Useful legal phrases General (płatność) z tytułuPobieranie 177.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar177.09 Kb.

Useful legal phrases – General

(płatność) z tytułu

(payment) in consideration of

(punkt agendy) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania za okres 01.01.20XX – 31.12.20XX r. oraz bilansu i wyników finansowych za 20XX r.

(agenda item) Management Board to present report for 01.01.20XX-31.12.20XX, balance sheet and financial performance in 20XX

(wymagane) prawnie

(required to be done) by process of law;

statutorily required(wywołane/poniesione) w wyniku działania siły wyższej

(caused/incurred) as a result of a Force Majeure event

agencja rewindykacyjna

recovery agent

automatyczne przedłużenie umowy

renewal by tacit agreement, automatic extension

bez zastrzeżeń (przyjąć)

(accept) unconditionally

Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą

Balance Sheet of assets and liabilities in the amount of PLN…

być uprawnionym do czegoś z mocy prawa lub zgodnie z zasadą słuszności

be entitled to something at law or in equity

czynności prawne

civil actions

dany (dostawca itp.)

the (supplier, etc.) concerned

decyzja administracyjna

administrative decision

dla uniknięcia wątpliwości, dla wyjaśnienia

for the avoidance of doubt

dobre obyczaje

good trade practice

dokument prawny

instrument

dzierżawca

lessee

egzekucja z majątku

enforcement proceedings (against a debtor)

ewentualne

potential; if applicable

ewidencja gruntów

land register

firma

business name

fiskus

the tax authorities

(BrE: the Revenue)Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Guaranteed Employee Benefits Funds

gospodarstwo rodzinne

powiększyć gospodarstwo rodzinnefamily farm

to expand a family farmgrunty leśne

forest land

grunty rolne

agricultural land

informacje udzielone

information supplied

inspektor nadzoru inwestorskiego

building inspector

jednostka organizacyjna

unincorporated organizational unit

jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną

unincorporated organisational unit granted legal capacity by a statute

Jeśli któryś z zapisów niniejszej umowy zostanie przez dowolny sąd właściwy uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, zapis taki ulega wyłączeniu, a pozostałe zapisy będą zachowują ważność tak, jakby niniejsza umowa została zawarta bez zapisu nieważnego, niezgodnego z prawem lub niemożliwego do wyegzekwowania. W przypadku uznania fundamentalnej nieważności uniemożliwiającej realizację celu niniejszej umowy, stronie niezwłocznie podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu usunięcia wspomnianej nieważności

If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction, such provision shall be severed and the remainder of the provisions hereof shall continue in full force and effect as if this Agreement had been executed without the invalid illegal or unenforceable provision. In the event of a holding of invalidity so fundamental as to prevent the accomplishment of the purpose of this Agreement, the Parties shall immediately commence good faith negotiations to remedy such invalidity

kapitał zakładowy

share capital

kodeks handlowy

Commercial Code

kodeks postępowania cywilnego

Civil Proceedings Code

kodeks spółek handlowych

Commercial Partnerships and Companies Code

komisja skrutacyjna

ballot committee

konsekwencje podatkowe

tax implications

kontrahent

contracting party

koszty sądowe

legal fees

koszty założenia (spółki)

establishment costs

która to zgoda nie będzie wstrzymywana bez uzasadnienia

which consent shall not be unreasonably withheld by …

kwestia sporna

matter in dispute

ład korporacyjny

Corporate Governance

media (budynku)

utilities

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

International Accounting Standards

minister właściwy w sprawach (gospodarki itp.)

the minister of competent jurisdiction over matters of economy

na mocy niniejszej umowy

by virtue of this agreement,

hereunderNa potrzeby niniejszej umowy następujące słowa będą posiadały znaczenie zdefiniowane poniżej

In this Agreement the following words shall have the following meanings

na wniosek

on application of

na zasadach ogólnych

under general rules

na żądanie

on demand of

najem lokali mieszkalnych

residential lease

najem lokali użytkowych

commercial lease

nie naruszając innych praw X związanych z brakiem płatności

without prejudice to any other rights and remedies of X in respect of such non-payment

nieruchomość rolna

agricultural real property

niezależnie od powyższego zapisu

notwithstanding the aforesaid

niezwłocznie

forthwith

niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem Daty Wejścia w życie i zachowuje ważność do jej wypowiedzenia przez jedną ze stron z zachowaniem 60 dni wypowiedzenia

this agreement shall be in effect from the Effective Date until a party gives 60 days advance termination notice

niniejszy zapis (klauzula) zachowuje ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy

this provision (clause) shall continue in force notwithstanding the termination of this Agreement;

this provision (clause) shall survive the termination hereofnowela (ustawy)

amendments (to an Act)

o treści podanej w załączniku X

in the form of Appendix X

obciążyć nieruchomość

encumber real property

obowiązki (stron)

obligations of parties

obowiązująca w dniu …

as in force at the date of the

obrót nieruchomościami

real estate transactions

transfer of real propertyod zaległych płatności naliczane będą odsetki w wysokości 5% rocznie

delayed payments are subject to interest at the rate of 5% per annum

odpowiedni sąd

court of competent jurisdiction

odpowiedzialność ponoszą solidarnie X i Y

X and Y shall be jointly liable

odwołać (prokurę)

revoke

odwołać ofertę

revoke an offer

ogłosić upadłość

be declared bankrupt

okaże się czy

it remains to be seen whether

okres przejściowy

transitional period

okres umowy

term of the agreement

określonych w punkcie

described in clause

opłata skarbowa

stamp duty

organ ustawowy

statutory body

organy skarbowe

tax authorities

osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych

a natural person having full legal capacity

oświadcza i gwarantuje

represents and warrants

otworzyć likwidację

begin liquidation

otworzyć przekształcenie

begin transformation

pierwsze czytanie projektu ustawy

the first reading of a draft act (took place)

pismo potwierdzające (treść umowy ustnej)

confirmation letter

plan naprawczy

reorganisation plan

płatności i należności

accounts payable (A/P) and accounts receivable (A/R)

po wcześniejszym uzgodnieniu z

upon prior coordination with

poczta polecona z potwierdzeniem odbioru

registered letter return receipt requested

pod rygorem egzekucji

on pain of seizure

pod rygorem nieważności

or else X shall be null and void

in order to be effectivepodjąć uchwałę

adopt a resolution

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009

Resolution concerning the allocation of profits for 2009

Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, bilans i wyniki finansowe spółki

za 2009 rResolution to approve the report, balance sheet and financial performance for 2009

podmioty powiązane

connected parties

Podział administracyjny Polski

Podział terytorialny Polski

(na podstawie opracowania Andrzeja Kowalczyka)

wojewoda


zarząd województwa

rejon


powiat

rada powiatu

zarząd powiatu

starosta


sejmik wojewódzki

gmina (miasto na prawach gminy)

rada gminy

zarząd gminy

wójt

burmistrzprezydent

sekretarz gminy

urząd gminy

dzielnica

zakład budżetowy

spółka prawa handlowego kontrolowana przez gminę

prywatna spółka prawa handlowego

przedsiębiorstwo państwowePoland’s government framework

Poland’s territorial division


voivode

voivodship board

territorial office

county


county council

county board

county board chair

voivodship assembly

municipality (rural / rural/urban / urban)

municipal council

municipal board

mayor (of a rural municipality)

mayor (of a municipality in a medium sized-town)

mayor (of a city)

chief administrative officer of the municipality

municipal office (divided into departments)

borough

“in-house” departmentmunicipality-controlled commercial law company

private company

state enterprise


postępowanie naprawcze

reorganisation proceedings

powołać się (na przepis)

invoke

prasa branżowa

trade press

prawo działalności gospodarczej

Economic Activity Act

prawo jednostronnego podniesienia czynszu przez wynajmującego

the lessor’s right to unilaterally increase the amount of rent

prawo odkupu nieruchomości rolnych

the right of compulsory purchase

prawo pierwokupu

the right of first refusal

prawo upadłościowe

bankruptcy law

prawo upadłościowe i naprawcze

Bankruptcy and Reorganisation Law

prawo własności przemysłowej

Industrial Property Act

prawo właściwe

prawo i sądy właściwegoverning law

governing law and jurisdictionapplicable law

projekt przewiduje

the draft provides for

prokura

prokura – a specific type of commercial power of attorney (governed by Articles 1091 – 1099 of the Civil Code)

protokołowanie

recording minutes

prowadzić działalność gospodarczą

operate

próg (podatkowy)

tax band, tax bracket

przedsiębiorca

entrepreneur

przedsiębiorca jednoosobowy

individual entrepreneur

przekazać (dane) sądowi

furnish (data) to a court

przekazać osobie trzeciej

make over to a third party

przekazane osobiście z potwierdzeniem odbioru

delivered by hand with the confirmation of the receipt

przetarg ustny (obecnie: aukcja)

oral tender (now: auction)

przewidziany w art. 2

contemplated in Article 2

przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na cele (rolne)

designated in the local master plan for (agricultural) purposes

przy założeniu, że

on the assumption that

przyjmować dostawę (czegoś)

take delivery of (sth.)

punktualnie

in a timely manner

Rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości

Profit and Loss Account with a net profit/loss of PLN…

rejestr przedsiębiorców KRS

register of entrepreneurs of the National Court Register

restrukturyzacja zatrudnienia i majątku

reorganisation of employment structure and assets

restrukturyzacja zobowiązań

restructuring of obligations

Rocznik Statystyczny

Statistical Yearbook of the Republic of Poland

rozchody

outgoings

rozdzielnik

distribution slip

rozliczy ć się z kimś z kwot

to account to X for monies (amounts)

rozpoznawać (spór) w odrębnym postępowaniu przed sądami gospodarczymi

consider (a dispute) in separate proceedings conducted by an economic court

rozsądna równowaga

reasonable accommodation

rządowy projekt ustawy

governmental draft Act

sposoby zawierania umów

means of entering into a contract

spółdzielnia produkcji rolnej

agricultural co-operative

spółka akcyjna

joint stock company

spółka cywilna

civil partnership

spółka działająca na prawie polskim

a company organised under the laws of Poland

spółka handlowa

commercial company or partnership

spółka jawna

registered partnership

spółka jednoosobowa

single member company

spółka komandytowa

limited partnership

spółka komandytowo-akcyjna

limited joint-stock partnership

spółka osobowa

partnership

spółka partnerska

professional partnership

spółka powiązana

affiliated company

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

limited liability company

spółka zależna

subsidiary

spółka-matka

parent company

spółką prawa polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000XXXX

a company organized and existing under the laws of the Republic of Poland with its registered seat in Warsaw, at ul. ………………, entered in the Register of Entrepreneurs of National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 19th Economic Division, under number KRS No. 00000XXXX

spór rozstanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy w…

the dispute shall be brought before the arbitration court in …

spór sądowy

court dispute

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Cash Flow Report

Sprawozdanie Zarządu

Management Board Report

stać się niewypłacalnym

become insolvent

stosunek dominacji wynikającej ze składu zarządu spółki zależnej

the dominant/subsidiary entities relationship resulting from the composition of the management board of the subsidiary

Strony dążyły będą do polubownego rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z interpretacji lub wypełniania warunków niniejszej Umowy

The Parties shall pursue an amicable resolution of any disputes which may arise in connection with the interpretation or performance of this Agreement

Strony dołożą wszelkich możliwych starań, aby

The Parties shall use all possible endeavours to

The Parties shall undertake all efforts toswoboda przepływu kapitału

freedom of movement of capital

szerokie uprawnienia

broad scope of powers

tekst jednolity

consolidated text

telefonizacja

roll out of telephone lines

termin przyjęcia (oferty)

a time limit for acceptance

uchylić (artykuł ustawy)

repeal

udział kapitałowy w spółkach osobowych

capital contributions for partnerships

Udzielenie Członkom Zarządu pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku

Discharge to be granted to the Members of the Board for the operations in 2009

udzielić absolutorium zarządowi/radzie nadzorczej

  • Endorsement of the conduct of the company's affairs by the members of the Executive Board in respect of the 20XX financial year

  • Endorsement of the supervision exercised by the Supervisory Board in respect of the 20XX financial year

udzielić prokury (p. prokura)

to grant special powers of proxy (prokura)

ulec zasadniczej zmianie

to be substantially changed

umorzyć akcje

amortize (redeem) shares

umowa o roboty budowlane

agreement for construction works

umowa przedwstępna

preliminary agreement

umowa przyrzeczona (w umowie przedwstępnej)

final agreement

umowa spółki

articles of association

umowa ustna

oral contract

unieważnienie umowy

rescission of agreement

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

The Act on the Acquisition of Real Estate by Foreigners

ustawa o rachunkowości

Accounting Act

ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Employment and Suppression of Unemployment Act

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Suppression of Unfair Competition Act

uzgodnić

harmonise; jointly agree on

uzyskać prawo do ulgi podatkowej

to qualify for a relief

W DOWÓD CZEGO strony podpisały niniejszą Umowę w podanych poniżej dniach, a datą wejścia w życie Umowy Najmu będzie data ostatecznego jej podpisania przez obie strony

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement of Lease as of the dates indicated below, the effective date of the Agreement of Lease being the date of final execution hereof by both parties

w okresie umowy wykonawca będzie posiadał następujące rodzaje ubezpieczenia o sumach ubezpieczenia podanych poniżej

during the Term, the Contractor shall carry the following types of insurance coverage and liability limits

w przeciwnym razie

failing which; otherwise

w przypadku złamania przez drugą stronę warunków umowy

if the other party is in material breach of this Agreement

w tym między innymi

including, but not limited to; including, without limitation

w znaczeniu [ustawy z 1934 r.…]

within the meaning of the [1934 Act…]

w związku z

in connection with

wadliwy

defective

wchodzić w życie

take effect

wg regulaminu postępowania arbitrażowego […] obowiązującego w dniu …

in accordance with the rules of procedure for arbitration […] as in force at the date of …

wpisana do KRS za numerem

registered in National Court Registry under number KRS

wraz z odsetkami

and all interests accrued thereon

wskaźnik cen detalicznych

consumer price index

wykreślić przedsiębiorcę z rejestru

delete an entrepreneur from the register

wyłączyć (prawo)

exclude (a right)

wynikających z punktu C

under Clause C

wynikłe z dowolnego działania bądź zaniechania

resulting from any act, default or omission on the part of

wyznaczony przedstawiciel

nominated/designated representative

wyznaczony przez

designated by

wzór podpisu

specimen of signature

X dołoży wszelkich starań

X shall use its best efforts to

X jest przedmiotem

X is the subject matter of (registrations, applications)

z następującym porządkiem obrad

to proceed according to the following agenda

z późniejszymi zmianami, ze zmianami

as amended

z uwagi na powyższe założenia i po ich starannym rozważeniu

in consideration of the foregoing premises and for other good and valuable consideration

z uwzględnieniem

having regard to

z zastrzeżeniem poszczególnych zapisów niniejszej umowy

with the reservation of specific provisions of this Agreement

z zastrzeżeniem zapisów punktu x

subject to the provisions of clause x

za zapłatą równoważności pieniężnej

in consideration of pecuniary equivalent

zaciągnąć zobowiązanie lub dokonać rozporządzenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

to make an obligation or dispose of a right of a value exceeding double the value of the limited liability company

zadatek

zadatek (special advance payment specified in Article 394 of the Civil Code)

zagrożony niewypłacalnością

threatened with insolvency

zakład

manufacturing plant

zakończyć postępowanie

close proceedings

zakwestionowana faktura

a disputed invoice

zasada księgowania akcji własnych w pasywach bilansu jako zmniejszenie kapitału własnego

the rule on recording the company own shares as liabilities in a balance sheet as decreasing the company’s share capital

zawarta na czas nieoznaczony, nieokreślony

concluded for an unlimited (indefinite) period of time;

an unlimited term (lease, agreement)zawarta na część oznaczony

concluded for a limited (indefinite) period of time;

a limited term (lease, agreement)zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników

notification of the meeting of shareholders

zawierać będzie następującą klauzulę

shall adhere to the following clause

zawrzeć układ z wierzycielami

to make an arrangement with creditors

zbycie

disposal of

zbyć nieruchomość

sell or otherwise dispose of a/the real property

ze skutkiem natychmiastowym

with immediate effect

zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia wobec

make written objections or comments with respect to

zgodnie z art.

according to section

as provided for under sectionzgodnie z harmonogramem podanym na zleceniu

in accordance with the time scales stated in the order

złagodzić skutki

to mitigate the consequences of

zważywszy, że

whereas

zwłaszcza, w szczególności

specifically


Page of © Piotr Szymczak 2013
This resource is licensed to you under a Creative Commons license

(Attribution, No Commercial Use)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna