Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona10/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§ 2

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12A lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez Odbiorcę jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanego w § 1 ust 3, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Dostawcę.

2. Dostawca będzie dostarczał każdorazowo przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia określonej jego partii przez Odbiorcę.

3. W przypadkach szczególnie pilnych Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia  na piśmie faksem lub e-mailem.

4. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, do którego Dostawca będzie zobowiązany zawiera się w cenie przedmiotu umowy.

§ 3


1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr…. do niniejszej umowy, stanowi kwota ................. zł netto (słownie: ...................................................), powiększona o obowiązującą w tym zakresie stawkę podatku VAT .............. %, co daje wartość brutto umowy do zapłaty w kwocie ............................... zł brutto (słownie: ..............................................................................................).

2. Każdorazowo za dostarczany przedmiot niniejszej umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wg. cen jednostkowych określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym ofertę cenową Dostawcy zawartą odpowiednio w załączniku nr … do niniejszej umowy.

3. Ceny jednostkowe netto określone w wykazie asortymentowym, o którym mowa w ust. 2 będą niezmienne w ciągu 12 miesięcy obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.

4. Podstawą zapłaty za dostarczony każdorazowo przedmiot umowy będzie częściowa faktura VAT wystawiona przez Dostawcę, z załączonym protokółem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony lub upoważnione na piśmie osoby.

5. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po każdorazowym dostarczeniu części przedmiotu umowy oraz przedłożeniu częściowej faktury VAT przez Dostawcę.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Odbiorcy.

7. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT.

8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.


§ 4

1. Dostawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

2. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

3. Czas przydatności do użytkowania dostarczonego przez Wykonawcę produktu w dniu dostawy do Magazynu UP lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności produktu, deklarowana przez producenta, liczona od daty produkcji.

4. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

5. Jednostka organizacyjna Odbiorcy jako bezpośredni użytkownik przedmiotu umowy za pośrednictwem pracownika Sekcji ds. Zaopatrzenia wskazanym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy na piśmie o rodzajach wad przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia.

6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 5 w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

7. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Odbiorcy.

8. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Dostawca.

9. Niezależnie od gwarancji Odbiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.


§ 5


W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji,

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3/ w razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Dostawca, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

4/ w razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu wystąpienia okoliczności za które odpowiada Odbiorca, Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy,

5/ Odbiorca zapłaci Dostawcy karne odsetki ustawowe w przypadku opóźniania się z zapłatą faktur częściowych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy,

6/ niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar umownych,

7/ w przypadku obciążenia Dostawcy karami umownymi Odbiorca będzie dokonywał każdorazowo potrącenia naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za dostarczoną partie przedmiotu umowy,

8/ kary umowne określone w niniejszym paragrafie umowy należą się także w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony,

9/ strony zastrzegają, że wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Odbiorcy.


§ 6

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, tj. od dnia ....................... 2013 r. do dnia ............................. 2014 r.

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

1/ zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Dostawcy,

2/ nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Dostawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Dostawcy,

3/ Dostawca przekracza terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 o 5 dni roboczych,

4/ Dostawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości towarów objętych niniejszym zamówieniem,

5/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Odbiorca popada w zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Dostawcy, przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni.

4. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 i 3 w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

7. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Dostawcę.

8. Niezależnie od możliwości odstąpienia przewidzianych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje także prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Strony zastrzegają sobie również możliwość wcześniejszego wygaśnięcia umowy w wyniku ilościowego wyczerpania asortymentu, będącego jej przedmiotem.
§ 7

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu,

2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające ten podatek.

2. Zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§ 8

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Lublinie.


§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.).

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Załączniki:

  1. ....................................,

  2. ....................................,

ODBIORCA: DOSTAWCA:

.................................................. ..............................................

Strona


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna