Urząd miasta malborkaPobieranie 33.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.18 Kb.


URZĄD MIASTA MALBORKA


Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork,

Telefon: +48 (55) 647-99-00

Fax: +48 (55) 647-33-24

www.malbork.plSERWIS INFORMACYJNY MALBORSKIEGO CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Referat Nadzoru Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta, Urząd Miasta Malborka, pok. 213 (IIp.), tel. 647-99-00, wew. 237,

e-mail: mcig@um.malbork.pl. Koordynator: Agnieszka Liszewska
Malbork, listopad 2005 rok

RGPT/6411/II/ /05Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazujemy Państwu nasz Serwis Informacyjny, opracowany w ramach działalności „Malborskiego Centrum Informacji Gospodarczej”. Mamy dużą nadzieję, że informacje zawarte w tym numerze zaowocują zdobyciem nowych informacji niezbędnych do prawidłowego i nowoczesnego funkcjonowania Waszych firm na rynku międzynarodowym.
Polecamy informacje o:


 1. Szkolenie informacyjne – rozwiń swoją firmę poprzez inwestycje.

 2. Szkolenia dla firm zajmujących się wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 3. Informacja o otwartym programie na rozwój firmy poprzez doradztwo.

 4. Jakiej Unii Europejskiej chcą polscy przedsiębiorcy? - Europejska Debata Publiczna , 7 grudnia br. Malbork

 5. Konkurs Malborski Lider Biznesu – II edycja


Przypominamy, że w Serwisie Informacyjnym mogą Państwo zamieszczać informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej, propozycje współpracy oraz ogłoszenia o możliwości dzierżawy lub sprzedaży budynków i gruntów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na powyższe tematy zapraszamy Państwa do Urzędu Miasta Malborka, pok. 213 (II p.) w godzinach urzędowania.


Z poważaniem,


 1. Szkolenie informacyjne dla przedsiębiorców

Rozwiń swoją firmę poprzez inwestycje, Dowiedz się jak poprawnie wypełnić wniosek, Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.Odbędzie się w dniu 30 listopada 2005 r. w Hotelu Gromada, sala: Malwa, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

W spotkaniu może wziąć udziału jedna osoba z firmy.Spotkanie jest nieodpłatne a liczba miejsc ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń, które można pobrać ze strony internetowej : www.parp.gov.pl/konferencje.php?id=805 Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2005 roku do PARP na adres e-mail: promocja@parp.gov.pl

Zgłoszenia można dokonać również za naszym pośrednictwem, tj. Urzędu Miasta MalborkaNa spotkaniu omawiane będą takie zagadnienia jak:

 • Informacja na temat wsparcia w zakresie inwestycji dla MSP - SPO WKP działanie 2.3.

 • Jak skutecznie wypełnić wniosek – błędy formalne i merytoryczne

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące rozliczania umowy
  o dofinansowanie


 1. Szkolenia dla firm zajmujących się wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Zapraszamy Państwa na dwa seminaria poświęcone tematom ważnym dla firm, które zajmują się wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Udział w seminariach jest bezpłatny, ponieważ są one organizowane w ramach działalności statutowej Euro Info w Gdańsku i finansowane z dotacji, którą otrzymuje z Unii Europejskiej.
SEMINARIUM 1:

Oznakowanie CE – problemy importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego”25 listopada 2005 r. (piątek)

Omówienie różnych ról, w których może wystąpić importer sprzętu i wynikających z tego konsekwencji prawnych. Ciążące na importerach obowiązki, które wynikają z dyrektyw LVD, EMC i RTTE. Seminarium poprowadzi pani Anna Hutyra z centrum Euro Info. Od wielu lat zajmuje się aspektami prawnymi oznakowania CE, jest autorką wielu publikacji i artykułów na ten temat, przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i seminariów.

SEMINARIUM 2:

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) – co czeka producentów i importerów?” - 2 grudnia 2005 r. (piątek)Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Część już weszła w życie, inne będą wchodzić w życie sukcesywnie w trakcie roku 2006 oraz lat następnych. Udział w seminarium pozwoli zorientować się, na czym te obowiązki polegają, kto im podlega, jak je spełnić i jak uniknąć problemów. Seminarium będzie prowadził pan Michał Zakrzewski z CECED Polska (www.cecedpolska.pl). CECED Polska jest związkiem pracodawców reprezentującym największych producentów branży AGD w Polsce. Przedstawiciele CECED Polska od początku monitorowali pracę nad wdrażaniem w Polsce unijnej dyrektywy WEEE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Opiniowali kolejne rządowe projekty ustawy przedkładając szczegółowe, merytoryczne stanowiska i uczestniczyli w spotkaniach w Ministerstwie Środowiska. Później brali udział w posiedzeniach podkomisji Ochrony Środowiska w sejmie, która zajmowała się tą ustawą. Znają temat dogłębnie i „od podszewki”.

Oba seminaria odbędą się w Gdańsku, w hotelu Mercure HEVELIUS przy ul. Heweliusza 22. Program seminarium oraz zgłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.swp.gda.pl

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium.


Aby zgłosić swój udział w jednym lub obu seminariach, trzeba wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia uczestnictwa na numer faxu (0-58) 347-03-41 lub pocztą na nasz adres:

Centrum Euro Info w Gdańsku przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość


ul. Matejki 6,   

80-232 Gdańsk

tel. (58) 347-03-40  

fax. (58) 347-03-41


www.euroinfo.gda.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku zgłoszeń pocztą decyduje moment otrzymania listu, a nie data stempla pocztowego). W ciągu kilku dni od nadesłania zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie wpisania na listę uczestników.
 1. Informacja o dostępnym programie unijnym i o pozyskaniu dofinansowania.

Działanie 2.1 SPO WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo


Zakres tematyczny

PRZEDSIEBORSTWARodzaj wsparcia

DOTACJA


Kto może złożyć wniosek ?

Mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium R.P., z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:


a) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub
b) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii  o znaczącym potencjale rynkowym.
Na co można uzyskać wsparcie ?

Zakup usług doradczych mieszczących się w następujących kategoriach:


1 Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
2 Doradztwo w zakresie jakości
3 Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
4 Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
5 Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
6 Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw
7 Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności
Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:
1) rolnictwa;
2) rybołówstwa;
3) rybactwa,
4) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ;
5) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002);
6) produkcji żelaza i stali;
7) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;
8) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego;
Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być również udzielone mikroprzedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym w zakresie usług transportowych.
Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy (np. obsługa prawna, księgowa, reklamowa czy doradztwo podatkowe, itp.).


Opis


Środki dostępne w ramach działania: 33,07 mln. euro. Budżet działania nie jest podzielony na poszczególne województwa.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione przez Beneficjenta po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie na zakup usług doradczych.
Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu:
a) nie może być niższa niż 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych); oraz
b) nie może być wyższa niż 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); oraz
c) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001;
d) może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001.
Nie ma ograniczeń co do całkowitej wartości projektu, o ile wnioskowana wartość wsparcia, skalkulowana w odniesieniu do całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu, spełnia wszystkie kryteria określone w Wytycznych.
Terminy składania wniosków :
5 grudnia 2005
17 luty 2006
21 kwietnia 2006
23 czerwca 2006
11 sierpnia 2006
do godziny 15.00.
Wnioski składa się w Regionalnych Instytucjach Finansujących, właściwych dla każdego z województw.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o programie:


http://www.parp.gov.pl/strukturalny1.html

Kontakt

Właściwa miejscowo Regionalna Instytucja Finansująca,

Informacji udziela również Urząd Miasta Malborka, Biuro Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych , II piętro, pok. 231. Pełnomocnik Krystyna Chabska


 1. Jakiej Unii Europejskiej chcą polscy przedsiębiorcy? - Europejska Debata Publiczna.

Już dziś Burmistrz Miasta Malborka i Starosta Powiatu Malborskiego pragnie Państwa zaprosić na debatę „Jakiej Unii Europejskiej chcą polscy przedsiębiorcy?” która odbędzie się w Malborku w dniu 7 grudnia o godz. 11:00 w Karwanie Muzeum Zamkowego w Malborku. Spotkanie poprowadzą znakomici eksperci z Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości w Warszawie, prezes zarządu p. Jerzy Kwieciński oraz kierownik Euro Info w Gdańsku p. Anna Hutyra. Debata przygotowywana jest wspólnie z urzędem starostwa powiatowego i urzędem wojewódzkim w ramach debat publicznych zainicjowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i przygotowań do ratyfikacji Konstytucji Europejskiej. Poruszone tematy będą zależały od Państwa, z naszej strony my zaproponujemy omówienie instrumentów wsparcia UE dla firm na lata 2007-2013, Strategia Lizbońska – co z niej może wyniknąć dla polskich firm?, doświadczenia polskich firm po pierwszych 18 miesiącach członkowstwa w UE, przepisy unijne – ułatwienia czy utrudnienia w działalności, handel towarami z partnerami z UE, świadczenie usług w starych państwach członkowskich UE (czy firmy napotkały bariery i problemy), czy udało się skorzystać z unijnych dotacji.

Liczba miejsc niestety będzie ograniczona, więc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do Urzędu Miasta Malborka, II piętro, pok. 213, tel. 647-99-00 wew. 237, Agnieszka Liszewska , lub pocztą meilową mcig@um.malbork.pl


 1. Konkurs Malborski Lider Biznesu – II edycja

Przygotowujemy się do ogłoszenia II edycji naszego lokalnego konkursu. Mamy nadzieję, że doświadczenie które zdobyliśmy w tym roku pomoże nam w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu go ponownie. Liczymy, że w tym roku do konkursu przystąpi więcej firm i Państwo potraktujecie go nie jak rywalizację, ale jako element promocji Waszych przedsiębiorstw, niezbędny do aktywnego działania na rynku. Już dziś obiecujemy, że postaramy się aby Gala Biznesu, planowana na kwiecień 2006 roku, była kulturalnym wydarzeniem gospodarczym dla nas i dla Państwa. Zachęcamy do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w konkursie.W tym roku również do kapituły konkursowej zaprosimy lokalne instytucje finansujące, czyli te, z którymi na co dzień Państwo współpracujecie. W niedługim czasie będziemy rozsyłać formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem konkursu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna