Urząd lotnictwa cywilnego lotnicza Komisja EgzaminacyjnaPobieranie 126.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar126.82 Kb.


PPL(A)URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

Wzór Nr 01.FCL. (30.11.2005)


P R O T O K Ó Ł Nr.........../.........../...........

Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO


na licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

(Report Form for the PPL(A) skill test)

3

Nazwisko kandydata

(Applicant’s last name):
Imię

(First name)1

Dane o locie (Details of the flight)

Typ / Klasa samolotu

(Type / Class of aeroplane)
Zachmurzenie rodzaj, podstawa

(Clouds: type, base)
Znaki rejestracyjne

(Registration)
Prędkość wiatru [knots], widzialność [km]

(Wind, visibility)
1a

Przebieg lotu (Run of flight)

Data

(Date of skill test)

Lotnisko startu

(Departure aerodrome)

Lotnisko lądowania

(Destination aerodrome)

Czas rozpoczęcia kołowania

(Off-block time)

Czas zakończenia kołowania

(On-block time)

Czas blokowy całkowity

(Total block time)

Czas startu

(Take-off time)

Czas lądo-wania

(Landing time)

Godz (hrs)

min (min)

Godz (hrs)

min (min)

Godz (hrs)

min (min)

Godz (hrs)

min (min)

Godz (hrs)

min (min)

2

Wynik końcowy egzaminu (Result of the skill test)


Zaliczony (*)

Passed (*)

Niezaliczony (*)

Failed (*)
Częściowo zaliczony

Partial pass (*)
3

Uwagi (patrz załącznik Nr 1)(Remarks – refer to annex № 1)

UPRAWNIENIA (Rates)

Uprawnienie

(Rate)

Data ważności

(Date of expiry)

Uprawnienie

(Rate)

Data ważności

(Date of expiry)

Uprawnienie

(Rate)

Data ważności

(Date of expiry)

Miejsce i data


(Location and date)Numer i rodzaj licencji Egzaminatora


(Number and type of FE’s licence)
Podpis Egzaminatora

(Signature of FE)
Nazwisko Egzaminatora (litery drukowane)

(Name of FE, in capitals)
Podpis Egzaminowanego

(Signature of Applicant)
Numer upoważnienia Egzaminatora

(FE’s Authorisation Number)
(*) niepotrzebne skreślić

(*) delete as necessary

Otrzymują:

1. Sekretariat LKE,

2. Egzaminowany kandydat

3. Egzaminator a/a.URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

Załącznik Nr 1 do protokołu PPL(A) nr ................. / ................. / ..........

Uwaga: Korzystanie z listy kontrolnej czynności oraz umiejętności lotnicze (pilotowanie samolotu wg zewnętrznych punktów odniesienia wzrokowego, procedury przeciwoblodzeniowe itp.) mają zastosowanie do wszystkich części egzaminu

Use of checklist,airmanship (control of aeroplane by external visual reference, anti/de-icing procedures, etc.) apply in all sections
CZĘŚĆ 1 CZYNNOŚCI PRZED LOTEM ORAZ PROCEDURY ODLOTOWE

PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Dokumentacja przedlotowa i informacja meteorologiczna Pre-flight documentation and weather brief

B

Obliczanie ciężaru, położenia środka ciężkości oraz osiągów Mass and balance and performance calculation


C

Przegląd samolotu i obsługa Aeroplane inspection and servicingD

Procedury uruchamiania silnika i czynności po uruchomieniu Engine starting and after starting procedures]
E

Kołowanie i procedury lotniskowe, procedury przedstartowe

Taxiing and aerodrome procedures, pre take-off procedures
F

Start i czynności po starcie Take-off and after take-off checks
G

Lotniskowa procedura odlotu Aerodrome departure procedures
H

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC - stosowanie się do jego zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne ATC liaison – compliance, R/T proceduresCZĘŚĆ 2 PILOTAŻ

GENERAL AIRWORK

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Współpraca oraz stosowanie się do poleceń służb kontroli ruchu lotniczego ATC, procedury radiotelefoniczne ATC liaison – compliance, R/T proceduresB

Zmiany prędkości lotu w locie poziomym i po prostej Straight and level flight, with speed changes
C

Wznoszenie Climbing:

  1. z prędkością najlepszego wznoszenia Best rate of climb

  2. wykonywanie zakrętów w locie wznoszącym Climbing turns

  3. wyprowadzenie ze wznoszenia do lotu poziomego Leveling off
D

Zakręty z przechyleniem 30° Medium (30º bank) turns
E

Głębokie zakręty z przechyleniem 45 (łącznie z rozpoznaniem i wyprowadzeniem z głębokiej spirali)

Steep (45º bank) turns (including recognition and recovery from a spiral dive)
F

Lot z prędkością minimalną z klapami schowanymi i wychylonymi

Flight at critically low airspeed with and without flaps
G

Przeciągnięcie Stalling:

  1. w konfiguracji gładkiej samolotu, wyprowadzenie z użyciem mocy Clean stall and recover with power

ii. w zniżaniu, z przechyleniem 20° w konfiguracji do lądowania Approach to stall descending turn with bank angle 20º, approach configuration

iii. w konfiguracji do lądowania Approach to stall in landing configuration


H

Opadanie Descending:

  1. z użyciem mocy silnika i bez With and without power

  2. zakręty (głębokie zakręty w szybowaniu) Descending turns (steep gliding turns)

  3. wyprowadzenie do lotu poziomego Levelling offCZĘŚĆ 3 PROCEDURY PODCZAS PRZELOTU

EN-ROUTE PROCEDURES

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Plan lotu, nawigacja zliczeniowa i czytanie mapy Flight plan, dead reckoning and map readingB

Utrzymanie wysokości, kierunku i prędkości Maitenance of altitude, heading and speed
C

Orientacja, rozliczenie czasu i poprawianie ETA, prowadzenie dziennika nawigacyjnego Orientation, timing and revision of ETAs, log keeping
D

Odejście na lotnisko zapasowe (planowanie i realizacja) Diversion to alternate aerodrome (planning and implementation)
E

Wykorzystanie pomocy radionawigacyjnych Use of radio navigation aids
F

Podstawowe umiejętności lotu wg wskazań przyrządów (zakręt o 180° w symulowanych warunkach

IMC) Basic instrument flying check (180º turn in simulated IMC)


G

Zarządzanie lotem (sprawdzenia, systemy paliwowe i oblodzenie gaźnika itp.), współpraca z ATC oraz stosowanie się do jej poleceń, procedury radiotelefoniczne Flight management (checks, fuel systems and carburettor icing, etc.) ATC liaison – compliance, R/T procedures

CZĘŚĆ 4 PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I LĄDOWANIA

APPROACH AND LANDING PROCEDURES

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Procedury dolotu do lotniska Aerodrome arrival proceduresB

Lądowanie precyzyjne (lądowanie w ograniczonym terenie), lądowanie z bocznym wiatrem, jeżeli warunki sa odpowiednie (**) Precision landing (short field landing), cross wind, if suitable conditions available
C

Lądowanie bez klap (**) Flapless landing
D

Lądowanie bez użycia mocy silnika (SAMOLOTY JEDNOSILNIKOWE) (**) Approach to landing with idle power (SINGLE ENGINE ONLY)
E

Lądowanie i start bez zatrzymania Touch & Go
F

Odejście na drugi krąg z małej wysokości Go-arround from low height
G

Współpraca oraz stosowanie się do poleceń służb kontroli ruchu lotniczego ATC, procedury radiotelefoniczne ATC liaison – compliance, R/T procedures
H

Czynności po locie Actions after flightCZĘŚĆ 5 SYTUACJE NIEBEZPIECZNE I PROCEDURY AWARYJNE

Ta część może być połączona z Częściami od 1 do 4.

ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES This section may be combined with Sections 1 through 4

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Imitacja awarii po starcie (TYLKO SAMOLOTY JEDNOSILNIKOWE)

Simulated engine failure after take-off (SINGLE-ENGINE ONLY)B

Imitacja przymusowego lądowania (TYLKO SAMOLOTY JEDNOSILNIKOWE)(**)

Simulated forced landing (SINGLE-ENGINE ONLY)
C

Imitacja lądowania zapobiegawczego (TYLKO SAMOLOTY JEDNOSILNIKOWE)

Simulated precautionary landing (SINGLE-ENGINE ONLY)
D

Imitacja sytuacji awaryjnych Simulated emergenciesCZĘŚĆ 6 LOT Z SYMULOWANĄ ASYMETRIĄ CIĄGU ORAZ ELEMENTY ISTOTNE DLA KLASY/TYPU

Ta część może być połączona z Częściami od 1 do 5.

SIMULATED ASYMETRIC FLIGHT AND RELEVANT CLASS/TYPE ITEMS This section may be combined with Sections 1 through 5

Ocena

Result

(***)

Podpis

Signature

A

Awaria silnika podczas startu (na bezpiecznej wysokości, chyba że zostanie przeprowadzona na symulatorze lotu) Simulated engine failure during take-off (at safe altitude unless carried out in a flight simulator)B

Podejście i przejście na drugi krąg z symulowana asymetria ciągu Asymetric approach and go-arround
C

Podejście i lądowanie z zatrzymaniem z symulowaną asymetrią ciągu Asymetric approach and full stop landing
D

Wyłączenie silnika i jego uruchomienie w locie Engine shutdown and restart
E

Współpraca oraz stosowanie się do poleceń służb kontroli ruchu lotniczego ATC, procedury radiotelefoniczne ATC liaison – compliance, R/T procedures
F

Zgodnie z decyzją egzaminatora (FE) – wszystkie elementy istotne dla klasy/typu samolotu użytego podczas egzaminu, które trzeba uwzględnić w egzaminie praktycznym:

As determined by the Flight Examiner – any relevant items of class/type rating skill test toinclude, if applicable:

i. systemy samolotu włącznie z obsługą autopilota Aeroplane systems including handling of auto pilot

ii. posługiwanie się systemem ciśnieniowym kabiny Operation of pressurisation system

iii. używanie instalacji odladzającej i przeciwoblodzeniowej Use de-icing and anti-icing system


G

Pytania ustne:

Oral questions:
(*) Niepotrzebne skreślić Delete as necesary

(**) Niektóre z tych ćwiczeń mogą być łączone, według uznania Egzaminatora (FE) Some of these items may be combined at

the discretion of the Flight Examiner

(***) Oceny: zaliczył, nie zaliczył (ZAL / NZ) Results: Passed/Failed


Otrzymują:

  1. Sekretariat LKE,

  2. Egzaminowany kandydat,

  3. Egzaminator a/a.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna