Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona2/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
§ 2.

Forma porozumiewania się

 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem środków ochrony prawnej (w tym: protesty, zawiadomienia, odpowiedzi na protest itp. – określone w Dziale VI Ustawy), które należy przekazywać pisemnie.

 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje telefaksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron – na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00..


§ 3.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych – Kamil Wilczek - tel. 22 55 44 204

- w sprawach proceduralnych – Piotr Panek – tel. 22 55 44 222 1. Z osobami wymienionymi w ust. 1 można kontaktować się w dni robocze telefonicznie.

 2. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

ul. Banacha 2

02-097 Warszawa

fax.: 225544200 e-mail: kmwil@mimuw.edu.pl

panek@mimuw.edu.pl


art. 6.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


art.7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.


art. 9.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy


art. 10.

CENA OFERTY

§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Oferta na każdą z części zamówienia podlega odrębnej wycenie.

 2. Podstawą do określenia ceny oferty na wykonanie każdej z części zamówienia jest opis tej części zamówienia zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

 3. Wykonawca składając ofertę wypełnia oddzielny formularz cenowy dla każdej z części zamówienia.

 4. Cena oferty na każdą część zamówienia musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania tej części zamówieni (propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami obejmującymi transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalację i uruchomienie), wraz z należnym podatkiem VAT.

 5. W składanych ofertach należy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką, tj. w częściach I-VI zamówienia) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 dn. 05.04.2003r., rozdział 4 art. 83. 1 pkt. 26a).

 6. Cena oferty służy tylko do porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wszelkie rozliczenia odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych wykazanych przez Wykonawcę w formularzu nr 4 do oferty.

 7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty “RAZEM”.

Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

§ 2.

Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

 1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.

 2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.


art. 11

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium wyboru ofert oraz jego waga.

 1. Oferty na zrealizowanie każdej z części zamówienia będą podlegały oddzielnej ocenie. Odrzucenie oferty złożonej na realizację jednej części zamówienia nie powoduje automatycznego odrzucenia ofert tego samego wykonawcy złożonych na pozostałe części zamówienia.

 2. Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium)

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Liczba punktów będzie wyliczona wg wzoru :
Ci = cena najniższa × 100 × 100%

cena oferty badanej


i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

Cena najniższa- oferta złożona z najniższą ceną

Cena oferty – cena brutto z formularza oferty.art. 12

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT .

§ 1.

Przygotowanie ofert

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – angielskim (patrz art. 4 § 7 ust. 3 SIWZ), na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 2. Przez ofertę należy rozumieć formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w art. 4.

 3. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, że do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

 4. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. z pieczęciami imiennymi i firmowymi.

 5. Jeżeli zamieszczony został zapis o konieczności złożenia parafy przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy itp., należy składać parafy (skrócone podpisy) zgodnie z zapisem ust. 3, przy czym wystarczy parafa co najmniej jednej osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczątki imienne i firmowe nie są wówczas konieczne, chyba że wynika to z innych zapisów SIWZ.

 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z dziesięciu części zamówienia.

W przypadku złożenia większej liczby ofert na jedną z części zamówienia, wszystkie oferty tego wykonawcy na tę część zamówienia zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do specyfikacji formularzem oferty - opracowanym przez zamawiającego, stanowiącym rozdział II Specyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji - Instrukcji.

 2. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji.

 3. W przypadku, gdy wykonawca do oferty, załączy kopię jakiegoś dokumentu, co najmniej ostatnia strona tej kopii musi być potwierdzona (parafowana) za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna.

 1. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu – parafa obligatoryjna.

 2. Stron pustych nie trzeba, ani parafować, ani podpisywać.

 3. Jeżeli strona jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, nie trzeba tej strony dodatkowo parafować.

 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty poza stronami pustymi były ponumerowane – z zachowaniem ciągłości numeracji.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.

 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od wyniku postępowania.

 7. Zaleca się, aby oferta powinna była trwale zespolona, np. zszyta lub zbindowana.

 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tej ustawy.

 9. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.


§ 2.

Zmiana lub wycofanie ofert .

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 10 § 1, tj. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "zmiana oferty" lub "wycofanie oferty". Koperty oznaczone napisem „wycofanie oferty” będą otwierane w pierwszej kolejności.

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
art. 13.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

§ 1

Informacje o sposobie składania ofert.


 1. Składanie ofert:

 1. Opakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.

N


Zamawiający: Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

ul. Banacha 2 02-097 Warszawa

OFERTA w przetargu nieograniczonym

Nr WMIM-371-3/10

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”.
a kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:


 1. Miejsce i termin składania ofert pisemnych

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, I piętro, pok. 2220, nie później niż do dnia 17.11.2010 r. do godziny 14.00.

 1. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych
  za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Siedziby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2,
  02-097 Warszawa, I piętro, pok. 2220.

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

 1. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana.

 1. Oferty złożone po terminie.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
§ 2.

Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego w Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, I piętro, pok. 2220 w dniu 17.11.2010 r. o godz. 14.15.

 2. Do wiadomości obecnych zostaną podane: nazwa i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty na realizację każdej części zamówienia.

 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

 4. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert – ZP-12) przekazuje się Wykonawcom, na ich wniosek.

 5. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową żadnych informacji wynikających z analizy ofert.


art. 14.

SPOSÓB OCENY OFERT

§ 1

Zasady korekty oczywistych omyłek.


 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

§ 2.

Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem § 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.


§ 3.

Odrzucenie oferty.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę na część zamówienia w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 2. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


§ 4.

Unieważnienie postępowania.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie części zamówie­nia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych:

 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zama­wiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


§ 5.

Wybór oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – cena oferty będzie najniższa, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.art. 15.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY.

§ 1.

Powiadomienie o wynikach postępowania

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wyko­naw­ców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej www.uw.edu.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

 2. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

§ 2

Zawarcie umowy

 1. Umowy zostaną zawarte na każdą część zamówienia oddzielnie.

 2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 3. Z wykonawcą który wygra przetarg, umowa będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) złożono tylko jedną ofertę,

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz: nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

6. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.§ 3.

Istotne warunki umowy.

  1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określają wzory umów, które stanowią rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, może zwrócić się do Zamawiającego

(zgodnie z zapisami art. 5 § 1), z zapytaniem dotyczącym tych postanowień umowy, co do których

ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza


art. 16.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieś szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  3. odrzucenia oferty odwołującego.Warszawa, dnia 08.11.2011

ZATWIERDZAM
(-) prof. dr hab. Stanisław Betley

Dziekan WMIM UW

(-) mgr inż. Marcin Skonecka
Pełnomocnik Rektora

ds. Zamówień Publicznych

lub osoba przez niego upoważnionaROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY

wraz z załączonymi formularzami
................................................ .......................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)


OFERTA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

ul. Banacha 2

02-097 Warszawa
Część A – ogólna, wspólna dla wszystkich części zamówienia
Nawiązując do zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

pełna nazwa firmy wykonawcy

posiadając/ego/a siedzibę

.........................................................................................................................................................

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

.........................................................................................................................................................

województwo powiat

.........................................................................................................................................................

telefon telefax

............................................................ . pl. ...........................@..................

Internet: http:/ e-mail

nr identyfikacyjny NIP ........................................................................................

REGON .............................................................................................................
reprezentowana przez:

.........................................................................................................................................................

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

będący płatnikiem podatku VAT,

po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia deklarujemy udział w realizacji następujących części zamówienia*:


część I

część II

część III

część IV

część V

część VI

część VII

część VIII

część IX

część X

Oświadczamy, że każdą z zadeklarowanych części zamówienia jesteśmy gotowi realizować niezależnie od pozostałych.

Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

Integralną część niniejszej oferty stanowią: 1. formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków,

 2. formularz Nr 2 - informacje oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z załącznikami,

 3. formularz Nr 3 – informacje o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)

 4. formularz Nr 3 – formularz cenowy (odrębny dla każdej zadeklarowanej części zamówienia),

 5. zaakceptowany wzór umowy (dla każdej zadeklarowanej części zamówienia) - zalecane

 6. formularz Nr 4 – spis treści - zalecane

Oferta zawiera .......... stron.


................................. ...................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna