Urząd Miasta i Gminy WołówPobieranie 30.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.46 Kb.
Urząd Miasta i Gminy Wołów,..........................

w Wołowie

Rynek – Ratusz

P R O T O K Ó Ł
z przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie zasad gospodarowania środkami publicznymi w 2006 roku, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, terminowości i skuteczności.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27.04.2007 r. do 11.05.2007 r.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Kontrolę przeprowadziła:

1/. Bogusława Nicpoń – Podinspektor Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego w Wołowie na podstawie upoważnienia nr 12/2007 z dnia 04.04.2007 r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów Witolda Krochmala.


1/. Sprawy organizacyjne:
Zakład działa na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31.05.1999 r. Nr XI/122/99, postanowień Statutu wprowadzonego uchwałą Nr XXIII/279/00 Rady Miejskiej
w Wołowie z 31 sierpnia 2000 r. oraz na podstawie przepisów o gospodarce komunalnej, ustawy o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawnych.
W celu realizacji swoich zadań statutowych zakład prowadzi własną księgowość oraz dokonuje systematycznych analiz działalności gospodarczej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie otrzymał statystyczny numer identyfikacyjny REGON 932155787 oraz identyfikacji podatkowej NIP 988-01-64-192.

Celem Zakładu jest zarządzanie komunalnymi i innymi zasobami lokalowymi, które stanowią własność Gminy Wołów poprzez prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej
i handlowej na rzecz Gminy, jej mieszkańców oraz innych osób prawnych i fizycznych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Dyrektorem kontrolowanego Zakładu jest od 10.05.2000 r. Maria Janik.

Stanowisko głównego księgowego zajmuje od 24.07.2001 r. Adelajda Goles.


W zakresie kontroli pobrano i poddano analizie dokumentację finansowo – księgową dotyczącą wydatków finansowych ZGM w Wołowie, za 2006 rok.
2/. Przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
Zarządzenie Nr 2/2006 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie.

Przedstawiono do kontroli rejestr zamówień publicznych Zakładu w 2006 roku.


Na podstawie § 5 ust. 1 litera f oraz ust. 2 litera b Regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wołów z 16.06.2003 roku, przeprowadzono kontrolę oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej.
Sprawdzono niżej wykazane dokumenty finansowe pod względem przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych.
1/. F-ra VAT nr 328/06/F z dnia 12.12.2006 r. na kwotę 1.656,00 zł.

2/. F-ra VAT nr 57/12/2006 z dnia 28.12.2006 r. na kwotę 3.277,77 zł.

3/. F-ra VAT nr 12/10/2006 z dnia 10.10.2006 r. na kwotę 3.179,93 zł.

4/. F-ra VAT nr 269/06/F z dnia 27.10.2006 r. na kwotę 24.268,00 zł.

5/. F-ra VAT nr 2/08/06 z dnia 30.08.2006 r. na kwotę 16.176,07 zł.

6/. F-ra VAT nr 4/09/06 z dnia 18.09.2006 r. na kwotę 5.004,01 zł.

7/. R-k nr 8/148/2006 z dnia 08.08.2006 r. na kwotę 3.028,96 zł.

8/. R-k nr 34/F/2006 z dnia 05.10.2006 r. na kwotę 390,08 zł.

9/. R-k nr 35/F/2006 z dnia 05.10.2006 r. na kwotę 756,36 zł.

10/. R-k nr 10/134/2006 z dnia 06.10.2006 r. na kwotę 10.007,29 zł.


O g ó ł e m: 67.744,47 zł.

Plan finansowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie na 2006 rok wynosił 125.360 zł.

Sprawdzone w/w dokumenty na ogólną kwotę 67.744,47 zł. stanowią ponad 5% poniesionych wydatków na media dostarczane do lokali w budynkach wspólnoty mieszkaniowej, remonty w lokalach komunalnych, wymiana stolarki okiennej.
I. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:
1. Dyrektor Zakładu pani Maria Janik w dniu 04.12.2006 r. podpisała zamówienie nr 178/06, dla firmy PRASBET Zbigniew Bocian z Wołowa, na wykonanie i wymianę stolarki okiennej na PCV zgodnie z opinią konserwatora przy ul. Pl. Sobieskiego 9/2. Za wykonaną usługę została ustalona kwota 1656 zł. brutto oraz termin wykonania prac do 31.12.2006 r.

W dniu 12 grudnia 2006 roku, komisja w składzie: Janina Binkiewicz, Zbigniew Bocian dokonali odbioru robót. Pod względem technicznym prace zostały wykonane prawidłowo, bez usterek. Protokół został podpisany przez w/w komisję.

PRASBET Produkcja Materiałów Budowlanych Produkcja Okien i Drzwi PCV z Wołowa, w dniu 12.12.2006 r., wystawiła fakturę VAT nr 328/06/F, treść faktury: „Usługa Budowlano-Montażowa PKOB ex 1113”, na kwotę 1656 zł. brutto.

Faktura została opisana. Widnieją na niej następujące pieczęcie: „ Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów. Płatności dokonano 17 dni po terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 rok.

2. Do kontroli przedstawiono umowę nr SG/1162/I/2006/węgiel kamienny, zawartą w dniu 17 sierpnia 2006 r., pomiędzy: Gminą Wołów-UMiG w Wołowie reprezentowanym przez Witolda Krochmala – Burmistrza Miasta i Gminy Wołów, a Przedsiębiorstwem Handlowym „SAM-BUD-ROL” Kazimierz Horbacz z Krapkowic, na dostawę węgla kamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie umowy Zamawiający działający na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów określonych w załączniku 1, udzielił Dostawcy zamówienia publicznego na dostawę do Odbiorców węgla kamiennego w orientacyjnej ilości 570 ton. W umowie ustalono, że dostawy węgla będą odbywały się na koszt i ryzyko Dostawcy, częściami, na zamówienie upoważnionych Odbiorców wymienionych w załączniku nr 1do niniejszej umowy. Strony ustaliły cenę dostawy jednej tony węgla na kwotę 401,00 zł. netto. Należność zostanie regulowana przez Odbiorców przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Umowa została podpisana przez Zamawiającego Barbarę Broszkiewicz – Zastępcę Burmistrza, Danutę Koprowską – Skarbnika Gminy, przez Dostawcę Kazimierza Horbacz oraz oparafowana przez Cezarego Witoszę Radcę Prawnego.

Skontrolowano 2 faktury wystawione przez Przedsiębiorstwo Handlowe „SAM-BUD-ROL” Horbacz Kazimierz z Krapkowic, w dniu 10.10. 2006 roku, numer 12/10/06 na kwotę 3.179,93 zł. oraz fakturę nr 57/12/2006 z dnia 28.12.2006 r. na kwotę 3.277,77 zł.


Faktury zostały opisane. Widnieją na nich następujące pieczęcie: „ Faktura dotyczy zakupu opału dokonana na potrzeby Zakładu dostarczone do Lubiąża ul. Ks. B. Wysokiego 24 oraz na ul. Zielona Góra 2a w Wołowie. Usługa wykonana zgodnie z umową nr SG/1162/I/2006 z dnia 17.08.2006 r. Zakup dokonano zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych”, „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów. Płatności dokonano po terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 rok.3. W dniu 14.08.2006 r. Dyrektor Zakładu Maria Janik, po wykonaniu wyboru wykonawcy w trybie konkursu ofert cenowych zawarła umowę nr 5/2006 pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie a Firmą „PRASBET” Produkcja Materiałów Budowlanych z Wołowa, na wykonanie, demontaż i montaż stolarki okiennej z PCV. W umowie zawarty został termin wykonania robót do dnia 30.09.2006 r. oraz ustalono wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 24.268 zł. brutto. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Do kontroli przedstawiono zestawienie stolarki budowlanej do wymiany podpisane przez Janinę Binkiewicz.

W dniu 19.09.2006 r. sporządzono Aneks nr 1 do umowy nr 5/2006. Strony wprowadziły następującą zmianę dot. § 2 umowy w której zmieniono termin wykonania robót do dnia 15.11.2006 r.

Komisja w składzie: J. Wojciechowska – Administrator, J. Binkiewicz- Administrator oraz wykonawca Z. Bocian w dniu 26.10.2006 r. dokonali odbioru robót, wymiany stolarki okiennej. Komisja w powyższym składzie po dokonanym obejrzeniu stwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową, prawidłowo bez usterek.

„PRASBET” Produkcja Materiałów Budowlanych w Wołowie, w dniu 27.10.2006 r., wystawiła fakturę VAT nr 269/06/F, treść faktury: „Usługa Budowlano-Montażowa”, na kwotę 24.268 zł.

Faktura została opisana, widnieją na niej następujące pieczęcie: Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym” – komplet podpisów. Płatności dokonano w terminie.

Powyższy wydatek zgodny był z planem finansowym na 2006 rok.4. Skontrolowano rachunek nr 8/148/2006 z dnia 08.08.2006 r. na kwotę 3.028,96 zł oraz rachunek nr 10/134/2006 z dnia 06.10.2006 r. na kwotę 10.007,29 zł. Rachunki dotyczyły zaliczek na koszty zarządu, fundusz remontowy oraz media, zakupionych zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej. Faktury zostały wystawione przez Wspólnotę z Pl. Szkolnego 2 w Wołowie oraz Wspólnotę Ks.B. Wysokiego z Lubiąża.

Faktury zostały opisane. Widnieją na nich następujące pieczęcie: „Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem formalnym


i rachunkowym” – komplet podpisów. Płatność faktury nr 8/148/2006 dokonana została 31 dni po terminie, faktura nr 10/134/2006 zapłacona została 6 dni po terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 r.5. Do kontroli przedstawiono rachunek nr 35/F/2006 z dnia 05.10.2006 r. za fundusz remontowy w m-cu X 2006, na kwotę 756,36 zł., oraz rachunek nr 34/F/2006 z dnia 05.10.2006 r. za wywóz nieczystości, koszty zarządu i zarządzania w m-cu X 2006r., na kwotę 390,08 zł., wystawione przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Rynek 1-4, 3-4, 1-2 z Wołowa.

Faktury zostały opisane, widnieją na nich następujące pieczęcie: „Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” – komplet podpisów. Płatności dokonano w terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 rok.

6. Dyrektor Zakładu Maria Janik w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert cenowych w dniu 08.06.2006 r. zawarła umowę nr 4/2006 z Zakładem Ogólnobudowlanym – Katarzyną Łokuciejewską z Obornik Śl., na wykonanie przestawki piecy kaflowych z własnych materiałów w ilości 13,48 m³, objętości piecy w nieruchomością będących własnością Gminy Wołów wg załącznika. W umowie ustalono termin wykonania robót do dnia 30 września 2006 r. oraz strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 16.176,07 zł. brutto. Umowa została również podpisana przez głównego księgowego Adelajdę Goles, wykonawcę oraz widnieje akcept radcy prawnego.

Zakład Ogólnobudowlany Katarzyna Łokuciejewska z Obornik Śl., w dniu 30.08.2006 r. wystawił fakturę VAT nr 2/08/06, na kwotę 16.176,07 zł. brutto. Do kontroli nie przedstawiono protokołu odbioru robót. W opisie faktury widnieje zapis, iż protokoły odbioru znajdują się w teczkach najemców.

Faktura została opisana. Widnieją na niej następujące pieczecie: „ Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem merytorycznym”- komplet podpisów. Płatności dokonano w terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 r.7. Dyrektor Zakładu Maria Janik oraz Adelajda Goles gł. Księgowa, w dniu 31.08.2006 r. podpisały zamówienie nr 117/2006 dla Zakładu Ogólnobudowlanego Katarzyny Łokuciejewskiej z Obornik Śl. Na przebudowę piecy kaflowych licowanych kaflami z wymianą osprzętu piecowego za kwotę netto 5.004,00 zł.

W dniu18 września 2006 roku Katarzyna Łokuciejewska, wystawiła fakturę VAT nr 4/09/06, na kwotę 5.004,01 zł. brutto.

Faktura została opisana. Widnieją na niej następujące pieczęcie: „ Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym” – komplet podpisów, „Sprawdzono pod względem merytorycznym” – komplet podpisów. Płatności dokonano 8 dni po terminie.

Powyższy wydatek zgodny jest z planem finansowym na 2006 rok.

Na tym protokół zakończono. Zawiera o 5 kolejno ponumerowanych stron. Osoby kontrolowane nie wnoszą zastrzeżeń do treści protokołu. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono dyrektorowi zakładu.

Zgodnie z § 23 oraz § 24 regulaminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wołów:

- dyrektor kontrolowanej jednostki ma 3 dni na podpisanie protokołu.

- w razie odmowy podpisania protokołu przez dyrektora, obowiązany jest on do złożenia pisemnych wyjaśnień określających przyczyny odmowy. Wyjaśnienia te należy złożyć kontrolującemu bądź Burmistrzowi w terminie 3 dni od daty przekazania protokołu kontroli do podpisania.

- dyrektorowi jednostki lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Spis załączników:

Zał. Nr 1 – Faktura VAT nr 328/F/06 z dnia 12.12.2006 r.

Zał. Nr 2 – Zamówienie nr 178/06 z dnia 04.12.2006 r.

Zał. Nr 3 – Protokół odbioru z dnia 12.12.2006 r.

Zał. Nr 4 – Umowa nr SG/1162/I/2006 z dnia 17.08.2006 r.

Zał. Nr 5 – Faktura VAT nr 12/10/2006 z dnia 10.10.2006 r.

Zał. Nr 6 – Faktura VAT nr 57/12/2006 z dnia 28.12.2006 r.

Zał. Nr 7 – Faktura VAT nr 269/F/06 z dnia27.10.2006 r.

Zał. Nr 8 – Umowa nr 5/2006 z dnia 14.08.2006 r.

Zał. Nr 9- Aneks nr 1 z dnia 19.09.2006 r.

Zał. Nr 10 – Protokół z dnia 26.10.2006 r.

Zał. Nr 11 – rachunek nr 8/148/2006 z dnia 08.08.2006 r.

Zał. Nr 12 – Rachunek nr 10/134/2006 z dnia 06.10.2006 r.

Zał. Nr 13 – Rachunek nr 35/F/2006 z dnia 05.10.2006 r.

Zał. Nr 14 – Rachunek nr 34/F/2006 z dnia 05.10.2006 r.

Zał. Nr 15 – Faktura VAT nr 2/08/06 z dnia 30.08.2006 r.

Zał. Nr 16 – Umowa nr 4/2006 z dnia 08.06.2006r.

Zał. Nr 17 – Faktura VAT nr 4/09/06 z dnia 18.09.2006 r.

Zał. Nr 18 – Zamówienie nr 117/2006 z dnia 31.08.2006 r.

Wołów, ...........................
Podpis osoby kontrolującej: Podpisy osób kontrolowanych:
1. ....................................... 1. ..............................................
2. ...............................................©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna