Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo TechnologicznyPobieranie 56.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar56.43 Kb.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo - Technologiczny
Wrocław, 24 kwietnia 2015 r.


Protokół nr 4

posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 21 kwietnia 2015 r.
PORZĄDEK OBRAD:


 1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z 17 marca 2015 r.


SPRAWY OSOBOWE


 1. Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa

prof. dr hab. Eugeniusz Kołota

 1. Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych

  1. prof. dr hab. Andrzej Matysiak

  2. dr hab. Maria Golinowska, prof. nadzw.

  3. dr hab. Helena Jasiulewicz, prof. nadzw.

 2. Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych w wymiarze ¼ etatu

- mgr inż. Ireneusz Ratuszniak

 1. Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Rolniczej

- mgr inż. Wiesław Tomaszewski

 1. Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych

- mgr inż. Bartosz Jaźwiec

 1. Wyznaczenie recenzentów, powołanie komisji doktorskiej, ustalenie egzaminów doktorskich, powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów

- mgr inż. Adela Maziarek (dyscyplina agronomia)
SPRAWY DYDAKTYCZNE


 1. Zatwierdzenie zmian planów studiów na kierunku: Agrobiznes, Biotechnologia stosowana roślin, Ekonomia, Medycyna roślin, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ogrodnictwo, Podstawy dla rolnictwa tropikalnego, Rolnictwo, Technika rolnicza i leśna, Zarządzanie i inżynieria produkcji

 2. Zamknięcie studiów niestacjonarnych na kierunku Ekonomia, Technika rolnicza i leśna

 3. Zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego

 4. Zmiana składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin


SPRAWY ORGANIZACYJNE


 1. Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

 2. Określenie dodatkowych wymagań dotyczących zatrudnienia na stanowisku adiunkta na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

 3. Zatrudnienie na zasadzie umowy cywilno-prawnej: mgr Mariusz Adamski


SPRAWY RÓŻNE / WOLNE WNIOSKI

Rozpoczynając posiedzenie Rady Wydziału Dziekan, prof. dr hab. Adam Szewczuk poinformował zebranych o decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ogrodnictwo. Dziekan podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wniosku a szczególnie prof. dr hab. Eugeniuszowi Kołocie i prof. dr hab. Anicie Biesiadzie. Następnie Dziekan przywitał nowego przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Panią Natalię Czepiel.


Dziekan potwierdził praworządność obrad.
Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad.
p. 1.

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 marca 2015 r.


p. 2

Dziekan przedstawił i uzasadnił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Kołoty na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa, na okres 2 lat.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w powyższej sprawie.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza Kołoty na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ogrodnictwa na okres 2 lat.
p. 3 a.

Dziekan przedstawił wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzejowi Matysiakowi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w powyższej sprawie.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzejowi Matysiakowi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.
p. 3 b.

Dziekan przedstawił Radzie Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Marii Golinowskiej, prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w powyższej sprawie.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia dr hab. Marii Golinowskiej, prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.
p. 3 c.

Dziekan przedstawił wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Helenie Jasiulewicz, prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w powyższej sprawie.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia dr hab. Helenie Jasiulewicz, prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 2 lat.
p. 4.

Dziekan przedstawił wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Ireneuszowi Ratuszniakowi na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 1 roku w wymiarze ¼ etatu. Przedłużenie zatrudnienia zostało pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Barbarę Kutkowską.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Ireneusza Ratuszniaka.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Ireneuszowi Ratuszniakowi na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na okres 1 roku, w wymiarze ¼ etatu.
p. 5.

Dziekan przedstawił wniosek o przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Wiesławowi Tomaszewskiemu na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Rolniczej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przedłużenie zatrudnienia zostało pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu, dr. hab. Adama Figla, prof. nadzw.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Wiesławowi Tomaszewskiemu.


Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Wiesławowi Tomaszewskiemu na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Rolniczej do osiągnięcia wieku emerytalnego.
p. 6.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek zespołu, pod przewodnictwem dr. hab. Dety Łuczyckiej, prof. nadzw. o nadanie mgr. inż. Bartoszowi Piotrowi Jaźwiec stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Piotra Jaźwiec odbyła się 31 marca 2015 r., promotorem rozprawy jest dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Głosów w dyskusji nie było.
Na podstawie pozytywnych wyników głosowania Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadała mgr. inż. Bartoszowi Piotrowi Jaźwiec stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
p. 7

Dziekan przedstawił wniosek o wyznaczenie, zaproponowanych przez kolegium dziekańskie, recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Adeli Haliny Maziarek w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Danuta Parylak.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie tajne wniosek w powyższej sprawie.


Proponowani recenzenci:

1. prof. dr hab. Grażyna Podolska

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina: agronomia, specjalność: uprawa roślin
2. dr hab. Irena Suwara

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dyscyplina: agronomia, specjalność: uprawa roślin
W wyniku głosowania Rada Wydziału wyznaczyła powyższych recenzentów.
Następnie w głosowaniu jawnym, Rada Wydziału, jednomyślnie, poparła propozycję kolegium dziekańskiego dotyczącą powołania komisji doktorskiej, komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz ustaliła zakres egzaminów doktorskich.
Komisja doktorska:

przewodniczący: dr hab. Wiesław Wojciechowski

członkowie: prof. dr hab. Cezary Kabała

prof. dr hab. Marcin Kozak

prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska

dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż, prof. nadzw.

dr hab. Edward Grzyś

dr hab. Piotr Sobkowicz

dr hab. Janina Zawieja

promotor: prof. dr hab. Danuta Parylak

promotor pomocniczy: dr hab. Roman Wacławowicz

recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Podolska

dr hab. Irena Suwara
komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich:
- dyscyplina podstawowa agronomia

przewodniczący: dr hab. Wiesław Wojciechowski

członkowie: prof. dr hab. Cezary Kabała

prof. dr hab. Lesław Zimny

dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż, prof. nadzw.

dr hab. Edward Grzyś

promotor: prof. dr hab. Danuta Parylak

promotor pomocniczy: dr hab. Roman Wacławowicz

recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Podolska

dr hab. Irena Suwara


- dyscyplina dodatkowa: ekonomia

przewodniczący: dr hab. Wiesław Wojciechowski

prof. dr hab. Barbara Kutkowska

prof. dr hab. Andrzej Matysiak

dr hab. Helena Jasiulewicz, prof. nadzw.
- język obcy: angielski

przewodniczący: dr hab. Wiesław Wojciechowski

mgr Agnieszka Gałek

mgr Julia Sawiłow

mgr Agnieszka Stokłosa
Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na podstawie pozytywnych wyników głosowania, podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Adeli Haliny Maziarek w osobach: prof. dr hab. Grażyna Podolska, dr hab. Irena Suwara oraz o powołaniu komisji doktorskiej, komisji do przeprowadzenia egzaminów i wyznaczeniu egzaminów doktorskich.
p. 8.

Dziekan przedstawił wniosek w sprawie zmian w planach studiów na kierunkach: Agrobiznes, Biotechnologia stosowana roślin, Ekonomia, Medycyna roślin, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ogrodnictwo, Podstawy dla rolnictwa tropikalnego, Rolnictwo, Technika rolnicza i leśna, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Dziekan dodał, że zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Studenckich i Kształcenia. Następnie Dziekan oddał głos dr. hab. Wiesławowi Wojciechowskiemu, który przedstawił Radzie Wydziału propozycje dodatkowych zmian w planach studiów na kierunku Rolnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia.

Głos w dyskusji zabrała dr hab. Elżbieta Jamroz z pytaniem o brak w planie studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska przedmiotów do wyboru. Prof. dr hab. Józef Sowiński wyjaśnił, że bloki specjalnościowe są traktowane jako moduł wybieralny. Więcej głosów w dyskusji nie było

Następnie Dziekan poddał pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania zmian w planach studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale wraz ze zmianami zaproponowanymi przez dr hab. Wiesława Wojciechowskiego.


Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała zmiany w planach studiów na kierunkach: Agrobiznes (studia I stopnia), Biotechnologia stosowana roślin (studia I stopnia), Ekonomia (studia I i II stopnia), Medycyna roślin (studia I stopnia), Ochrona środowiska (studia I i II stopnia), Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (studia I i II stopnia), Ogrodnictwo (studia I i II stopnia), Podstawy dla rolnictwa tropikalnego (studia I stopnia), Rolnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia), Technika rolnicza i leśna (studia I i II stopnia), Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia).
p 9.

Dziekan przedstawił wniosek w sprawie zamknięcia studiów niestacjonarnych na kierunku Technika rolnicza i leśna, studia I i II stopnia oraz dodał, że sprawa zamknięcia studiów została przedstawiona komisji Programowej ds. kierunku oraz Wydziałowej Komisji Programowej ds. Studenckich i Kształcenia i została pozytywnie zaopiniowana.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie jawne sprawę zamknięcia studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna.


Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna.
Dziekan przedstawił wniosek w sprawie zamknięcia studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku  Ekonomia, dodając, że sprawa zamknięcia studiów nie uzyskała pozytywnej opinii na Radzie Programowej ds. kierunku Ekonomia jednak Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Kształcenia pozytywnie zaopiniowała zamknięcie studiów niestacjonarnych na kierunku Ekonomia.

Głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie jawne wniosek w powyższej sprawie.
Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowała zamknięcie studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Ekonomia.
p. 10.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym, bez głosów w dyskusji, jednomyślnie, zatwierdziła zmianę w składzie Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Podstawy dla rolnictwa tropikalnego i  w miejsce mgr Mari Wanke- Jerie wyznaczyła mgr Paulinę Boroń-Kacperek.


p. 11.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym, bez głosów w dyskusji, jednomyślnie, zatwierdziła zmianę składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. kierunku Biotechnologia stosowana roślin i w miejsce przedstawiciela studentów Remigiusza Hendla wyznaczyła Piotra Gabrycha.


p. 12.

Dziekan przedstawił wniosek w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń o nowego sekretarza dr Sylwię Cyboran-Mikołajczyk.

Głos w dyskusji zabrała prof. dr hab. Barbara Kutkowska, przewodnicząca Komisji, która uzasadniła potrzebę zwiększenia składu komisji zwiększeniem obowiązków. Następnie dr hab. Maria Licznar-Małańczuk przypomniała członkom Rady Wydziału ogólne zasady składania wniosków o przyznanie nagród.

Prof. dr hab. Jerzy Weber zgłosił wniosek o dołączenie do składu Komisji dr. inż. Pawła Jezierskiego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Dziekan poddał pod głosowanie jawne wniosek w sprawie uzupełnienia składu o dr Sylwię Cyboran-Mikołajczyk jako sekretarza i dr inż. Pawła Jezierskiego jako członka.


Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń o sekretarza dr Sylwię Cyboran-Mikołajczyk i członka dr inż. Pawła Jezierskiego.
p. 13.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym, bez głosów w dyskusji, przy dwóch głosach wstrzymujących, przyjęła dodatkowe wymagania dotyczących zatrudnienia na stanowisku adiunkta tj. „kandydat powinien wykazywać perspektywę rozwoju naukowego”, oprócz zapisów ujętych w § 1 ust. 1 Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


p. 14.

Rada Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr Mariusza Adamskiego na zasadzie umowy cywilno-prawnej.

Przechodząc do spraw różnych i wolnych wniosków głos zabrała prof. dr hab. Barbara Kutkowska, która zaprosiła członków Rady Wydziału na konferencję naukową organizowaną w ramach obchodów 70-lecia Wydziału, dotyczącą tendencji zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich makroregionu południowo-zachodniego Polski. Konferencja odbędzie się 23 maja br. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym w sali III C.

Następnie prof. dr hab. Jerzy Bieniek zaprosił zebranych na zjazd absolwentów, organizowany w ramach obchodów 70-lecia Wydziału. Pan Profesor poinformował, że zjazd absolwentów odbędzie się 30 maja br. i można zgłaszać uczestnictwo do 10 maja 2015 r.

Dr hab. Jacek Twardowski, prof. nadzw. poinformował o pracach nad stworzeniem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla cudzoziemców. Pan Profesor wyjaśnił, że planowane jest stworzenie konsorcjum naukowego i zaapelował o pomoc w zgłaszaniu potencjalnych partnerów.

Dziekan poprosił dr hab. Andrzeja Białowca, prof. nadzw. o podzielenie się wrażeniami i doświadczeniami ze stażu naukowego w Chinach. Pan Profesor poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Wydziałem Energetycznym Tsinghua University a Wydziałem Przyrodniczo-Technologicznym oraz przedstawił sposób organizacji pracy badawczej i awansów naukowych na tamtejszym Uniwersytecie.


Następnie Dziekan podziękował za zorganizowanie części wydziałowej imprezy uczelnianej pod hasłem „Drzwi otwarte 2015” oraz złożył podziękowania wszystkim zaangażowanych w organizację warsztatów dla szkół ponadgimnazjalnych promujących ofertę dydaktyczną Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.
Dziekan poinformował również o:

- warsztatach dla szkół ponadgimnazjalnych, które odbędą się w budynku Bioinżynierii w dniu 22 maja 2015 r.,

- imprezie pod hasłem „Rośliny też mogą chorować” w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”, która odbędzie się 18 maja 2015 r. w holu CD-N,

- organizacji, w ramach obchodów 70-lecia Wydziału, uroczystego posiedzenia Wydziałowej Rady Biznesu połączonego ze spotkaniem kierowników jednostek w dniu 27 maja br. w ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.


Kończąc obrady Dziekan zaprosił zebranych na kolejne posiedzenie Rady Wydziału w dniu 19 maja 2015 roku.

Przebieg dyskusji Rady Wydziału na płycie CD./

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo – Technologiczny

Pl. Grunwaldzki 24 a, 50 – 363 Wrocław

Tel. 071 320 15 38, tel./fax. 071 320 15 35

www.wpt.up.wroc.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna