Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona9/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Formularz cenowy – część III zamówienia


Urządzenia multimedialne z montażem – według załącznika nr 1 – część III zamówienia


L.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6System projekcji – element 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Montaż systemu projekcji – element 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

x
System audio – element 2 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Montaż systemu audio – element 2 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

x
System sterowania – element 3 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Montaż systemu sterowania – element 3 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

x
System wideokonferencyjny – element 4 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Montaż systemu wideokonferencyjnego – element 4 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

x
System rejestracji sygnałów multimedialnych – element 5 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Montaż systemu rejestracji sygnałów multimedialnych – element 5 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

x


RAZEM

X

5

X
............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………
FORMULARZ NR 5

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
SPIS TREŚCI

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcyROZDZIAŁ III

Wzór umowy - części I–VI zamówienia

UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ……………………… w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej "Kupującym”, reprezentowanym przez przez prof. dra hab. Stanisława Betleya - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWa

……………………….., z siedzibą …………………………………………… zwaną dalej “Sprzedawcą”, reprezentowaną przez …………………….., działającą na podstawie ………….§ 1

 1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WMIM-371-3/10, część……, prowadzonego przez Kupującego w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej “Urządzeniami”.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Urządzeń, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania ich i zapłaty umówionej ceny.

 4. Urządzenia zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na adres 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2.

 5. Koszty opakowania, przewozu Urządzeń i ich ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Sprzedawca.

 6. Kupujący zapewni odbiór Urządzeń w miejscu określonym w ust. 4.


§ 2

 1. Dostawa Urządzeń nastąpi nie później niż dnia ……………..

 2. Najpóźniej na trzy dni przed terminem dostawy Sprzedawca zawiadomi Kupującego na piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób o dokładnym terminie dostawy.

 3. Sprzedawca dostarczy Urządzenia w zamkniętych, ostemplowanych pieczątką Sprzedawcy opakowaniach.

 4. Odbioru Urządzeń dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym przez Kupującego.

 5. Końcowy protokół odbioru Urządzeń zostanie podpisany po ich dostarczeniu do siedziby Kupującego i sprawdzeniu ich kompletności, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 tygodni od dnia podpisania umowy lub po przedstawieniu przez Kupującego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 54, poz. 535, z późn. zm.) uprawniającego do stosowania zerowej stawki VAT.

§ 3

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości: …………… zł (słownie: …………….), w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł (słownie: ………….), z zastrzeżeniem ust. 2, ustaloną na podstawie oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości: ………….. zł (słownie: …………….), w tym podatek VAT w wysokości 0%, jeżeli Kupujący w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy przedstawi zamówienie potwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 54, poz. 535, z późn. zm.)

 3. Sprzedawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Kupującego końcowego protokołu odbioru Urządzeń.

 4. Cena zostanie zapłacona przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 5. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

 6. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

 7. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrącenia.


§ 4

 1. Sprzedawca udzieli Kupującemu gwarancji na Urządzenia na okres określony w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, licząc od daty podpisania przez Kupującego końcowego protokołu odbioru Urządzeń.

 2. Serwis gwarancyjny jest wliczony w cenę Urządzeń i będzie świadczony w siedzibie Kupującego.

 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 1 dzień roboczy, a naprawa zostanie dokonana najpóźniej w 14 dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii.

 4. W przypadku niemożności wykonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w ustępie 3, Sprzedawca na czas naprawy dostarczy bezpłatnie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie określonym w ustępie 3, sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, a okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

 5. W okresie gwarancji Sprzedawca nie może odmówić wymiany Urządzenia na nowe, wolne od wad, w przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii.

 6. Po 3 naprawach gwarancyjnych Urządzenia, następne zgłoszenie w okresie gwarancji uprawnia Kupującego do wymiany Urządzenia na nowe, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Kupującego.

 7. W czasie trwania gwarancji Sprzedawca będzie każdorazowo informować Kupującego o zmianie siedziby firmy.

 8. Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt państwowych.

§ 5

 1. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Sprzedawca opóźni dostawę Urządzeń o więcej niż dwa tygodnie,

2) Urządzenia nie spełniają warunków technicznych określonych w zał. Nr 1 do niniejszej umowy,

3) Urządzenia nie spełniają warunków technicznych określonych w zał. Nr 2 do niniejszej umowy.


 1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcy na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.


§ 6

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną, za:

1) niedotrzymanie terminu dostawy Urządzeń w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu awarii w trybie par. 4 ust. 3, w wysokości 0,2 % ceny uszkodzonego urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

3) zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego w przypadku usuwania awarii w trybie par. 4 ust. 4, w wysokości 0,2 % ceny uszkodzonego urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

4) odstąpienie od umowy bez winy Kupującego w wysokości 10% ceny.


2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia przez Kupującego dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami.
§ 7

 1. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

 2. Strony nie mogą żądać zmiany umowy na niekorzyść Kupującego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................................. ................................................

Sprzedawca Kupujący
Załączniki:

załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

załącznik nr 2 – Oferta Sprzedawcy

Wzór umowy - części VII-IX zamówienia

UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ........... w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej "Kupującym”, reprezentowanym przez prof. dra hab. Stanisława Betleya - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWa

……………………….. z siedzibą ………………………………., zwaną dalej “Sprzedawcą”, reprezentowaną przez …………………….., działającą na podstawie ………….


§ 1

 1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WMIM-371-3/10, część ………….., prowadzonego przez Kupującego w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej “Urządzeniami”.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Urządzeń, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania ich i zapłaty umówionej ceny.

 4. Urządzenia zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na adres 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2.

 5. Koszty opakowania, przewozu Urządzeń i ich ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Sprzedawca.

 6. Kupujący zapewni odbiór Urządzeń w miejscu określonym w ust. 4.


§ 2

 1. Dostawa Urządzeń nastąpi nie później niż dnia …………………….

 2. Najpóźniej na trzy dni przed terminem dostawy Sprzedawca zawiadomi Kupującego na piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób o dokładnym terminie dostawy.

 3. Sprzedawca dostarczy Urządzenia w zamkniętych, ostemplowanych pieczątką Sprzedawcy opakowaniach.

 4. Odbioru Urządzeń dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym przez Kupującego.

 5. Końcowy protokół odbioru Urządzeń zostanie podpisany po ich dostarczeniu do siedziby Kupującego i sprawdzeniu ich kompletności.

§ 3

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości: ……………. (słownie: ….…………), w tym podatek VAT w wysokości: …………… (słownie: ………………….).

 2. Sprzedawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Kupującego końcowego protokołu odbioru Urządzeń.

 3. Cena zostanie zapłacona przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 4. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

 5. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

 6. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrącenia.


§ 4

 1. Sprzedawca udzieli Kupującemu gwarancji na Urządzenia na okres określony w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, licząc od daty podpisania przez Kupującego końcowego protokołu odbioru Urządzeń.

 2. Serwis gwarancyjny jest wliczony w cenę Urządzeń.

 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 1 dzień roboczy, a naprawa zostanie dokonana najpóźniej w 14 dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii.

 4. W przypadku niemożności wykonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w ustępie 3, Sprzedawca na czas naprawy dostarczy bezpłatnie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie określonym w ustępie 3, sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, a okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

 5. W okresie gwarancji Sprzedawca nie może odmówić wymiany Urządzenia na nowe, wolne od wad, w przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii.

 6. Po 3 naprawach gwarancyjnych Urządzenia, następne zgłoszenie w okresie gwarancji uprawnia Kupującego do wymiany Urządzenia na nowe, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Kupującego.

 7. W czasie trwania gwarancji Sprzedawca będzie każdorazowo informować Kupującego o zmianie siedziby firmy.

 8. Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt państwowych.

§ 5

 1. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Sprzedawca opóźni dostawę Urządzeń o więcej niż dwa tygodnie,

2) Urządzenia nie spełniają warunków technicznych określonych w zał. Nr 1 do niniejszej umowy,

3) Urządzenia nie spełniają warunków technicznych określonych w zał. Nr 2 do niniejszej umowy.


 1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcy na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.


§ 6

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną, za:

1) niedotrzymanie terminu dostawy Urządzeń w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu awarii w trybie par. 4 ust. 3, w wysokości 0,2 % ceny uszkodzonego urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

3) zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego w przypadku usuwania awarii w trybie par. 4 ust. 4, w wysokości 0,2 % ceny uszkodzonego urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

4) odstąpienie od umowy bez winy Kupującego w wysokości 10% ceny.


2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia przez Kupującego dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami.
§ 7

 1. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

 2. Strony nie mogą żądać zmiany umowy na niekorzyść Kupującego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................................. ................................................

Sprzedawca Kupujący

Załączniki:

załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

załącznik nr 2 – Oferta SprzedawcyWzór umowy – część X zamówienia
UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ........... w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej "Kupującym”, reprezentowanym przez prof. dra hab. Stanisława Betleya - Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWa

……………………….. z siedzibą ………………………………., zwaną dalej “Sprzedawcą”, reprezentowaną przez …………………….., działającą na podstawie ………….


§ 1

 1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr WMIM-371-3/10, część X, dostawa urządzeń multimedialnych z montażem, prowadzonego przez Kupującego w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej “Urządzeniami”.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Urządzeń, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania ich i zapłaty umówionej ceny.

 4. Urządzenia zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na adres 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2.

 5. Koszty opakowania, przewozu Urządzeń i ich ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Sprzedawca.

 6. Kupujący zapewni odbiór Urządzeń w miejscu określonym w ust. 4.


§ 2

 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a/ dostawa Urządzeń - …………………….

b/ rozpoczęcie montażu – ………………...c/ zakończenie całości montażu – …………………

 1. Niemożność wykonania zamówienia w terminie określonym w ust.1 lub wstrzymanie prac z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub z powodu działania siły wyższej będzie podstawą do przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

 2. Kupujący nie zabezpiecza dozoru mienia Sprzedawcy.

 3. Najpóźniej na trzy dni przed terminem dostawy Sprzedawca zawiadomi Kupującego na piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób o dokładnym terminie dostawy.

 4. Sprzedawca dostarczy Urządzenia w zamkniętych, ostemplowanych pieczątką Sprzedawcy opakowaniach.

 5. Odbioru Urządzeń i montażu dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym przez Kupującego.

 6. Końcowy protokół odbioru Urządzeń i montażu zostanie podpisany po ich dostarczeniu do siedziby Kupującego, sprawdzeniu ich kompletności i zamontowaniu.

§ 3

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości: ……………. (słownie: ….…………), w tym podatek VAT w wysokości: …………… (słownie: ………………….).

 2. Sprzedawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Kupującego końcowego protokołu odbioru Urządzeń.

 3. Cena zostanie zapłacona przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 4. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

 5. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

 6. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrącenia.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna