Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r poz. 145 z późń. zm.); UstawaPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/20
Data06.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


EKOLOGIKA Pracownia Analiz Środowiskowych mgr inż. Jarosław Mogielnicki ul. Popiełuszki 8/25, 10-695 Olsztyn,

tel. 514 331 937, ekologikaonline@gmail.com, www.ekologikaonline.pl

EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna inż. urb. Wojciech Kwiatkowski ul. Metalowa 7A, 10-603 Olsztyn,
tel. 502 258 236, ekoplan@op.pl, www.ekoplan.org

p r o g n o z a o d d z i a ł y w a n i a n a ś r o d o w i s k o


do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszarów w gminie czerwin

OLSZTYN , LUTY 2013

s p i s t r e ś c i:
1. wstęp

1.1. podstawa formalno-prawna


Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowią:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227);

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647);

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późń. zm.);

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981);

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. , poz. 21);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
  w powietrzu, oraz marginesów tolerancji dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 02 Nr 87, poz. 796);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późń. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1.10.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 poz. 1109);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012r., poz. 81 z późń. zm);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419 z późń. zm);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765 z późń. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. 463)

Na szczeblu międzynarodowym stanowią: • Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

 • Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

Uchwały i akty prawa miejscowego:

Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin.

1.2. cel, zakres prognozy


Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem opracowanym dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin. Celem prognozy jest identyfikacja oddziaływań pośrednich i bezpośrednich na środowisko przyrodnicze wynikających z realizacji projektu planu, a także przedstawienie kompensacji i rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska. Ponadto na potrzeby prognozy przeprowadzono również (zgodnie z Art. 51, ust. 1,pkt.2 ppkt. e) szczegółową analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań realizacji zapisów planów w aspektach: oddziaływań bezpośrednich – będących oczywista konsekwencja konkretnego zapisu, oddziaływań pośrednich – nie będących celem zapisu, ale stanowiących jego skutek; oddziaływań wtórnych będących następstwem odsuniętym w czasie realizacji innych zapisów;– oddziaływań skumulowanych – czyli zsumowanych zjawisk spowodowanych różnymi zapisami; – oddziaływań krótkoterminowych – występujących w czasie realizacji zadań wynikających z zapisów planu i ustępujących w niedługim czasie po zakończeniu ich realizacji lub wynikających z przeznaczenia terenu, na którym jego funkcja jest realizowana przez krótki okres czasu, w dużych odstępach czasowych; – oddziaływań średnioterminowych – ustępujących po realizacji wszystkich elementów koniecznych do ich ustania; – oddziaływań długoterminowych – takich, których okres występowania utrzymuje się wiele lat po zakończeniu realizacji zapisów planu; – oddziaływań stałych – utrzymujących się na zawsze po realizacji zapisów planu, – oddziaływań chwilowych – utrzymujących się w bardzo krótkim czasie przy sprzyjających tym zjawiskom działaniach.
Prognozę opracowano zgodnie z zakresem oraz stopniem szczegółowości uzgodnionym przez:

  • Pismo Znak: PPIS/ZNS.717/14/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce;

  • Pismo Znak:WOOŚ-I.411.403.2011.DC Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Za wiodące zasady sporządzania prognozy uznano: • ocenę walorów i warunków środowiskowych obszaru planu i jego otoczenia;

 • skutki wpływu dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na środowisko;

 • wpływ realizacji projektowanych dokumentów na cele ochrony obszarów Natura 2000 położonych poza granicami miasta;

 • zagrożenia dla środowiska spowodowane realizacją ustaleń projektu planu;

 • sposoby minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko;

 • ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją projektu planu.

Niniejsza prognoza została opracowana na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji


o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Zawiera: • Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
  z innymi dokumentami.

 • Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

 • Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

 • Informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko

 • Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

2. Określa, analizuje i ocenia:

 • Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

 • Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

 • Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
  w szczególności dotyczącej obszarów podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004r. o ochronie przyrody.

 • Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

 • Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne,
  z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

3. Przedstawia: • Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
  w szczególności na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

 • Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – przedstawia rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
  w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna