia czytania a’vista t.j. utwory wokalne i instrumentalne z fortepianem oraz utwory na fortepian na cztery ręce, o zróżnicowanej fakturze, metrorytmice i stylistyce.


15

godzin w każdym semestrze
Metody kształcenia
1. wykłady;

2. ćwiczenia;

3. pokazy;

4. dyskusje dydaktyczne;
Weryfikacja efektów kształcenia
Metody weryfikacji

Nr efektu2
1. egzamin komisyjny

W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03
2. audycja/ prezentacja / projekt

W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03


Korelacja efektów kształcenia z treściami i metodami kształcenia oraz metodami ich weryfikacji3
Nr efektu kształcenia

Treści kształcenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
W01

1, 2, 3, 4;

1, 2, 3, 4;

1,2;
W02

1,2, 3, 4;

1,2, 3, 4;

3,4;
W03

1, 2, 3, 4;

1, 2, 3, 4;

5,6;
U01

1, 2, 3;

1, 3, 4;

7,8;
U02

1, 2, 3, 4;

1, 2, 3, 4;

9,10;
U03

4;

1, 2, 3, 4;

11,12;
K01

1, 2, 3, 4;

1, 2, 4;

13,14;
K02

1, 2, 3, 4;

1, 2, 3, 4;

15;
K03

1, 2;

1, 2, 3, 4;

16,17;


Forma zaliczenia
semestr I– zaliczenie, semestr II – egzamin

Warunki zaliczenia semestru I:

1. osiągnięcie, w co najmniej 50%, wszystkich wymaganych efektów kształcenia.

Warunki zaliczenia semestru II:  1. wykonanie programu egzaminacyjnego zawierającego:

- utwór na głos męski lub żeński z towarzyszeniem fortepianu;

- utwór na instrument smyczkowy lub dęty z towarzyszeniem fortepianu;

- czytanie a’vista


  1. osiągnięcie, w co najmniej 50, wszystkich wymaganych efektów kształcenia.

Ocena: wg. skali 25-cio pkt.

Literatura podstawowaliteratura z gatunku utworów wokalnych i instrumentalnych z towarzyszeniem fortepianu oraz utworów fortepianowych na cztery ręce, obejmująca jak najszerszy zakres epok i stylówLiteratura uzupełniającapublikacje podejmujące tematykę z zakresu akompaniamentu i czytania a’vista min.:


R. Strokosz – Michalak –Gram a’ vista na fortepianie, Częstochowa 2001

J. Adamowski – Gra a’vista na fortepianie, Wrocław 1979

J. Hoffmann, A.Rieger – Sztuka czytania nut, Warszawa 1953

H. Neuhaus – Sztuka pianistyczna, Kraków 1972

Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (w godz.)
Zajęcia dydaktyczne – godziny kontaktowe

30
Przygotowywanie się do zajęć

30
Praca z literaturą

30
Konsultacje

0
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

20
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia

20
Inne

0
Łączny nakład pracy studenta w godz.

130
Liczba punktów ECTS

2Rok

I

II

III

Semestr

I

II

III

IV

V

VI

Punkty ECTS1

1Ilość godzin w tygodniu1

1Rodzaj zaliczeniazaliczenie

egzamin


Możliwości kariery zawodowej

Student po ukończeniu przedmiotu, w zakresie nauki akompaniamentu, posiada wstępne przygotowanie do współpracy estradowej z innymi artystami, zarówno pod względem merytorycznym (świadoma realizacja partii fortepianu w kontekście całości formalno – wyrazowej utworu), jak i społecznym (przejawiającym się w postawie otwartości, partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności).Student po ukończeniu przedmiotu, w zakresie czytania a’vista, posiada elementarne przygotowanie do wykonywania zawodu akompaniatora, poprzez przyswojenie podstaw specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz efektywnych technik ćwiczenia, umożliwiających dalszy rozwój poprzez samodzielną pracę.
Opracowanie:ad. dr hab. Katarzyna Makal - Żmuda


1 Efekty kształcenia – definiowane w oparciu o kierunkowe (specjalnościowe) efekty kształcenia

2 odnosimy się do uprzednio sformułowanych przez nas efektów kształcenia

3 należy podać numer efektu kształcenia, numery odpowiednich zakresów treści kształcenia oraz przyporządkować im metody kształcenia i weryfikacji (podać numery)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna