Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu artPobieranie 13.17 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar13.17 Kb.
......................................................

miejscowość, data
U P O W A Ż N I E N I E
do działania w formie przedstawicielstwa POŚREDNIEGO

Na podstawie przepisów art.5 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art. 75 ustawy Prawo Celne niniejszym upoważniam Agencję Celną:
ATC Cargo S.A.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Regon: 220262540 NIP: 9581531010


do podejmowania na rzecz:

........................................................................................................................................


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia, tel, faks)
EORI…………………………………………………………………………………………….
Regon.............................................NIP..................................……………………………
........................................................................................................................................

Konto bankowe -nazwa banku i numer konta


działań przed organami celnymi, celem spełnienia wszelkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym, związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z państwami trzecimi.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych zatrudnionych w ATC Cargo S.A. bez względu na rotacje kadrowe.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne*
Niniejsze upoważnienie ma charakter stały.
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

..........................................................................................(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu AC)

Zarejestrowano pod pozycją: …………………...1/2

 1. Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Gdynia:

NORDEA Bank Polska SA w Gdyni

36 1440 1026 0000 0000 0033 4995

Kopia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej stanowi załącznik do upoważnienia


 1. Do upoważnienia (w oryginale) należy dołączyć kopie dokumentów założycielskich firmy:
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,

  • zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP

  • kserokopia dowodu osobistego w przypadku działalności gospodarczej zarejestrowanej na osobę fizyczną
 1. Dokumenty wymienione w pkt 2 powinny zawierać aktualne dane tzn. nie starsze jak sprzed trzech miesięcy, a w przypadku zaistnienia zmian winny być aktualizowane. Po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać je na nasz adres.
 1. Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, iż bierze na siebie odpowiedzialność:
  • za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski

  • za autentyczność i aktualność dołączonych do zgłoszenia celnego dokumentów

  • autentyczność i aktualność dokumentów firmowych dołączonych do niniejszego pełnomocnictwa

………............................................…………………………………………………………….

(czytelny podpis lub pieczęć imienna i stanowisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)2/2
: cms -> zasoby -> linki -> zasoby
cms -> Zagadnienia do ćwiczeń z powszechnej historii państwa I prawa, rok akademicki 2008/2009, prawo zaoczne, I rok
cms -> Program sympozjum naukowo-szkoleniowego
cms -> Przetargu nieograniczonego na zakup I dostawę leków: albumin I płynów infuzyjnych dla zoz mswiA w Kielcach na okres 24 miesiący Ogłoszenie wyniku w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 125 000 € uczestniczyło dziewięciu oferentów
cms -> Przetargu nieograniczonego na zakup I dostawę leków dla zoz mswiA w Kielcach na okres 24 miesiące Ogłoszenie wyniku w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 125 000 € uczestniczyło siedmiu oferentów, którym serdecznie dziękujemy
zasoby -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna