Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

NIP 712-010-37-75, REGON 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30

Znak Sprawy: AZP/PN/7/2013SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 200 000 euro

Zatwierdził:
Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr inż. Henryk Bichta

Lublin, dnia 28.02.2013 r.
  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

siedziba: ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

II. Tryb udzielenia zamówienia2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10
ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia

12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy

o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza 200 000 euro.

2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej.

2.4. Oznaczenie postępowania: AZP/PN/7/2013.

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

33696500-0 odczynniki laboratoryjne

24965000-6 enzymy

33694000-1 czynniki diagnostyczne

33698100-0 kultury mikrobiologiczne

24200000-6 barwniki i pigmenty

24957000-7 dodatki chemiczne

33141625-7 zestawy diagnostyczne

33696100-6 odczynniki dla klasyfikacji grupy krwi

33696200-7 odczynniki do badania krwi

33124130-5 Wyroby diagnostyczne

33141570-6 Krew ludzka

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, zgodnie z załącznikami nr 1-29 do siwz.

Część 1 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 2 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 3 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 4 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 5 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 6 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 7 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 8 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 9 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 10 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 11 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 12 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 13 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 14 – Dostawa produktów mikrobiologicznych

Część 15 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 16 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 17 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 18 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 19 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 20 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 21 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 22 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 23 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 24 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 25 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 26 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 27 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 28 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych

Część 29 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych3.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca zapewnił:

1/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 29 do SIWZ,

2/ każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia do 30 dni kalendarzowych, a w przypadkach szczególnie pilnych do 14 dni kalendarzowych od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. złożonego przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zawartej na część 1- 29 na 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy,

3/ dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt do pomieszczeń magazynowych UP lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w zamówieniu.

4/ czas przydatności do użytku dostarczonego przez Wykonawcę produktu w dniu dostawy do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

5/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

6/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-29 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.
IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części:

Część 1 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,

Część 2 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,

Część 3 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

Część 4 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,

Część 5 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ,

Część 6 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

Część 7 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ,

Część 8 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ,

Część 9 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ,

Część 10 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ,

Część 11 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ,

Część 12 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ,

Część 13 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ,

Część 14 – Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ,

Część 15 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ,

Część 16 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ,

Część 17 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ,

Część 18 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ,

Część 19 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ,

Część 20 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ,

Część 21 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ,

Część 22 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ,

Część 23 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ,

Część 24 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ,

Część 25 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ,

Część 26 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ,

Część 27 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ,

Część 28 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ,

Część 29 – Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ,


V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamawiający nie przewiduje w SIWZ możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku -brak konkretyzacji warunku

8.1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku

8.1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.


IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

9.1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 31 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony
i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.


9.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.
9.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 32 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.
9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 9.1.2, SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 9.1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.9.3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.4. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (podmiotowych i przedmiotowych) oferta Wykonawcy musi zawierać także:

9.4.1. wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 30 do SIWZ,

9.4.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp lub informację o nienależeniu do tej same grupy kapitałowej zgodnie z załącznikami nr 33A lub 33B do SIWZ.

9.4.3. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
9.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

9.5.1. wypełnienie załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ.
UWAGA!

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność


z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.9.6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.


9.7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
9.8. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.9. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
X. Informacje o zakresie oraz sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

10.2. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie wzajemnie pisemnie faksem na numer (0-81) 445-67-30 lub e-mailem zamowienia@up.lublin.pl.

10.3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

- W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron potwierdza w tym samym dniu fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana.

- Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu.

- Zamawiający zastrzega, że warunkiem uznania, iż dokumenty, o których mowa wyżej składane


w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę.

10.4. Zamawiający zastrzega także, iż w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana także droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

10.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.8. Dane adresowe Zamawiającego:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, 20-950 Lublin, tel. (0-81) 445-66-03, 445-60-73, faks nr (0-81) 445-67-30, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami http://szp.up.lublin.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami także na tej stronie.10.9 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

1/ mgr Renata Parcheta-Sekcja Zaopatrzenia UP tel. 81 445-65-55 ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2/ dr Adam Liczmański tel. 81 445-69-33 ul. Akademicka 13, Pracownia Biochemii Analitycznej

- w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących przedmiotu zamówienia:

Justyna Muszyńska - Sekcja ds. Zamówień Publicznych tel. 81 445-66-03.10.10 SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://szp.up.lublin.pl jest bezpłatna.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w formie papierowej w terminie 5 dni.

Opłata, jakiej można żądać za SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.
XI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.


XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

14.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą

14.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

14.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14.5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych o niezgorszych parametrach.

14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia wymagań opisanych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14.9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.10.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.11. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale 9 SIWZ we właściwej formie wymaganej przez Zamawiającego oraz wynikającej z obowiązujących


przepisów prawa.

14.12. Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Zapis ten służyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu


w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego.

14.13. Należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

14.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ten zapis dotyczy także spółek cywilnych.

14.15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu trwale z nią połączonym i ponumerowanym z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

14.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.17. Ofertę należy umieścić w jednej kopercie.

14.18. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

ul. Akademicka 13 pokój 54

20-950 Lublin

oraz oznakowana:

przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/7/2013
OFERTA – Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.

Oferta złożona na część…..

Nie otwierać przed dniem 21.03.2013 r. przed godz. 1015


XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

15.1. W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.03.2013 r. do godz. 1000

15.2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Akademicka 13, pokój 54.

15.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.4. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 21.03.2013 r. o godz. 1015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13.

15.5. Otwarcie ofert jest jawne.

15.6. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

15.7. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący przy współudziale Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności.

15.8. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.9. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

\

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

16.1. Przez cenę na użytek prawa zamówień publicznych należy rozumieć zapis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż tego towaru lub usługi podlega temu obciążeniu.

16.2. Zamawiający żąda, aby cena oferty brutto obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług ale również wszystkie inne składniki w tym transport, ubezpieczenie, opusty, rabaty itp.Ceną ofertową brutto jest suma wartości brutto (kolumna nr 9) określona w załącznikach nr 1-29 do SIWZ.

16.3. Cena ofertowa brutto obliczona zgodnie z punktem 16.2 SIWZ, stanowić będzie podstawę do oceny ofert w kryterium opisanym w rozdziale XVIII SIWZ.

16.4. Cenę oferty należy podać w PLN.

Cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr 30 do SIWZ

16.5. Zamawiający ma prawo dokonywać w tekście oferty poprawek dotyczących omyłek pisarskich
oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

16.6. Jeśli cena przedmiotu zamówienia będzie rażąco niska, Zamawiający w celu ustalenia tego faktu zwróci się do Wykonawcy o udzielenie mu w wyznaczonym terminie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny. Zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeśli uzna, że mimo wyjaśnień oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.16.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu będzie przebiegać wg następującego schematu:
Cena oferty brutto – 100%- największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto w danej części, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna