Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPobieranie 16.45 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.45 Kb.

POROZUMIENIE


zawarte w dniu 11 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku
pracowników domów studenckich i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu, których wynagrodzenia są finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów

i doktorantów
pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

reprezentowanym przez :

Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka – Rektora

przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz– Kwestora

a

Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez:

mgr Krystynę Andrzejewską

a

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez:

dr. Wojciecha Kamińskiego

a

Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu, reprezentowanym przez:

Thomasa Anessi, M. Phil.§ 1

Działając na podstawie postanowień § 7 ust. 1 Porozumienia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku pracownikom zatrudnionym w Domach Studenckich i Akademickich, których wynagrodzenia finansowane są z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z dniem 1 stycznia 2015 roku zwiększa się wynagrodzenia zasadnicze na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.§ 2

Zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych, o którym mowa w § 1, objęci zostają pracownicy zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2015 r.§ 3

  1. Wynagrodzenie zasadnicze z dniem 1 stycznia 2015 roku zwiększa się o następujące kwoty:
Kwota wynagrodzenia zasadniczego

w złotych

Kwota zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego

w złotych

< 2100

160

> 2101

210  1. Nie przewiduje się środków na podwyżki uznaniowe.

  2. Podwyższeniu w relacji do kwoty zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego określonego w ust. 1 ulegają: dodatki za staż pracy, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe elementy wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 4

  1. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia.

  2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2015 roku następuje od dnia podjęcia pracy.


§ 5

Zwiększone wynagrodzenia zostaną wypłacone, z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku, w terminie określonym przez Kwesturę.§ 6

Porozumienie podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Prezes ZNP Zakładowej Organizacji Związkowej UAM

Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM

Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM

/-/ dr Wojciech Kamiński

/-/ mgr Krystyna Andrzejewska

/-/ Thomas Anessi, M.Phil.

przy kontrasygnacie

Kwestor

/-/ mgr Agnieszka Palacz


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna