Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona1/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

WMIM-371-3/10

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

ul. Banacha 2, Warszawa
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”

WMIM-371-3/10

Zawartość: (rozdziały I, II i III + załącznik nr 1) 91 + 37 ponumerowanych stron.
1. Rozdział I - Instrukcja

2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1 ÷ 5)

3. Rozdział III - Wzór umowy – części I-VI zamówienia,

- Wzór umowy – części VII-IX zamówienia,

- Wzór umowy – część X zamówienia.
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – części I-X zamówienia

SIWZ opublikowany na stronie www.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl/wiadomosci/zamowienia
ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA

art. 1.

ZAMAWIAJĄCY.

 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, 02 097 Warszawa, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).


art. 2.

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.

§ 2.

Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

 2. W przypadku, gdy wykonawca uczestniczy w więcej niż jednej ofercie, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone.

Art. 3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia.


 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. „Opis przedmiotu zamówienia”.

 2. Zakres zamówienia objętego przetargiem obejmuje dziesięć części:

 1. część I – dostawa serwerów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część I zamówienia,

 2. część II – dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część II zamówienia,

 3. część III – dostawa serwerów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część III zamówienia,

 4. część IV – dostawa przełącznika sieciowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część IV zamówienia,

 5. część V – dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część V zamówienia,

 6. część VI – dostawa drukarek i skanerów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część VI zamówienia,

 7. część VII – dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część VII zamówienia,

 8. część VIII – dostawa urządzenia UPS dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część VIII zamówienia,

 9. część IX – dostawa urządzeń multimedialnych bez montażu dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część IX zamówienia,

 10. część X – dostawa urządzeń multimedialnych z montażem dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – część X zamówienia.

 1. Kody CPV – 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 32.32.20.00-6, 30.23.21.00-5, 30.21.61.10-0, 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9, 51.61.00.00-1

 2. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej dostawy.

 4. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 5 § 3 ust. 3 niniejszej Specyfikacji.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną, w załączniku nr 1 do SIWZ część traktować należy jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako dotyczące oferty częściowej. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

§ 2.

Termin wykonania zamówienia.

 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. część I - dostawa serwera z KVM dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 45 dni od daty podpisania umowy,

 2. część II - dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 45 dni od daty podpisania umowy

 3. część III – dostawa serwerów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 45 dni od daty podpisania umowy,

 4. część IV – dostawa przełącznika sieciowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 45 dni od daty podpisania umowy,

 5. część V – dostawa stacji roboczych i monitorów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 45 dni od daty podpisania umowy,

 6. część VI – dostawa drukarek i skanerów dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – 45 dni od daty podpisania umowy,

 7. część VII – dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 30 dni od daty podpisania umowy,

 8. część VIII – dostawa urządzenia UPS dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – według załącznika nr 1 – 30 dni od daty podpisania umowy,

 9. część IX – dostawa urządzeń multimedialnych bez montażu dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 30 dni od daty podpisania umowy.

 10. część X – dostawa urządzeń multimedialnych z montażem dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – 30 dni od daty podpisania umowy.

Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone.


2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niż przedstawiono wyżej.
art. 4.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW.


§ 1.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie – ust. 3 – nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 niniejszego artykułu.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia).

 2. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w § 3.

 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 6. Usługi montażu powinny być wykonane zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.

 7. Zaleca się, aby wykonawcy usług montażowych, wchodzących w skład części X zamówienia, przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. W wizji lokalnej uczestniczyć mogą upoważnieni na piśmie przedstawiciele Wykonawcy.

 8. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie lub drogą elektroniczną z przedstawicielem Zamawiającego: Kamil Wilczek, kmwil@mimuw.edu.pl, 225544204.


§ 2.

Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

 1. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres określony w SIWZ lub dłuższy, liczony od daty dokonanego przy udziale obydwu stron protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako niespełniająca wymagań zamawiającego zostanie odrzucona.

§ 3.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty składane z ofertą
1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z wykonawców

powinien przedłożyć wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy – zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ:Formularz Nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeden formularz również w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.
2.W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, każdy z wykonawców składa wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy – zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ:

Formularz Nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Jeden formularz również w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

Do formularza Nr 2 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
4. Ponadto Wykonawca złoży:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego wynika, że obejmuje niniejsze postępowanie. Jeden dokument również w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

2) Formularz Nr 3 - Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom. Wykonawca wykaże (określi), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami

własnymi nie dołącza niniejszego formularza.

3) Formularz Nr 4 – tabele cenowe dla tych części zamówienia, w których uczestniczy.


5. Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę

uprawnione do reprezentowania wykonawcy wzoru umowy oraz sporządzenie szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich dostarczonych oświadczeń i dokumentów oraz dołączenia tego spisu do oferty, jako Formularz Nr 5.


6. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert

§ 4.

Informacje dotyczące konsorcjum
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna):

 1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

 2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.

 3. Formularz Nr 1 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 1, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz.

 4. Formularz Nr 2 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do liczby podmiotów konsorcjum liczbę formularzy nr 2, podpisaną przez pełnomocnika i odpowiedniego członka konsorcjum, którego dotyczy formularz. Ta sama zasada dotyczy załącznika do formularza Nr 2, wymienionego w art. 4, § 2, ust. 3. Kserokopie poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik i odpowiedni członek konsorcjum, którego dokument dotyczy.

 5. Formularze Nr 3, 4 i 5 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum.

 6. Wzór umowy, oraz inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje) pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum.

§ 5.

Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja

 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

 2. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:

1) Należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z § 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę.

3) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

4) Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

5) Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6) Spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu.7) Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie z SIWZ.
§ 6.

Wykonawcy zagraniczni

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 2 ust. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.§ 7.

Forma dokumentów.


 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie dołączenia, certyfikaty wystawione w języku angielskim nie muszą być tłumaczone na język polski. Zamawiający dopuszcza także dołączanie dokumentów zawierających informacje techniczne nieprzetłumaczonych z języka angielskiego, jeżeli informacje te stanowią jedynie informacje dodatkowe, a informacje zawarte w formularzu oferty całkowicie wyczerpują zakres określony w Załączniku nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia".art. 5.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

§ 1.

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych
warunków zamówienia.


 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Rozdział I - Instrukcja

 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1- 5)

 3. Rozdział III - Wzór umowy – części I-VI zamówienia,

- Wzór umowy – części VII-IX zamówienia,

- Wzór umowy – część X zamówienia 1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – część I zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część II zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część III zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część IV zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część V zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część VI zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część VII zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część VIII zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część IX zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – część X zamówienia

Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji wraz z załącznikami. Treść wszystkich dokumentów należy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji.

Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. Przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania powinny być skierowane na piśmie, telefaksem lub drogą elektroniczną pod adresem zamawiającego podanym w paragrafie 3 ust. 3.

Odpowiedź zamawiającego zostanie wysłana wszystkim wykonawcom, z podaniem treści pytania lecz bez ujawnienia jego źródła, umieszczona zostanie również na stronach www.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl/wiadomosci/zamowienia
 1. Modyfikacja treści Specyfikacji.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano Specyfikację, zmieniając także treść SIWZ opublikowaną na stronie www.uw.edu.pl.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Każda taka modyfikacja będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. Informacja o każdej modyfikacji zostanie przekazana pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


 1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna