Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona2/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Cn x 100 %= X gdzie:


Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert,

Cn – cena oferty ocenianej,

100 – waga procentowa ocenianego kryterium,

X – wartość punktowa ocenianego kryterium.


XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 34 do SIWZ z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).


XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia na takich warunkach.

Do siwz dołączony jest projekt umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem


nr 34
do SIWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami), w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Załączniki do specyfikacji:


  1. Opis przedmiotu zamówienia- załączniki nr 1-29;

  2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 30;

  3. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 31;

  4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 32;

  5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 33 A

  6. Informacja o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 – załącznik nr 33 B

  7. Projekt umowy – załącznik nr 34.Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NcoI-HF™


enzym o zredukowanej aktywności star pochodzący ze szczepu E. coli niosącego wklonowany i zmodyfikowany (A2T/R31A) z Nocardia carolina (ATCC 19070); dostarczany wraz z 1x NEBuffer 4 (50 mM octan potasu, 20 mM Tris-octan, 10 mM octan magnezu, 1 mM ditiotreitol pH 7.9 25°C); inaktywacja enzymu 80°C przez 20 min, niewrażliwy na dam metylację, dcm metylację, CpG metylację: aktywność w 37°C: 100%

Op.

20,000


jednostek/ ml; 1000U

1T4 DNA Ligase Reaction BufferOp.

10x


stężony

6 ml


4

T4 DNA ligaseligaza faga T4 uzyskana i oczyszczona z E. coli C600 pcl857 pPLc28 lig8. Enzym katalizuje tworzenie wiązania fosfodiestrowego pomiędzy fosforanowym końcem 5’ a hydroksylowym 3’ w dwuniciowym DNA lub RNA. Może łączyć tępe lub lepkie końce lub naprawiać jednoniciowe nacięcia w podwójnej helisie DNA, RNA lub hybrydzie DNA-RNA. Dostarczany z T4 DNA Ligase Reaction Buffer (10X), optymalna aktywność w temperaturze 16OC z buforem 1x. Inaktywowany poprzez działanie temperatury 65 oC przez 10 min. Stężenie 400,000 cohesive end units/ml

Op.

20 000 U


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Agar

Właściwości: ash 2-4.5%

Op.

1 kg


2Błękit trypanuPostać płynna, kolor ciemnogranatowy prawie czarny, przeznaczony do hodowli in vitro , stężenie 0,4%, mcz. 960,81, wzór chemiczny C34H24N6Na4O14S4

Op.

20 ml


1Zieleń bromokrezolowa


Postaś krystaliczna, kolor ciemnozielony, charakterystyczny kwaśny zapach, słabo rozp. w wodzie, masa cząsteczkowa 720, wzór chem. C21H13Br4O5SNa

Op.

5 g


1MTTMTT (Thiazolyd blue Tetrazolium Bromie), FW 414,32, bioreagent, proszek do hodowli komórkowych, czystość ≥97,5%, TLC, do oznaczeń kolorymetrycznych jako wskaźnik aktywności żywotności komórek


Op.

1g


1

MEM Aminokwasy endogenne, roztwórMEM Aminokwasy endogenne, postać płynna , sterylna, roztwór (100×), bezbarwna, bez zapachu, działanie drażniące na skórę


Op.

100 ml1MEM – roztwór witaminowyMEM – roztwór witaminowy, przeznaczony do hodowli in vitro, temp. przech. -20°C, ciecz o zabarwieniu żółtawym, działa drażniąco na skórę, bez zapachu, sterylna


Op.

100 ml


1BSA-albumina surowicy bydlęcej, frakcja VProszek liofilizowany, temp. przech. 2-8°C, pH 4,8 – 7,5, słabo rozp. w wodzie, czystość ≥96,0%, przeznaczony do hodowli in vitro


Op.

5 g


1IGF- 1

IGF- 1 do hodowli komórkowych in vitro, liofilizowany proszek, czystość >97%

Op.

50 μg


1RPMI podłoże przeznaczone do hodowli komórkowych

bezwonny, klarowny płyn posiadający pH 7,4±0,2 i ciśnienie osmotyczne 270-300mOsm/l, do użytku laboratoryjnego


Op.

100 ml


2DMEM


Substancja stała, do zastosowań badawczo-rozwojowych, termin ważności 3 lata


Op.

10 but.x1 l1Podłoże McCoy 5A


Proszek, temp. przech. 2°C-8°C, podłoże do testów w hodowli in Vitro, bez dwuwęglanu sodu, rozp. w wodzie, roztwór klarowny nie tworzy osadów przy gęstości 11,9g/l, zawiera L-glutaminę.


Op.

10 x1 l


1TCM-199 podłoże do hodowli in Vitro


Postać-biały proszek z dodatkiem soli Hanksa i L-glutaminą oraz dwuwęglanu sodu, stosowany do testów w hodowli in Vitro, zawartość glukozy 8,5%-10,3%, okres ważności 36 mies.

Op.

10 szt.


1Trypan Blue

Stosowany w badaniach żywotności liści

Op.

5g


1Evans Blue

Stosowany w badaniach żywotności liści

Op.

10g


1

15.

SafraninaBarwniki do preparatów mikroskopowych

Op.


250ml


1


16.

Hematoksylina

Op.

25g1


17.

Yeast Nitrogen Base

składnik podłoży mikrobiologicznych
wolny od węglowodanów

Op.

100g


2

18.

Alginian sodu

Do immobilizacji inwertazy drożdży

Op.

1kg


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna