Upoważnienie nr / /2015 z dnia r. Na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5 stycznia 2015 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego spółki Wrocławskie Mieszkania Sp z o oPobieranie 11.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.2 Kb.


Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.,

siedziba spółki:

ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,

email: biuro@wm.wroc.pl, strona: www.wm.wroc.pl,


Załącznik nr 2 do STWiOR


UPOWAŻNIENIE NR …../……/2015

z dnia ……………….. 2015 r.

Na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5 stycznia 2015 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2014 Zarządu z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w spółce Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulaminu Organizacyjnego),

udzielam
Panu ……………………………………, legitymującego się dowodem osobistym nr ………………….. wydanym przez …………………………………………………., reprezentującego firmę ……………………….. z siedzibą w ……………………………………………………,
upoważnienia
do wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław i przeprowadzenia kontroli stanu technicznego – zgodnie z zapisami umowy Nr …………………………… z dnia ……………………………….. r.

Powyższe nie upoważnia do zaciągania lub potwierdzania w imieniu Gminy Wrocław oraz spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. żadnych zobowiązań wobec osób trzecich.

Upoważnienie wydaje się na czas określony do dnia ………………….2015 roku.

Upoważnienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje Upoważniony, kopia pozostaje w aktach Spółki.

Wrocław, dnia ……………………………….. r.Siedziba Spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o, ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343, tel. 71 323 57 00, 71 323 57 10, fax. 71 323 57 50,

Czynne w godz. 7.30. - 15.30.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000291108, NIP 8982123598, REGON 020610504,

Numer konta: 19 1240 1994 1111 0010 4505 6061, Prezes Zarządu - Monika Tendaj-Bielawska, Kapitał Zakładowy: 14.109.000, wpłacony w całości.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna