Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”Pobieranie 22.54 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.54 Kb.

Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów”


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa IX Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo- wschodniej części miasta Głogów
I oś priorytetowa – Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej


www.nfosigw.gov.pl
Wysokość dofinansowania: 85% wartości wydatków kwalifikowanych
Wartość projektu: 47 966 078,46 zł
Wartość dofinansowania: 23 309 479,11
Udział własny Gminy: 24 656 599,35 zł
Okres realizacji: 2007-2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-236/10-00 z dnia 21.03.2012r.

Nr Projektu: POIS.01.01.00-00-236/10


Zarządzenie Nr 19/2012 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 179/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 18/2012 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 175/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 października 2008r. Zarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 188/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 listopada 2008r.

Zarządzenie Nr 188/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w związku z realizacją zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części Miasta Głogów” współfinansowanego z Funduszu SpójnościZarządzenie Nr 179/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 listopada 2008r.

w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Wice-MAO) oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w związku z realizacją zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części Miasta Głogów” współfinansowanego z Funduszu SpójnościZarządzenie Nr 175/2008 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 października 2008r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części Miasta Głogów” współfinansowanego


z Funduszu Spójności

GENEZA

Projekt zlokalizowany jest na terenie Aglomeracji Głogów. W skład Aglomeracji wchodzą:

- miasto Głogów,

- miejscowości w Gminie Głogów: Serby, Ruszowice, Przedmoście, Bytnik, Grodziec Mały, Stare Serby, Klucze, Krzekotów, Wilków, Borek, Zabornia, Szyglice, Turów,

- miejscowości w Gminie Jerzmanowa: Jaczów, Kurowice, Modła, Smardzów, Kurów Mały.
Głogów jako miasto historyczne, w większości posiada sieć kanalizacji ogólnospławnej, której początki budowy sięgają lat przedwojennych. W południowej części miasta, sporadycznie występuje również siec rozdzielcza – głównie jako kanalizacja gospodarcza. Sieć przedwojenna wykonana jest w postaci kanałów murowanych i betonowych o przekrojach kołowych i jajowych, natomiast sieć powojenna z rur żelbetonowych, kołowych.

Tereny objęte projektem to:

- osiedla: Widziszów, Krzepów, Nosocice

- tereny byłej Famaby

- osiedle Żarków

- ul. Grodzka

Osiedla Widziszów, Krzepów, Nosocice mają charakter wiejski. Domy nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenach posesji. Dotyczy to również zlokalizowanych tam obiektów użyteczności publicznej m.in.: szkoły podstawowej, przychodni lekarskiej, przedszkola, restauracji. Znaczna część powstających na terenie analizowanych osiedli ścieków (około 90m3/d) przedostaje się nielegalnie do rowów melioracyjnych. W przeważającej części zbiorniki te są nieszczelne, w związku z czym dochodzi do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Ponadto, występują przypadki nielegalnego przepompowywania ścieków
z szamb bezpośrednio do gruntów, a także do rowów melioracyjnych, które mają swoje ujścia do rzeki Rudna, co z kolei jest przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Sieć kanalizacyjna na terenie po byłym zakładzie Famaba jest wyeksploatowany i w złym stanie technicznym, ścieki sanitarne z tego terenu są pompowane do miejskiego systemu kanalizacji ogólnospławnej. Urządzenia do pompowania ścieków z tego terenu są w złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Osiedle Żarków oraz Stare Miasto posiadają przedwojenną infrastrukturę sanitarną, której głównym problemem jest nieszczelność kanalizacji. Nieszczelna kanalizacja powoduje infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Wtórnym skutkiem tego zjawiska jest zapadanie się jezdni. Ciągłe naprawy punktowe powodują rosnące koszty eksploatacji.

CELE

Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska w Aglomeracji Głogów poprzez podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków mieszkańców osiedli


w południowo-wschodniej części Głogowa oraz modernizację sieci kanalizacyjnych na przewidzianym do rewitalizacji osiedlu Żarków i na ul. Grodzkiej na terenie Starego Miasta
w Głogowie.

Obecnie skanalizowanie Aglomeracji Głogów wynosi 81 270 RLM (75,13%). Podłączenie


w 2015r. mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych przy ul. Rudnowskiej do dodatkowych 2062 RLM podłączonych do kanalizacji. Wskaźnik skanalizowania po zakończeniu projektu (2012r.) wyniesie 77,04%.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane następujące zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik, Nosocice, Krzepów, Widziszów oraz byłego zakładu Famaba – o długości 18,54 km, w tym:

- kanalizacja sanitarna wszystkich długości 11,19 km,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej wszystkich długości 2,77 km,

- kanalizacja sanitarna tłoczna wszystkich długości 4,58 km,

- 6 pompowni,

2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żarków wszystkich długości 0,58 km,

3) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Grodzka wszystkich długości 0,13 km.

Realizacja wszystkich zadań jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.


REALIZACJA

Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Głogów. Gmina Miejska Głogów jest organizatorem działań promocyjnych a także odpowiedzialna jest za ostateczny efekt wdrożenia zadeklarowany we wniosku


o dofinansowanie.
Dla właściwej realizacji zadań inwestycyjnych w ramach planowanego przedsięwzięcia powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). W skład struktury JRP wchodzą: Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO
i jednocześnie Kierownik JRP, zespół techniczny i zespół ekonomiczno-organizacyjny. Zaangażowanych zostanie 10 osób na 36 miesięcy. Projekt będzie realizowany przy pomocy Inżyniera Kontraktu, który zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Gmina Miejska Głogów będzie właścicielem wybudowanej i zmodernizowanej w ramach inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej.


Podłączenia nowych odbiorców realizowane będą do końca 2014r.

Zakres realizowanego przedsięwzięcia wyrażony jest jako przyrost w RLM:

- wg planowanego efektu na 1 rok po zakończeniu realizacji projektu (2015r.):

2062 RLM (w tym 1623 RLM i 439 439 RLM z działalności gospodarczej przy


ul. Rudnowskiej).
WSKAŹNIKI:
Wskaźnikami ilościowymi osiągnięcia założonych celów (produktów) będą (w 2014r.)

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 18,54 km.

- długość przebudowanej /remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 0,71 km.
Wskaźnik obowiązkowy:

- liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 2 etaty.

KONTAKT
Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10


67-200 Głogów
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Pan Piotr PoznańskiTel. 76. 7265 442


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna